Bai giang luu huynh Hoa hoc 10 ban co ban.

Thiết kế bài giảng điện tử theo hướng dạy học nêu vấn đề chương ''oxi lưu huỳnh'' hoá học 10 ban bản

Thiết kế bài giảng điện tử theo hướng dạy học nêu vấn đề chương ''oxi lưu huỳnh'' hoá học 10 ban cơ bản
... trình hoá học lớp 10 nói riêng chơng trình hoá học phổ thông nói chung Chính lí mà lựa chọn đề tài: Biên soạn dạy điện tử theo hớng dạy học nêu vấn đề chơng oxi- lu huỳnh ban II Lịch sử vấn đề ... nhau, sinh thành 1.1.3.2 chế phát sinh tình có vấn đề dạy học nêu vấn đề 12 Tìm hiểu chế phát sinh tình có vấn đề dạy học nêu vấn đề vấn đề quan trọng có giá trị thực tiễn chế đợc tìm hiểu sở ... viên: - SGK hoá học 10 (Ban bản) - Giáo án - Bài giảng điên tử b Học sinh: - SGK hoá học 10 (Ban bản) - Xem trớc Chuẩn bị phơng tiện dạy học 33 - Thiết bị: Máy vi tính, projector, hình - Bảng C Các...
 • 99
 • 584
 • 8

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP lược đồ tư DUY TRONG GIẢNG dạy CHƯƠNG 6 OXI lưu HUỲNH hóa học 10, BAN bản

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP lược đồ tư DUY TRONG GIẢNG dạy CHƯƠNG 6 OXI lưu HUỲNH  hóa học 10, BAN cơ bản
... huỳnh - Hóa học 10, ban 23 2.3.1 Lược đồ 29: OXI – OZON 24 2.3.2 Lược đồ 30: LƯU HUỲNH 25 2.3.3 Lược đồ 31: HIĐRO SUNFUA - LƯU HUỲNH ĐIOXIT - LƯU HUỲNH TRIOXIT 26 2.3.4 Lược đồ 32: ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC GIÀNG A PHONG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP LƯỢC ĐỒ TƯ DUY TRONG GIẢNG DẠY CHƯƠNG 6: OXI- LƯU HUỲNH - HÓA HỌC 10, BAN CƠ BẢN Chuyên ngành: TN2 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngƣời hƣớng ... CHƢƠNG 2: SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP LƢỢC ĐỒ TƢ DUY TRONG GIẢNG DẠY CHƢƠNG 6: OXI - LƢU HUỲNH - HÓA HỌC 10, BAN CƠ BẢN 19 2.1 Mục tiêu dạy học chƣơng VI (Oxi - Lƣu huỳnh) hóa học lớp 10...
 • 92
 • 1,606
 • 6

sử dụng thí nghiệm biểu diễn trong dạy học hoá học tích cực và kinh nghiệm để thành công khi thực hiện một số thí nghiệm biểu diễn về clo oxi lưu huỳnh hoá học 10 - ban bản

sử dụng thí nghiệm biểu diễn trong dạy học hoá học tích cực và kinh nghiệm để thành công khi thực hiện một số thí nghiệm biểu diễn về clo oxi lưu huỳnh hoá học 10 - ban cơ bản
... II KINH NGHIỆM ĐỂ THÀNH CÔNG KHI THỰC HIỆN MỘT SỐ THÍ NGHIỆM BIỂU DIỄN VỀ CLO, OXI, LƯU HUỲNH (LỚP 10 - BAN CƠ BẢN) Trong hoá học, để thực thành công thí nghiệm nói chung thí nghiệm biểu diễn ... công thực số thí nghiệm biểu diễn clo, oxi, lưu huỳnh.(Hoá học 10 - Ban bản) B NỘI DUNG I THÍ NGHIỆM BIỂU DIỄN TRONG DẠY HỌC HOÁ HỌC TÍCH CỰC Những yêu cầu chung tiến hành thực thí nghiệm biểu ... lượng, thành công thí nghiệm với kinh nghiệm qua năm giảng dạy môn Hoá học, lựa chọn, nghiên cứu viết sáng kiến kinh nghiệm: Sử dụng thí nghiệm biểu diễn dạy học hoá học tích cực kinh nghiệm để thành...
 • 14
 • 984
 • 2

