Nghiên cứu ngôn ngữ văn bản hợp đồng tiếng việt từ bình diện phân tích diễn ngôn

Tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu ngôn ngữ văn bản hợp đồng tiếng việt từ bình diện phân tích diễn ngôn của NCS trần thị thùy linh

Tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu ngôn ngữ văn bản hợp đồng tiếng việt từ bình diện phân tích diễn ngôn của NCS trần thị thùy linh
... tượng nghiên cứu hợp đồng tồn dạng văn 3.2 Luận án tiến hành nghiên cứu 04 nhóm hợp đồng sau: Hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động hợp đồng thương mại Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu ... Tiểu kết Từ chỗ đưa phân biệt văn diễn ngôn, phân tích văn PTDN, bình diện nghiên cứu diễn ngôn nay, luận án lựa chọn phương pháp tiếp cận phù hợp với đối tượng nghiên cứu, VBHĐ tiếng Việt Đó ... nghiên cứu 2.1 Tình hình nghiên cứu phân tích diễn ngôn Vào năm 60 kỉ XX, giới, nhà nghiên cứu ý tới cấu tạo ngôn ngữ lớn câu tên Ngôn ngữ học văn bản (Text Linguistics), Phân tích văn bản ...
 • 27
 • 578
 • 1

Nghiên cứu ngôn ngữ trong văn bản hành chính tiếng việt từ góc độ dụng học

Nghiên cứu ngôn ngữ trong văn bản hành chính tiếng việt từ góc độ dụng học
... tiếp hành chính Từ lí trên, lựa chọn đề tài: Nghiên cứu ngôn ngữ văn hành tiếng Việt từ góc độ dụng học với mong muốn làm sáng tỏ đặc điểm sử dụng ngôn ngữ hành số phương diện chủ yếu dụng học ... bản/ diễn ngôn Trong phạm vi đề tài nghiên cứu, tập trung tìm hiểu công trình nghiên cứu ngôn ngữ VBHC 1.1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu ngôn ngữ hành 1.1.2.1 Nghiên cứu ngôn ngữ văn hành từ góc độ ... CHƯƠNG 3: LẬP LUẬN TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TIẾNG VIỆT 93 3.1 CẤU TRÚC LẬP LUẬN TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TIẾNG VIỆT 93 3.2 CÁC CHỈ DẪN LẬP LUẬN TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TIẾNG VIỆT ...
 • 181
 • 283
 • 1

Nghiên cứu ngôn ngữ trong văn bản hành chính tiếng việt từ góc độ dụng học (TT)

Nghiên cứu ngôn ngữ trong văn bản hành chính tiếng việt từ góc độ dụng học (TT)
... cách học, nghiên cứu hành vi ngôn ngữ văn hành chính, nghiên cứu lập luận văn hành nghiên cứu ngôn ngữ hành phương diện ứng dụng thực tế) Nhìn chung: Ngôn ngữ VBHC dành quan tâm nghiên cứu đáng ... giao tiếp hành chính Từ lí trên, lựa chọn vấn đề: Nghiên cứu ngôn ngữ văn hành tiếng Việt từ góc độ dụng học làm đề tài nghiên cứu MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 2.1 Mục đích nghiên cứu Thực ... nghiên cứu dạng lập luận/ dẫn lập luận, nghiên cứu lập luận thể loại văn bản, diễn ngôn, sáng tác tác giả); iii) nhóm nghiên cứu ngôn ngữ hành (bao gồmcác nghiên cứu ngôn ngữ văn hành từ góc độ phong...
 • 27
 • 212
 • 0

Nghiên cứu thành ngữ biểu thị tâm lý tình cảm trong tiếng anh và tiếng việt từ bình diện ngôn ngữ học tri nhận

