Bài tập quy hoạch sử dụng đất

Sổ bài tập quy hoạch sử dụng đất đai doc

Sổ bài tập quy hoạch sử dụng đất đai doc
... MSSV:………………………… Bài tập 7: Chu chu ển đất đai Kết ả ể ê ất nă 20 Hà ên Bản : ấ s n L ại đất TỔNG IỆN TÍCH ẤT NÔNG NGHIỆP Đất sản ất n n n Đất l n Đất n trồn t sản ẤT PHI NÔNG NGHIỆP Đất Đất ên dùng Đất t ... tích L ại đất STT (1) 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 ơn v àn n văn 57 n (2) ất đô thị Đất t Đất n trìn Đất y tế Đất văn hóa Đất giáo dục Đất thể thao Đất n Đất o t n n ại đất trạng nhu ... TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 1.2 Đất lâm nghiệp LNP 1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 2.1 Đất OTC 2.2 Đất chuyên dùng CDG 2.3 Đất...
 • 20
 • 740
 • 10

Tài liệu Bài giảng quy hoạch sử dụng đất - Phần 1 pdf

Tài liệu Bài giảng quy hoạch sử dụng đất - Phần 1 pdf
... đồ Quy mô diện tích 1/ 1.000 1/ 2.000 1/ 5.000 1/ 10.000 < 15 0 15 0-3 00 30 0-2 .000 >2.000 Cấp huyện 1/ 5.000 1/ 10.000 1/ 25.000 10 .000 Cấp tỉnh 1/ 25.000 1/ 50.000 1/ 100.000 ...
 • 50
 • 1,751
 • 2

Tài liệu Bài giảng quy hoạch sử dụng đất - Phần 2 docx

Tài liệu Bài giảng quy hoạch sử dụng đất - Phần 2 docx
... chỉnh thẩm đònh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quy t đònh 10 /20 05/QĐ-BTNMT (24 /10 /20 05) Tài nguyên Môi trường đònh mức kinh tế-kỹ thuật lập điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 177 Lecture ... phải thu hồi Kế hoạch khai thác đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu kỳ cuối Lập kế hoạch sử dụng đất chi tiết cho năm kỳ đầu Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối Lecture ... hoạch + Lập kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh quy hoạch Lecture note: ThS Lê Cảnh Đònh 174 87 NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (Lập kế hoạch sử dụng đất có điều chỉnh quy hoạch) Ngoài...
 • 44
 • 591
 • 2

Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất: Phần 1 - TS. Nguyễn Hữu Ngữ

Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất: Phần 1 - TS. Nguyễn Hữu Ngữ
... chúng quy hoạch * Quy hoạch sử dụng đất theo ngành: Quy hoạch sử dụng đất theo ngành bao gồm: - Quy hoạch sử dụng đất đai Bộ Quốc phòng - Quy hoạch sử dụng đất đai Bộ Cơng an 26 Đối tượng quy hoạch ... sử dụng đất thực quy hoạch 2) Quy hoạch sử dụng đất đai cấp tỉnh Quy hoạch sử dụng đất đai cấp tỉnh xây dựng vào quy hoạch sử dụng đất đai tồn quốc quy hoạch vùng Cụ thể hố tiêu chủ yếu quy hoạch ... LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 3 .1 Các vấn đề lập quy hoạch sử dụng đất đai 41 3 .1. 1 Cơng tác chuẩn bị quy hoạch 41 3 .1. 2 Điều tra thu thập thơng tin 42 3 .1. 3...
 • 58
 • 771
 • 1

Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất: Phần 2- TS. Nguyễn Hữu Ngữ

Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất: Phần 2- TS. Nguyễn Hữu Ngữ
... Công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lƣu trữ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 4.2.6.1 Công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Tài liệu công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm: a) Quy t ... đất sử dụng cấp Quy hoạch sử dụng đất cấp cụ thể hóa bước quy hoạch sử dụng đất sử dụng cấp Do nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất cấp có thay đổi dẫn tới nội dung phương án quy hoạch sử dụng ... lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; b) Việc đảm bảo tiêu sử dụng đất quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp phân bổ phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất địa phương; 88 c) Tính hợp lý cấu sử dụng...
 • 136
 • 343
 • 0

