Liên kết thông tin khoa học và công nghệ trong việc quản lý và bảo hộ nhãn hiệu quốc tế vào việt nam (nghiên cứu trường hợp nhãn hiệu đăng ký theo hệ thống madrid)

Liên kết thông tin khoa học công nghệ trong việc quản bảo hộ nhãn hiệu quốc tế vào việt nam (nghiên cứu trường hợp nhãn hiệu đăng theo hệ thống madrid)

Liên kết thông tin khoa học và công nghệ trong việc quản lý và bảo hộ nhãn hiệu quốc tế vào việt nam (nghiên cứu trường hợp nhãn hiệu đăng ký theo hệ thống madrid)
... khai thác thông tin khoa học công nghệ nhãn hiệu quốc tế 78 3.2.2 Xây dựng mô hình liên kết thông tin khoa học công nghệ với WIPO việc đăng nhãn hiệu quốc tế vào Việt Nam ... chung liên kết thông tin KH&CN quản bảo hộ nhãn hiệu quốc tế Chương 2: Thực trạng liên kết thông tin KH&CN quản bảo hộ nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống đăng Madrid Chương 3: Xây dựng mối liên ... quốc tế đăng vào Việt Nam người cần tìm kiếm thông tin thẩm định viên cần hiểu sau: Mối quan hệ thông tin KH&CN với quản bảo hộ nhãn hiệu quốc tế liên kết thông tin khoa học công nghệ đơn nhãn...
 • 103
 • 44
 • 0

Liên kết thông tin khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành nhựa ( nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp thuộc hiệp hội nhựa thành phố hồ chí minh)

Liên kết thông tin khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành nhựa ( nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp thuộc hiệp hội nhựa thành phố hồ chí minh)
... văn chuyên ngành Quản lý KH&CN Liên kết thông tin KH&CN nhằm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành nhựa (Nghiên cứu trường hợp doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Nhựa thành phố Hồ Chí Minh) có ý ... TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC HIỆP HỘI NHỰA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHƯƠNG ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI CƠ CHẾ LIÊN KẾT THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH ... nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành nhựa thuộc Hiệp hội Nhựa thành phố Hồ Chí Minh? Giả thuyết nghiên cứu Xây dựng mô hình liên kết thông tin KH&CN để nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp...
 • 93
 • 116
 • 0

Liên kết thông tin khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành nhựa ( nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp thuộc hiệp hội nhựa thành phố hồ chí minh)

Liên kết thông tin khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành nhựa ( nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp thuộc hiệp hội nhựa thành phố hồ chí minh)
... văn chuyên ngành Quản lý KH&CN Liên kết thông tin KH&CN nhằm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành nhựa (Nghiên cứu trường hợp doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Nhựa thành phố Hồ Chí Minh) có ý ... TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH NHỰA (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC HIỆP HỘI NHỰA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH) LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÃ SỐ: 60.34.04.12 ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - TRẦN HOÀNG NGUYÊN LIÊN KẾT THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC...
 • 13
 • 195
 • 0

Nghiên cứu triển khai mạng thông tin khoa học công nghệ tại trung tâm thông tin khoa học vad công nghệ quốc gia

Nghiên cứu và triển khai mạng thông tin khoa học và công nghệ tại trung tâm thông tin khoa học vad công nghệ quốc gia
... sản phẩm dịch vụ thông tin KH&CN để đáp ứng nhu cầu ngày tăng DNN&V, việc triển khai đề tài "Nghiên cứu triển khai Mạng thông tin KH&CN Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia nhằm phục ... bộ khoa học công nghệ - báo cáo tổng kết đề tài cấp nghiên cứu triển khai mạng thông tin KH&CN trung tâm thông tin KH&CN quốc gia nhằm phục vụ doanh nghiệp nhỏ vừa Cơ quan chủ trì: Trung ... đợc Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia xem xét áp dụng việc hình thành triển khai số sản phẩm dịch vụ thông tin công nghệ cụ thể, nh xây dựng CSDL công nghệ chào bán công nghệ tìm mua; triển khai...
 • 168
 • 610
 • 1

