Nghiên cứu động học quá trình lắng đọng lớp hấp thụ của pin mặt trời màng CIGS trong phương pháp điện hóa

Nghiên cứu động học quá trình lắng đọng lớp hấp thụ của pin mặt trời màng CIGS trong phương pháp điện hóa

Nghiên cứu động học quá trình lắng đọng lớp hấp thụ của pin mặt trời màng CIGS trong phương pháp điện hóa
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN _ Đặng Thị Bích Hợp NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH LẮNG ĐỌNG LỚP HẤP THỤ CỦA PIN MẶT TRỜI MÀNG CIGS TRONG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA ... 1.4.1 Cơ chế lắng đọng màng CIGS .35 1.4.2 Vai trò tham số lắng đọng điện hóa màng CIGS 36 1.5 Nhiệt động học trình lắng đọng điện hóa màng mỏng 37 1.5.1 Động học điện cực ... Kết lắng đọng màng CuGaSe2 .84 3.3 Nghiên cứu chế lắng đọng điện hóa màng mỏng CIGS phương pháp Vol-Ampe Vòng (CV) .86 3.3.1 Thực nghiệm lắng đọng điện hóa màng mỏng CIGS phương...
 • 19
 • 364
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu động học quá trình lắng đọng lớp hấp thụ của pin mặt trời màng mỏng CIGS trong phương pháp điện hóa

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu động học quá trình lắng đọng lớp hấp thụ của pin mặt trời màng mỏng CIGS trong phương pháp điện hóa
... kỹ thuật tiên tiến nghiên cứu Trên sở vấn đề trình bày trên, chọn đề tài luận án là: Nghiên cứu động học trình lắng đọng lớp hấp thụ pin mặt trời màng mỏng CIGS phương pháp điện hóa (Electrodeposition)” ... III: NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ LẮNG ĐỌNG ĐIỆN HÓA MÀNG MỎNG CIGS BẰNG PHƢƠNG PHÁP VOL-AMPE VÒNG (CV) Trong chương này, trình bày kết nghiên cứu chế lắng đọng điện hóa màng mỏng CIGS Cụ thể, nghiên cứu ... (Electrodeposition)” Cấu trúc luận án: Mở đầu Chƣơng 1: Tổng quan pin mặt trời màng mỏng CIGS Chƣơng 2: Phương pháp thực nghiệm Chƣơng 3: Nghiên cứu chế lắng đọng điện hóa màng mỏng CIGS phương pháp Vol-Ampe...
 • 26
 • 187
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ BIẾN ĐỘNG KHU VỰC NƯỚC LẠNH VEN BỜ TÂY BIỂN ĐÔNG " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... tháng Trên hình thể biến động diện tích vùng nước trồi vào tháng hàng năm, thông qua biểu đồ cho thấy biến động diện tích vùng nước trồi phức tạp, biến động từ vài chục nghìn km2 vài trăm nghìn ... Thủy văn Động lực học biển IV KẾT LUẬN Các yếu tố khí tượng thủy văn Biển Đông có liên quan đến tượng nước trồi lưỡi nước lạnh Hầu hết tháng 17 năm (1993-2009) nghiên cứu có lưỡi nước lạnh với ... Trong nghiên cứu tác giả sử dụng giới hạn nhiệt độ để xác định khu vực có khả xảy nước trồi ≤ 28,5 0C Với giá trị nhiệt độ giới hạn trên, chương trình tự động khoanh khu vực có khả xảy nước trồi...
 • 7
 • 121
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (lpg) việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (lpg) việt nam
... cứu tổng hợp, đặc trưng số ứng dụng vật liệu cacbon nano ống phương pháp lắng đọng hóa học pha khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Việt Nam Nội dung nghiên cứu luận án - Chế tạo xúc tác Fe/γ-Al2O3 để ... hướng nghiên cứu cần thiết có tính Việt Nam Mục tiêu luận án: (i) tiếp cận công nghệ sản xuất vật liệu cacbon nano tiến đến làm chủ nó, nhằm tạo vật liệu cacbon nano mang nhãn hiệu Việt Nam mà ... thuộc vào nguồn cacbon nano từ nước (ii) nghiên cứu ứng dụng bước đầu vật liệu vào lĩnh vực hấp phụ, xúc tác nhằm xử lý chất hữu độc hại gây ô nhiễm môi trường với đề tài Nghiên cứu tổng hợp, đặc...
 • 26
 • 396
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Việt Nam

