Dân ca xường của người mường ở thanh hoá tiếp cận từ góc độ văn học dân gian

Dân ca xường của người Mường Thanh Hoá - tiếp cận từ góc độ văn học dân gian

Dân ca xường của người Mường ở Thanh Hoá - tiếp cận từ góc độ văn học dân gian
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN MAI THỊ HỒNG HẢI DÂN CA XƯỜNG CỦA NGƯỜI MƯỜNG THANH HÓA TIẾP CẬN TỪ GÓC ĐỘ VĂN HỌC DÂN GIAN Chuyên ngành: Văn học dân gian ... vị trí xường đời sống văn hóa tinh thần người Mường - Làm rõ giá trị bật xường chủ yếu góc độ nghiên cứu nghệ thuật ngôn từ sáng tác dân gian, từ nêu bật nét riêng, độc đáo dân ca xường - Góp ... vùng mường khác, văn nghệ dân gian lĩnh vực thể nhìn thẩm mỹ người, để sắc thái riêng biệt, độc đáo lĩnh vực văn nghệ dân gian người Mường Thanh Hóa phải cần đến công trình lớn Hơn tiếp cận với văn...
 • 209
 • 513
 • 2

then kỳ yên của người tày bắc quang, hà giang - tiếp cận từ góc độ văn học dân gian

then kỳ yên của người tày ở bắc quang, hà giang - tiếp cận từ góc độ văn học dân gian
... quan tộc người Tày, Then Tày Then kỳ yên Bắc Quang, Giang Chương 2: Nội dung Then kỳ yên người Tày Bắc Quang, Giang Chương 3: Đặc điểm nghệ thuật Then kỳ yên người Tày Bắc Quang, Giang ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NÔNG THỊ NGỌC THEN KỲ YÊN CỦA NGƢỜI TÀY BẮC QUANG, GIANG - TIẾP CẬN TỪ GÓC ĐỘ VĂN HỌC DÂN GIAN CHUYÊN NGÀNH: VĂN HỌC VIỆT NAM MÃ SỐ: ... trước Từ lí trên, chọn Then kỳ yên người Tày Bắc Quang, Giang - Tiếp cận từ góc độ văn học dân gian làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Với mong muốn khám phá khía cạnh độc đáo Then đồng bào Tày...
 • 146
 • 457
 • 3

TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI MƯỜNG THANH HÓA

TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI MƯỜNG Ở THANH HÓA
... Ngudi Mudng d Thanh Hda sd'ng tap trung chu yd'u d cac huyen Thach Thfinh, Cim Thuy, Ba Thfldc, Ngpe Lac, Nhfl Thanh, hien cd tren 35 van ngfldi Dia ban efl trfl eua ngfldi Mfldng d Thanh Hda ehu ... cfi mpt Mufing Thanh Hoa, b i n thfi hfl' b n h i Hang n i m gia dinh eung (7) Xem them: Le Huy Hoing, Tim hieu vi di tich vd nhdn vdt Hd Cdng Thdi, Thanh Hod xUa vd nay, Nxb Thanh Hoa, 2014, ... vao sau nfiy dupc gpi lfi Mdn Hee, hay Molbi (3) Bd phfin sd'ng chu yd'u d cfie huydn Thach Thanh, Nhfl Thanh va mot so it d huyen Cim Thuy, Ngpe Lac vfi mpt so huydn khfie Qufi trinh di efl nfiy...
 • 26
 • 232
 • 0

Hát quan lang của người tày thạch an cao bằng tiếp cận dưới góc độ văn học dân gian

Hát quan lang của người tày ở thạch an cao bằng tiếp cận dưới góc độ văn học dân gian
... khoáng tu” (Quan lang xin cất chổi ngáng cửa), Quan lang xo củ gộc thảng pja” (Quan lang xin cất đơm cá), Quan lang xo củ tẩy xăng mèo” (Quan lang xin cất túi nhốt mèo), Quan lang xo củ táp ... sống văn hóa ngƣời Tày Thạch An - Cao Bằng Vì vậy, việc nghiên cứu hát Quan lang nghiên cứu tƣợng văn hóa dân gian tồn phát triển môi trƣờng văn hóa Cho nên, nghiên cứu hát Quan lang nghiên cứu văn ... lời hát Quan lang Thạch An - Cao Bằng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn NỘI DUNG Chƣơng 1: HÁT QUAN LANG TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ CỦA NGƢỜI TÀY THẠCH AN...
 • 186
 • 711
 • 2

