Hiệu ứng sinh đa exciton trong pin mặt trời chấm lượng tử

Hiệu ứng sinh đa Exciton trong pin mặt trời chấm lượng tử

Hiệu ứng sinh đa Exciton trong pin mặt trời chấm lượng tử
... dẫn khối Hơn nữa, ánh sáng mặt trời có dải phổ rộng hấp thụ ánh sáng mặt trời đồng thời xảy trình sinh nhiều exciton Hiệu ứng sinh đa exciton pin mặt trời chấm lƣợng tử đƣợc nhóm nhà nghiên cứu ... tử sinh điện tử, sinh lỗ trống tƣơng ứng sinh exciton, số hạng chứa hàm nối chứa cặp toán tử sinh điện tử toán tử sinh lỗ trống cho ta exciton Dƣới ta xét trƣờng hợp tƣơng ứng với khả sinh exciton ... KIỀU THỊ QUYÊN HIỆU ỨNG SINH ĐA EXCITON TRONG PIN MẶT TRỜI CHẤM LƯỢNG TỬ Chuyên ngành: Công nghệ nanô Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS Nguyễn Văn Hiệu Hà Nội – 2007 MỤC...
 • 55
 • 129
 • 0

Hiệu ứng sinh đa exciton trong pin mặt trời chấm lượng tử

Hiệu ứng sinh đa exciton trong pin mặt trời chấm lượng tử
... dẫn khối Hơn nữa, ánh sáng mặt trời có dải phổ rộng hấp thụ ánh sáng mặt trời đồng thời xảy trình sinh nhiều exciton Hiệu ứng sinh đa exciton pin mặt trời chấm lƣợng tử đƣợc nhóm nhà nghiên cứu ... KIỀU THỊ QUYÊN HIỆU ỨNG SINH ĐA EXCITON TRONG PIN MẶT TRỜI CHẤM LƢỢNG TỬ Chuyên ngành: Công nghệ nanô Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS Nguyễn Văn Hiệu Hà Nội – 2007 LỜI ... trình bày hiệu ứng sinh đa exciton pin mặt trời chấm lƣợng tử lí thuyết thông qua thuyết lƣợng tử hóa lần hai hệ nhiều hạt lí thuyết nhiễu loạn Phƣơng pháp nghiên cứu dựa vào thuyết lƣợng tử hóa...
 • 11
 • 40
 • 0

CHẾ tạo CHẤM LƯỢNG tử CHÌ SULFIDE (PBS), ỨNG DỤNG vào điện cực ANODE QUANG TRONG PIN mặt TRỜI CHẤM LƯỢNG tử NHẠY QUANG (QDSSCS)

CHẾ tạo CHẤM LƯỢNG tử CHÌ SULFIDE (PBS), ỨNG DỤNG vào điện cực ANODE QUANG TRONG PIN mặt TRỜI CHẤM LƯỢNG tử NHẠY QUANG (QDSSCS)
... Chúng tổng hợp thành công chấm lượng tử PbS nhiệt độ phòng gắn kết vào điện cực anode quang ứng dụng pin mặt trời chấm lượng tử nhạy quang Kết cho thấy có gắn kết chấm lượng tử lên màng Tuy nhiên, ... dịch chấm lượng tử PbS chế tạo có tính không ổn định cao, kích thước hạt lớn, không chen sâu vào màng TiO2, tồn bề mặt (hình 5.8, hình 5.14) Trong trình truyền tải điện tử bị bẫy (do điện cực anode ... anode quang bị lẫn tạp chất oxi chẳng hạn….) Ở vùng tiếp giáp chấm lượng tử điện cực, điện tử bị bẫy trình khác Điện cực Cathode sử dụng Pt với dung dịch chất điện ly S/S2- Mặc dù, Pt có điện...
 • 5
 • 224
 • 0

