70 bai tap ve quy tac dem co dap an

70 bai tap ve quy tac dem co dap an

70 bai tap ve quy tac dem co dap an
... Từ chữ số 1,2,3,4,5 ta thành lập số tự nhiên gồm chữ số khác Trong có chữ số không đứng cạnh A: 70 B: 71 C: 72 D: 73 Bài 26: Từ chữ số 0,1,2,3,4,5 lập số gồm chữ số ,trong chữ số có mặt lần số ... chỗ ngồi Có cách xếp chỗ ngồi cho hai học sinh nữ ngồi vào cạnh ? A: 30940 B: 30950 C:30960 D:30 970 Bài 42: Xếp sách văn, sách sử, sách địa công dân vào hệ thống theo môn Hỏi có cách xếp A:829440...
 • 4
 • 208
 • 4

BÀI TẬP CÁC QUY TẮC ĐẾM BẢN HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP pps

BÀI TẬP CÁC QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP pps
... Trờng hợp : (1,1,3) có cách Trờng hợp : (2,2,1) có cách Trờng hợp : (2,2,3) có cách Trờng hợp : (3,3,1) có cách Trờng hợp : (3,3,2) có cách Vậy có thảy : 6.3 = 18 cách P(B) = 18 = 27 Bài ... 0,1,2,3,4,5,5,5 Chọn a1 có cách a1 Chọn a2 có cách Chọn a3 có cách Chọn a4 có cách Chọn a5 có cách Chọn a6 có cách Chọn a7 có cách Chọn a8 có cách Theo quy tắc nhân có : 7.7.6.5.4.3.2.1 ... ; ; B Bài tập Bài : Cho tập A có phần tử 1,2,3,4,5,6,7 Có số có năm chữ số đôi khác đợc lấy từ tập A Giải Cách Tập A không chứa số Số số có năm chữ số đợc lấy từ tập A số chỉnh hợp chập...
 • 18
 • 13,323
 • 330

Bài tập về câu bị động (có đáp án)

Bài tập về câu bị động (có đáp án)
... told me that his football team had played well last season BỊ ĐỘNG VỚI NHỮNG ĐỘNG TỪ SAI BẢO EXERCISE 4:CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG 1.I had my nephew paint the gate last week 2.She will have...
 • 4
 • 87,929
 • 5,296

bai tap ve gioi tu -hay &co dap an

bai tap ve gioi tu -hay &co dap an
... retreat 90.You have to move this box to make room the new TV set 91.I haven’t sent letters to her for a long time In fact we have lost touch each other 92.I’m very busy my lessons and tasks today ... 79.He’s very brave He’s not afraid anything 80.Our flat is the second floor of the building 81.I’m sorry I haven’t written you for so long 82.Women are used going places by themselves 83.Do ... holiday yourself? 87.There are many interesting places to visit the city, instance, the botanical garden or the art museum 88.Scientists cannot account the disappearance of the dinosaurs 89.The...
 • 3
 • 1,936
 • 239

bài tập về phần lập trình đáp án đại học bách khoa

bài tập về phần lập trình có đáp án đại học bách khoa
... sai  Phần khai báo tập tiêu đề thiếu chương trình C  Các lệnh C phải kết thúc dấu ;  Hàm main() thành phần bắt buộc chương trình C  Phần khai báo hàm nguyên mẫu không bắt buộc chương trình ... Phần 1: Trắc nghiệm  Cho biết (các) phát biểu SAI  Khi lập trình, đặt tên biến trùng với từ     khóa Tên biến ký tự số, không ký tự thể gán số nguyên vào biến ... Giải toán theo hướng tìm kiếm lời giải  Phân tích số tự nhiên thừa số nguyên tố Phần 2: Viết chương trình  Cấu trúc lập trình C  Tìm USCLN, BSCNN số nguyên a, b nhập vào từ bàn phím  In n phần...
 • 23
 • 791
 • 0

BÀI TẬP VỀ OXIT, LƯU HUỲNH ĐÁP ÁN

BÀI TẬP VỀ OXIT, LƯU HUỲNH CÓ ĐÁP ÁN
... phân Cu(NO3)2 C chưng cất phân đoạn không khí lỏng D nhiệt phân KClO3 xúc tác MnO2 Câu 19: Lưu huỳnh sôi 4500C, nhiệt độ lưu huỳnh tồn dạng pgân tử đơn nguyên tử? A ≥ 4500C B ≥ 14000C C ≥ 17000C ... tạo muối phi kim hợp chất số oxi hoá -2 , ta thu 7,8g muối, phi kim phi kim sau đây: HOCHOAHOC.COM – Chuyên trang hóa học A Clo B flo C Lưu huỳnh D kết khác Câu26: bình, bình đựng dung dịch ... Br2, H2S Câu15: Dãy chất sau tính oxi hoá? A O2, SO2, Cl2, H2SO4 B S, F2, H2S, O3 C O3, F2, H2SO4, HNO3 D.HNO3, H2S, SO2, SO3 Câu16: Dãy chất sau vừa tính khử vừa tính oxi hoá? A Cl2, SO2,...
 • 7
 • 532
 • 5