Bài giảng quy hoạch sử dụng đất ppt

Bài giảng quy hoạch sử dụng đất ppt
... NIỆM QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Nguyễn Trường Ngân Nội dung QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Đất đai? Sử dụng đất đai? Quy hoạch? Quy hoạch sử dụng đất đai? 9/6/2011 Đất đai? Thổ nhưỡng (soil) Đất đai ... trạng sử dụng đất 16 4.1 Hiện trạng sử dụng đất theo kiểm kê 4.2 Hiện trạng sử dụng đất theo quy hoạch 21 9/6/2011 Nội dung trạng sử dụng đất 17 Các khoanh đất phải thể đồ trạng sử dụng đất: Tỷ ... sử dụng đất dựa vào tiêu chí chẩn đoán chọn Lớp sử dụng đất: Một mô tả sử dụng đất tổng quát hóa, đònh nghóa tiêu chí chẩn đoán bắt nguồn từ nhiều mục đích sử dụng đất tiến trình sử dụng đất...
 • 157
 • 374
 • 5

Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất

Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất
... đất đai Quy hoạch sử dụng đất đai theo ngành chia thành dạng sau: - Quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp - Quy hoạch sử dụng đất - Quy hoạch sử dụng đất ... trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất - Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất - Đăng ký quy n sử dụng đất, lập ... điểm sử dụng đất ngành chúng lại chia thành dạng khác Quy hoạch sử dụng đất theo lãnh thổ có dạng sau: - Quy hoạch tổng thể sử dụng đất đai nước - Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh - Quy hoạch sử dụng...
 • 64
 • 197
 • 2

Bài giảng quy hoạch sử dụng đất

Bài giảng quy hoạch sử dụng đất
... tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Hà Giang Sơ đồ số 3: Hệ thống quy hoạch sử dụng đất cấp Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nớc Quy hoạch sử dụng đất nớc Kế hoạch sử dụng đất nớc Quy hoạch sử dụng ... tỉnh Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện Quy hoạch sử dụng đất chi tiết cấp ... dụng đất chi tiết khu kinh tế, khu công nghệ cao Quy hoạch sử dụng đất cấp vùng Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Quy hoạch, ...
 • 70
 • 145
 • 0

BÀI GIẢNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

BÀI GIẢNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
... định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 4.2.6 Cơng bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lưu trữ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 89 4.2.6.1 Cơng bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 4.2.6.2 ... sử dụng đất thực quy hoạch 2) Quy hoạch sử dụng đất đai cấp tỉnh Quy hoạch sử dụng đất đai cấp tỉnh xây dựng vào quy hoạch sử dụng đất đai tồn quốc quy hoạch vùng Cụ thể hố tiêu chủ yếu quy hoạch ... trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất - Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Quản lý việc giao đất, cho th đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất - Đăng ký quy n sử dụng đất, lập...
 • 194
 • 277
 • 0

ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (LÝ THUYẾT, BÀI TẬP)

ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (LÝ THUYẾT, BÀI TẬP)
... hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quan nhà nước có thẩm quy ̀n quy ́t định, phê duyệt Câu Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất I) Nội dung quy hoạch sử dụng đất: Điều ... định, phê duyệt quy hoạch dụng đất kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (Theo nghị định 43/NĐCP ngày 15/5/2014) I) Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện: a) ... cấp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện  Để thực quy n lực quản lý sử dụng thống quản lý đất đai theo quy định thiết phải tiến hành quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Quy hoạch sử...
 • 23
 • 69
 • 0