NGHIÊN cứu TÍNH CHẤT của MÀNG ANODE QUANG TIO2CDSCDSE QDZNS ỨNG DỤNG TRONG PIN mặt TRỜI CHẤM LƯỢNG tử NHẠY QUANG

NGHIÊN cứu TÍNH CHẤT của MÀNG ANODE QUANG TIO2CDSCDSE QDZNS ỨNG DỤNG TRONG PIN mặt TRỜI CHẤM LƯỢNG tử NHẠY QUANG
... mẫu pin với điều kiện tối ưu KẾT LUẬN Nghiên cứu tính chất quang pin mặt trời chấm lượng tử nhạy quang CdSe kết hợp với bán dẫn CdS ZnS phổ hấp thu UV – Vis, nhiễu xạ tia X, phổ Raman,cũng đặc tính ... Buoc song (nm) Hình Phổ hấp thu so sánh tính chất quang anode Đầu tiên nghiên cứu tính chất quang hấp thu anode quang với lớp đệm CdS Dung dịch chấm lượng tử CdSe đo hấp thụ UV – Vis cho bước sóng ... việc ứng dụng chấm lượng tử CdSe vào pin mặt trời Phổ hấp thu anode quang TiO2/CdS có bờ bước sóng 512 nm, sau kết hợp với CdSe tạo anode quang TiO2/CdS/CdSe vùng phổ hấp thu mở rộng từ vùng tử...
 • 10
 • 294
 • 0

Tổng hợp nano bán dẫn cdse và nghiên cứu các thông số ảnh hưởng lên hiệu suất của pin mặt trời chấm lượng tử

Tổng hợp nano bán dẫn cdse và nghiên cứu các thông số ảnh hưởng lên hiệu suất của pin mặt trời chấm lượng tử
... NGHỆ NANO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN HOÀNG QUÂN TỔNG HỢP NANO BÁN DẪN CdSe VÀ NGHIÊN CỨU CÁC THÔNG SỐ ẢNH HƯỞNG LÊN HIỆU SUẤT CỦA PIN MẶT TRỜI CHẤM LƯỢNG TỬ Chuyên ngành: VẬT LIỆU VÀ LINH ... efficiency) – Hiệu suất chuyển hóa lƣợng pin mặt trời DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 4.1 Thông số pin mặt trời TiO2 /CdSe Error! Bookmark not defined Bảng 4.2 Thông số pin mặt trời TiO2/CdS /CdSe theo số lớp CdS ... Quang Vinh DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Một số công trình ứng dụng pin mặt trời Error! Bookmark not defined (a) Một modul pin mặt trời (b) Cánh đồng pin mặt trời (c) Pin mặt trời cung cấp điện gia...
 • 18
 • 189
 • 0

Tổng hợp và nghiên cứu các tính chất quang điện của pin mặt trời chấm lượng tử CdSe nhạy quang

Tổng hợp và nghiên cứu các tính chất quang điện của pin mặt trời chấm lượng tử CdSe nhạy quang
... hiệu suất, lên tới 66%[11] đề tài này, tổng hợp nghiên cứu tính chất quang điện pin mặt trời chấm lượng tử CdSe nhạy quang Chấm lượng tử CdSe chọn dễ dàng tổng hợp độ rộng vùng cấm thay đổi ... nano CdSe ►Chế tạo màng TiO2 -CdSe nghiên cứu tính chất quang màng ►Ráp pin mặt trời chấm lượng tử nhạy quang khảo sát tính chất điện pin PHẦN I: TỔNG QUAN CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT VỀ CHẤM LƯỢNG TỬ Huỳnh ... IV-VI, chấm lượng tử chứa từ 100-1000 nguyên tử (hình 1.1), chẳng hạn chấm lượng tử CdS ,CdSe, ZnS, ZnSe… Hình 1.1: Cấu trúc chấm lượng tử: (a) Cấu trúc chấm lượng tử CdSe; (b) Chấm lượng tử có...
 • 74
 • 300
 • 0

TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG ĐIỆN CỦA PIN MẶT TRỜI CHẤM LƯỢNG TỬ -CHẤT MÀU NHẠY QUANG (QDS-DSC)

TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG ĐIỆN CỦA PIN MẶT TRỜI CHẤM LƯỢNG TỬ -CHẤT MÀU NHẠY QUANG (QDS-DSC)
... sát tính chất quang đồng thời hấp thụ toàn vùng khả kiến ánh sáng mặt trời MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Tổng hợp thành công nghiên cứu tính chất quang chấm lượng tử CdSe ☻Chế tạo nghiên cứu tính chất quang ... THUYẾT TỔNG QUAN III.KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN CHẤM LƯỢNG TỬ CdSe MÀNG TiO2 –CdSe (Anode) GHÉP VÀ ĐO TÍNH NĂNG PIN IV KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN I GIỚI THIỆU Pin mặt trời chất màu nhạy quang( DSC) ... ánh sáng khả kiến Chấm lượng tử sau hấp thụ ánh sáng bơm điện tử thành công qua TiO Kết thảo luận : Pin mặt trời chấm lượng tử CdSe nhạy quang Hệ máy Keithley đo hiệu suất pin Việc xử lý nhiệt...
 • 20
 • 244
 • 0