BÀI TẬP VỀ KINH TẾ LƯỢNG ĐÁP ÁN

BÀI TẬP VỀ KINH TẾ LƯỢNG CÓ ĐÁP ÁN
... Giá trò R2 đựơc so sánh từ mô hình không? Tại sao? Bạn làm để so sánh chúng chúng đựơc so sánh từ dạng tại? KINH TẾ LƯNG ỨNG DỤNG BÀI TẬP (Phương sai thay đổi) Bài 6: Bài tập 11.15, Gujarati ... hàng hóa thay mối liên hệ với nên làm cho mô hình kết sai lệch, tượng đa cộng tuyến xảy KINH TẾ LƯNG ỨNG DỤNG BÀI TẬP Bài 2: Bài tập 9.2, Gujarati (2003), trang 324 - 20 - Y: số làm ... tăng - 17 - Bài 5: Bài tập 7.19, Gujarati (2003), trang 238 (Table 7.9) Rõ “Đa cộng tuyến” Y: tiêu dùng thòt gà / lượng cầu X2: thu nhập khả dụng thực tế X3: giá bán lẻ thực X4: giá bán lẻ thòt...
 • 44
 • 345
 • 0

TỔNG hợp lý THUYẾT và bài tập về cụm ĐỘNG từ đáp án

TỔNG hợp lý THUYẾT và bài tập về cụm ĐỘNG từ có đáp án
... ( a pen) : viết (bút) - would rather : thích ( I would rather = I'd rather .) II/ BÀI TẬP CỤM ĐỘNG TỪ CÓ ĐÁP ÁN Multiple choice Do you want to stop in this town, or shall we _? A turn on B ... situation) : thích nghi vào hoàn cảnh - to add s.th to another : thêm vật vào vật khác - to adhere to : đính vào, bám vào - to agree with s.o : đồng ý với - to aim at : nhắm vào - to argue with s.o ... : ghé thăm, rẽ vào thăm, ghé chơi - to drop in on s.o : ghé vào thăm ai, tạt vào thăm - to drop out : thôi, bỏ, rút (chân) khỏi - to drop s.o a line : viết cho vài dòng, viết vài hàng - to ear...
 • 37
 • 2,444
 • 8

Bài tập về bất đẳng thức đáp án

Bài tập về bất đẳng thức có đáp án
... 21 −3= 51  −3  Bài 25: Chứng minh bất đẳng thức: 2 a + b +1 ≥ ab + a + b Giải: Nhân hai vế với 2, đưa tổng cuuả ba bình phương Bài 26: Chứng minh a,b,c độ dài ba cạnh tam giác p nửa chu vi ... ⇒ dpcm a ⇔ 2 chứng minh 3(a + b + c ) + 2abc < 18 hay không? Bài 40: Cho a, b, c độ dài cạnh tam giác chu vi Tìm giá trị nhỏ biểu thức P = 4(a3 + b3 + c3 ) + 15abc Giải: 2 a ≥ a − (b ... 12⇒ dpcm Bài 18: Cho a, b, c > 0, chứng ming rằng: 1 + a b c + 1  1 ≥3 + +   a + 2b b + 2c c + 2a  Giải: a + b + b ≥ ; + a +≥ 2b b c + c b + 2c ; + c a + a ≥ c + 2a cộng ba bất đẳng thức =>đpcm...
 • 27
 • 359
 • 0

BÀI TẬP VỀ LÍ THUYẾT POLIME ( ĐÁP ÁN CHI TIẾT)

BÀI TẬP VỀ LÍ THUYẾT POLIME ( CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)
... isopropylbenzen (2 ), acrilonitrin (3 ), glyxin (4 ), vinyl axetat (5 ) Các chất khả tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime A (1 ), (2 ) (3 ) B (1 ), (2 ) (5 ) C (1 ), (3 ) (5 ) D (3 ), (4 ) (5 ) Câu 25(KB-12): Các polime ... ngưng A (1 ), (3 ), (6 ) B (3 ), (4 ), (5 ) C (1 ), (2 ), (3 ) D (1 ), (3 ), (5 ) Câu 15(KB-10): Các chất không bị thuỷ phân dung dịch H2SO4 loãng, nóng A tơ capron; nilon-6,6, polietylen B poli (vinyl axetat); ... axetat) (6 ) tơ nilon-6,6 Trong polime trên, polime bị thuỷ phân dung dịch axit dung dịch kiềm A (2 ) ,(3 ) ,(6 ) B (2 ) ,(5 ) ,(6 ) C (1 ) ,(4 ) ,(5 ) D (1 ) ,(2 ) ,(5 ) Câu 17(KA-11): Sản phẩm hữu phản ứng sau không...
 • 15
 • 810
 • 0