Giáo án LƯU HUỲNH hóa học 10 ban bản

Giáo án LƯU HUỲNH hóa học 10 ban cơ bản
... oxi hóa lưu huỳnh - Tương tự oxi, gv hướng dẫn hs dựa vào đặc điểm cấu hình e- lớp giá trị độ âm điện dự đoán tính chất hh lưu huỳnh - Từ dãy số oxi hóa S, yêu cầu học dự đoán t/c hh lưu huỳnh ... luận: lưu huỳnh vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử : + Khi lưu huỳnh đóng vai trò chất oxi hóa chuyển trạng thái oxi hóa -2 hợp chất + Khi lưu huỳnh đóng vai trò chất khử chuyển lên số oxi hóa ... sánh đặc điểm cấu tạo tinh thể, tính chất vật lí chúng - GV chỉnh sửa câu trả lời hs kết luận: lưu huỳnh tà phương lưu huỳnh đơn tà khác cấu tạo tinh thể số t/c vật lí t/c hóa học giống Lưu huỳnh...
 • 5
 • 821
 • 11

Bài giảng luyện tập oxi và lưu huỳnh hóa học 10

Bài giảng luyện tập oxi và lưu huỳnh hóa học 10
... nguyên tử Lưu huỳnh Cấu tạo HaDan1 110@ gmail.com 12 II Tính chất hóa học đơn chất oxi lưu huỳnh Nguyên tố Tính chất chung OXI LƯU HÙYNH Tính oxi hóa mạnh Tính oxi hóa mạnh tính khử (Tính oxi hóa O2) ... HaDan1 110@ gmail.com BÀI 3: Lấy PTHH để chứng minh: - Oxi có tính oxi hóa mạnh lưu huỳnh - Lưu huỳnh vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử HaDan1 110@ gmail.com BÀI 4: Cho biết oxi cần cho hô hấp ... chất oxi lưu huỳnh - Dựa vào cấu hình electron dự đoán O, S có tính chất hóa học nào? HaDan1 110@ gmail.com III Điều chế - Nêu phương pháp điều chế oxi lưu huỳnh ? HaDan1 110@ gmail.com B BÀI TẬP...
 • 17
 • 395
 • 5

Bài giảng bài lưu huỳnh hóa học 10

Bài giảng bài lưu huỳnh hóa học 10
... hóa +4, +6 ( hóa trị 4, 6) LƯU HUỲNH III Tính chất hóa học : Như Đơn chất lưu huỳnh phản ứng hoá học thể tính oxi hoá khử, tùy theo tác chất phản ứng LƯU HUỲNH III Tính chất hóa học : Lưu huỳnh ... :Trong phản ứng hóa học lưu huỳnh với phi kim hoạt động mạnh Nhận định sau phản ánh tính chất hóa học lưu huỳnh ? a) Lưu huỳnh có tính oxi hóa b) Lưu huỳnh có tính khử c) Lưu huỳnh vừa có tính ... bay S 17000C LƯU HUỲNH II Tính chất vật lí : Ảnh hưởng nhiệt độ cấu tạo phân tử tính chất vật lí lưu huỳnh LƯU HUỲNH Lưu huỳnh rắn LƯU HUỲNH Lưu huỳnh nóng chảy có màu nâu đỏ Lưu huỳnh cháy tạo...
 • 24
 • 187
 • 0

Bài giảng bài luyện tập oxi và lưu huỳnh hóa học 10 (2)

Bài giảng bài luyện tập oxi và lưu huỳnh hóa học 10 (2)
... ?: Bài: LUYỆN TẬP OXI – LƯU HUỲNH” I Cấu tạo – Tính chất oxi lưu huỳnh: 3.Tính chất hóa học oxi lưu huỳnh: LƯU HUỲNH OXI 1.Có tính oxi hóa mạnh a Oxi hóa hầu hết kim loại trừ Au Pt b Oxi hóa ... với H2O, oxit bazơ, bazơ - Có tính oxi hóa: tác dụng với chất khử - Có tính khử: tác dụng với chất oxi hóa Bài: LUYỆN TẬP OXI – LƯU HUỲNH” II Tính chất hợp chất lưu huỳnh: Lưu huỳnh trioxit: SO3=80 ... trừ halogen c Oxi hóa nhiều hợp chất (vô hữu cơ) Có tính oxi hóa mạnh a Oxi hóa nhiều kim loại b Oxi hóa số phi kim Có tính khử: tác dụng với oxi flo Bài: LUYỆN TẬP OXI – LƯU HUỲNH” II Tính...
 • 9
 • 245
 • 0