Luận Văn Thạc Sĩ Vật Lý Chế tạo màng TiO2 Ráp pin mặt trời chấm lượng tử nhạy quang và khảo sát tính chất điện của pin. -CdSe và nghiên cứu tính chất quang của màng

Luận Văn Thạc Sĩ Vật Lý Chế tạo màng TiO2 Ráp pin mặt trời chấm lượng tử nhạy quang và khảo sát tính chất điện của pin. -CdSe và nghiên cứu tính chất quang của màng
... tính chất quang màng Ráp pin mặt trời chấm lượng tử nhạy quang khảo sát tính chất điện pin Huỳnh Lê Thùy Trang Luận Văn Thạc Vật 13 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 thuyết tổng quan chấm lượng tử ... suất Pin mặt trời nhạy quang DSC Trong nghiên cứu sử dụng vật liệu CdSe đối tượng nghiên cứu cho chấm lượng tử dùng để thay chất nhạy quang dễ dàng Huỳnh Lê Thùy Trang Luận Văn Thạc Vật 12 ... sở pin mặt trời chất nhuộm nhạy quang (DSC), thay chất màu nhạy quang chấm lượng tử PMT chấm lượng tử sử dụng vật liệu mesoporous TiO liên kết với chấm lượng tử CdSe (hình 1.9) Chấm lượng tử...
 • 75
 • 162
 • 1

Tính chất của nano TIO2 và ứng dụng trong pin mặt trời hiệu suất cao

Tính chất của nano TIO2 và ứng dụng trong pin mặt trời hiệu suất cao
... Các ứng dụng vật liệu nano TiO2 giới thiệu, đặc biệt ứng dụng chế tạo pin mặt trời hiệu suất cao Chi tiết ứng dụng trình bày chương 36 CHƯƠNG ỨNG DỤNG HẠT NANO TIO2 TRONG CHẾ TẠO PIN MẶT TRỜI Trong ... phương pháp cải tiến hiệu suất pin DSC sử dụng TiO2 làm điện cực pin 2.4 Ứng dụng nano TiO2 làm điện cực pin Mặt Trời 2.4.1 Giới thiệu pin Mặt Trời DSC Pin Mặt Trời dùng chất màu nhạy quang DSC ... lượng mặt trời dồi Pin mặt trời sản xuất sử dụng nhiều Tuy nhiên chi phí để sử dụng pin mặt trời cao hiệu suất pin mặt trời chưa cao Với mong muốn tìm hiểu cấu trúc nguyên lý hoạt động pin lượng mặt...
 • 74
 • 520
 • 3

Đề tài : Chế tạo và khảo sát các tính chất của màng ôxít titan (tio2), ôxít kẽm (zno) cấu trúc nano ứng dụng làm điện cực thu điện tử trong pin mặt trời quang điện hóa

Đề tài : Chế tạo và khảo sát các tính chất của màng ôxít titan (tio2), ôxít kẽm (zno) cấu trúc nano ứng dụng làm điện cực thu điện tử trong pin mặt trời quang điện hóa
... sau: Chương 1: Pin m t tr i quang ñi n hóa d ng SSSC-V t li u ôxít titan (TiO2) ôxít k m (ZnO) Chương 2: Công ngh , k thu t phân tích th c nghi m ch t o màng m ng Chương 3: Màng m ng ôxít titan ... ly TCO : Màng ôxít d n ñi n su t XRD : Nhi u x tia X WE : ði n c c làm vi c Các ký hi u ρ : ði n tr su t λ : Bư c sóng η : Hi u su t α : H s h p th ω :T ns hν : Năng lư ng ánh sáng xvi Eg : ð r ... (TiO2) ,ôxít k m (ZnO) c u trúc nano ng d ng làm ñi n c c thu ñi n t pin m t tr i quang ñi n hóa ” M c tiêu c a lu n án: Nghiên c u ch t o ñi n c c thu ñi n t s màng m ng TiO2 ZnO c u trúc nano làm ti...
 • 159
 • 614
 • 0