Nghiên cứu thành ngữ biểu thị tâm lý tình cảm trong tiếng anh và tiếng việt từ bình diện ngôn ngữ học tri nhận
... chng Chng 1: C s thuy t, khỏi quỏt cỏc v n ủ thuy t v tri nh n v thnh ng ch tr ng thỏi tõm tỡnh c m Chng 2: c ủi m n d tri nh n c a thnh ng bi u th tõm tỡnh c m ti ng Anh v ti ng Vi ... ng Anh v ti ng Vi t 3.8 C s tri nh n c a hoỏn d bi u th tõm tỡnh c m thnh 137 ng ti ng Anh v ti n Vi t 3.9 So sỏnh ủ i chi u s gi ng v khỏc gi a n d v hoỏn d tri 141 nh n thnh ng ti ng Anh ... M N D TRI NH N C A THNH NG 51 BI U TH TM Lí TèNH C M TRONG TI NG ANH V TI NG VI T 2.1 D n nh p 51 2.2 n d v t c gi n thnh ng ti ng Anh v ti ng Vi t 52 2.3 n d v ni m vui thnh ng ti ng Anh v ti...
 • 229
 • 783
 • 14

Khảo sát chức năng ngôn ngữ văn bản quản lý nhà nước qua phương pháp phân tích diễn ngôn

Khảo sát chức năng ngôn ngữ văn bản quản lý nhà nước qua phương pháp phân tích diễn ngôn
... HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN QUỐ G A À NỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ HÀ NGUÀ KH O T CHỨC NĂNG NG N NG VĂN N QU N LÍ NHÀ NƯ C QUA PHƯƠNG PH P PHÂN TÍCH DIỄN NG N :L : 62.22.01.01 ... : Ủy Ban nhân dân - QLNN : Quản nhà nước - QPPL : Quy phạm pháp luật - TDTT : Trích dẫn trực tiếp QUA Luận án đặt vấn đề nghiên cứu chức n ng ng n ng v n nh n c qua h ứng ụng h ng há ng há ... H QUA L ầ ………………………… Ụ HỮ G Ô G RÌ H Ã Ô G BỐ Ó IÊ Ế Ề ÀI UẬ Á 186 M …………………………………… 188 …………………………………………… 189 DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT - CDA : Phân tích diễn ngôn phê phán - ĐCN : Đồng chức...
 • 193
 • 344
 • 2

Nghiên cứu thành ngữ tiếng việt từ bình diện ngôn ngữ học nhân chủng

Nghiên cứu thành ngữ tiếng việt từ bình diện ngôn ngữ học nhân chủng
... ngôn ngữ học nhân chủng, quan điểm nhận diện nghiên cứu thành ngữ tiếng Việt hướng tiếp cận thành ngữ trước Trên sở xác định cho nội dung cụ thể nghiên cứu thành ngữ tiếng Việt từ bình diện ngôn ... văn hóa xã hội thành ngữ tiếng Việt nhìn từ bình diện ngôn ngữ học nhân chủng Chương trình bày khái quát vài nội dung thành ngữ tiếng Việt nhìn từ bình diện ngôn ngữ học nhân chủng nhằm làm rõ ... dụ thành ngữ tiếng Việt nhìn từ bình diện ngôn ngữ học nhân chủng Chương lựa chọn vấn đề ẩn dụ nội dung nghiên cứu ngôn ngữ học nhân chủng để qua góp phần mối quan hệ ngôn ngữ văn hóa thành ngữ...
 • 194
 • 452
 • 2

đặc điểm ngôn ngữ văn bản hành chính tiêng việt trong lĩnh vực thương mại

đặc điểm ngôn ngữ văn bản hành chính tiêng việt trong lĩnh vực thương mại
... luận văn sâu vào việc phân tích miêu tả tình hình sử dụng câu văn văn hành thương mại chương 47 CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP CỦA VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TIẾNG VIỆT TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI 3.1 Câu văn ... kết .46 CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP CỦA VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TIẾNG VIỆT TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI 48 3.1 Câu văn hành thuộc lĩnh vực thương mại 48 3.1.1 Về dạng câu ... CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM TỪ VỰNG CỦA VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TIẾNG VIỆT TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI 25 2.1 Quan niệm từ tiếng Việt .25 2.2 Các lớp từ vựng văn hành thuộc lĩnh vực thương mại 26...
 • 152
 • 276
 • 1