Vai trò của thông tin khoa học công nghệ trong việc quản bảo hộ nhãn hiệu

Vai trò của thông tin khoa học và công nghệ trong việc quản lý và bảo hộ nhãn hiệu
... ngoi ting Vit v chp thun bo h cỏc nhón hiu ch gm t ting Nga, ting Hỏn) Quy trỡnh trờn cng cn c tin hnh trng hp yu t ch gm nhng t cú ngha tng ng ting Anh, ting Phỏp, t HỏnVit, ting Nga, ting Hỏn ... cha cú mt cụng trỡnh khoa hc no cp n vai trũ ca thụng tin KH&CN i vi vic qun v bo h nhón hiu Mc tiờu nghiờn cu Chng minh thụng tin KH&CN cú vai trũ quan trng vic qun v bo h nhón hiu Phm ... NI TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN - Lấ TON THNG VAI TRề CA THễNG TIN KHOA HC V CễNG NGH TRONG VIC QUN Lí V BO H NHN HIU LUN VN THC S CHUYấN NGNH QUN Lí KHOA HC V CễNG...
 • 102
 • 157
 • 0

Tái cấu trúc hệ thống tổ chức nghiên cứu triển khai ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam

Tái cấu trúc hệ thống tổ chức nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
... tạo Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam 44 2.1.1 Cấu trúc Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam (Viện KH & CN Việt Nam) 44 2.1.2 Hoạt động nghiên cứu khoa học Viện Khoa học Công nghệ Việt ... sát Viện Khoa học Công nghệ Việt nam Vấn đề nghiên cứu Cần có giải pháp để tái cấu trúc hệ thống tổ chức nghiên cứu triển khai Việt nam? Giả thuyết nghiên cứu Có thể tái cấu trúc hệ thống tổ chức ... Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam 2.1.1 Cấu trúc Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam (Viện KH & CN Việt Nam) cấu tổ chức [www.vast.ac.vn] 44 2.1.2 Hoạt động nghiên cứu khoa học Viện Khoa học Công...
 • 106
 • 364
 • 1

Vai trò của thông tin khoa học công nghệ trong việc quản bảo hộ nhãn hiệu

Vai trò của thông tin khoa học và công nghệ trong việc quản lý và bảo hộ nhãn hiệu
... chấp quyền nhãn hiệu cần khai thác vai trò thông tin KH&CN giai đoạn thẩm định đơn việc thực thi quyền nhãn hiệu Do chọn Vai trò thông tin khoa học công nghệ việc quản bảo hộ nhãn hiệu làm ... quyền nhãn hiệu Tuy nhiên, thời điểm nay, chưa có công trình khoa học đề cập đến vai trò thông tin KH&CN việc quản bảo hộ nhãn hiệu Mục tiêu nghiên cứu Chứng minh thông tin KH&CN có vai trò ... Quản KH&CN Vai trò thông tin khoa học công nghệ hoạt động bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp địa bàn Hà Nội học viên Nguyễn Thị Hương đề cập đến vai trò thông tin KH&CN việc bảo hộ quyền SHCN...
 • 7
 • 103
 • 0

Hoàn thiện cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách khoa học công nghệ của các cơ quan trung ương địa phương việt nam ( nghiên cứu trường hợp phần ngân sách nhà nước)

Hoàn thiện cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách khoa học và công nghệ của các cơ quan trung ương và địa phương việt nam ( nghiên cứu trường hợp phần ngân sách nhà nước)
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÊ HỒNG HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÂN BỔ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA CÁC CƠ QUAN TRUNG ƢƠNG VÀ ĐỊA PHƢƠNG Ở VIỆT NAM (Nghiên ... sản xuất; tính ứng dụng nghiên cứu thấp hiệu chưa cao… Do đó, việc lựa chọn đề tài: Hoàn thiện chế phân bổ, sử dụng ngân sách khoa học công nghệ quan trung ương địa phương Việt Nam cần thiết nhằm ... ương địa phương Việt Nam Tổng quan tình hình nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu phân bổ, sử dụng ngân sách KH&CN quan trung ương địa phương Việt Nam có số công trình nghiên cứu liên quan như: - Đề tài...
 • 15
 • 259
 • 0

Chính sách thu hút sử dụng cán bộ khoa học trẻ tại các Viện nghiên cứu thuộc Viện khoa học xã hội nhân văn Việt Nam (nghiên cứu trường hợp Viện Xã hội học tt.PDF