Tóm tắt luận án chế tạo và khảo sát các tính chất của màng ôxít titan (tio2), ôxít kẽm (zno) cấu trúc nano ứng dụng làm điện cực thu điện tử trong pin mặt trời quang điện hóa

Tóm tắt luận án chế tạo và khảo sát các tính chất của màng ôxít titan (tio2), ôxít kẽm (zno) cấu trúc nano ứng dụng làm điện cực thu điện tử trong pin mặt trời quang điện hóa
... titan (TiO2), ôxít k m (ZnO) c u trúc nano ng d ng làm ñi n c c thu ñi n t pin m t tr i quang ñi n hóa ” M c tiêu c a lu n án: Nghiên c u ch t o ñi n c c thu ñi n t s màng m ng TiO2 ZnO c u trúc ... Chương 4: Màng ôxít k m (ZnO) ôxít k m/sunfua cadimi (ZnO/CdS) Chương PIN M T TR I QUANG ðI N HÓA D NG SSSC-V T LI U ÔXÍT TITAN (TiO2) VÀ ÔXÍT K M (ZnO) 1.1 Pin m t tr i quang ñi n hóa d ng SSSC ... 0C thích h p ñ ch t o màng TiO2 c u trúc h t nano s i nano tương ng hai t c ñ l ng ñ ng màng Ti 3.2 Tính ch t quang, quang ñi n hóa c a màng TiO2 3.2.1 Tính ch t quang c a màng TiO2 Khi tăng nhi...
 • 24
 • 499
 • 1

Dấu hiệu tiền ung thư da do ánh nắng mặt trời doc

Dấu hiệu tiền ung thư da do ánh nắng mặt trời doc
... xúc ánh sáng mặt trời gây hại cho da bạn Ngoài tổn thư ng dày sừng ánh sáng, biểu khác tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời bỏng nắng, đỏ da, tăng sắc tố, nếp nhăn, khô da, … nặng gây ung thư da ... tổn thư ng dày sứng ánh nắng Tuy nhiên, dày sừng ánh nắng xuất người da sẫm màu Đôi khi, tổn thư ng dày sừng ánh nắng gặp người trẻ tuổi phải tiếp xúc nhiều thư ng xuyên với ánh nắng mặt trời ... cáo, khoảng 90% ung thư da xuất vùng da tiếp xúc với ánh nắng Nhằm ngăn ngừa bệnh dày sừng ánh sáng tổn hại khác da tia cực tím có ánh sáng mặt trời gây nên, bác sĩ chuyên khoa da liễu khuyên...
 • 5
 • 166
 • 0

Đề tài : Tổng hợp vật liệu zno có cấu trúc một chiều nhằm hướng tới ứng dụng trong pin mặt trời dị thể vô cơ- hữu cơ

Đề tài : Tổng hợp vật liệu zno có cấu trúc một chiều nhằm hướng tới ứng dụng trong pin mặt trời dị thể vô cơ- hữu cơ
... vậy, PMT hệ cấu trúc dị thể /hữu sử dụng polymer liên hợp với vật liệu cấu trúc 1D để biến đổi ánh sáng mặt trời thành điện tích Thiết bị kết hợp ưu điểm hai vật liệu: độ linh động ... dẫn ZnO cấu trúc 1D nhằm để ứng dụng cấu trúc pin mặt trời lai hóa /hữu Phần 1: Tổng quan Chương 1: Khái quát pin mặt trời 1.1 Nguyên lý hoạt động: Pin mặt trời (PMT) hay hệ thiết bị, ... trúc 1D tạo vật liệu đầy hứa hẹn ý nghĩa quan trọng nghiên cứu khoa học ứng dụng kỹ thuật cao đặc biệt ứng dụng pin mặt trời khối dị thể /hữu Ngoài ra, vật liệu ZnO cấu trúc nano 1D...
 • 87
 • 447
 • 1

Nghiên cứu chế tạo vật liệu ZnO có cấu trúc nano nhằm ứng dụng trong pin mặt trời lai hóa