Quy hoạch sử dụng đất Inđônêsia và bài học rút ra cho Việt Nam

Quy hoạch sử dụng đất Inđônêsia và bài học rút ra cho Việt Nam
... thực quy hoạch chi tiết sử dụng đất cho lĩnh vực Trong loại đất phải rõ, chi tiết nhu cầu sử dụng đất Quy hoạch tổng thể sử dụng đất đai cho ta biết cách tổng quát nhu cầu sử dụng đất đai cho ngành, ... phối đảo cân sử dụng đất sử dụng đất Toàn quốc phân phối sử dụng đất vấn đề hậu tất Từ quan điểm phân phối đất địa lý, thấy cân đối sử dụng đất Java Bali khu vực khác Việc sử dụng đất khu vực ... phối đảo cân sử dụng đất sử dụng đất Toàn quốc phân phối sử dụng đất vấn đề hậu tất Từ quan điểm phân phối đất địa lý, thấy cân đối sử dụng đất Java Bali khu vực khác Việc sử dụng đất khu vực...
 • 34
 • 532
 • 0

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất xã xuân ái huyện văn yên tỉnh yên bái giai đoạn 2008 2010

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất xã xuân ái  huyện văn yên  tỉnh yên bái giai đoạn 2008  2010
... hội địa phương 3.3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai Xuân Ái - huyện Văn Yên - tỉnh Yên Bái giai đoạn 2008 2010 3.3.3 Đánh giá tình hình quy hoạch sử dụng đất Xuân Ái giai đoạn 2008 ... đoạn 2008 - 2010 3.3.3.1 Phương án quy hoạch sử dụng đất Xuân Ái - huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái 3.3.3.2 Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất Xuân Ái huyện Văn Yên - tỉnh Yên Bái 3.3.3.3 ... trạng sử dụng đất đai so với phương án quy hoạch sử dụng đất Xuân Ái giai đoạn 2008 - 2010 Kết thực quy hoạch sử dụng đất Xuân Ái - Phạm vi nghiên cứu: Tình hình thực quy hoạch sử dụng đất xã...
 • 81
 • 471
 • 0

Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quy hoạch sử dụng đất part 3 potx

Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quy hoạch sử dụng đất part 3 potx
... sử dụng đất II Nội dung thẩm định kế hoạch sử dụng đất Mức độ phù hợp kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch sử dụng đất 1.1 Thẩm định tính phù hợp số liệu phương án phân bổ quỹ đất kế hoạch sử dụng ... phương án quy hoạch sử dụng đất nông- lâm nghiệp theo quan điểm FAO Thẩm định quy trình lập đồ trạng đồ quy hoạch sử dụng đất theo quy phạm ký hiệu lập đồ trạng đồ quy hoạch sử dụng đất Bộ Tài nguyên ... Thẩm định quy trình lập đồ trạng đồ quy hoạch sử dụng đất theo quy phạm ký hiệu lập đồ trạng đồ quy hoạch sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành 2.2 Đối với quy hoạch sử dụng đất chi tiết...
 • 4
 • 250
 • 0

Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quy hoạch sử dụng đất part 2 docx

Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quy hoạch sử dụng đất part 2 docx
... định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 2. 2 .2 Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu; 2. 2.3 Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất; 2. 2.4 Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất ... chỉnh tài liệu 2. 1.1 Phòng Tài nguyên Môi trường báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu; 2. 1 .2 Hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng ... khai quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 4 .2. 1 Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu phòng Tài nguyên Môi trường; 4 .2. 2 Công bố công khai quy hoạch sử...
 • 46
 • 254
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệpbài tập về quy hoạch sử dụng đấtbai tập dự báp dân số trong quy hoạch sử dụng đấtbài ôn môn quy hoạch sử dụng đấtbài tiểu luận quy hoạch sử dụng đấtbài ôn môn quy hoạch sử dụng đất pptphương pháp giải bài toán tối ưu trong quy hoạch sử dụng đấtkhái quát vê bài toán định lượng trong lựa chọn địa điểm bô trí công trình quy hoạch sử dụng đấtquy hoạch sử dụng đấtquy hoạch sử dụng đấtquy hoạch sử dụng đất nông nghiệpđánh giá quy hoạch sử dụng đấtquy hoạch sử dụng đất dùngđiều chỉnh quy hoạch sử dụng đấtquy hoạch sử dụng đất đai là gìPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây