Câu hỏi và đáp án Mác LêNin

CÂU HỎI ĐÁP ÁN MÁC LÊNIN

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÁC LÊNIN
... quát Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo từ lý luận gắn liền với thực tiễn Chủ nghĩa Mác Lênin vào thực tiễn Người nói: “ Thực tiễn lí luận thực tiễn mù quán Lí luận thực tiễn lí luận suông” ... vấn đềcần giải đáp mặt lý luận, Đảng ta đứng quan điểm, phương pháp luận CN Mác - Lênin TT HCM để xem xét Hàng lọat vấn đề từ kinh tế, trị, văn hóa, xã hội giải lý luận mà đòi hỏi Đảng ta phải ... tiễn nguyên lý cao CN MácLênin Việc quán triệt nguyên tắc thống lý luận thực tiễn có ý nghĩa quan trọng, giúp tránh bệnh kinh nghiệm :nhận thức hành động dựa vào kinh nghiệm, đề cao vai trò thực...
 • 8
 • 51
 • 0

81 câu hỏi đáp án trả lời môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác­lênin

81 câu hỏi và đáp án trả lời môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác­lênin
... 81 Câu hỏi đáp án trả lời môn học Những nguyên Chủ nghĩa Mác-Lênin MỤC LỤC 35 câu hỏi- trả lời phần Triết học 26 câu hỏi- trả lời phần Kinh tế trị 20 câu hỏi- trả lời phần Chủ nghĩa xã ... giải luận, chắn giải tư luận Mác-Lênin Câu hỏi Mục đích yêu cầu việc học tập, nghiên cứu môn học Những nguyên chủ nghĩa Mác-Lênin? Đáp Học tập, nghiên cứu môn học Những nguyên chủ nghĩa ... tr.292 35 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN TRIẾT HỌC Câu hỏi Chủ nghĩa Mác-Lênin ba phận luận cấu thành nó? Đáp Câu trả lời có hai ý lớn 1) Chủ nghĩa Mác-Lênin làa) “hệ thống quan điểm học thuyết” khoa học, ...
 • 86
 • 29,603
 • 248

81 câu hỏi đáp án Chủ nghĩa Mac-LeNin

81 câu hỏi và đáp án Chủ nghĩa Mac-LeNin
... ệ phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác người cộng sản đánh giá cao H ọ đ ặt tên cho ch ủ nghĩa chủ nghĩa Mác-Lênin Câu hỏi Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào cách mạng giới? Đáp Chủ nghĩa Mác-Lênin ... quan vào ý thức ng ười t ạo nên vai trò c phán đoán hình thức biểu diễn đạt quy luật khách quan Có ba lo ại phán đoán c b ản phán đoán đ ơn nhất; phán đoán đặc thù phán đoán phổ biến, phán đoán ... c Đ ảng” Câu hỏi Tại gọi chủ nghĩa Mác chủ nghĩa Mác-Lênin? Đáp Sau C.Mác Ph.Ăngghen qua đời, V.I.Lênin ng ười b ảo v ệ, b ổ sung, phát tri ển v ận d ụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Chủ nghĩa Lênin...
 • 77
 • 4,339
 • 26

1000 Câu hỏi đáp án trắc nghiệm môn Chủ nghĩa Mác Lênin

1000 Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn Chủ nghĩa Mác Lênin
... luận nhận thức" câu nói tác phẩm nào? Đáp án: V.I Lênin, tác phẩm "Chủ nghĩa vật chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán" Câu 80: Bệnh kinh nghiệm bệnh giáo điều có nguyên từ đâu? Đáp án: - Yếu lý luận ... khoa học khoa học Câu 202: V.I Lênin bổ sung phát triển triết học Mác hoàn cảnh nào? ĐA: Chủ nghĩa tư độc quyền đời Câu 203: Tác phẩm "Chủ nghĩa vật chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán" tác giả xuất ... chủ Câu 206: Đâu lập trường triết học chủ nghĩa dân tuý? ĐA: Duy tâm chủ quan lịch sử Câu 207: Về triết học quan điểm chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán theo lập trường nào? ĐA: Chủ nghĩa tâm chủ...
 • 148
 • 26,410
 • 143

84 CÂU HỎI ĐÁP ÁN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA NGỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

84 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA NGỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
... hàng bán ch u * Tk t ng s ti n kh u tr cho * Ttt t ng s ti n toán ñ n kỳ h n tr * N s vòng lưu thong c a cac ñ ng ti n lo i Dương Th Ánh Ng c Trang Trư ng Đ i H c Sài Gòn Nh ng Nguyên B ... d t khách hàng thu ñư c l i nhi u nh t bán hàng Do ñó nguyên nhân c a c nh tranh sau: Dương Th Ánh Ng c Trang 18 Trư ng Đ i H c Sài Gòn Nh ng Nguyên B n Cu Ch Nghiã Mác - Lênin + Xu t phát ... ngư i bán mu n bán s n sàng bán nh ng m c giá khác vào nh ng th i ñi m nh t ñ nh Quy mô cung thu c vào yêu t s lư ng, ch t lư ng y u t s n xu t, chi phí s n xu t ñó, c u, giá c có ý nghĩa vô...
 • 98
 • 4,486
 • 86

