Lập quy trình công nghệ và thiết kế các trang bị công nghệ phụ để gia công nhóm piston động cơ đốt trong

Tính toán chu trình công tác của động đốt trong

Tính toán chu trình công tác của động cơ đốt trong
... lu vỡ vy phi xỏc nh mụmen ny Ta xỏc nh chu k ca mụmen tng ph thuc vo s xilanh v s k, Chu k ny bng ỳng gúc cụng tỏc ca cỏc khuu : ct = 180. 180.4 = = 120 i Trong ú : : L s k ca ng c i : L s xilanh ... 0,80ữ0,90, chn b =0,864 12 H s hiu ớnh th cụng d: Th hin s sai lch tớnh toỏn lý thuyt chu trỡnh cụng tỏc ca ng c so vi chu trỡnh cụng tỏc thc t , cú th chn phm vi: d =0,92ữ0,97, chn d =0,97 1.2 Tớnh ... quỏ trỡnh nộn v quỏ trỡnh gin n sau: Quá trình nén TT Vc= 1.062 I.Vc 0.23562 0.23562 0.2502 0.4712 0.7068 0.9424 1.1781 1.41372 1.64934 1.8849 2.1205 Quá trình giãn nở I^n1 Px Gtb d 16 1.0000 3.4895...
 • 52
 • 1,570
 • 15

Đề tài: TÍNH TOÁN CHU TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỘNG ĐỐT TRONG pot

Đề tài: TÍNH TOÁN CHU TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG pot
... cho trình học tập công tác sau Em xin chân thành cảm ơn ! CHƯƠNG I TÍNH TOÁN CHU TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 1.1 Xác định thông số tính toán : 1.1.1 Các thông số ban đầu: 1- Kiểu động ... với chu trình công tác thực tế , chọn phạm vi: ϕ d =0,92÷0,97, chọn ϕ d =0,929 1.2 Tính toán trình công tác : 1.2.1 Tính toán trình nạp : Hệ số khí sót γr: Hệ số khí sót γr tính theo công thức: ... loại động Xăng hay động Điêzen Với động xăng ta thường chọn ξ b = 0,80÷0,90, chọn ξ b =0,856 12 Hệ số hiệu đính đồ thị công ϕ d: Thể sai lệch tính toán lý thuyết chu trình công tác động so với chu...
 • 53
 • 1,036
 • 3

Bài giảng slide Nguyên lý động cơĐại học Chương 2. Chu trình công tác của động đốt trong

Bài giảng slide Nguyên lý động cơĐại học Chương 2. Chu trình công tác của động cơ đốt trong
... đến trình cháy Chương Chu trình công tác động đốt 2.2 .3.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến trình giãn nở 2.2 .4 Quá trình thải 2.3 Các thông số chu trình công tác động đốt Chương Chu trình công tác động ... với động xăng 20 Chương Chu trình công tác động đốt 2.2 Chu trình thực tế động đốt  Khác với chu trình tưởng, chu trình thực tế động đốt giống chu trình thực tế máy công tác khác chu trình ... Chương Chu trình công tác động đốt 2.2 .1.2 Các thông số trình nạp 2.2 .2 Quá trình nén 2.2 .2.1 Diễn biến trình nén 2.2 .2.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến n1 2.2 .3 Quá trình cháy 2.2 .3.1 Khái...
 • 120
 • 363
 • 1

CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỘNG ĐỐT TRONG

CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
... ưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưChươngưII CáC QUá TRìNh CÔNg TáC CủA ĐộNGĐốt TRONG 2.l Quá trình nạp Trong động đốt sau chu kỳ công tác động cần phai: Thai hết khí cháy tra khỏi xilanh Nạp không khí vào xilanh động Quá trinh ... ChươngưII CáC QUá TRìNh CÔNg TáC CủA ĐộNGĐốt TRONG ư2. 2quá Quá trình Diễn biến trình nén: nén P C Nh trình nén thực tế động đốt qua trình đa biến có số nén đa biến n1 thay đổi suốt trình nén ... ChươngưII CáC QUá TRìNh CÔNg TáC CủA ĐộNGĐốt TRONG ư2.2 Quá trình nén Diễn biến trình nén: Diễn biến trình nén chu trình thức vô phức tạp Bây ta nghiên cứu trình trao đổi nhiệt công chất...
 • 141
 • 61
 • 0