Nghiên cứu chế tạo vật liệu ZnO có cấu trúc nano nhằm ứng dụng trong pin mặt trời lai hóa
... 1.3 Vật liệu ZnO Nano cấu trúc 1D 1.3.1 Cấu trúc hình thái học Hình 1.5 Một số hình thái cấu trúc 1D ZnO [25]32][30] ZnO nano cấu trúc 1D (thanh nano ZnO) vật liệu cấu trúc dạng lăng trụ ứng ... động pin mặt trời đơn giản 16 1.7.6 Cấu tạo hệ pin mặt trời hệ thứ 4: pin mặt trời lai hóa 17 1.7.7 Nguyên lý hoạt động pin mặt trời lai hóa 21 1.7.8 Hiệu suất hoạt động pin mặt trời ... cực tƣơng ứng dẫn mạch 1.7.6 Cấu tạo hệ pin mặt trời hệ thứ 4: pin mặt trời lai hóa Cấu tạo hệ pin mặt trời lai hóa gồm có:  Màng ITO Lớp điện cực gồm loại điện cực cathode anode Vật liệu thƣờng...
 • 79
 • 538
 • 2

Nghiên cứu chế tạo vật liệu TiO2 có cấu trúc nano ứng dụng trong pin mặt trời

Nghiên cứu chế tạo vật liệu TiO2 có cấu trúc nano ứng dụng trong pin mặt trời
... hiệu suất pin mặt trời Do đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu TiO2 cấu trúc nano ứng dụng pin mặt trời lựa chọn cho nội dung luận văn  Đối tượng nghiên cứu luận văn: Vật liệu nano TiO2 với ... nghệ nano, nhà khoa học chế tạo vật liệu hữu cơ, vật liệu lai cấu trúc nano, màng mỏng nano, mở triển vọng chế tạo pin mặt trời hữu cấu trúc nano với hiệu suất chuyển hóa cao, áp dụng ngành ... thiệu tổng quan pin mặt trời sử dụng chất màu nhạy sáng, vật liệu nano TiO2 số phương pháp để chế tạo vật liệu nano TiO2 với hình thái dạng ống Trong trình bày chi tiết vật liệu TiO2 phương pháp...
 • 76
 • 552
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề tài chế tạo và khảo sát các tính chất của màng ôxít titan tio2 ôxít kẽm zno cấu trúc nano ứng dụng làm điện cực thu điện tử trong pin mặt trời quang điện hóatạp ứng dụng trong pin mặt trờitìm hiểu về các hành tinh trong hệ mặt trờicác quá trình vật lý chính trong pin mặt trờitìm hiểu các hệ hành tinh trong hệ mặt trờicác hành tinh trong hệ mặt trời theo thứ tựtrở diod quang transitor quang là linh kiện thụ động trong khi pin mặt trời thì sinh dòng điện khi nhận tia sáng nên nó là linh kiện loại tích cựccác đại lượng cơ bản của pin mặt trời phục vụ trong tính toán đánh giá hiệu quả sử dụnghiệu ứng sinh họctạo hiệu ứng chữ đá lửathiết lập hiệu ứng cho văn bản trong powerpointhiệu ứng cho văn bản trong powerpointhiệu ứng photoshop nước chảy trên bề mặt chữtạo hiệu ứng chữ nhảy múa trong powerpoint 2007tạo hiệu ứng bút viết chữ trong powerpoint 2007câu hỏi trắc nghiệm môn công nghệ sửa chữa ô tôTIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRIch truy n hi n i vn v n 12TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT so 03; 04; 05 nam 2017 [] NQ05 HĐQT2017ch v n b n ngh lu nTIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT so 07: Tra co tuc dot 2 nam 2016 (ty le 10% bang co phieu) []TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT: so 08 v v Thay doi phuong an dau tu tai Da Nang []20170301 BCTC CtyMe NTC 2016(dakiemtoan)20170419 BCTC CtyMe Q1 2017TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao tai chinh | Ket qua kinh doanh Cty Me va Hop nhat quy 2 nam 2017 []M t s gi i ph p c b n nh m n ng cao n ng l c c nh tranh C ng ty b nh k o H i H20170727 BCTC HopNhat Q2 2017Cach phat wifi doi voi win7TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Thong bao | Thong bao thuc hien quyen: Tra co tuc dot 2 nam 2016 (ty le 10% bang co phieu) []TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Thong bao | Cac khoan vay tu ngay 12 06 2017 den ngay 30 07 2017 []TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Thong bao | Thong bao phat hanh co phieu tra co tucTIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Thong bao | CBTT: So luong co phieu TLH dang luu hanh tai ngay 03 10 2017 []don de nghi xac nhantb tamngung bkpay khtcM t s bi n ph p nh m n ng cao kh n ng c nh tranh s n ph m c a x nghi p TOCAN tr n th tr ng qu c t