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Việt Nam
... là: Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng số ứng dụng vật liệu cacbon nano ống phương pháp xúc tác lắng đọng hoá học pha khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Việt Nam Các khảo sát tính chất hấp phụ xúc tác, ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN HOÁ HỌC  HUỲNH ANH HOÀNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, ĐẶC TRƢNG VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU CACBON NANO ỐNG BẰNG PHƢƠNG PHÁP XÚC TÁC LẮNG ĐỌNG ... hệ thiết bị tổng hợp vật liệu cacbon nano phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha (CVD) 41 2.1.3 Chế tạo xúc tác theo phương pháp tẩm 42 2.1.3.1 Chế tạo xúc tác cho trình tổng hợp CNT...
 • 154
 • 426
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) việt nam

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) việt nam
... HOÀNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, ĐẶC TRƯNG VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU CACBON NANO ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP xúc TÁC LẮNG ĐỌNG HÓA HỌC PHA HƠI KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) VIỆT NAM Chuyên ngành : Hóa lý ... là: Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng số ứng dụng vật liệu cacbon nano ống phương pháp xúc tác lắng đọng hoá học pha khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Việt Nam ” Các khảo sát tính chất hấp phụ xúc tác, ... eller Cacbon nano sợi (Carbon nanofirbe) Cacbon nano ống (Carbon nanotube) Cacbon nano ống biến tính Xúc tác lắng đọng hoá học pha (Chemical vapor deposition) Oxi hóa chất hữu không khí xúc tác...
 • 146
 • 140
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) việt nam

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) việt nam
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN HOÁ HỌC  HUỲNH ANH HOÀNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, ĐẶC TRƢNG VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU CACBON NANO ỐNG BẰNG PHƢƠNG PHÁP XÚC TÁC LẮNG ĐỌNG ... 2.1.1 Nguyên liệu hóa chất 40 2.1.2 Xây dựng hệ thiết bị tổng hợp vật liệu cacbon nano phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha (CVD) 41 2.1.3 Chế tạo xúc tác theo phương pháp tẩm ... vật liệu nano có cấu trúc, thành phần hóa học, khác ứng dụng hiệu nhiều lĩnh vực vật lý, hóa học, sinh học, y học, Đối với hóa học, vật liệu cacbon nano đối tượng quan tâm nghiên cứu vài thập...
 • 20
 • 107
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của lớp chức năng nano ZnO đến hoạt động của pin mặt trời màng mỏng glass/TCO/nanoZnO/CdS/CuInS2/Me lắng đọng bằng phương pháp USPD-ILGAR