81 câu hỏi đáp án trả lời môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác-lênin

81 câu hỏi và đáp án trả lời môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác-lênin
... giải luận, chắn giải tư luận Mác-Lênin Câu hỏi Mục đích yêu cầu việc học tập, nghiên cứu môn học Những nguyên chủ nghĩa MácLênin? Đáp Học tập, nghiên cứu môn học Những nguyên chủ nghĩa ... phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác người cộng sản đánh giá cao Họ đặt tên cho chủ nghĩa chủ nghĩa Mác-Lênin Câu hỏi Chủ nghĩa MácLênin với phong trào cách mạng giới? Đáp Chủ nghĩa Mác-Lênin có ... hội chủ nghĩa thắng lợi Câu hỏi Cách mạng xã hội chủ nghĩa nguyên nhân nó? Đáp Câu trả lời gồm hai ý 1) Cách mạng xã hội chủ nghĩalà cách mạng nhằm thay chế độ tư chủ nghĩa chế độ xã hội chủ nghĩa; ...
 • 35
 • 925
 • 1

Câu hỏi đáp án học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lenin

Câu hỏi và đáp án học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lenin
... nước ta dựa luận chủ nghĩa Mác – Lênin đặc trưng chất chủ nghĩa xã hội để đưa đặc trưng CNXH Những đặc trưng 18 vùa có kế thừa luận chủ nghĩa Mác – Lênin vừa có phát triển sáng tạo cho ... dung Câu 20 : Cho biết quan niệm chủ nghĩa Mác – Lênin dân chủ dân chủ Phân tích đặc trưng dân chủ XHCN Từ làm rõ tính tất yếu việc xây dựng dân chủ XHCN Quan niệm chủ nghĩa Mác – Lênin dân chủ ... động lực vận động, phát triển chủ nghĩa bản, đồng thời làm cho mâu thuẫn chủ nghĩa tư ngày sâu sắc, đưa đến thay tất yếu chủ nghĩa tư xã hội cao Câu 14 : So sánh để điểm giống khác giá trị...
 • 33
 • 907
 • 0

Tổng hợp câu hỏi đáp án ôn thi Triết học Mác Lenin

Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi Triết học Mác Lenin
... thị nông thôn, v.v Việc phân biệt mâu thuẫn đối kháng không đối kháng có ý nghĩa việc xác định phương pháp giải mâu thuẫn Giải mâu thuẫn đối kháng phải phương pháp đối kháng; giải mâu thuẫn không ... trình tích luỹ kinh nghiệm, với phát minh sáng chế kỹ thuật, công cụ lao động không ngừng cải tiến hoàn thi n Chính cải tiến hoàn thi n không ngừng công cụ lao động làm biến đổi toàn tư liệu sản ... cấp trị tư tưởng biểu đối kháng đời sống kinh tế Tất yếu tố kiến trúc thượng tầng nhà nước, pháp quyền, triết học, tôn giáo, v.v trực tiếp hay gián tiếp phụ thuộc vào sở hạ tầng, sở hạ tầng định...
 • 21
 • 187
 • 0

Bộ Câu hỏi đáp án trả lời môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

Bộ Câu hỏi và đáp án trả lời môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin
... giải luận, chắn giải tư luận Mác-Lênin Câu hỏi Mục đích yêu cầu việc học tập, nghiên cứu môn học Những nguyên chủ nghĩa MácLênin? Đáp Học tập, nghiên cứu môn học Những nguyên chủ nghĩa ... phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác người cộng sản đánh giá cao Họ đặt tên cho chủ nghĩa chủ nghĩa Mác-Lênin Câu hỏi Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào cách mạng giới? Đáp Chủ nghĩa Mác-Lênin có ... chất nó; tránh bệnh kinh viện, giáo điều học tập, nghiên cứu vận dụng nguyên thực tiễn; Học tập, nghiên cứu môn học nguyên chủ nghĩa Mác-Lênin mối quan hệ với nguyên khác; phận luận...
 • 147
 • 360
 • 0