Khảo sát chức năng ngôn ngữ văn bản quản lý nhà nước qua phương pháp phân tích diễn ngôn

Khảo sát chức năng ngôn ngữ văn bản quản lý nhà nước qua phương pháp phân tích diễn ngôn
... Hoà (2004), Phân tích diễn ngôn: Một số vấn đề lí luận v ph-ơng pháp, Nxb ĐHQG, H Ni 55 Nguyễn Hoà (2005), Phân tích diễn ngôn phê phán gì? (Critical discourse analysis - CDA), Tp Ngôn ngữ ( số ... cấu trúc chức diễn ngôn, Tạp chí Ngôn ngữ (số 8), tr 45 -54 78 Nhiều tác giả (1984), Ngôn ngữ: Khuynh h-ớng - Lĩnh vực - Khái niệm(1), Nxb KHXH, Hà Nội 79 Nhiều tác giả (1986), Ngôn ngữ: Khuynh ... TING VIấT Dip Quang Ban (1987), Cõu n ting Vit, Nxb Giỏo dc, H Ni Diệp Quang Ban (1998), Văn liên kết tiếng Việt, Nxb Giáo dục, H Ni Diệp Quang Ban (1998), Về Mạch lạc văn bản, Tp Ngôn ngữ (s 1),...
 • 25
 • 169
 • 0

Đặc điểm ngôn ngữ văn bản hành chính tiêng việt trong lĩnh vực thương mại

Đặc điểm ngôn ngữ văn bản hành chính tiêng việt trong lĩnh vực thương mại
... CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM TỪ VỰNG CỦA VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TIẾNG VIỆT TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI 25 2.1 Quan niệm từ tiếng Việt .25 2.2 Các lớp từ vựng văn hành thuộc lĩnh vực thương mại 26 ... kết .46 CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP CỦA VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TIẾNG VIỆT TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI 48 3.1 Câu văn hành thuộc lĩnh vực thương mại 48 3.1.1 Về dạng câu ... tài "Đặc điểm ngôn ngữ văn hành tiếng Việt lĩnh vực thương mại" Lịch sử vấn đề Sự đời văn hành gắn liền với công quản lý nhà nước Tuy nhiên, việc nghiên cứu văn hành tiếng Việt góc độ ngôn ngữ...
 • 20
 • 142
 • 0

Nghiên cứu phân lớp tự động văn bản báo chí tiếng Việt về tài nguyên và môi trường

Nghiên cứu phân lớp tự động văn bản báo chí tiếng Việt về tài nguyên và môi trường
... dựng phân lớp văn báo chí tiếng việt tài nguyên môi trường vào chủ đề chuyên ngành Đầu vào phân lớp văn báo chí tiếng Việt tài nguyên môi trường dạng tệp tin.doc,.txt, phông chữ Unicode Đầu kết phân ... đạc đồ 2.4 BÀI TOÁN PHÂN LỚP TỰ ĐỘNG CÁC VĂN BẢN BÁO CHÍ TIẾNG VIỆT VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG Cho tập hợp văn báo chí tiếng Việt có nội dung bàn lĩnh vực tài nguyên môi trường, lưu trữ dạng tệp ... phân lớp văn bản, toán nghiên cứu luận văn Về ngôn ngữ tiếng Việt phức tạp, cần có nghiên cứu vận dụng, phù hợp, mang lại hiệu áp dụng Chương BÀI TOÁN PHÂN LỚP TỰ ĐỘNG VĂN BẢN BÁO CHÍ TIẾNG VIỆT...
 • 21
 • 288
 • 0