Nghiên cứu ảnh hưởng của lớp chức năng nano ZnO đến hoạt động của pin mặt trời màng mỏng glass/TCO/nanoZnO/CdS/CuInS2/Me lắng đọng bằng phương pháp USPD-ILGAR
... 100 CHNG THIT K V CH TO TH NGHIM PIN MT TRI CU TRC NANO H GLASS/ITO/nanoZnO/CdS/CuInS2 101 4.1 Thit k pin mt tri cu trỳc lp kiu Glass/ITO/nanoZnO/CdS/CuInS2/Me 101 4.1.1 Mụ hỡnh ... ny Tờn ti lun ỏn: Nghiờn cu nh hng ca lp chc nng nano ZnO n hot ng ca pin mt tri mng mng glass/TCO/nanoZnO/CdS/CuInS2/Me lng ng bng phng phỏp USPD-ILGAR Mc ớch nghiờn cu ca lun ỏn 1) Nghiờn cu ... SCAPS-1D thit k pin mt tri mng mng cu trỳc o kiu Glass/ITO/nanoZnO/CdS/CuInS2/Me 7) Nghiờn cu ch to th nghim pin mt tri mng mng cu trỳc o 14 Glass/ITO/nanoZnO/CdS/CuInS2/Me bng phng phỏp USPD-ILGAR...
 • 136
 • 287
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Quá trình nhiệt ẩm qui mô lớn thời kỳ bùng nổ gió mùa mùa hè trên khu vực Nam Bộ năm 2004 " pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... bắc gió tây nam nhiệt đới Có nhiều ý kiến cho bùng nổ gió mùa khu vực Việt Nam xảy đồng thời với bùng nổ gió mùa khu vực Bengal Biển Đông, khu vực bùng nổ gió mùa sớm gió mùa mùa châu Á [4] Bùng ... cho bùng nổ gió mùa mùa khu vực Nam Bộ tháng Năm năm 2004 trường hợp có địa hình 3.1 Phân bố lượng mưa Hình biểu diễn phân bố lượng mưa mô hình RAMS cho khu vực Nam Á Đông Á thời kỳ bùng nổ ... xuất gió mùa Tuy nhiên mưa gió mùa khu vực Nam Bộ có đặc điểm tương đối khác so với khu vực gió mùa điển hình khác Ở khu vực Nam Bộ, mưa không lớn xuất sớm trước hình thành gió tây nam nhiệt...
 • 12
 • 145
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Quá trình truyền bá cơ đốc giáo và văn hóa cận đại phương tây ở Trung Quốc " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... bớc chân nhà truyền giáo, văn hoá cận đại phơng Tây truyền vào Trung Quốc từ cuối triều Minh, nghiên cứu trung quốc số 4(74) - 2007 Quá trình truyền đốc giáo thông qua nhà truyền giáo thuộc ... Trung Quốc, Đốc giáo truyền nhập từ sớm Căn vào Bia ca tụng Cảnh giáo La Mã lu hành Trung Quốc (Đại Tần cảnh giáo lu hành Trung Quốc bia tụng(2) Tây An, Cảnh giáo tông phái thuộc Đốc giáo ... Quá trình truyền đốc giáo Đốc giáo tuyên truyền, mức độ định, phản ánh nguyện vọng giai tầng bị trị, nên nói, Đốc giáo sơ kỳ tôn giáo ngời bị áp Song, với việc truyền rộng...
 • 5
 • 168
 • 1

BÀI BÁO CÁO SẤY CÀ CHUA BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC NHAU SO SÁNH ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH KHỬ NƯỚC VÀ HẤP THỤ NƯỚC

BÀI BÁO CÁO SẤY CÀ CHUA BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC NHAU SO SÁNH ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH KHỬ NƯỚC VÀ HẤP THỤ NƯỚC
... 20 SẤY CÀ CHUA BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC NHAU: SO SÁNH ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH KHỬ NƯỚC VÀ HẤP THU NƯỚC TÓM TẮT Có phương pháp để sấy khô chua, là: sấy không khí nóng (HAD), sấy lượng mặt ... Sấy chua phương pháp khác nhau: So sánh động học trình khử nước hấp thu nước TP.HCM, ngày… tháng… năm…… Chữ ký giảng viên Sấy chua phương pháp khác ... sẵn lòng góp ý, để báo cáo lần sau hoàn thiện Sấy chua phương pháp khác nhau: So sánh động học trình khử nước hấp thu nước MỤC LỤC Giới thiệu Nguyên liệu phương pháp Nguyên...
 • 23
 • 373
 • 0