Chính sách thu hút và sử dụng cán bộ khoa học trẻ tại các Viện nghiên cứu thuộc Viện khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam (nghiên cứu trường hợp Viện Xã hội học tt.PDF
... tài nghiên cứu Chính sách thu hút sử dụng cán khoa học trẻ viện nghiên cứu thu c Viện Khoa học hội Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp Viện hội học) ” Lịch sử nghiên cứu Nghiên cứu hoạt động khoa ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN *** - TẠ DUY HIỂN CHÍNH SÁCH THU HÚT VÀ SỬ DỤNG CÁN BỘ KHOA HỌC TRẺ TẠI CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU THU C VIỆN KHOA HỌC XÃ ... luận sử dụng cán khoa học trẻ 17 17 20 21 Chƣơng THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG CÁN BỘ KHOA HỌC TRẺ TẠI VIỆN XÃ HỘI HỌC 22 2.1 Đặc điểm Viện hội học, Viện Khoa học hội Việt Nam...
 • 62
 • 337
 • 0

Chính sách thu hút sử dụng cán bộ khoa học trẻ tại các Viện nghiên cứu thuộc Viện khoa học xã hội nhân văn Việt Nam (nghiên cứu trường hợp Viện Xã hội học

Chính sách thu hút và sử dụng cán bộ khoa học trẻ tại các Viện nghiên cứu thuộc Viện khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam (nghiên cứu trường hợp Viện Xã hội học
... tài nghiên cứu Chính sách thu hút sử dụng cán khoa học trẻ viện nghiên cứu thu c Viện Khoa học hội Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp Viện hội học) ” Lịch sử nghiên cứu Nghiên cứu hoạt động khoa ... 2011, Chính sách Khoa học Công nghệ Khoa: Khoa học Quản lý Tên đề tài luận văn: Chính sách thu hút sử dụng cán khoa học trẻ Viện nghiên cứu thu c Viện Khoa học hội Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp ... điểm nghiên cứu: Viện hội học thu c Viện KHXHVN - Đối tượng nghiên cứu: giải pháp mặt sách nhằm thu hút sử dụng cán khoa học trẻ Viện hội học - Khách thể nghiên cứu: cán khoa học trẻ Viện Xã...
 • 95
 • 317
 • 2

Phân tích tác động biến đổi xã hội của công nghệ thích hợp với phát triển nông thôn Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp công nghệ Khí sinh học bếp đun cải tiến[1152702

Phân tích tác động biến đổi xã hội của công nghệ thích hợp với phát triển nông thôn Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp công nghệ Khí sinh học và bếp đun cải tiến[1152702
... Khớ sinh hc 39 2.3.1 Cụng trỡnh Khớ sinh hc lm gim gỏnh nng ni tr cho ph n 39 2.3.2 Cụng ngh Khớ sinh hc ci thin mụi trng v sc khe 41 2.3.3 Cụng ngh Khớ sinh hc thay i quỏn sinh ... thớch hp ang c trin khai vựng nụng thụn Vit Nam, ú l cụng ngh Khớ sinh hc v cụng ngh Bp un ci tin 1.1.4 Cụng ngh Khớ sinh hc "Khớ sinh hc l mt hn hp khớ c sinh quỏ trỡnh phõn gii k khớ ca cỏc hp ... trung tõm ca h thng khớ sinh hc l thit b khớ sinh hc Nú l thit b dựng phõn hu cỏc hp cht hu c, sn xut hai sn phm l khớ sinh hc v bó thi Hin cú rt nhiu loi thit b khớ sinh hc nhng cú th chia...
 • 86
 • 196
 • 0

TẬN DỤNG TÍNH ưu VIỆT của CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO NĂNG lực CÔNG NGHỆ DỊCH vụ KHÁCH sạn VIỆT NAM – NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp KHÁCH sạn SILK PATH, KHÁCH sạn MƯỜNG THANH, KHÁCH sạn bảo sơn

TẬN DỤNG TÍNH ưu VIỆT của CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO NĂNG lực CÔNG NGHỆ DỊCH vụ KHÁCH sạn VIỆT NAM – NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp KHÁCH sạn SILK PATH, KHÁCH sạn MƯỜNG THANH, KHÁCH sạn bảo sơn
... BÍCH TẬN DỤNG TÍNH ƢU VIỆT CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ KHÁCH SẠN VIỆT NAM (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP KHÁCH SẠN SILK PATH, KHÁCH SẠN MƢỜNG THANH, KHÁCH SẠN BẢO SƠN) ... phát triển lực công nghệ dịch vụ khách sạn Việt Nam nhƣ nào? - Sử dụng biện pháp sách để tận dụng đƣợc tính ƣu việt công nghệ thông tin nhằm nâng cao lực công nghệ dịch vụ khách sạn Việt Nam? GIẢ ... công nghệ thông tin phục vụ khách sạn Bảng 2: Mô hình tin học hóa dịch vụ khách sạn theo phận PHẦN MỞ ĐẦU ĐỀ TÀI: TẬN DỤNG TÍNH ƢU VIỆT CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ...
 • 17
 • 106
 • 0

Phát triển Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ tại Việt Nam –Nghiên cứu trường hợp xã Yến Mao Phượng Mao, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ

Phát triển Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ tại Việt Nam –Nghiên cứu trường hợp xã Yến Mao và Phượng Mao, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ
... QTD, thực nghiên cứu với đề tài Phát triển Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ Việt Nam – Nghiên cứu trường hợp Yến Mao Phượng Mao, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung: ... hoạt động Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ Yến Mao Phượng Mao • Trên sở đánh giá thực trạng hoạt động Quỹ tín dụng đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm phát triển quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ Phương ... VÀ PHƯỢNG MAO, TỈNH PHÚ THỌ 2.1 Tổng quan quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ Việt Nam 2.1.1 Các tổ chức hỗ trợ hoạt động QTD phụ nữ Hội liên hiệp phụ nữ việt nam Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (Hội...
 • 106
 • 576
 • 0

Tăng cường hợp tác giữa trường đại học doanh nghiệp ở hà nội, việt nam nghiên cứu trường hợp của trường đại học lao động – xã hội

Tăng cường hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp ở hà nội, việt nam nghiên cứu trường hợp của trường đại học lao động – xã hội
... for Education development of Vietnam in 2011-2020, the Government exposed seven limitations in the current educational system of Vietnam This showed that Vietnamese educational quality is low, ... aspects of University Enterprise cooperation may include Cooperative reseach project Contract researh and Scientific service projecte The service aspect of University Enterprise cooperation ... of which most are enterprises However, very few Vietnamese universities have regular relationships with enterprises It is not unknown that Vietnamese education in general and at university level...
 • 134
 • 220
 • 0

Du lịch cộng đồng ở vùng núi phía bắc việt nam (nghiên cứu trường hợp bản sả séng, sapa, lào cai bản lác, mai châu, hoà bình)

Du lịch cộng đồng ở vùng núi phía bắc việt nam (nghiên cứu trường hợp bản sả séng, sapa, lào cai và bản lác, mai châu, hoà bình)
... nguyên du lịch vùng núi phía Bắc Việt Nam hình thành loại hình du lịch cộng đồng Lác, Hoà Bình Sả Séng, Lào Cai Chƣơng 3: Du lịch cộng đồng tác động kinh tế - môi trƣờng địa phƣơng Chƣơng 4: Du lịch ... chọn đề tài Du lịch cộng đồng vùng núi phía Bắc Việt Nam sở tập trung nghiên cứu sâu hai mô hình du lịch cộng đồng Bản Lác Sả Séng để mang lại nhìn cận cảnh tình hình du lịch cộng đồng tác động ... LÀO CAI) VÀ BẢN LÁC (CHIÈNG CHÂU, MAI CHÂU, HOÀ BÌNH) 1.1 Cảnh quan sinh thái với tư cách nguồn tài nguyên du lịch vùng núi Tây Bắc Nội dung Sả Séng, Tả Phìn, Sapa, Lào Cai Bản Lác, Chiềng Châu,...
 • 23
 • 538
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cục thông tin khoa học và công nghệ quốc giakhái niệm thông tin khoa học và công nghệthị trường thông tin khoa học và công nghệthông tin khoa học và công nghệthư viện cục thông tin khoa học và công nghệtạp chí thông tin khoa học và công nghệtạp chí thông tin khoa học và công nghệ quảng bìnhmạng thông tin khoa học và công nghệ việt namhội thông tin khoa học và công nghệ việt namsẻ nguồn tin của trung tâm thông tin khoa học và công nghệ quốc gia trên mạng vinarenthuc trang moi quan he giua thong tin khoa hoc va viec to chuc thuc hien nghi quyet dang nhung nam quacơ sở lý luận về thị trƣờng thông tin khoa học và công nghệhiện trạng thị trƣờng thông tin khoa học và công nghệ ở việt namnhững vấn đề chung về nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ trong giai đoạn đổi mớinguồn báo cáo nghiên cứu khoa học thế giới năm 2013 cục thông tin khoa học và công nghệ việt namchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 43. Rễ cây