Bài giảng bài luyện tập oxi và lưu huỳnh hóa học 10 (4)

Bài giảng bài luyện tập oxi và lưu huỳnh hóa học 10 (4)
... 1 LUYỆN TẬP: OXI – LƯU HUỲNH Cho biết cấu hình ee lưucho huỳnh? Cho độ âm điện nguyên tố 3,44 2,58 D ựa vào cấu hình đ oxi âmlà điện biết So sánh tính oxi hoá O S? ĐÂĐ O, S? ... khử Ko có tính khử So sánh tính oxi hoá NHẬN XÉT +4 -2 S + O2  SO2 Tính oxi hoá: O2 > S LUYỆN TẬP: OXI – LƯU HUỲNH Cho tínhtính chấtoxi hoá học Sobiết sánh hoá O2Ovà O3O Điểm giống Viết phương ... hoánhau học S? Cấu hình e Độ âm điện Tính chất hoá học OXI( 8) LƯU HUỲNH(16) 1s22s22p4 1s22s22p63s23p4 3,44 Có tính oxi hoá mạnh Đều có 6e lớp nc 2,58 ĐÂĐ: O > S Có tính oxi hoá Đều có tính oxi hoá...
 • 16
 • 226
 • 0

Bài giảng bài luyện tập oxi và lưu huỳnh hóa học 10 (5)

Bài giảng bài luyện tập oxi và lưu huỳnh hóa học 10 (5)
... O3 S có tính chất chung là: A Tính khử B Tính oxi hoá C Không có tính oxi hoá tính khử D Có tính oxi hoá lẫn tính khử B BÀI MỚI I BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH BÀI Để phân biệt khí không màu: HCl, CO2, O2 ... 10 S U N F U M S I N H T 11 D I L Ê I T N G R I C H É P D HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ - Đọc Slide giảng để nhớ lại kiến thức vừa luyện tập khắc sâu kiến thức - Làm tập 6.9 6.15 trang 46, 47 sách Bài ... dịch KI có hồ tinh bột BÀI Khi làm thí nghiệm, vô tình làm đổ Hg sàn em dùng chất sau để làm sạch? Vì sao? A Than củi B Cát sông C Tro bếp D Lưu huỳnh II BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG BÀI Dẫn 2,24 lít hỗn...
 • 12
 • 311
 • 0

Bài giảng bài luyện tập oxi và lưu huỳnh hóa học 10

Bài giảng bài luyện tập oxi và lưu huỳnh hóa học 10
... S Em nhận * Oxi, lưuCăn huỳnh: Chúng điện có tính cho oxi hoá xétbiệt tính chất hoá học đặc trưng chúng mạnh, đặc nguyên tố oxi * Khả Viếttham phương gia phản trìnhứng phảnhoá ứng học: xác định ... LUYỆN TẬP OXI VÀ LƯU HUỲNH Cấu hình electron nguyên tử có electron (dạng chung: ns2np4) * Giống nhau: Lớp ... chất hoá học H2O2 tácđểdụng chất hoá Hãy đưa phảnTính ứngkhử hoákhi học làmvới sáng t oxi tính -1 +1 chất hoá học hiđropeoxit Vd: Ag2O + H2O2  2Ag + H2O + O2 -1 * Tính chất: H2O2 thể Tính oxi hoá...
 • 8
 • 228
 • 1

Bài giảng bài lưu huỳnh hóa học 10 (3)

Bài giảng bài lưu huỳnh hóa học 10 (3)
... chuỗi Sn III TÍNH CHẤT HÓA HỌC -2 +4 +6 H2S, S, SO2, H2SO4 Dựa thông tin độ âm điện, số oxi hóa dự đoán về:  Khả hoạt động hóa học lưu huỳnh?  Tính chất hóa học đặc trưng lưu huỳnh?  So sánh với ... tinh thể 1130C 1190C 95,50C  1190 C 95,5oC Lưu huỳnh tà phương (Sα) Lưu huỳnh đơn tà(Sβ) Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Lưu huỳnh tà phương (Sα) lưu huỳnh đơn tà(Sβ) khác …(1)… giống (2)…… (1): ... tử: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 II TÍNH CHẤT VẬT LÝ Lưu huỳnh chất rắn, màu vàng, không tan nước Hai dạng thù hình lưu huỳnh Lưu huỳnh tà phương (Sα) Lưu huỳnh đơn tà (Sβ) Khối lượng riêng Nhiệt độ nóng...
 • 20
 • 192
 • 0

Bài giảng bài lưu huỳnh hóa học 10 (4)

Bài giảng bài lưu huỳnh hóa học 10 (4)
... CHẤT HÓA HỌC S S S+ KL/H2 Kết luận S+ PK 2 4 Tính oxi hóa 6 S  S/ S Tính khử GV: Hồ Văn Hưởng IV ỨNG DỤNG Lưu hóa cao su Chế tạo diêm SX chất tẩy trắng bột giấy Chất dẻo ebonit Dược phẩm 10% ... tính oxi hóa GV: Hồ Văn Hưởng III TÍNH CHẤT HÓA HỌC 4 6 Tác dụng với phi kim  S, S 0 S + O2 0 S + 33F2 t0 t0 +4 -2 SO2 +6 -1 SF6 Khi tác dụng với phi kim hoạt động O2, F2, Cl2… lưu huỳnh thể ... có hai dạng thù hình Cấu tạo tinh thể tính chất vật lí  S S  o  95 C Lưu huỳnh tà phương (Sα) Lưu huỳnh đơn tà (Sβ) 2,07g/cm3 1,96g/cm3 113oC 119oC Dưới 95,5oC Từ 95,5oC đến 119oC...
 • 12
 • 187
 • 0

Bài giảng bài lưu huỳnh hóa học 10 (10)

Bài giảng bài lưu huỳnh hóa học 10 (10)
... thích lưu Em số electron Cáchãy sốcho oxibiếthoá lưu huỳnhcùng tạo bao thân nhiêu lớp ? số e độc huỳnh thể ? electron độcbản thân trạng thái ? ? II Tính chất hoá học lưu huỳnh Lưu Lưuhuỳnh huỳnh vừa ... cấu tạo phân tử tính chất vật lý lưu huỳnh • Tính chất hoá học lưu huỳnh • Ứng dụng lưu huỳnh • Khai thác lưu huỳnh • Sản xuất lưu huỳnh Hình ảnh nhà máy Trở lại ... a.• Lưu Lưu huỳnh vớivới hiđro huỳnhtác tácdụng dụng nhiều vàtác hiđro với nhiệt b kim Lưu loại huỳnh dụng kimđộ loại cao , sản phẩm muối sunfua hiđrosunfua.(Quan sát hình 6.8 6.9) a Lưu huỳnh...
 • 26
 • 170
 • 0

Bài giảng bài lưu huỳnh hóa học 10 (11)

Bài giảng bài lưu huỳnh hóa học 10 (11)
... DUNG BÀI HỌC I- VỊ TRÍ, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ II- TÍNH CHẤT VẬT LÝ III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC IV- ỨNG DỤNG CỦA LƯU HUỲNH V- TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ SẢN XUẤT LƯU HUỲNH Tiết 50 BÀI 30: LƯU HUỲNH ... LƯU HUỲNH I- Vị trí, cấu hình electron nguyên tử II- Tính chất vật lý III- Tính chất hóa học IV- Ứng dụng lưu huỳnh V- Trạng thái thiên nhiên sản xuất lưu huỳnh Lưu huỳnh có dạng thù hình: lưu huỳnh ... 2,58 III- Tính chất hóa học +2e -6e -4e IV- Ứng dụng lưu huỳnh V- Trạng thái thiên nhiên sản xuất lưu huỳnh -2 +4 +6 S Lưu huỳnh có tính oxi hóa tình khử Tiết 50 BÀI 30: LƯU HUỲNH I- Vị trí, cấu...
 • 15
 • 195
 • 0

Bài giảng bài thực hành tính chất của oxi, lưu huỳnh hóa học 10 (2)

Bài giảng bài thực hành tính chất của oxi, lưu huỳnh hóa học 10 (2)
... TÍNH CHẤT CỦA ÔXI - LƯU HUỲNH KIỂM TRA LÝ THUYẾT • *Nêu trạng thái ôxyhoa lưu huỳnh ? Từ có nhận xét tính chất hoá học Lưu huỳnh? • *So sánh tính chất hoá học Lưu huỳnh Ôxi ? CÁC ... THÁI ÔXYHOA CỦA LƯU HUỲNH - 4e s-2 +2e s+4 s0 - 6e s+6 LƯU HUỲNH VỪA CÓ TÍNH ÔXYHOA,VỪA CÓ TÍNH KHỬ ÔXY CÓ TÍNH ÔXYHOA MẠNH HƠN LƯU HUỲNH Nguyên nhân : Bán kính nguyên tử Ôxi nhỏ Lưu huỳnh THÍ ... VAI TRÒ CỦA S TRONG PHẢN ỨNG ? CHẤT KHỬ KẾT LUẬN Lưu huỳnh vừa có tính Ôxyhoa, vừa có tính khử THÍ NGHIỆM • Sự biến đổi trạng thái Lưu huỳnh theo nhiệt độ •Đốt nóng liên tục bột Lưu huỳnh lửa...
 • 21
 • 412
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cac dang bai tap chuong oxi luu huynh hoa hoc 10bài giảng điện tử hóa học 10bài giảng cân bằng hóa học 10bai tap chuong 6 hoa hoc 10 oxi luu huynhbài giảng điện tử hóa học lớp 10bai tap chuong 1 hoa hoc 10 co banbản tường trình bài thực hành 5 hóa học 10bài giảng điện tử hóa học 12bài giảng điện tử hóa học 11bài giảng điện tử hóa học 9bài giảng điện tử hóa học 8bài giảng điện tử tin học 10bài giảng điện tử toán học 10bài giảng điện tử sinh học 10bài giảng cân bằng hóa họcNh ng thay c b n c a ph p lu t h p ng mua b n h ng ho trong kinh doanh th ng m i khi Vi t Nam tr th nh th nh vi n c a WTOT nh h nh th c t c ng t c k to n v x c nh k t qu kinh doanh C ng ty TNHH S i G n Xanh IIChi n l c huy ng v ph t tri n ngu n v n t i s giao d ch I ng n h ng u t v ph t tri n Vi t NamTh c tr ng ho t ng t n d ng c a ng n h ng ngo i th ng chi nh nh Ba nh i v i khu v c kinh t t nh nHo n thi n c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng c a c ng ty Gas PetrolimexHo n thi n k to n nghi p v b n h ng t i C ng ty i n m y xe p xe m yTh c tr ng v k to n b n h ng v x c nh k t qu kinh doanh t i c ng ty TNHH Ph Th iQuy trinh lap de nghi xay dung luat, pL do CP trinh theo qd cua Luat BHVBQPPL 2015.docThi tuyen lanh dao cap Vu130 c u tr c nghi m HAI M T PH NG VU NG G C File word c h ng d n gi iTh c tr ng kh n ng c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n S i G n H N i chi nh nh ng a trong ho t ng t n d ng ng n h nCh t l ng t n d ng ng n h ng hi n tr ng v gi i ph p n ng cao ch t l ng t n d ng t i ng n h ng th ng m i c ph n Eximbank H N iGi i ph p n ng cao kh n ng c nh tranh trong ho t ng cho vay ti u d ng t i S Giao D ch Ng n h ng u t v ph t tri n Vi t Nam (1)Gi i ph p n ng cao n ng l c c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n H ng H i Vi t Nam trong i u ki n h i nh p t ch c kinh t th gi i WTOM t s gi i ph p nh m n ng cao hi u qu s d ng v n t i C ng ty c ng tr nh giao th ng 208 thu c t ng giao th ng 4 B Giao Th ng V n t iph n t ch b o c o t i ch nh t i c ng ty v n t i thu IPh n t ch t i ch nh v n ng cao hi u qu t i ch nh c a T ng c ng ty H ng kh ng Vi t NamM t s gi i ph p ho n thi n ch nh s ch Marketing qu c t nh m th c y xu t kh u c c s n ph m ho d u t i c ng ty Ho d u PetrolimexQu n l th ng hi u c a c c doanh nghi p vi t Nam trong l nh v c h ng ti u d ngTh c tr ng d ch v qu ng c o v t ch c s ki n trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n qu ng c o th ng m i v c ng nghi p H N i