Hướng dẫn Tính toán các chu trình công tác của động đốt trong XăngDiesel

Hướng dẫn Tính toán các chu trình công tác của động cơ đốt trong XăngDiesel
... + ⎜⎜ + − ⎝ 32 µ nl ⎞ ⎟⎟ ⎠ Hãû säú biãún âäøi phán tỉí thỉûc tãú β: Trong thỉûc tãú, nh hỉåíng ca khê sọt cn lải xilanh tỉì chu trçnh trỉåïc nãn hãû säú biãún âäøi pháưn tỉí khê thỉûc tãú β âỉåüc ... + 8,314.λ,31c = β z (mc vz + 8,314).Tz M (1 + γ r ) Trong phỉång trçnh ny cọ hai trë säú chỉa biãút l Tz v λ, chn t säú tàng ạp λ = Pz/Pc (trong âọ Pz: ạp sút cúi quạ trçnh chạy; Pc: ạp sút cúi ... thãø têch cäng tạc Vh ca mäüt xilanh âäüng cå: VH = 30.τ0 e p ãp n e i [dm ] hồûc [lêt] Trong âọ: τ - säú chu k ca âäüng cå; i:säú xilanh ca âäüng cå; ne: säú vng quay ca âäüng cå åí cäng sút thiãút...
 • 18
 • 261
 • 0

TÍNH TOÁN CHU TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỘNG ĐỐT TRONG

TÍNH TOÁN CHU TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
... cho trình học tập công tác sau Em xin chân thành cảm ơn ! CHƯƠNG I TÍNH TOÁN CHU TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 1.1 Xác định thông số tính toán : 1.1.1 Các thông số ban đầu: 1- Kiểu động ... động Xăng hay động Điêzen Với động xăng ta thường chọn ξb = 0,80÷0,90, chọn ξb =0,856 12 Hệ số hiệu đính đồ thị công ϕ d: Thể sai lệch tính toán lý thuyết chu trình công tác động so với chu trình ... với chu trình công tác thực tế , chọn phạm vi: ϕ d =0,92÷0,97, chọn ϕ d =0,929 1.2 Tính toán trình công tác : 1.2.1 Tính toán trình nạp : Hệ số khí sót γr: Hệ số khí sót γr tính theo công thức:...
 • 51
 • 159
 • 0

Đề tài TÍNH TOÁN CHU TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỘNG ĐỐT TRONG (1)

Đề tài TÍNH TOÁN CHU TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG (1)
... cho trình học tập công tác sau Em xin chân thành cảm ơn ! CHƯƠNG I TÍNH TOÁN CHU TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 1.1 Xác định thông số tính toán : 1.1.1 Các thông số ban đầu: 1- Kiểu động ... với chu trình công tác thực tế , chọn phạm vi:  d =0,92÷0,97, chọn  d =0,929 1.2 Tính toán trình công tác : 1.2.1 Tính toán trình nạp : Hệ số khí sót γr: Hệ số khí sót γr tính theo công thức: ... loại động Xăng hay động Điêzen Với động xăng ta thường chọn  b = 0,80÷0,90, chọn  b =0,856 12 Hệ số hiệu đính đồ thị công  d: Thể sai lệch tính toán lý thuyết chu trình công tác động so với chu...
 • 54
 • 238
 • 0

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết thiết kế đồ gá (đồ gá chuyên dùng) để gia công chi tiết

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết và thiết kế đồ gá (đồ gá chuyên dùng) để gia công chi tiết
... DUNG VÀ TRÌNH TỰ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 1.1.Nội dung đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy: - Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết thiết kế đồ (đồ chuyên dùng) ... tắc lập tiến trình công nghệ Khi thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết máy phải xác định hợp lý tiến trình công nghệ ứng với bề mặt chi tiết cho chu trình gia công chi tiết ngắn nhất, ... bảo độ xác gia công cho:sai số trình gia công chi tiết phụ thuộc vào yếu tố đồ Ngươi thiết kế phải hiểu sai số đồ ảnh hưởng đến sai số gia công chi tiết phải không chế sai số đồ sai số...
 • 36
 • 158
 • 0

TÌM HIỂU QUY TRÌNH SẢN XUẤT THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN NĂNG SUẤT 10 TẤN SẢN PHẨM/CA

TÌM HIỂU QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN NĂNG SUẤT 10 TẤN SẢN PHẨM/CA
... hçnh Protein 34 vunamnet@yahoo.com, www.vunam.sayhi.to/ a Quy trçnh háúp v tỉåïi nỉåïc lo t mç( W = 38%) Háúp Håi nỉåïc bo ho (to = 100 105 0C, t = 120  150 giáy) (P = 1,0  0,1 kg/cm2) Thäøi ... âêch tảo t mç cọ khäúi lỉåüng, kêch thỉåïc v hçnh dảng nháút âënh cho t mç Quạ trçnh càõt âỉåüc thãø hiãûn sau (hçnh 7): Bàng ti mç (1) âỉa lưng t mç vo trủc dao càõt (2) Tải âáy t mç ... tàõc hoảt âäüng: t mç nàòm khn (1) ca bàng ti khn (2) âi vo mạng cong (2), dỉåïi tạc dủng ca trng lỉûc, t mç s råi xúng mạng cong tiãúp theo (10) cọ chiãưu ngỉåüc lải Tải âáy t mç âỉåüc...
 • 48
 • 1,937
 • 9

Tài liệu Quy trình tính toán thiết kế móng cọc tràm trên nền đất yếu doc

Tài liệu Quy trình tính toán và thiết kế móng cọc tràm trên nền đất yếu doc
... tải tính toán cọc tràm đơn theo điều kiện đất xác định sau : IV.2.1 – Đối với cọc tràm làm việc giống cọc chống, trị số Pđ tính toán theo công thức : Quy trình tính toán thiết kế móng cọc tràm ... cọc bêtông cốt thép có tiết diện nhỏ theo dẫn hành III – NHỮNG CHỈ DẪN CHUNG VỀ TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ CỌC TRÀM VÀ MÓNG CỌC TRÀM III.1 – Cũng giống móng cọc gỗ móng cọc bêtông cốt thép, móng cọc ... móng cọc bêtông cốt thép, móng cọc tràm móng cọc tràm tính toán theo trạng thái giới hạn Quy trình tính toán thiết kế móng cọc tràm ( Dự thảo ) III.2 – Đài cọc tràm cấu tạo gạch, đá hộc, bêtông...
 • 6
 • 2,877
 • 118

Quy trình xây dựng thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu pdf

Quy trình xây dựng và thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu pdf
... quy trình xây dựng thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu dựa tầm cỡ, tính phức tạp số lượng hạng mục thiết kế dự án Bước 1: Nghiên cứu Phân tích (Research & Analysis) Những Dự án xây dựng thiết ... thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu dù lớn hay nhỏ cần phối hợp nghiên cứu phân tích nhà thiết kế khách hàng, cách tốt cho những định hướng sáng tạo mang tính khác biệt rõ ràng với thương hiệu ... Một quy trình xây dựng thiết kế hình ảnh, sắc thương hiệu thường bắt đầu nghiên cứu khách hàng về: định vị thương hiệu, sản phẩm, khách hang… từ giúp cho...
 • 4
 • 581
 • 10

Quy trình tính toán thiết kế nhà cao tầng

Quy trình tính toán và thiết kế nhà cao tầng
... VỀ NHÀ CAO TẦNG Nhà cao tầng trở thành biểu tượng điển hình văn minh tiến khoa học kỹ thuật  I KHÁI NiỆM CHUNG VỀ NHÀ CAO TẦNG Một công trình xem nhà cao tầng chiều cao định điều kiện thiết kế, ... NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH I KHÁI NiỆM CHUNG VỀ NHÀ CAO TẦNG II NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ VÀ CẤU TẠO III TẢI TRỌNG TÁC DỤNG NHÀ CAO TẦNG IV TÍNH TOÁN BẰNG PHẦN MỀM ETABS V TÍNH TOÁN TiẾT DiỆN – CỐT ... sử dụng khác với nhà thông thường  I KHÁI NiỆM CHUNG VỀ NHÀ CAO TẦNG UỶ BAN NHÀ CAO TẦNG QUỐC TẾ:  Loại 1: – 16 tầng (H < 50m) I KHÁI NiỆM CHUNG VỀ NHÀ CAO TẦNG UỶ BAN NHÀ CAO TẦNG QUỐC TẾ: ...
 • 122
 • 1,370
 • 7