Tiết 28: Bài Tập Về Quy Tắc Mômen Lực doc

Tiết 28: Bài Tập Về Quy Tắc Mômen Lực doc
... Quy tắc mômen lực ? = F2 d2  CH  HS ghi nhận dạng  GV nêu loại tập, yêu Bài 1: BT 18.1/45 SBT Giải : tập, thảo luận nêu sở vận cầu Hs nêu sở lý thuyết dụng áp dụng a/ Ap dụng quy tắc mômen ... dụng quy tắc mômen Ap dụng tìm F Ap dụng quy tắc mômen lực trục quay O : lực? uu ur M Tr  M Tu O O  T2 l.sin   T1.l  T2  GV nhận xét sửa làm, cho điểm T1 200   400 N sin  0, b/ Hợp lực ... ý lực ta có : Biểu diễn lực Hãy vẽ hình biểu diễn r u r M uu  M P F O O lực tác dụng lên vật Ap dụng tính F, k l  F l  P .cos 300 Ap dụng quy tắc mômen F lực? P 200   86,5N 4 b/ Theo quy...
 • 5
 • 763
 • 3

Tiết 29: Bài Tập Về Quy Tắc Mômen LựC ppt

Tiết 29: Bài Tập Về Quy Tắc Mômen LựC ppt
... Yêu cầu hs suy Bài trang 45 Vẽ hình, xác định tính d2 Ap dụng qui tắc mô men lực lực tác dụng lên nhôm AB có Yêu cầu học sinh vẽ nhôm trục quay cố định qua đầu hình, xác định lực A ta có : tác ... 50 (g) Bài trang 46 Yêu cầu hs suy Áp dụng qui tắc mô men lực trục quay ván tính m2 nằm cân thẳng Vẽ hình, xác định ngang, ta có : lực tác dụng lên ván Yêu cầu học sinh vẽ hình, xác định lực M1 ... CỦNG CỐ  HS Ghi nhận : - Kiến thức, bi tập đ - Kỹ giải cc bi tập  GV yu cầu HS: - Chổt lại kiến thức, bi tập đ học - Ghi nhớ v luyện tập kỹ giải cc bi tập ...
 • 4
 • 567
 • 1

Tiết 30: Bài Tập Về Quy Tắc Hợp Lực Song Song Cùng Chiều pdf

Tiết 30: Bài Tập Về Quy Tắc Hợp Lực Song Song Cùng Chiều pdf
... tích lực  F  F1  F2  :  F1 d (chia trong)  thành hai lực song song  F2 d1  chiều ? - Phân tích lực thành  CH Tổng hợp hai lực hai lực song song song song ngược chiều ?  F1  F2  F  chiều ... Ap dụng tìm F2 Ap dụng quy tắc mômen Tìm lực F1 Cho làm tập với F1 thêm: F1 = F2 +P = 1800 + 600 = Bài 1: Cho hai lực F1 , F2 2400N song song ngược chiều đặt A B có hợp lực F đặt O với OA = 0,8m ... 140N) Bài 2: Xác định hợp lực hai lực F1 F2 song song ngược chiều đặt điểm M N Biết F1 = 10N ; F2 40N MN = 6cm (ĐS: F = 30N ; OM = CỦNG CỐ 2cm ; ON = 8cm) P.l  1800 N d2 Hợp lực F2 P cân lực P...
 • 5
 • 1,627
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: bài tập 2 quy tắc đếm cơ bảnsua bai tap hai quy tac dem co bangiáo án sữa bài tập hai quy tắc đếm cơ bảngiáo án bài tập hai quy tắc đếm cơ bảnbài tập hai quy tắc đếm cơ bảnbài tập các quy tắc đếm cơ bản hoán vị – chỉnh hợp – tổ hợp ppsbài tập về câu điều kiện có đáp án violetbài tập về câu đảo ngữ có đáp ánbài tập về oxi lưu huỳnh có đáp ánbài tập về con lắc đơn có đáp ánbài tập về crom sắt đồng có đáp ánbài tập về pin điện hóa có đáp ánbài tập về amin và aminoaxit có đáp ánbài tập về nhấn trọng âm có đáp ánbài tập về phần đảo ngữ có đáp ánTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câyLuyện tập Trang 23Bảng nhân 6Tuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?