Câu hỏi đáp án trắc nghiệm môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin
... nghĩa Mác – Lênin bao gồm phận cấu thành? Chọn câu trả lời A) phận: Triết học Mác- Lênin, Kinh tế trị học Mác- Lênin Chủ nghĩa xã hội khoa học Câu 16 Tiền đề luận chủ nghĩa Mác là: Chọn câu trả ... Anh Chủ nghĩa xã hội không tưởng Anh Pháp Câu 17 Về mặt luận, Chủ nghĩa Mác - Lênin gồm có: Chọn câu trả lời B) Ba phận cấu thành Triết học Mác - Lênin, Kinh tế trị học Mác - Lênin Chủ nghĩa ... xã hội khoa học Câu 18 Mác Ăngghen kế thừa Hêghen: Chọn câu trả lời B) phép biện chứng Câu 19 Mác Ăngghen kế thừa Phoiơbắc: Chọn câu trả lời D) chủ nghĩa vật, vô thần Câu 20 Chủ nghĩa xã hội khoa...
 • 32
 • 983
 • 5

25 câu hỏi đáp án phần kinh tế chính trị nguyên lý mác lenin

25 câu hỏi và đáp án phần kinh tế chính trị nguyên lý mác lenin
... chứng khoán Thị trường chứng khoán nhạy cảm với biến động kinh tế, chớnh trị, xó hội, quõn v.v, " phong vũ biểu" kinh tế Giá chứng khoán tăng biểu kinh tế phát triển; ngược lại, biểu kinh tế sa ... mãn nhu cầu kinh tế, mưu cầu sống, thoát khỏi nghèo nàn Câu hỏi Các giai đoạn phát triển hình thái kinh tế- xã hội cộng sản chủ nghĩa? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn 1) Quan điểm C .Mác Ph.Ăngghen ... thước đo giá trị thường tiền vàng Để đo lường giá trị hàng hoá không thiết phải tiền mặt mà cần so sánh tưởng tượng với lượng vàng Sở dĩ làm vậy, vỡ giá trị vàng giá trị hàng hoá thực tế có tỷ lệ...
 • 43
 • 152
 • 0

Câu hỏi đáp án môn NNLCB của CN Mác Lênin. Chuyên đề Chủ Nghĩa Tư Bản độc quyền Chủ Nghĩa Tư Bản độc quyền Nhà Nước

Câu hỏi và đáp án môn NNLCB của CN Mác Lênin. Chuyên đề Chủ Nghĩa Tư Bản độc quyền và Chủ Nghĩa Tư Bản độc quyền Nhà Nước
... kinh tế chủ nghĩa hoạt động phát huy tác dụng chủ nghĩa độc quyền Nhà nước Khác nhau: Trong CNTB độc quyền nên sản xuất xã hội hoạt động cạnh tranh, tự phát CNTB độc quyền Nhà nước sản ... xã hội nước xã hội chủ nghĩa buộc CNTB phải đối phó Chủ nghĩa độc quyền nhà nước kết hợp sức mạnh độc quyền với sức mạnh nhà nước vào máy nhất, nhằm sử dụng máy nhà nước trung tâm toàn đời ... sản xuất Sù can thiệp Nhà nước vào quan hệ kinh tế đối ngoại Giống nhau: CNTB độc quyền Nhà nước giai đoạn riêng chủ nghĩa mà mức độ phát triển cao chủ nghĩa độc quyền Quy luật giá trị...
 • 4
 • 241
 • 0

Ngân hàng câu hỏi đáp án Môn Triết học máclênin

Ngân hàng câu hỏi và đáp án Môn Triết học mác – lênin
... cao giới vật chất, quan phản ánh để hình thành ý thức ý thức tồn phụ thuộc vào hoạt động thần kinh não trình phản ánh giới khách quan - ý thức phản ánh giới vật chất vào não người, hình ảnh chủ ... người sáng tạo giá trị văn hoá, tinh thần (khoa học, nghệ thuật, văn học, …) đồng thời áp dụng thành tựu vào thực tiễn Mặt khác, hoạt động quần chúng nhân dân nguồn cảm hứng vô tận cho sáng tạo ... nên dừng lại tượng mà cần phải sâu vào chất vật Còn hoạt động thực tiễn, phải dựa vào chất vật để xác định phơng thức hoạt động cải tạo vật, không dựa vào tượng Câu 6: Phân tích quy luật chuyển...
 • 21
 • 356
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi và đáp án chủ nghĩa mác lênincâu hỏi và đáp án môn triết học mac lênincau hỏi và đáp án trắc nghiệm môn chủ nghĩa mac lenincâu hỏi và đáp án triết học mác lênincau hoi va dap an mon chu nghia mac lenin81 cau hoi va dap an chu nghia mac lenin81 câu hỏi và đáp án trả lời môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác­lênincâu hỏi và đáp án môn nguyên lý cơ bản mác lênin419 câu hoi va dap an nguyenly co ban cua chu nghia mac lenincâu hỏi và đáp án môn thi kinh tế chính trị học mác lenincâu hỏi và đáp áncâu hỏi và đáp án trắc nghiệm lýcâu hỏi và đáp án lịch sửcâu hỏi và đáp án môn điện tửcâu hỏi và đáp án môn văn hóa doanh nghiệpĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả