Hồi qui tuyến tính đa biến

Tài liệu hướng dẫn thống kê y học sử dụng SPSS - HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN

Tài liệu hướng dẫn thống kê y học sử dụng SPSS - HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN
... tung OY giá trị bo, với hệ số góc b1 (nếu có y u tố dự báo b1 hệ số dự báo) bo X Mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản có biến số, gọi hồi quy đơn biến : Y = bo + bx + ε Mô hình hồi quy tuyến tính ... pearson) dẫn nguồn gốc chung mô hình hồi quy tuyến tính 2 2.1 Quy trình phân tích hồi quy đa biến SPSS Mục tiêu: Lọc biến số độc lập có quan hệ mạnh với biến số Y Thăm dò biến số Thăm dò mô hình hồi ... 3 3.9 Đa cộng tuyến cách phát Vấn đề đa cộng tuyến: Đa cộng tuyến (Multi collinearity) x y có quan hệ tuyến tính mạnh y u tố dự báo (biến số X) mô hình Điều không tốt, theo lý thuyết y u tố...
 • 63
 • 378
 • 1

Phương pháp hồi quy và tương quan - Phân tích dãy số thời gian và dự báo Hồi qui tuyến tính một chiều ( tuyến tính đơn)

Phương pháp hồi quy và tương quan - Phân tích dãy số thời gian và dự báo Hồi qui tuyến tính một chiều ( tuyến tính đơn)
... biến (d.f) (SS) (MS) động Do hồi qui số (n-2) SSE=∑ ( yi - )2 SSE/(n-2) Tổng cộng (n-1) SST= ∑ ( yi – ytb)2 SST/(n-1) SSR=∑ ( i – ytb)2 i 1.1.1.5 Dự báo phương pháp hồi qui tuyến tính đơn giản ... khoảng cách thời gian dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian không 1.2.3 Ý nghĩa việc nghiên cứư dãy số thời gian -7 - Phương pháp phân tích dãy số thời gian dựa giả định là: biến động tương lai ... thời gian Dãy số thời gian dãy giá trị tiêu kinh tế - xã hội biến động theo thời gian 1.2.2 Phân loại Căn vào đặc điểm mặt thời gian, người ta thường chia dãy số thời gian thành loại: - Dãy số...
 • 29
 • 2,421
 • 4

Chương III: Mô hình hồi qui tuyến tính đơn

Chương III: Mô hình hồi qui tuyến tính đơn
... hình hồi qui đơn Y Y = β1 + β X b1 X1 X2 X3 X4 X Giả sử biến y hàm tuyến tính biến X với tham số chưa biết b1 b2 mà muốn ước tính hình hồi qui đơn Y Y = β1 + β X b1 ... X hình hồi qui đơn Y Y = β1 + β X b1 Q1 X1 Q2 X2 Q3 X3 Q4 X4 X Nếu mối quan hệ hai yếu tố xác, quan sát nằm đường thẳng chúng vấn đề chúngta để có ước tính xác tham số b1 b2 hình hồi qui ... ngẫu nhiên u Quan sát tách thành hai thành phần hình hồi qui đơn P4 Y P1 P2 X1 X2 P3 X3 X4 X Trong thục tế có thấy điểm P hình hồi qui đơn P4 Y ˆ Y = b1 + b2 X P1 P2 b1 X1 X2 P3 X3 X4...
 • 10
 • 413
 • 2

Phân tích hồi qui tuyến tính

Phân tích hồi qui tuyến tính
... 10.6 Phân tích ph n d ki m tra gi phân tích h i qui n tính a bi n nh Tuy BMI ý ngh a th ng kê tr ng h p này, Bi u gi nh v mô hình h i qui n tính có th áp ng 10.6 cho th y 10.4 Phân tích h i qui ... nhiên t phân tích h i qui a bi n c l p phân tích h i qui a th c Mô hình h i qui a bi n mô t m t bi n ph thu c nh m t hàm s n tính (linear function) c a nhi u bi n c l p, ó mô hình h i qui a th ... cor.test.default(age, chol, method = "spearman") K t qu phân tích cho th y giá tr rho = 0.947, tr s p = 2.57e-09 K t qu t phân tích c ng không khác v i phân tích h i qui n tính: m i liên h gi a tu i cholesterol...
 • 29
 • 1,051
 • 8

