Nghiên cứu gen mã hóa enzyme tham gia thủy phân cellulose từ khu hệ vi khuẩn ruột mối bằng kỹ thuật metagenomics

Nghiên cứu gen hóa Enzyme tham gia thủy phân Cellulose từ khu hệ vi khuẩn ruột mối bằng kỹ thuật Metagenomics

Nghiên cứu gen mã hóa Enzyme tham gia thủy phân Cellulose từ khu hệ vi khuẩn ruột mối bằng kỹ thuật Metagenomics
... tài Nghiên cứu gen hóa enzyme tham gia thủy phân cellulose từ khu hệ vi khu n ruột mối kỹ thuật Metagenomics 19 Mục tiêu đề tài Phân lập, tách dòng biểu gen hóa cellulase từ DNA đa hệ gen ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Nguyễn Thị Thảo NGHIÊN CỨU GEN MÃ HÓA ENZYME THAM GIA THỦY PHÂN CELLULOSE TỪ KHU HỆ VI KHU N RUỘT MỐI BẰNG KỸ THUẬT METAGENOMICS LUẬN ... hệ gen vi khu n ruột mối kỹ thuật Metagenomics Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng vi khu n ruột mối thuộc chi Coptotermes Mối Vi n Sinh thái Bảo vệ công trình cung cấp Nội dung nghiên cứu (1)...
 • 201
 • 329
 • 0

Nghiên cứu gen hóa enzyme tham gia thủy phân cellulose từ khu hệ vi khuẩn ruột mối bằng kỹ thuật metagenomics

Nghiên cứu gen mã hóa enzyme tham gia thủy phân cellulose từ khu hệ vi khuẩn ruột mối bằng kỹ thuật metagenomics
... 90 3.3 GEN M HểA ENZYME THU PHN CELLULOSE CA VI KHUN RUT MI C gestroi 96 3.3.1 D oỏn chc nng gen ca DNA a h gen vi khun rut mi C gestroi 96 3.3.2 Gen mó húa enzyme phõn hy cellulose ... Cụng ngh Gen, Vin Cụng ngh sinh hc, Vin Hn lõm Khoa hc v Cụng ngh Vit Nam v c h tr bi ti Ngh nh th vi Nht Bn: Phõn lp h gen mó húa cho enzyme thy phõn lignocellulose t khu h vi sinh rut mi Vit Nam ... thy phõn cellulose 27 1.3 CELLULASE CA VI KHUN 28 1.3.1 S lc v h cellulase 28 1.3.2 Cellulase ca vi khun v vi khun c 30 1.3.2.1 Cellulase vi khun v vi khun c a...
 • 27
 • 208
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu sàng lọc gene hoá enzyme tham gia thủy phân cellulose từ khu hệ vi sinh vật trong ruột mối bằng kỹ thuật Metagenomics

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu sàng lọc gene mã hoá enzyme tham gia thủy phân cellulose từ khu hệ vi sinh vật trong ruột mối bằng kỹ thuật Metagenomics
... sống cộng sinh ruột hiệu quả, tiến hành đề tài Nghiên cứu sàng lọc gene hoá enzyme tham gia thủy phân cellulose từ khu hệ vi sinh vật ruột mối kỹ thuật Metagenomics Mục tiêu đề tài Đánh giá ... mối từ vi sinh vật sống cộng sinh ruột mối Trong đó, hệ vi sinh vật cộng sinh ruột mối đóng vai trò quan trọng vi c tiêu hóa hiệu nguồn thức ăn lignocellulose mối Vì vậy, ruột mối nguồn gene ... vật mối bậc thấp đƣợc xem nguồn khai thác gene cellulase lý tƣởng sử dụng trình thủy phân cellusose Do đó, để nghiên cứu hệ vi sinh vật ruột mối khai thác gene hóa cellulase từ hệ vi sinh vật...
 • 27
 • 356
 • 1

NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC GENE HÓA ENZYME THAM GIA THỦY PHÂN CELLULOSE TỪ KHU HỆ VI SINH VẬT TRONG RUỘT MỐI BẰNG KỸ THUẬT METAGENOMICS

NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC GENE MÃ HÓA ENZYME THAM GIA THỦY PHÂN CELLULOSE TỪ KHU HỆ VI SINH VẬT TRONG RUỘT MỐI BẰNG KỸ THUẬT METAGENOMICS
... vật tƣơng ứng sống cộng sinh ruột hiệu quả, tiến hành đề tài Nghiên cứu sàng lọc gene hoá enzyme tham gia thủy phân cellulose từ khu hệ vi sinh vật ruột mối kỹ thuật Metagenomics Mục tiêu ... mối từ vi sinh vật sống cộng sinh ruột mối Trong đó, hệ vi sinh vật cộng sinh ruột mối đóng vai trò quan trọng vi c tiêu hóa hiệu nguồn thức ăn lignocellulose mối Vì vậy, ruột mối nguồn gene ... CHIẾT VÀ TINH SẠCH DNA ĐA HỆ GENE VI SINH VẬT SỐNG TRONG RUỘT MỐI Toàn ruột mối thợ gồm ruột trƣớc, ruột ruột sau đƣợc tách lấy Sau đó, DNA đa hệ gene hệ vi sinh vật ruột mối đƣợc tách lấy tinh...
 • 27
 • 775
 • 0

Nghiên cứu gen hóa protease HIV mang đột biến kháng thuốc

Nghiên cứu gen mã hóa protease HIV mang đột biến kháng thuốc
... phát đột biến gen hóa protease HIV- 1 có vai trò quan trọng việc xây dựng phác đồ điều trị HIV/ AIDS Ở Việt Nam, gen hóa protease HIV mang đột biến kháng thuốc vấn đề nghiên cứu Các nghiên cứu ... số đột biến liên quan kháng thuốc Đặc biệt, chưa có nghiên cứu biểu gen hóa protease HIV mang đột biến kháng thuốc phân lập từ bệnh nhân người Việt Nam Đề tài nghiên cứu đặt nhằm phát số đột ... hệ thống biểu gen hóa protease HIV- 1 mang đột biến N83T vector pET32a Việc thiết kế hệ thống biểu gen hóa cho protease HIV- 1 mang đột biến N83T dựa sở kết biểu gen protease HIV- 1 Nguyễn...
 • 12
 • 484
 • 2

Nghiên cứu Gen hóa Protiease HIV mang đột biến kháng thuốc114202

Nghiên cứu Gen mã hóa Protiease HIV mang đột biến kháng thuốc114202
... Phát đột biến kháng thuốc PI gen hóa protease HIV- 1 26 3.1.1 Xác định trình tự đoạn gen hóa protease HIV- 1 26 3.1.2 Phát đột biến kháng thuốc PI gen hóa protease HIV- 1 (Đột biến ... chưa có nghiên cứu biểu gen hóa protease HIV mang đột biến kháng thuốc phân lập từ bệnh nhân người Việt Nam Đề tài nghiên cứu đặt nhằm phát số đột biến kháng thuốc gen hóa protease HIV, đồng ... hệ thống biểu gen hóa protease HIV- 1 mang đột biến N83T vector pET32a Việc thiết kế hệ thống biểu gen hóa cho protease HIV- 1 mang đột biến N83T dựa sở kết biểu gen protease HIV- 1 Nguyễn...
 • 56
 • 328
 • 1

tóm tắt luận án PHÂN LẬP VÀ NGHIÊN CỨU GEN HÓA NHÂN TỐ PHIÊN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CỦA THỰC VẬT

tóm tắt luận án PHÂN LẬP VÀ NGHIÊN CỨU GEN MÃ HÓA NHÂN TỐ PHIÊN MÃ LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CỦA THỰC VẬT
... đề tài luận án tiến sĩ Phân lập nghiên cứu gen hóa nhân tố phiên liên quan đến tính chịu hạn thực vật với mục tiêu xác định gen hóa nhân tố phiên liên quan tới tăng cƣờng tính ... chống chịu hạn thực vật Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Phân lập xác định trình tự gen hóa nhân tố phiên điều khiển tính chịu hạn từ lúa - Nghiên cứu số đặc tính gen hóa nhân tố phiên phân ... chịu hạn so với không chuyển gen Ở Việt Nam, chƣa có nghiên cứu hoàn chỉnh phân lập nghiên cứu chức gen liên quan đến đáp ứng chống chịu hạn thực vật, đặc biệt nhóm gen hóa nhân tố phiên mã...
 • 28
 • 166
 • 0

Tóm tắt dự thảo luận án tiến sĩ sinh học phân lập và nghiên cứu gen hóa nhân tố phiên liên quan đến tính chịu hạn của thực vật

Tóm tắt dự thảo luận án tiến sĩ sinh học phân lập và nghiên cứu gen mã hóa nhân tố phiên mã liên quan đến tính chịu hạn của thực vật
... trên, tiến hành đề tài luận án tiến Phân lập nghiên cứu gen hóa nhân tố phiên liên quan đến tính chịu hạn thực vật với mục tiêu xác định gen hóa nhân tố phiên liên quan tới ... cƣờng tính chống chịu hạn thực vật Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Phân lập xác định trình tự gen hóa nhân tố phiên điều khiển tính chịu hạn từ lúa - Nghiên cứu số đặc tính gen hóa nhân tố phiên ... chịu hạn so với không chuyển gen Ở Việt Nam, chƣa có nghiên cứu hoàn chỉnh phân lập nghiên cứu chức gen liên quan đến đáp ứng chống chịu hạn thực vật, đặc biệt nhóm gen hóa nhân tố phiên mã...
 • 32
 • 178
 • 0

Phân lập và nghiên cứu gen hóa nhân tố phiên liên quan đến tính chịu hạn của thực vật

Phân lập và nghiên cứu gen mã hóa nhân tố phiên mã liên quan đến tính chịu hạn của thực vật
... chống chịu hạn thực vật, đặc biệt nhóm gen hóa nhân tố phiên , tiến hành đề tài luận án tiến sĩ Phân lập nghiên cứu gen hóa nhân tố phiên liên quan đến tính chịu hạn thực vật Mục ... chịu hạn thực vật Do đó, việc nghiên cứu phân lập đặc tính gen hóa nhân tố phiên liên quan đến chịu hạn trở thành xu hƣớng triển vọng nhận đƣợc quan tâm đặc biệt Hàng loạt gen hóa nhân tố ... Mục tiêu nghiên cứu - Phân lập xác định trình tự gen hóa nhân tố phiên OsNLI-IF điều khiển tính chịu hạn từ lúa - Nghiên cứu số đặc tính gen hóa nhân tố phiên OsNLI- IF phân lập đƣợc...
 • 158
 • 242
 • 0

Nghiên cứu tính đa dạng hệ vi khuẩn và khai thác các trình tự DNA hóa enzym thủy phân lignocellulose từ dữ liệu metagenome hệ vi khuẩn ruột mối bậc thấp coptotermes gestroi

Nghiên cứu tính đa dạng hệ vi khuẩn và khai thác các trình tự DNA mã hóa enzym thủy phân lignocellulose từ dữ liệu metagenome hệ vi khuẩn ruột mối bậc thấp coptotermes gestroi
... tự metagenome hệ vi khuẩn ruột mối, hi vọng khai thác enzym thủy phân lignocellulose hệ vi khuẩn sống ruột mối Vi c thực đề tài Nghiên cứu tính đa dạng hệ vi khuẩn khai thác trình tự DNA hóa ... vi khuẩn cộng sinh ruột mối C gestroi Phân tích liệu DNA metagenome hệ vi khuẩn ruột mối C gestroi Nghiên cứu đa dạng hệ vi khuẩn cộng sinh ruột mối C gestroi Khai thác trình tự DNA hóa enzym ... khuẩn ruột mối 32 3.2 Phân tích liệu DNA metagenome hệ vi khuẩn ruột mối C gestroi 36 3.3 Đa dạng hệ vi khuẩn cộng sinh ruột mối C gestroi 41 3.4 Khai thác trình tự DNA hóa enzym thủy phân...
 • 83
 • 650
 • 5

Nghiên cứu lựa chọn loại enzyme protease trong thủy phân sụn cá đuối (daisyatis zugei) tạo chondrotin sunfat

Nghiên cứu lựa chọn loại enzyme protease trong thủy phân sụn cá đuối (daisyatis zugei) tạo chondrotin sunfat
... sụn thường tách chế biến Mặt khác, số loại sụn đuối, mập lại có giá thành thấp Vì việc nghiên cứu tận dụng loại sụn sản xuất CS nghiên cứu đáng quan tâm Mà loại sụn đuối ... sau thủy phân không bị biến đổi gốc sunfat do nhà nghiên cứu quan tâm đến việc sử dụng enzyme protease để thủy phân sụn động vật Trong loại động vật có sụn, loại động vật nghiên cứu nhiều sụn ... sử dụng enzyme protease thay hóa chất thủy phân sụn đuối để sản xuất CS 3 Đề tài cần thực nhiệm vụ sau:  Xác định chế độ xử lí sụn đuối tiền thủy phân; Nghiên cứu lựa chọn loại protease...
 • 73
 • 222
 • 0

NGHIÊN CỨU VIRUS (TMV, CMV) GÂY BỆNH TRÊN CÂY ỚT TẠI HUYỆN CỦ CHI, TP. HỒ CHÍ MINH BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÁT HIỆN CMV BẰNG KỸ THUẬT RT-PCR pot

NGHIÊN CỨU VIRUS (TMV, CMV) GÂY BỆNH TRÊN CÂY ỚT TẠI HUYỆN CỦ CHI, TP. HỒ CHÍ MINH BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÁT HIỆN CMV BẰNG KỸ THUẬT RT-PCR pot
... dân huyện Chính lí mà đề tài Nghiên cứu virus (TMV, CMV) gây bệnh ớt huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh kỹ thuật ELISA xây dựng quy trình phát CMV kỹ thuật RT-PCR đƣợc thực nhằm xác định sớm mầm bệnh, ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ….  … NGHIÊN CỨU VIRUS (TMV, CMV) GÂY BỆNH TRÊN CÂY ỚT TẠI HUYỆN CỦ CHI, TP HỒ CHÍ MINH BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ XÂY DỰNG ... bệnh hoa Lili kỹ thuật RT-PCR Qua cho thấy kỹ thuật RT-PCR có độ nhạy cao so với kỹ thuật ELISA việc phát virus gây bệnh 2.5.2 Ở Việt Nam Các nghiên cứu bệnh virus mới, có số nghiên cứu trƣờng Đại...
 • 69
 • 360
 • 0

nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm thủy phân protein từ vẹm xanh

nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm thủy phân protein từ vẹm xanh
... độ thủy phân thích hợp: 50oC - Thời gian thủy phân thích hợp: 39 3.3 Đề xuất quy trình sản xuất sản phẩm thủy phân 3.3.1 Sơ đồ quy trình sản xuất sản phẩm thủy phân từ Thịt Vẹm xanh Rã đông Thủy ... độ thủy phân thích hợp 34 3.2.4.Kết xác định thời gian thủy phân thích hợp 36 3.3.Đề xuất quy trình sản xuất sản phẩm thủy phân 39 3.3.1.Sơ đồ quy trình sản xuất sản phẩm thủy phân ... tìm kiếm loại sản phẩm thủy phân giàu protein cung cấp cho ngƣời, dƣới hƣớng dẫn TS.Nguyễn Thị Mỹ Hƣơng, thực đề tài: Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm thủy phân protein từ Vẹm xanh 2 CHƢƠNG...
 • 71
 • 583
 • 1

nghiên cứu đặc điểm hình ảnh tổn thương của nhu mô phổi ở bệnh nhân bụi phổi silic bằng kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính

nghiên cứu đặc điểm hình ảnh tổn thương của nhu mô phổi ở bệnh nhân bụi phổi silic bằng kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính
...  Chụp cắt lớp vi tính cho phương pháp có độ nhậy độ đặc hiệu cao cho đánh giá bệnh phổi nói chung bệnh bụi phổi nói riêng tả đặc điểm hình ảnh tổn thương nhu phổi bệnh nhân bụi phổi Silic ... diễn biến bệnh bụi phổi silic 2 Các tổn thương phổi bụi silic phim chụp phổi thường quy phim chụp cắt lớp vi tính phổi phân giải cao  Nhiều trường hợp tổn thương nhỏ phát phim chụp phổi thường ... nhiều thùy hai phổi Về phân bố tổn thương hai bên phổi, khác biệt phổi phải phổi trái tổn thương phát chụp cắt lớp vi tính phim chụp phổi thường quy Mức độ tổn thương  Mức độ tổn thương chủ yếu...
 • 26
 • 591
 • 0

Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của quần thể Thông đỏ (Taxus wallichiana Zucc.) tại Lâm Đồng bằng kỹ thuật sinh học phân tử

Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của quần thể Thông đỏ (Taxus wallichiana Zucc.) tại Lâm Đồng bằng kỹ thuật sinh học phân tử
... Hs/Ht, đa dạng di truyền tính quần thể thông đỏ Lâm Đồng lớn đa dạng di truyền bên quần thể Và cấu trúc đa dạng di truyền thông đỏ Lâm Đồng Mức độ khác biệt di truyền quần thể T wallichiana Lâm Đồng ... tính đa dạng di truyền quần thể thông đỏ (Taxus wallichiana Zucc.) Lâm Đồng kỹ thuật sinh học phân tử Mục tiêu đề tài: Khảo sát mối quan hệ di truyền số cá thể thông đỏ thu thập từ khu vực Lâm Đồng ... nghiên cứu đa dạng di truyền thông đỏ kể trên, bước đầu chọn phương pháp RAPD cpDNA PCR-RFLP để khảo sát tính đa dạng di truyền quần thể thông đỏ Lâm Đồng thông qua đề tài với tên gọi Nghiên cứu tính...
 • 67
 • 465
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu mật mã hóanghiên cứu tâm lí học sinh tham gia kì thi tốt nghiệpphân lập và thiết kế vector ức chế biểu hiện gen mã hóa enzyme invertasenghiên cứu về mã hóa đối xứngvài nét về các hiệp định mà việt nam tham gia nhằm thực hiện tự do hoá thƣơng mại dịch vụchƣơng 2 thƣ̣ c hiê ̣ n nghiên cứu và kê ́ hoạ ch đánh giáđiểm luận một số nghiên cứu đề cập đến sự tham gia của nam giới trong chăm sóc sức khoẻ sinh sảnphương pháp nghiên cứu nông thôn có sự tham gianghiên cứu tối ưu hóa quy trình chiết xuất gamma oryzanol từ cám gạo có sử dụng sóng siêu âmnghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm và tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn escherichia coli salmonella phân lập từ thịt lợn bán tại một số chợ tại huyện gia lâm thành phố hà nộixác định mối tương quan giữa các chất hóa học tham gia vào phản ứng với các thuật toán để giải được với các dạng bài toán hóa học đơn giảnnghiên cứu nhân giống in vitro không sử dụng chất điều tiết sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng hai loài lan bản địa dendrobium nobile lindl dendrobium chrysanthum lindl tại hà nội 2013nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyên ppsnghiên cứu sự biến đổi một số chỉ tiêu lâm sàng phi lâm sàng vi khuẩn học và thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung ở bò sữachiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Ông ngoại