Nghiên cứu động cơ stirling dùng năng lượng mặt trời

Nghiên cứu động cơ stirling dùng năng lượng mặt trời
... v so sỏnh cỏc dng khỏc ca loi ng c Stirling kiu thỡ chỳng tụi a mu ng c Stirling s dng NLMT nh Hỡnh GHI CHú 1- Bộ phận hoàn nhiệt 2- Bề mặt hấp thụ xạ mặt trời 3- Piston choán chổ 4- Buồng nóng ... nhit trung bỡnh éng c Stirling nhit thp s dng nng lng mt tri n cha cú tớnh toỏn lý thuyt cng nh kt qu thc nghim c cụng b Da vo cu trỳc ca ng c Stirling m ngi ta chia ng c Stirling thnh kiu c bn ... ỳng chu k éng c stirling dựng nng lng mt tri éng c Stirling c tớnh toỏn thit k c bn da trờn lý thuyt ca Schmidt T lý thuyt ny ngi ta xõy dng nờn cỏc mụ hỡnh tớnh toỏn cho ng c Stirling nhit cao,...
 • 5
 • 2,507
 • 29

NGHIÊN CỨU ĐỘNG CƠ STIRLING DÙNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

NGHIÊN CỨU ĐỘNG CƠ STIRLING DÙNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
... c a lo i ủ chỳng tụi m u ủ ng c Stirling s d ng NLMT nh Hỡnh th p cao n hon nhi t ng c Stirling ki u thỡ GHI CHú 1- Bộ phận ho n nhiệt 2- Bề mặt hấp thụ xạ mặt trời 3- Piston choán chổ 4- Buồng ... é ng c Stirling nhi t ủ th p s d ng nng l ng m t tr i ủ n v n cha cú tớnh toỏn lý thuy t cng nh k t qu th c nghi m ủ c cụng b D a vo c u trỳc c a ủ ng c Stirling m ng i ta chia ủ ng c Stirling ... é ng c stirling dựng nng l ng m t tr i é ng c Stirling ủ c tớnh toỏn thi t k c b n d a trờn lý thuy t c a Schmidt T lý thuy t ny ng i ta xõy d ng nờn cỏc mụ hỡnh tớnh toỏn cho ủ ng c Stirling...
 • 5
 • 435
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu cải tiến chương trình phần mềm xác định đồng thời các cấu tử có phổ hấp thụ quang phân tử xen phủ nhau theo phương pháp sử dụng sai số tương đối của phép đo quangkết quả nghiên cứu xác định đồng thời các cấu tử có phổ hấp thụ quang phân tử xen phủ nhau theo phương pháp tính dựa trên sai số tương đối của phép đo quangkết quả nghiên cứu xác định đồng thời các cấu tử có phổ hấp thụ quang phân tử xen phủ nhau theo phương pháp lọc kalmanbáo cáo nghiên cứu khoa học quả quấtnghiên cứu khả năng mô phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ việt nam bằng phương pháp thuỷ động và thống kê hdcslide nghiên cứu động cơ làm việc của nhân viên tại công ty xăng dầu thừa thiên huếnghiên cứu động cơ làm việc của nhân viên khách sạnnghiên cứu động cơ làm việc của nhân viên khách sạn xanh huếnghiên cứu động lực làm việc của nhân viên khách sạn xanh huếnghiên cứu kết hợp quá trình ép và khử protein bằng enzyme neutrase trong công nghệ sản xuất chitin – chitosan từ nguyên liệu đầu tôm thẻ chân trắngnghiên cứu thực nghiệm quá trình tạo kết tủaphương pháp nghiên cứu theo từng quá trình công nghệnghiên cứu khảo sát quá trình sinh trưởng của cỏ vetiver trong môi trường đấttình hình nghiên cứu áp dụng quá trình oxi hóa nâng cao hiện nay 15tình hình nghiên cứu áp dụng quá trình oxi hóa nâng cao hiện nayĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học