Mở rộng mô hình hồi quy tuyến tính hai biến

Mở rộng mô hình hồi quy tuyến tính hai biến
... A CÁC MÔ HÌNH M MÔ HÌNH H I QUY TUY N TÍNH HAI BI N Trình bày m t s áp d ng c a hình h i quy n tính hai bi n m r ng 5 CHƯƠNG MÔ HÌNH H I QUY TUY N TÍNH C ĐI N 1.1 KHÁI NI M HÀM H I QUY ĐÁM ... CHƯƠNG M T S ÁP D NG C A CÁC MÔ HÌNH M R NG T MÔ HÌNH H I QUY TUY N TÍNH ngh ch ñ o, hình có d ng n tính theo β1 β v y hình hình h i quy n tính. (11) hình có ñ c ñi m: X ti n d n t ... i hình quy c lư ng b ng h i quy OLS Do tính ch t n tính này, hình Do ñ c ñi m c a hình, ta c n r t c n th n s d ng th ñư c g i hình log-log, log kép, hay n tính log hình h i quy...
 • 13
 • 893
 • 1

Tài liệu MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN pot

Tài liệu MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN pot
... 2 3i 3i i 2i i 2i i 3i i 3i i 3i 2i 3i 1/2/20 13 I MƠ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH BiẾN ˆ 2   ˆ 3  Kết ví dụ chạy Eviews sau :  ˆ 1  ˆ Yi  ? ? X 2i  ? X 3i Vậy I MƠ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH ... => Bài tập I MƠ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BiẾN Hệ số xác định mơ hình I MƠ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH BiẾN Hệ số xác định mơ hình Ví dụ : Tính hệ số xác định mơ hình hồi quy theo số liệu ví dụ trước ... )   ˆ I MƠ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH BiẾN Phương sai hệ số hồi quy  ˆ     x32i ˆ    2   x2i  x3i   x2i x3i     2 ˆ se(  )   ˆ I MƠ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH BiẾN Phương sai...
 • 14
 • 805
 • 6

mô hình hồi quy tuyến tính 1 biến

mô hình hồi quy tuyến tính 1 biến
... 10 8,0 11 0,0 10 9,0 10 9,3 10 8,9 11 3,0 11 4,5 11 8,4 11 2,4 39 Fited 80,5 82,6 85,6 90,5 95,4 97,9 10 1,7 10 3,3 10 4,9 10 4,5 10 2 ,1 100,4 10 1,9 10 3,2 10 2,2 10 0,6 10 3,8 10 5,9 10 9,4 11 3,2 11 6,6 12 0,7 12 4,8 13 1,0 ... hồi qui tuyến tính đơn 14 0,2 14 9,2 15 2 ,1 154 ,1 156,8 15 9 ,1 162,8 16 4,9 16 6,6 15 5,4 -19 ,6 -22 ,1 -19 ,1 -14 ,3 -4,9 7,2 13 ,9 13 ,5 20,6 24,0 -16 ,25 17 ,39 14 ,36 10 ,23 3,23 4,33 7,87 7,57 11 ,00 12 ,67 ... error abspcerr; (in giá trị dạng bảng) OBS 19 60 19 61 1962 19 63 19 64 19 65 19 66 19 67 19 68 19 69 19 70 19 71 1972 19 73 19 74 19 75 19 76 19 77 19 78 19 79 19 80 19 81 1982 19 83 Ramu Ramanathan R&D 57,94 60,59 64,44...
 • 53
 • 417
 • 0

Phân tích hồi qui tuyến tính với SPSS

Phân tích hồi qui tuyến tính với SPSS
... trình hồi qui tương ứng Khi diện tích tăng lên đơn vị, mô hình dự đoán doanh thu hàng năm tăng trung bình 1487$ Bây sử dụng mô hình hồi qui để dự đoán doanh thu hàng năm cho cửa hàng có diện tích ... Sig nhỏ (thường ...
 • 3
 • 2,207
 • 54

MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH K BiẾN ppt

MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH K BiẾN ppt
... MƠ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH K BiẾN 1- Hàm hồi quy tổng thể Yi = β + β X2i + β 3X3i + + β kXki + Ui β – Hệ số tự β cho biết giá trò TB biến phụ thuộc (Y) tất biến độc lập Xj (j = 2, 3, k) ... I MƠ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BiẾN Hàm hồi quy tổng thể:  E(Y/X2 , X3) = β1 + β2X2 + β3X3   Y: Biến phụ thuộc (Biến giải thích) X2 , X3 : Các biến độc lập (Biến giải thích)  ... hình cần thiết 27 6- Khoảng tin cậy hệ số hồi qui Với độ tin cậy 1-α , KTC β j (j = 1, 2, …, k) là: ˆ ± tα/2(n -k) .se (β ) ˆ βj j 28 đó: tα /2(n -k) giá trò T ∼ T(n -k) thỏa k: P[T > tα /2(n -k) ]=α...
 • 39
 • 395
 • 0

HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA THAM SỐ doc

HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA THAM SỐ doc
... giả thuyết H2 Vậy hai hệ số phương trình hồi quy ý nghĩa thống kê Kết luận:Yếu tố thời gian không liên quan tuyến tính với hiệu suất phản ứng tổng hợp Phương trình hồi quy Yx2=2,73+0,04X2 R2 = ... giả thuyết H2 Vậy hai hệ số phương trình hồi quy có ý nghĩa thống kê Kết luận:Yếu tố nhiệt độ có liên quan tuyến tính với hiệu suất phản ứng tổng hợp Phương trình hồi quy : Yx1,x2=-12,7+0,04X1+0,13X2 ... thuyết H2 • • Vậy hai hệ số phương trình hồi quy có ý nghĩa thống kê.Nói cách khác,phương trình hồi quy thích hợp Kết luận:Hiệu suất phản ứng tổng hợp có liên quan tuyến tính với hai yếu tố thời...
 • 6
 • 355
 • 2

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 7: Điều kiện vận dụng mô hình hồi qui tuyến tính bội

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 7: Điều kiện vận dụng mô hình hồi qui tuyến tính bội
... biến  Các điều kiện vận dụng hình thường xuyên không đạt được:  Tuyến tính  Phương sai không đổi sai số (errors) hình  Một hình tuyến tính tham số diện hình tuyến tính, biến độc ... tra điều kiện áp dụng hình  Số liệu quan sát sai lệch  Các biến giả (dummy)  Phương pháp bước  Sự tương tác (Interaction) Các điều kiện vận dụng hình  Các điều kiện dạng hình :  Tuyến ... hình tuyến tính tiếp X  Hàm Y  e  Phép biến đổi Y'  ln Y Y'   Dạng tuyến tính ln   X 15 Các phép biến đổi để làm cho hình tuyến tính tiếp  Hàm  Phép biến đổi  Dạng tuyến tính...
 • 67
 • 302
 • 1

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 6: Điều kiện vận dụng mô hình hồi qui tuyến tính bội

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 6: Điều kiện vận dụng mô hình hồi qui tuyến tính bội
... biến  Các điều kiện vận dụng hình thường xuyên không đạt được:  Tuyến tính  Phương sai không đổi sai số (errors) hình  Một hình tuyến tính tham số diện hình tuyến tính, biến độc ... tra điều kiện áp dụng hình  Số liệu quan sát sai lệch  Các biến giả (dummy)  Phương pháp bước  Sự tương tác (Interaction) Các điều kiện vận dụng hình  Các điều kiện dạng hình :  Tuyến ... hình tuyến tính tiếp X  Hàm Y  e  Phép biến đổi Y'  ln Y Y'   Dạng tuyến tính ln   X 15 Các phép biến đổi để làm cho hình tuyến tính tiếp  Hàm  Phép biến đổi  Dạng tuyến tính...
 • 67
 • 215
 • 0

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 5: Hồi qui tuyến tính bội

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 5: Hồi qui tuyến tính bội
... Ví dụ hồi tuyến tính qui bội Phát triển mô hình để giải thích giá nhà theo diện tích tuổi nó, lấy từ mẫu 319 nhà vừa bán gần Ví dụ hồi qui tuyến tính bội tiếp Ví dụ hồi qui qui tuyến tính bội tiếp ... liên hệ tuyến tính Xj Y  Sử dụng thống kê Student với n-k bậc tự  Các giả thuyết:  H0: bi = (Không có mối liên hệ tuyến tính)  H1: bi  (có mối liên hệ tuyến tính Xj Y) 17 Ví dụ hồi qui bội tiếp ... phân phối chuẩn đa biến 20 Tuyến tính  Vẽ biểu đồ phần (partial plots)  Để đánh giá đặc trưng tuyến tính biến Xj so với Y, hồi qui Y toàn biến độc lập trừ Xj, hồi qui Xj biến độc lập khác ...
 • 83
 • 281
 • 0

HỒI QUI TUYẾN TÍNH (Linear regression) pdf

HỒI QUI TUYẾN TÍNH (Linear regression) pdf
... đường hồi qui: (Sum of Squared Errors) SSE =  d i2  ( yi  y ) Đường hồi qui qua số trung bình giá trị Y có thực (observed) tương ứng với x cho trước Phương trình hồi qui mẫu Pt hồi qui mẫu ... điểm lúc ngoại trừ có mối tương quan tuyệt đối ± Như vậy, hồi qui tuyến tính, cần phải tìm đường thẳng “vừa khít nhất” với điểm Đó đường hồi qui (regression line) Công thức pt đường thẳng cho thấy ... (line of best fit) Giống trường hợp với Pearson r, giả định quan trọng hồi qui tuyến tính biến số xem xét có mối liên quan tuyến tính với Nghĩa đường thẳng sử dụng để mô tả mối liên quan Công thức...
 • 11
 • 217
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: 2 19 đánh giá mức độ phù hợp của mô hình hồi qui tuyến tính đa biếnphân tích hồi quy tuyến tính đa biếnmô hình hồi quy tuyến tính đa biếnhồi quy tuyến tính đa biếnmô hình hồi quy tuyến tính da bienphương pháp hồi quy tuyến tính đa biếnbai tap hoi quy tuyen tinh da bienxây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đa biếnkết quả phân tích hồi quy tuyến tính đa biến về mức độ nhân biết thương hiệu ngân hàng navibank chi nhánh huếphương trình hồi qui tuyến tính của biến độc lập lsq và biến phụ thuộc bp có dạnghồi qui tuyến tính đơn biếnkết quả phân tích hồi quy tuyến tính đa biến3 10 hệ số hồi quy và hệ số tự do trong phương trình hồi quy tuyến tính đa biến bảng 3 8 sai số trung bình tuyệt đối mae giữa các mô hình và quan trắc giữa tổ hợp trung bình đơn giản và giữa hồi quy tuyến tính đa biến với quan trắckiểm định các giả định của phương trình hồi quy tuyến tính đa biếntên đề tài thủ tục đầu tưĐặc trưng văn hóa ẩm thực nước anhkỹ thuật xử lý nước cấp compressedkỹ thuật tổng hợp và ứng dụng hoạt chất trong nông nghiệpthanh toán quốc tế INCOTERMSngừng hoạt động dỡ bỏ tuyến ống dưới biểnthuyết trình vật liệu xây dựng vật liệu gỗtiểu luận ứng dụng của gỗ vào cuộc sốngCẢM BIẾN NHIỆT điện TRỞẢnh hưởng của sóng điện từ lên hệ số hall và từ trở hall trong siêu mạng hợp phần với cơ chế tán xạ điện tử phonon quangtâm lý học tuổi thiếu niênNghiên cứu chế tạo hạt nano fepd bằng phương pháp điện hóa siêu âmquản lý an toàn lao độngSlide tìm hiểu về subversionPhân tích lượng NaOH, Na2CO3 trong xà phòng, phân tích lượng na2o, sio2 trong natrisilicatbáo cáo thực tế nhà máy chể biển dứa cô đặc nghệ ankhu kinh tế dung quấtMÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGQUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT NỒNG NGHIỆP BỀN VỮNGquản trị mạng hệ điều hành window server 2003