Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của perovskite la1 XSRXMNO3

Tổng hợp nghiên cứu tính chất của Perovskite La1-xSrxMnO3

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của Perovskite La1-xSrxMnO3
... nghiên cứu Tuy nhiên, cho có phụ thuộc đơn điệu tính chất từ vào nồng độ pha tạp Sr với mẫu M4 ứng với x = 0,4 tính chất từ tốt TC phải cao thực tế lại ng-ợc lại; nh- không lý giải đ-ợc tồn tính ... từ mẫu không pha tạp (x = 0), vốn đ-ợc biết đến nh- chất phản sắt từ Rõ ràng có chế khác tác động đến hình thành nh- biến đổi tính chất từ hợp chất LSMx Cơ chế liên quan trực tiếp đến nồng độ pha ... hiệu ứng JT đóng vai trò quan trọng việc giải thích tính chất từ vật liệu perovskite [22] 1.4 Cỏc loi tng tỏc S phc ca cu trỳc in t hp cht La1-xSrxMnO3 (LSMx) liờn quan mt thit n tớnh cht in...
 • 67
 • 228
 • 1

Tổng hợp nghiên cứu tính chất của perovskite la1 XSRXMNO3

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của perovskite la1 XSRXMNO3
... hiệu ứng JT đóng vai trò quan trọng việc giải thích tính chất từ vật liệu perovskite [22] 1.4 Cỏc loi tng tỏc S phc ca cu trỳc in t hp cht La1- xSrxMnO3 (LSMx) liờn quan mt thit n tớnh cht in t ... chỳng tụi la chn ti Tng hp v nghiờn cu tớnh cht ca perovskite La1 x Srx MnO3 Ni dung ca lun vn: nghiờn cu tớnh cht t ca cỏc h perovskite La1 x Srx MnO3 vi x = 0; 0,1; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4 Tỡm ... mụ hỡnh tng tỏc, cỏc hin tng t vt liu La1 x Srx MnO3 v gii thiu vai trũ ca cỏc ht nanụ perovskite ng dng lnh vc y - sinh 1.1 Cu trỳc tinh th i vi cu trỳc perovskite khụng pha LaMnO3 thỡ cu trỳc...
 • 15
 • 104
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu tính chất của vật liệu hấp phụ dầu từ bã mía thải luận văn thạc sỹ hóa học

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của vật liệu hấp phụ dầu từ bã mía thải luận văn thạc sỹ hóa học
... tạo Trờng đại học vinh === === V èNH C Tng hp v nghiờn cu tớnh cht ca vt liu hp ph du t bó mớa thi Chuyên ngành: Hoá Hữu Mã số: 60.44.27 Luận văn thạc sĩ hoá học Ngời hớng dẫn khoa học: TS Lấ C ... liu hp ph du ang c s dng 1.3.3.1 Corbol c ch to ch t nhng sn phm sn cú t nhiờn nh v tru, mt ca, phụi bo, cht hp ph ny ch hỳt du, khụng ngm nc v ni trờn mt nc Nú cú th x lý c lp du dy cng nh lp...
 • 37
 • 2,486
 • 8

Báo cáo " Tổng hợp nghiên cứu tính chất của các phức chất niken(II), paladi(II) Dipivaloylmetan " potx

Báo cáo
... tạo th2nh phức chất Ni(DPM)2 Các phức chất Ni(DPM)2, Pd(DPM)2 bền nhiệt, thăng hoa ho2n to2n áp suất th ờng IV - Kết luận Đ= tổng hợp đ ợc phức chất Ni(II), Pd(II) với dipivaloylmetan Các ph ơng ... tạo phức chất DPM v2 M2+ thông qua hai nguyên tử O DPM Phổ hấp thụ hồng ngoại phức chất Ni(DPM)2.EtOH xuất dải hấp thụ đặc tr ng nhóm OH EtOH Các kiện phổ hấp thụ hồng ngoại phức chất n2y phức chất ... Bảng 1: Kết tổng hợp phức chất Phức chất Môi tr ờng tổng hợp M2u sắc - dạng kết tủa Hiệu suất Ni(DPM)2EtOH N ớc - etanol - đietylete...
 • 5
 • 280
 • 0

TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ PHỨC CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM doc

TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ PHỨC CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM doc
... phân tích nguyên tố, độ dẫn điện phân tử đưa bảng So sánh số liệu hàm lượng nguyên tố tính theo lý thuyết với số liệu phân tích nguyên tố phức chất kết luận phức chất thu có thành phần phù hợp với ... II KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Thành phần phân tử phức chất Các phức chất thu có màu giống màu ion đất hiếm, dễ chảy rữa không khí ẩm, tan tốt nước, không tan etanol Ảnh tinh thể phức chất prazeođim ... hữu phức chất xảy đến tạo thành Ln2O3 Khối lượng Ln2O3 lại tính theo lý thuyết thực nghiệm tương đối phù hợp III KẾT LUẬN Đã tổng hợp 12 phức chất ion Ln3+ với axit DL-2-amino-n-butyric Phức chất...
 • 6
 • 365
 • 0

Báo cáo khoa học: "TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ PHỨC CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM VỚI AXIT DL-2-AMINO-N-BUTYRIC" potx

Báo cáo khoa học:
... tích nguyên tố, độ dẫn điện phân tử đưa bảng So sánh số liệu hàm lượng nguyên tố tính theo lý thuyết với số liệu phân tích nguyên tố phức chất kết luận phức chất thu có thành phần phù hợp với công ... II KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Thành phần phân tử phức chất Các phức chất thu có màu giống màu ion đất hiếm, dễ chảy rữa không khí ẩm, tan tốt nước, không tan etanol Ảnh tinh thể phức chất prazeođim ... phù hợp III KẾT LUẬN Đã tổng hợp 12 phức chất ion Ln3+ với axit DL-2-amino-n-butyric Phức chất rắn tạo thành có công thức [Ln(Hbu)4]Cl3 (Ln: Y, La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Yb) Đã nghiên...
 • 6
 • 256
 • 0

tổng hợp nghiên cứu tính chất của một số b - đixetonat kim loại có khả năng thăng hoa

tổng hợp và nghiên cứu tính chất của một số b - đixetonat kim loại có khả năng thăng hoa
... Khoa học Tự nhiên vài năm trở lại tổng < /b> hợp < /b> nghiên < /b> cứu < /b> tính < /b> chất,< /b> khảo sát khả thăng hoa - iketonat cacboxylat kim loại, đặc biệt kim loại chuyển tiếp Để tiếp nối hƣớng nghiên < /b> cứu < /b> nhóm phức chất,< /b> ... hành tổng < /b> hợp < /b> nghiên < /b> cứu < /b> tính < /b> chất < /b> số < /b> - ixetonat kim loại khả thăng hoa, sử dụng phức chất < /b> để chế tạo màng mỏng oxit kim loại Tôi hi vọng kết thu đƣợc đóng góp phần nhỏ vào lĩnh vực nghiên < /b> cứu < /b> ... tác 1.2.3 Khả thăng hoa - ixetonat kim loại ứng dụng Hiện khả thăng hoa - ixetonat kim loại đƣợc quan tâm nghiên < /b> cứu < /b> chúng đƣợc ứng dụng nhiều lĩnh vực khác nhƣ: tạo màng oxit kim loại siêu...
 • 76
 • 277
 • 0

tổng hợp nghiên cứu tính chất của một sốβ–đixetonat kim loại có khảnăng thăng hoa

tổng hợp và nghiên cứu tính chất của một sốβ–đixetonat kim loại có khảnăng thăng hoa
... tích, Khoa Hóa học – Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học quốc gia Hà Nội 10 Huỳnh Thị Miền Trung (2009) , Tổng hợp nghiên cứu tính chất phức chất axetylaxetonat số kim loại, Luận văn Thạc sĩ khoa ... 5 Khảo sát khả thăng hoa phức chất tổng hợp điều kiện áp suất thấp Nghiên cứu khả tạo màng mỏng Cu2O phương pháp CVD từ axetylaxetonat đồng(II) Nghiên cứu thành phần, tính chất màng thu phương ... pha chế dung dịch, Khoa Hóa học – Đại học khoa học Tự nhiên – Đại học quốc gia Hà nội Nguyễn Hương Ly (2007), Tổng hợp nghiên cứu khả thăng hoa số isobutyrat axetylaxetonat kim loại chuyển tiếp,...
 • 6
 • 298
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu tính chất của oxit hỗn hợp CuO - CeO2 có kích thước nanomet

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của oxit hỗn hợp CuO - CeO2 có kích thước nanomet
... (X= 0,25) 2-Theta - Scale Iằ: Hwvằ-tôaiM(KIC-4hJiw-T]rpt:Zrh/Thlwfet - Itoit ao.aOD* -Sớid: .oao * - tằp:0.óS0* - 0.ô ằ 'Tôônp.: as C nfM ôtiMd: - 'ThMi;2&M0' -ThM: lO.OM' -CN LôR A f ... p i rW MA: Q.202 * C hôô IM r ) - C ô l w to - C * K t n - C ô 'Y :I è S lô > ik r - - W L t S a B - C u W c - ô e < 1 M - ằ B ô 1 ằ - c w 1 M - i^ lO O M - to U ta O C B * ằ M iM o e o e ... ô | ằ r n - C ô - V: ằ 01 % - ô I b y: W L ằ ô ằ - C w H ô - 1 l4 Iằ .4 1 S - c t1 ằ IO O& &- b ô ti ằ D - p M M M ằ n > T * n ằ rlto ôryt CwO - V: S t1 ô ô I tor: M ; S 40e- y e t w...
 • 60
 • 256
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu tính chất của các Isobutyrat đất hiếm các sản phẩm cộng của nó với O- Phenantrolin

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của các Isobutyrat đất hiếm và các sản phẩm cộng của nó với O- Phenantrolin
... tiến hành tổng hợp nghiên cứu tính chất isobulyrat đất sản phẩm cộng I1Ó với o-phenanlrolin Mục tiêu đề tài: Tổng hợp ngliicn cứu tính clũít isobulyrat dất sán phẩm cộng chúng với o-phenanlrolin ... phưưng pháp tổng hợp sản phẩm cộng |3-đixelonal dâì với o -phenantrolin [7], tiến hành tổng hợp sản phẩm cộng isobutyrat đất với o-phenanlrolin sau: Trộn xác 0,002 mol isobutyrat đất với 0,002 mol ... với o-phenanlrolin Nới dung thực hiện: - Tổng hợp isobulyrat đất - Tổng hợp sản phđm cộng isobutyrat đất với ( )phenantrolin - Nghiên cứu tính chất phức chất thu phương pháp phổ hồng ngoại phân...
 • 75
 • 187
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu tính chất của các hạt Nanô từ thông minh ứng dụng trong y sinh học

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của các hạt Nanô từ thông minh ứng dụng trong y sinh học
... ht nhõn mụmen t bóo hũa (emu/g) arylamine N-acetyltransferaza bch n B yu t tng trng thn kinh bch n erythroid 2- yu t tng quan yu t tng trng tiu huyt cu phosphorylase kinaza protein kinaza A protein ... cỏc y u cu ny, nhng vic s dng chỳng y hc b cn tr bi nhiu yu t Trong ti ny, chỳng tụi xut s dng cỏc vt liu thụng minh trờn cỏc oxit kim loi cú kh nng ngn chn cỏc tỏc dng ph núi trờn Vic thay i ... Glutathion Src tng ng tyrosine phosphatase chuyn i tớn hiu v hot húa chộp nhit (K) nhit chuyn pha blocking nhit chuyn pha Curie nh hin vi in t truyn qua yu t tng trng thay i metalloproteinase-3...
 • 78
 • 306
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu tính chất của fomazan chứa nhân dị vòng indoe furon

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của fomazan chứa nhân dị vòng indoe và furon
... v^Jì fowaaaui t i ^ r ^ duJa vào c ^ ; Sn& jsc/ cjpl toi-*G Iicrp, : C vf t co> XD» ax»tyl x^ilulO lioiic niSt loa khun,:;; dàz^ Ice* iàf)t Go t e...
 • 138
 • 197
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu tính chất của phân bón URE nhả chậm

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của phân bón URE nhả chậm
... chậm phân bón nhả có kiểm soát 1.2.1 Định nghĩa phân bón nhả chậm phân bón nhả có kiểm soát 1.2.2 Tình hình nghiên cứu phân bón nhả chậm phân bón nhả có kiểm soát 11 1.2.2.1 Trên giới ... hay Ra có chứa phân lân tích tụ đất thời gian dài [12] gây hậu nghiêm trọng 1.2 Tổng quan phân bón nhả chậm phân bón nhả có kiểm soát 1.2.1 Định nghĩa phân bón nhả chậm phân bón nhả có kiểm soát ... luận tốt nghiệp + Nhả 70% khoảng thời gian định 1.2.2 Tình hình nghiên cứu phân bón nhả chậm phân bón nhả có kiểm soát 1.2.2.1 Trên giới Phân nhả chậm đƣợc quan tâm nghiên cứu rộng rãi nhà khoa...
 • 50
 • 328
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp và nghiên cứu phức chất của oxovanadi iv với axetylaxeton bisthiosemicacbazontổng hợp và nghiên cứu phức chất của đồng ii với thosemicacbazon glucozơtổng hợp và nghiên cứu phức chất của platin ii chứa olefinchế tạo và nghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu cao phân tử ứng dụng làm màng phủ nhà lướitổng hợp và nghiên cứu phức chấttách dòng và biểu hiện gen pectinase từ vi khuẩn chịu lạnh pseudoalteromonas haloplanktis ant 505 trong e coli và nghiên cứu tính chất của chúngthảo luận về quá trình tổng hợp và nghiên cứu phức chất pd hl clthảo luận về quá trình tổng hợp và nghiên cứu phức chất niame niammthảo luận về quá trình tổng hợp và nghiên cứu phức chất cuame cuammcác phương pháp nghiên cứu tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông cường độ caotổng hợp và nghiên cứu hoạt tính của xúc tác ba chức năng trên cơ sở hỗn hợp oxit kim loại để xử lý khí thải động cơ đốt trongtổng hợp và nghiên cứu một số phức chất palađiii với các dẫn xuất của n4phenyl thiosemicacbazittổng hợp và nghiên cứu một số phức chất của nikenii với các dẫn xuất của n4phenyl thiosemicacbazitnghiên cứu tính chất của một số vật liệu tổ hợp nền hữu cơ pha trộn ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng tản nhiệt trong lĩnh vực điện tửtổng hợp và nghiên cứu các phức chất của molipdenQuyết định 53 2016 QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 2970 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh mục tuyến đường đô thị được sử dụng một phần đường phục vụ việc kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkQuyết định 1602 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2017 do tỉnh Bắc Giang ban hànhQuyết định 3176 QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh PhúcQuyết định 3419 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào CaiQuyết định 2451 QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc TrăngQuyết định 3135 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Văn phòng công tác biến đổi khí hậu thành phố Cần ThơQuyết định 1308 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 khu dân cư Đồng Quen, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 1307 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 Khu dân cư Cống Tu xã Ninh Vân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 2204 QĐ-UBND năm 2016 giao giường bệnh kế hoạch cho Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 4127 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Quần vợt huyện Tân Trụ, tỉnh Long An nhiệm kỳ II (2016-2021)Quyết định 2439 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban chỉ đạo Dự án cấp tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 2440 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 2421 QĐ-UBND năm 2016 công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 1595 QĐ-UBND năm 2016 bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ theo Quyết định 1016 QĐ-UBND do tỉnh Hà Nam ban hànhQuyết định 3147 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính đặc thù bị bãi bỏ trên địa bàn thành phố Cần ThơQuyết định 2865 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà TĩnhQuyết định 2414 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh sách đối tượng được cấp miễn phí Công báo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La xuất bảnQuyết định 1316 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 Khu dân cư phố Đông Hạ, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 42 2016 QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2020