Cauhoi tinhoc QN 200

Cauhoi tinhoc QN 200

Cauhoi tinhoc QN 200
... Microsoft Word 2003 , ta thực hiện: 87 Trong Microsoft Word 2003 , tổ hợp phím Ctrl + V sử dụng để: 88 Trong Microsoft Word 2003 , file văn có phần mở rộng là: 89 Trong Microsoft Word 2003 , sử dụng ... Microsoft Excel 2003 , khái niệm cột gì? 103 Trong Microsoft Excel 2003 , trang bảng tính có tổng số cột là? 104 Trong Microsoft Excel 2003 , vùng liệu gì? 105 Trong công thức Microsoft Excel 2003 , sử ... Trong bảng tính Microsoft Excel 2003 , hàm Count() dùng để? 141 Trong bảng tính Microsoft Excel 2003 , công thức =ABS( -2001 ) kết trả 142 Trong bảng tính Microsoft Excel 2003 , =Product(Int(30.432),2,10,Average(5,4,6))...
 • 10
 • 696
 • 2

Giao an tinhoc 8 2009-2010

Giao an tinhoc 8 2009-2010
... hành Quan s¸t h×nh häc kh«ng gian víi YENKA (4 tiÕt) TiÕt – 66-67 TiÕt - 68 TiÕt - 69 TiÕt – 70-71 TiÕt – 72-73 TiÕt - 74 Giới thiệu phần mềm Giới thiệu hình làm việc Tạo hình khơng gian Khám ... học mµn h×nh cđa Turbo Pascal H : Quan s¸t b Quan s¸t mµn h×nh cđa Turbo Pascal vµ so s¸nh víi h×nh 11 SGK c NhËn biÕt c¸c thµnh phÇn: Thanh b¶ng chän; tªn tƯp ®ang më; trá; dßng trỵ gióp phÝa díi ... viÕt b»ng ®¬n gi¶n viÕt m«i trêng Pascal Pascal H : Quan s¸t cÊu tróc vµ giao diƯn cđa ch¬ng tr×nh Pascal G : Theo em ch¬ng tr×nh ®ỵc dÞch sang m· m¸y th× m¸y tÝnh sÏ ®a kÕt qu¶ g× ? H : Tr¶ lêi...
 • 17
 • 74
 • 0

Giao an tinhoc 8 2009-2010

Giao an tinhoc 8 2009-2010
... hành Quan s¸t h×nh häc kh«ng gian víi YENKA (4 tiÕt) TiÕt – 66-67 TiÕt - 68 TiÕt - 69 TiÕt – 70-71 TiÕt – 72-73 TiÕt - 74 Giới thiệu phần mềm Giới thiệu hình làm việc Tạo hình khơng gian Khám ... học mµn h×nh cđa Turbo Pascal H : Quan s¸t b Quan s¸t mµn h×nh cđa Turbo Pascal vµ so s¸nh víi h×nh 11 SGK c NhËn biÕt c¸c thµnh phÇn: Thanh b¶ng chän; tªn tƯp ®ang më; trá; dßng trỵ gióp phÝa díi ... viÕt b»ng ®¬n gi¶n viÕt m«i trêng Pascal Pascal H : Quan s¸t cÊu tróc vµ giao diƯn cđa ch¬ng tr×nh Pascal G : Theo em ch¬ng tr×nh ®ỵc dÞch sang m· m¸y th× m¸y tÝnh sÏ ®a kÕt qu¶ g× ? H : Tr¶ lêi...
 • 59
 • 82
 • 0

Đề-ĐA hsg QN 2001 Bảng A

Đề-ĐA hsg QN 2001 Bảng A
... something (15) than taste A usual A knocked A up-to-date A far A selfishness A money A charged A valued A lifting 10 A case 11 A equal 12 A reason 13 A way 14 A better 15 A to B common B hit ... were the places the company first expanded to After expanding to North America, the company became a major multinational player The company is expanding operations at the moment The company will ... told me/ said has had what that your her isn’t wasn’t 10 have had 11 I had she had 12 am was Activity 4: (1,0 điểm) Mỗi câu 0,1 điểm overweight scientists hungry assistant applicant satisfactory...
 • 10
 • 262
 • 4

Đề-ĐA hsg QN 2001 Bảng B

Đề-ĐA hsg QN 2001 Bảng B
... their ideas because waste plastic has always been a bigger problem (4) substances like waste paper You can bury plastic, but it takes many years to break down If you burn it, it just becomes ... điểm B B D D B A D C A 10 B 11 D 12 D 13 C 14 A 15 B Activity 3: (1,0 điểm) Mỗi câu 0,1 điểm working being allowed had already finished tested will be working will/ shall have been has been done ... B send C pretty D petty A looked B learned C stopped D laughed A understands B nights C statements D guidebooks A boot B shoot C good D food A treasure B scream C sneaky D cheat A parachute B...
 • 10
 • 702
 • 3

Chương trình Đoàn trường học 2009-2010 của Tỉnh QN

Chương trình Đoàn trường học 2009-2010 của Tỉnh QN
... động Đoàn, đoàn kết, tập hợp sinh viên trong trường đào tạo theo học chế tín chỉ, trường đào tạo có yếu tố nước Triển khai thực có hiệu Chương trình dự bị đoàn viên phát triển Đoàn trường học ... thi Olympic môn học 6.7- 100% Đoàn Thanh niên trường triển khai chương trình Đoàn tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” 6.8- 100% Đoàn trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp ... năm học sở Đoàn - Xây dựng Qui định công tác thi đua, khen thưởng công tác Đoàn, phong trào niên năm học 2009 – 2010 - Hướng dẫn, triển khai Chương trình dự bị đoàn viên phát triển Đoàn trường học, ...
 • 9
 • 144
 • 0

so 47/QÑ - PGDDT NGAY 2/4/2010 v/V THANH LAP HOI DONG RA DE VA LAM DE KIEM TRA hkii NAM HOC 2009 - 2010

so 47/QÑ - PGDDT NGAY 2/4/2010 v/V THANH LAP HOI DONG RA DE VA LAM DE KIEM TRA hkii NAM HOC 2009 - 2010
... (6, 8- 7) Toán: Long - Nguyệt (6, 7- 8) Lý: M Anh - Tuấn (6, 9- 7,8) Hoá : Chiến – Bắc (6, 9- 7,8) Sinh : Hoàn – Hồ Mai (6, 9- 7,8) Sử: Lược – Nga ø(6, 9- 7,8) Đòa : Hiền – n (6, 9- 7,8) Anh : S - Huyền ... DỰ KIẾN Thời gian : 1/ Sáng 6/4 /2010 : Họp HĐ đề thi 2/ Sáng 19/4 /2009: Nộp đề 3/ Chiều 1 9-2 0/4 /2010: Duyệt đề 4/ Ngày 20 - 22/4 /2010: Làm đề 5/ Sáng ngày 23/4 /2010 : Giao đề trường Phân công ... tra học kỳ II năm học 2009 2010 có nhiệm vụ đề kiểm tra môn : - Ngữ văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Đòa, Anh (8 môn khối 6,7,8) - Lý, Hóa, Sinh, Sử, Đòa, Anh (6 môn khối 9) - Chấp hành nghiêm túc...
 • 6
 • 217
 • 0

ĐỀ THI vào 10 QN năm 2009-2010

ĐỀ THI vào 10 QN năm 2009-2010
... QUẢNG NGÃI KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT Năm học 2009 - 2 010 ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi môn Toán ( Hệ không chuyên) Thời gian : 120 phút (không kể thời gian giao đề) MA TRẬN THI T KẾ ĐỀ TOÁN Phân ... SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT Năm học 2009 - 2 010 HUỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TOÁN Tóm tắt cách giải Biểu điểm Bài : (1,5 điểm) ... (1,0 điểm) Phương trình : 2 010 − x + x − 2008 = x − 4018 x + 4036083 (*)  2 010 − x ≥ ⇔ 2008 ≤ x ≤ 2 010  x − 2008 ≥ Điều kiện  ( a + b2 ) với a, b x − 2008 ) ≤ ( 2 010 − x + x − 2008 ) = Áp dụng...
 • 5
 • 116
 • 0

Xem thêm