Nghiên cứu cách dịch văn bản kỹ thuật trong ngành đóng tàu

Nghiên cứu cách dịch văn bản kỹ thuật trong ngành đóng tàu
... khụng c t ti tõm , ti thc t c tớnh toỏn t ti kớch c nhõn vi h s iu chnh C, chng hn: Rb = C.Rj Trong ú C c a bi cụng thc: S nh hng c xỏc nh theo s thay i ti c di chuyn theo phng thng ng mm...
 • 42
 • 378
 • 1

Nghiên cứu tình hình thực hiện hợp đồng tiêu thụ sản phẩm chè giữa các hộ nông dân và các doanh nghiệp chế biến chè trên địa bàn huyện thanh chương tỉnh nghệ an

Nghiên cứu tình hình thực hiện hợp đồng tiêu thụ sản phẩm chè giữa các hộ nông dân và các doanh nghiệp chế biến chè trên địa bàn huyện thanh chương tỉnh nghệ an
... tài: Nghiên c u tình hình th c hi n h p ñ ng tiêu th s n ph m chè gi a h nông dân doanh nghi p ch bi n chè ñ a bàn huy n Thanh Chương t nh Ngh An 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung Nghiên ... xu t chè ñ a bàn huy n nh ng năm g n ñây 55 4.1.2 Tình hình ch bi n tiêu th chè t i huy n Thanh Chương 59 4.2 Tình hình th c hi n h p ñ ng tiêu th chè gi a h nông dân doanh nghi p ch bi n chè ... giá tình hình ký k t th c hi n h p ñ ng tiêu th s n ph m chè c a h nông dân doanh nghi p ch bi n chè ñ a bàn huy n Thanh Chương, t nh Ngh An th i gian qua - Phân tích y u t nh hư ng ñ n tình hình...
 • 164
 • 343
 • 0

Nghiên cứu phân lớp tự động văn bản báo chí tiếng Việt về tài nguyên và môi trường

Nghiên cứu phân lớp tự động văn bản báo chí tiếng Việt về tài nguyên và môi trường
... nhiờn tn ti mt s cỏch vit tựy tin - Phiờn õm ting nc ngoi: Cỏc cỏch vit sau cn c chp nhn v khụng cú quy chun ting Vit: Singapore/ Xin-ga-po, - T gch ni: cỏc vit du gch ni tựy tin, khụng phõn bit ... ghi cht ch m c t chc qua cỏc th ỏnh du th hin ni dung chớnh ca bn Vớ d: dng tin HTML, email, Tựy tng mc ớch s dng c th m vic x lý bn c thc hin trờn dng cu trỳc no Trong lun ny, hc viờn quan ... chỳng Trng s ca tng t - 14 dựng ỏnh giỏ quan trng ca chỳng - mụ hỡnh ny ch mang hai giỏ tr v 1, tựy theo s xut hin ca t ú bn 1.3.2 Mụ hỡnh khụng gian vector Mụ hỡnh khụng gian vộc t l mụ hỡnh...
 • 80
 • 321
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thành ngữ biểu thị tâm lý tình cảm trong tiếng anh và tiếng việt từ bình diện ngôn ngữ học tri nhậnnghiên cứu trích rút văn bảnvăn bản hợp đồngvăn bản hợp đồng xây lắp quy mô nhỏvăn bản hợp đồng cung cấp hàng hóamẫu văn bản hợp đồng chuyển nhượng nhà đấtcấu trúc văn bản hợp đồngmẫu văn bản hợp đồng cho thuê mặt bằngmẫu văn bản hợp đồng dân sựcách trình bày văn bản hợp đồngkỹ năng soạn thảo văn bản hợp đồngcấu trúc của văn bản hợp đồngđối tượng nghiên cứu của ngữ văn là gìcác mẫu văn bản hợp đồng kế toán mới nhấtsoạn thảo văn bản hợp đồng thuê nhàPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học