Hát quan lang của người tày thạch an cao bằng tiếp cận dưới góc độ văn học dân gian.pdf

Hát quan lang của người tày ở thạch an cao bằng tiếp cận dưới góc độ văn học dân gian.pdf
... khoáng tu” (Quan lang xin cất chổi ngáng cửa), Quan lang xo củ gộc thảng pja” (Quan lang xin cất đơm cá), Quan lang xo củ tẩy xăng mèo” (Quan lang xin cất túi nhốt mèo), Quan lang xo củ táp ... sống văn hóa ngƣời Tày Thạch An - Cao Bằng Vì vậy, việc nghiên cứu hát Quan lang nghiên cứu tƣợng văn hóa dân gian tồn phát triển môi trƣờng văn hóa Cho nên, nghiên cứu hát Quan lang nghiên cứu văn ... lời hát Quan lang Thạch An - Cao Bằng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn NỘI DUNG Chƣơng 1: HÁT QUAN LANG TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ CỦA NGƢỜI TÀY THẠCH AN...
 • 186
 • 607
 • 1

Hát quan lang của người Tày Thạch An - Cao Bằng tiếp cận dưới góc độ văn học dân gian

Hát quan lang của người Tày ở Thạch An - Cao Bằng tiếp cận dưới góc độ văn học dân gian
... 1: Hát Quan lang đời sống văn hoá ngƣời Tày Thạch An - Cao Bằng Chƣơng 2: Nội dung lời hát Quan Lang Thạch An - Cao Bằng Chƣơng 3: Một số phƣơng diện nghệ thuật lời hát Quan lang Thạch An - Cao ... (lời hát Quan lang) để phân tích - Tuy nhiên, hát Quan lang sinh văn hóa cộng đồng tồn đời sống văn hóa ngƣời Tày Thạch An - Cao Bằng Vì vậy, việc nghiên cứu hát Quan lang nghiên cứu tƣợng văn ... Tày Thạch An - Cao Bằng 21 1.3 Nghi lễ đám cƣới trình tự hát Quan lang Thạch An Cao Bằng 22 Chƣơng 2: NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG LỜI HÁT QUAN LANG THẠCH AN - CAO BẰNG ...
 • 186
 • 297
 • 0

HÁT QUAN LANG CỦA NGƢỜI TÀY THẠCH AN -CAO BẰNG TIẾP CẬN DƯỚI GÓC ĐỘ VĂN HỌC DÂN GIAN

HÁT QUAN LANG CỦA NGƢỜI TÀY Ở THẠCH AN -CAO BẰNG TIẾP CẬN DƯỚI GÓC ĐỘ VĂN HỌC DÂN GIAN
... khoáng tu” (Quan lang xin cất chổi ngáng cửa), Quan lang xo củ gộc thảng pja” (Quan lang xin cất đơm cá), Quan lang xo củ tẩy xăng mèo” (Quan lang xin cất túi nhốt mèo), Quan lang xo củ táp ... sống văn hóa ngƣời Tày Thạch An - Cao Bằng Vì vậy, việc nghiên cứu hát Quan lang nghiên cứu tƣợng văn hóa dân gian tồn phát triển môi trƣờng văn hóa Cho nên, nghiên cứu hát Quan lang nghiên cứu văn ... văn hoá phong tục độc đáo ngƣời Tày Thạch An – Cao Bằng Hát Quan lang Thạch An - Cao Bằng phận dân ca tồn song hành với phong tục nghi lễ cƣới xin ngƣời Tày Qua tục hát Quan lang ta thấy đƣợc...
 • 186
 • 224
 • 1

Truyện Kiều dân gian hoá trong tộc người Kinh Trung Quốc – Tiếp cận từ góc nhìn nhân loại học văn hoá pdf

Truyện Kiều dân gian hoá trong tộc người Kinh ở Trung Quốc – Tiếp cận từ góc nhìn nhân loại học văn hoá pdf
... đó, xét mặt dân gian hoá Truyện Kiều Nguyễn Du tộc người Kinh, có khả truyện dân gian văn vần đời trước, sau xuất truyện dân gian văn xuôi Kim Trọng A Kiều, tiếp đó, dị truyện dân gian văn xuôi ... loại truyện truyền kỳ dân gian phải phần ảnh hưởng đến tác giả tộc người Kinh dân gian hoá Truyện Kiều Nguyễn Du, môi cảnh văn hóa Hán mà họ sinh tồn 500 năm Đó thiển kiến Còn học giả Trung Quốc ... giao lưu văn hoá Trung Việt, thành kỳ vĩ dung hợp văn hoá Kinh Hán, từ góc nhìn folklore, tượng vô đặc sắc để nghiên cứu mối quan hệ văn học viết văn học truyền miệng, mối quan hệ văn học cổ...
 • 13
 • 155
 • 1

Mẫu gốc Kitô giáo trong tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago và các phim cùng tên của Mỹ, Nga tiếp cận từ góc độ văn hóa học

Mẫu gốc Kitô giáo trong tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago và các phim cùng tên của Mỹ, Nga tiếp cận từ góc độ văn hóa học
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - THẾ THỊ VÂN MẪU GỐC KITÔ GIÁO TRONG TIỂU THUYẾT BÁC SĨ ZHIVAGO VÀ CÁC PHIM CÙNG TÊN CỦA MỸ, NGA: ... GÔC KITÔ GIAO TRONG TIÊU THUYÊT BÁC SĨ ZHIVAGO CỦA B.PASTERNAK 14 1.1 Khái niệm mẫu gốc mẫu gốc văn hóa 14 1.2 Ảnh hưởng Kitô giáo đến sự hình thành mẫu gốc văn hóa Nga 20 1.3 ... tượng mẫu gốc văn hóa nói lên rằng thể ý thức hình ảnh mẫu gố c mang đặc điểm quy định môi trường văn hóa phương tiện tái bằng ẩn dụ Trong cấu văn hóa, mẫu gốc văn hóa phổ quát mẫu gốc văn hóa...
 • 97
 • 332
 • 1

LỄ KHAI SƠN TRONG KHO TÀNG VĂN HÓA TẾT NGƯỜI MƯỜNG THANH HÓA

LỄ KHAI SƠN TRONG KHO TÀNG VĂN HÓA TẾT NGƯỜI MƯỜNG Ở THANH HÓA
... mang lại Nét đẹp phần di sản văn hóa truyền thống đáng trân trọng mà người Mường gìn giữ ngầy hệ cháu người Mường lưu giữ mai sau, nét đẹp đóng góp vào kho tàng văn hóa dân tộc Việt Nam thêm phần ... nét người Mường Nếu lễ hội khác công việc cúng bái thầy cúng đảm nhiệm đoàn người cử người làm nhiệm vụ người cúng người săn mồi Ngược lại dân tộc Mường vùng núi Tây Bắc : Điện Biên, Lai Châu, Sơn ... đầu năm người Mường, thấy đựoc nét độc đáo đặc sắc mang phong cách riêng người Mường, qua người Mường thể hết mong ước lòng chân chất mình, cho ta thấy phần công xã hội Mường Ngoài người Mường...
 • 4
 • 72
 • 0

Văn hóa nước của người Mường tỉnh Hòa Bình

Văn hóa nước của người Mường ở tỉnh Hòa Bình
... BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM - Lê Thanh Hòa VĂN HÓA NƯỚC CỦA NGƯỜI MƯỜNG TỈNH HÒA BÌNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC Chuyên ngành: Văn hóa ... Mường tỉnh Hòa Bình để: - Diễn giải cấu trúc - chức văn hóa nước người Mường tỉnh Hòa Bình xưa - Làm sở hình thành đề xuất sách bảo tồn văn hóa sinh thái người Mường Hòa Bình nói riêng tộc người thiểu ... cứu Cấu trúc văn hóa nước (tư tưởng, tri thức, phong tục, luật tục nghi lễ liên quan đến nước) người Mường Hòa Bình 2.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài Văn hóa nước người Mường tỉnh Hòa Bình xưa - 2.3...
 • 171
 • 129
 • 0

Văn hóa nước của người mường tỉnh hòa bình

Văn hóa nước của người mường ở tỉnh hòa bình
... Mường tỉnh Hòa Bình để: - Diễn giải cấu trúc - chức văn hóa nước người Mường tỉnh Hòa Bình xưa - Làm sở hình thành đề xuất sách bảo tồn văn hóa nước người Mường Hòa Bình nói riêng tộc người thiểu ... Bình 2.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài Văn hóa nước người Mường tỉnh Hòa Bình xưa - 2.3 Đối tượng khảo sát - Người Mường xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình - Các liệu văn hoá sinh thái người ... hành văn hóa người Mường tỉnh Hòa Bình Chương Tri thức địa người Mường tỉnh Hòa Bình Chương Một số luận bàn từ kết nghiên cứu luận án Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN 1.1 .Văn hoá nước...
 • 27
 • 39
 • 0

Vai trò của người phụ nữ Việt Nam hiện đại dưới góc độ Triết học

Vai trò của người phụ nữ Việt Nam hiện đại dưới góc độ Triết học
... Vị người phụ nữ Mốc lịch sử quan trọng I .Vai trò người phụ nữ Việt nam xưa góc nhìn triết học II Vai trò người phụ nữ Việt nam đại góc nhìn triết học Kết ... từ người phụ nữ tự khảng định phụ nữ việt nam đại ngày I Vai trò phụ nữ Việt Nam xưa góc độ triết học Họ nhiều thiệt thòi, bị chịu ảnh hưởng xã hội lạc hậu cổ hủ lúc Người phụ nữ thua thiệt người ... bao người phụ nữ Việt nam đạI khác đáng để tự hào Như phụ nữ Việt nam hiên đạI ngày đóng góp vai trò quan trọng xã hội đạI đIều mà nên tự hào người phụ nữ Việt nam đại KẾT LUẬN Như cách nhìn góc...
 • 10
 • 1,291
 • 9

Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm tại Việt Nam Tiếp cận từ góc độ người tiêu dùng

Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm tại Việt Nam Tiếp cận từ góc độ người tiêu dùng
... sản xuất chế biến thực phẩm Việt Nam Chương 4: Các đề xuất nâng cao trách nhiệm hội doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm Việt Nam CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA ... 3: THỰC TIỄN VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TIẾP CẬN TỪ GÓC ĐỘ NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG NGÀNH SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI VIỆT NAM 72 3.1 Khái quát tình hình thực ... Đặc điểm trách nhiệm hội doanh nghiệp ngành sản xuất chế biến thực phẩm 77 3.1.3 Thực trạng thực trách nhiệm hội doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm Việt Nam 79...
 • 216
 • 1,137
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường nhìn từ góc độ triết học docđời sống văn hoá vật chất của người mường ở huyện thạch thành thanh hoáđời sống vật chất và văn hóa của người mường ở huyện thạch thành thanh hóanét đặc thù trong văn hóa dân gian của người mường ở ninh bìnhlễ hội của người mường ở hòa bìnhtrang phục dân tộc mường ở thanh hóathế giới quan và vai trò của ông mo trong tang lễ của người mường ở hòa bìnhđánh giá mức độ thich nghi của cây mía ơ thanh hóakhúc hát ru của người mẹ trẻ thanh hoanghiên cứu đề xuất mô hình lựa chọn thực phẩm của người viêt nam bằng cách tiếp cận giữa sản phẩm và người tiêu dùngnhững khó khăn của người tiêu dùng trong việc tiếp cận sản phẩm thân thiện với môi trườngthực trạng và giải pháp của việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế ở việt nam tiếp cận từ quan điểm toàn diệnnhững chặng đường lịch sử vẻ vang của đảng bộ tỉnh thanh hóa 1930 2011 đồng chí nguyễn văn lợi ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy dâng hương tại nhà thờ đồng chí lê thế longhút nhân dân tham gia vào hoạt động lập pháp của quốc hội tiếp cận dưới góc độ quyền lực nhà nướchút nhân dân tham gia vào hoạt động lập pháp của quốc hội tiếp cận dưới góc độ hiệu quả thực thi pháp luậtBài 34. Sinh trưởng ở thực vậtBài 34. Sinh trưởng ở thực vậtBài 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)Bài 18. Tuần hoàn máuBài 18. Tuần hoàn máuBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủBài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủBài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vậtBài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chấtBài 7. Tế bào nhân sơBài 7. Tế bào nhân sơBài 7. Tế bào nhân sơBài 6. Axit nuclêicBài 57. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phươngBài 57. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phươngBài 57. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phươngBài 56. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phươngBài 56. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phươngbo de thi hoc sinh gioi mon tieng anh lop 9 co dap an so 1