Quy trình tính toán thiết kế nhà Cao Tầng

Quy trình tính toán và thiết kế nhà Cao Tầng
... VỀ NHÀ CAO TẦNG Nhà cao tầng trở thành biểu tượng điển hình văn minh tiến khoa học kỹ thuật  I KHÁI NiỆM CHUNG VỀ NHÀ CAO TẦNG Một công trình xem nhà cao tầng chiều cao định điều kiện thiết kế, ... NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH I KHÁI NiỆM CHUNG VỀ NHÀ CAO TẦNG II NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ VÀ CẤU TẠO III TẢI TRỌNG TÁC DỤNG NHÀ CAO TẦNG IV TÍNH TOÁN BẰNG PHẦN MỀM ETABS V TÍNH TOÁN TiẾT DiỆN – CỐT ... sử dụng khác với nhà thông thường  I KHÁI NiỆM CHUNG VỀ NHÀ CAO TẦNG UỶ BAN NHÀ CAO TẦNG QUỐC TẾ:  Loại 1: – 16 tầng (H < 50m) I KHÁI NiỆM CHUNG VỀ NHÀ CAO TẦNG UỶ BAN NHÀ CAO TẦNG QUỐC TẾ: ...
 • 122
 • 484
 • 4

PHÂN LOẠI CÁC DẠNG BÀI TẬP THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HƢỚNG DẪN HỌC TẬP CHƯƠNG “DAO ĐỘNG HỌC”, CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ 12 NÂNG CAO pot

PHÂN LOẠI CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HƢỚNG DẪN HỌC TẬP CHƯƠNG “DAO ĐỘNG CƠ HỌC”, CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ 12 NÂNG CAO pot
... gian Kết luận Sau trình nghiên cứu, báo đạt số kết quả: - Tóm tắt nêu thuyết quan trọng cần phải nắm vững chương dao động chương trình vật 12 nâng cao - Phân loại 15 dạng tập chương “Dao động ... pháp giải loại cụ thể Khi có phương pháp giải, học sinh tự giải tập, qua phát huy tính tích cực lực tự học học sinh Ngoài ra, chương “Dao động học phần khó chương trình Vật 12 nâng cao Chương ... , chương trình Vật 12 nâng cao - Bài tập vận dụng sau phân loại giúp học sinh áp dụng kiến thức nêu phần phân loại để giải - Phần tập tổng hợp giúp kiểm tra tính logic khả giải vấn đề học...
 • 5
 • 482
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: quy trình tính toán và thiết kế móng cọc tràmquy trình tính toán và thiết kế nhà cao tầngquy trình tính toán và thiết kế móng cọc tràm trên nền đất yếuđồ án thiết kế các trang bị công nghệ cho máy tiện 16k20ứng dụng công nghệ thi6ng tin dạy chương cấu tạo động cơ đốt trong công nghệ 11tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính của xúc tác ba chức năng trên cơ sở hỗn hợp oxit kim loại để xử lý khí thải động cơ đốt trongthiết kế và lập quy trình cong nghệ chế tạo dao phaythiết kế hệ dẫn động môtơ hộp giảm tốc bánh răng hành tinh và lập quy trình công nghệ gia công bánh răng trung tâm z31iv thiết kế và lập quy trình công nghệ gia công biên dạng lòng khuôntính toán thiết kế hệ thống bãi đỗ xe tự động kiểu quay vòng tầng lập quy trình công nghệ chế tạo chi tiết tiêu biểuthiết lập quy trình công nghệ nhiệt luyệnbài tập lập quy trình công nghệ phục hồi và sửa chữa chi tiết trục bằng hàn đắplập quy trình công nghệ chế tạo và lắp ráp bộ nhíp trước và saulập quy trình công nghệlập quy trình công nghệ chế tạochiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây