Phương pháp tối ưu đàn kiến giải bài toán lập lịch sản xuất

Phương pháp tối ưu đàn kiến giải bài toán lập lịch sản xuất

Phương pháp tối ưu đàn kiến giải bài toán lập lịch sản xuất
... trình bày 39 sản xuất CHƢƠNG , hành trình kiến tƣơng ứng lịch sản xuất , lập lịch sản xuất cải tiến cụ thể áp dụng tối ƣu hóa đàn kiến với toán lập lịch 3.1 Bài toán lập lịch sản xuất (Job shop ... 1: Bài toán lập lịch sản xuất công việc thực máy 31 Bảng 2: Bài toán lập lịch sản xuất 10 công việc thực 10 máy 31 Bảng 3: Bài toán gia công máy 32 Bảng 4: Bài toán lập lịch sản xuất ... thời gian Thuật toán (packet-switched) 29 sản xuất CHƢƠNG BÀI TOÁN LẬP LỊCH SẢN XUẤT VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP GIẢI CHÍNH Bài toán lập lịch sản xuất mà luận văn nghiên cứu mô hình sản xuất phổ biến ngành...
 • 57
 • 301
 • 0

Phương pháp tối ưu đàn kiến giải bài toán trình tự xe

Phương pháp tối ưu đàn kiến giải bài toán trình tự xe
... quát toán trình tự xe, cách tiếp cận giải toán Chƣơng 2:Giới thiệu phƣơng pháp tối ƣu đàn kiến, lịch sử phát triển.Phƣơng pháp tối ƣu đàn kiến toán ngƣời chào hàng Chƣơng 3 :Trình bày phƣơng pháp ... thuật toán đƣợc đƣa giải toán này, chƣơng giới thiệu toán tối ƣu tổ hợp, tìm hiểu toán trình tự xe nhƣ cách tiếp cận giải toán lập trình tự xe 1.1 Giới thiệu toán tối ƣu tổ hợp Chúng ta kể toán ... ƢU ĐÀN KIẾN Ở chƣơng luận văn đƣợc tìm hiểu toán trình tự xe số cách tiếp cận để giải toán, chƣơng luận văn tìm hiểu phƣơng pháp tối ƣu đàn kiến để giải toán 2.1 Từ kiến tự nhiên đến kiến nhân...
 • 77
 • 92
 • 0

Phương pháp tối ưu đàn kiến giải bài toán trình tự xe

Phương pháp tối ưu đàn kiến giải bài toán trình tự xe
... ni dung lý thuyt v thut toỏn liờn quan n nghiờn cu: bi toỏn sp xp lp lch sn xut xe (gi tt l bi toỏn trỡnh t xe) v cỏc phng phỏp tip cn, phng phỏp ACO v cỏc phng phỏp bin th mi ỏp dng cho bi ... trỡnh t xe, cỏc cỏch tip cn gii bi toỏn Chng 2:Gii thiu phng phỏp ti u n kin, lch s v phỏt trin.Phng phỏp ti u n kin v bi toỏn ngi cho hng Chng 3:Trỡnh by cỏc phng phỏp ACO gii bi toỏn trỡnh t xe ... quy tc cp nht mựi Zhaojun Zhang v Zuren Feng [10] xut bỏi toỏn ngi cho hng gii bi toỏn trỡnh t xe (CarSP), ú l thut toỏn TSIACO Lun xut thut toỏn mi TSIACOLS l thut toỏn thờm k thut tỡm kim...
 • 5
 • 224
 • 1

Phương pháp tối ưu đàn kiến giải bài toán tìm tập thống trị nhỏ nhất của một đồ thị

Phương pháp tối ưu đàn kiến giải bài toán tìm tập thống trị nhỏ nhất của một đồ thị
... Chương BÀI TOÁN TÌM TẬP THỐNG TRỊ NHỎ NHẤT CỦA MỘT ĐỒ THỊ 1.1 Bài toán tối ưu tổ hợp tổng quát 1.2 Bài toán tìm tập thống trị nhỏ đồ thị (MWDSP) 1.3 Các cách tiếp cận giải toán ... kiến nhân tạo để giải toán TƯTH cách đưa toán tìm đường tối ưu đồ thị cấu trúc tương ứng toán 2 Bài luận văn em trình bày phương pháp tối ưu hóa đàn kiến ACO để giải toán tìm tập thống trị nhỏ ... CỦA ĐỒ THỊ Như giới thiệu chương 2, phương pháp tối ưu hóa đàn kiến áp dụng nhiều vào việc giải toán TƯTH Trong chương trình bày phương pháp tối ưu hóa đàn kiến để giải toán tìm tập thống trị nhỏ...
 • 62
 • 320
 • 0

Phương pháp tối ưu đàn kiến và ứng dụng

Phương pháp tối ưu đàn kiến và ứng dụng
... dùng cho phương pháp ACO 27 Chương PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU ĐÀN KIẾN Tối ưu đàn kiến (ACO) phương pháp metaheuristic dựa ý tưởng mô cách tìm đường từ tổ tới nguồn thức ăn kiến tự nhiên Đến phương pháp ... loại tối ưu tổ hợp (TƯTH) NP-khó Chương giới thiệu toán tối ưu tổ hợp dạng tổng quát, sử dụng phương pháp tối ưu đàn kiến, ví dụ minh họa vấn đề liên quan cần dùng sau 1.1 Bài toán tối ưu tổ ... toán tối ưu đàn kiến tìm tập hạt giống tối ưu ACOSVM Thuật toán tối ưu đàn kiến tìm tham số SVM dùng để dự báo hoạt động điều tiết gen ACS Ant Colony System (Hệ đàn kiến) AS Ant System (Hệ kiến) ...
 • 132
 • 356
 • 2

Khám phá tương tác trội nhờ phương pháp tối ưu đàn kiến

Khám phá tương tác trội nhờ phương pháp tối ưu đàn kiến
... nucleotide G-C Tương tác gen: Sự tác động qua lại gen trình hình thành kiểu hình Tương tác gen gồm có hai kiểu: Tương tác gen alen tương tác gen không alen (thường gọi tắt tương tác gen)[2] Tương tác gen ... TƢƠNG TÁC TRỘI QUY VỀ BÀI TOÁN TƢƠNG TÁC GEN 11 1.1 Tương tác gen hiệu ứng gây 11 1.1.1 Khái niệm tương tác gen 11 1.1.2 Hệ tương tác tác gen hướng nghiên cứu 13 1.1.2.1 Hệ tương ... 2.1.1 ACO đời từ việc quan sát hành vi đàn kiến trình di chuyển tìm kiếm thức ăn Thuật toán tối ưu hóa đàn kiến (ACO) xem phương pháp hiệu vấn đề giải toán tối ưu tổ hợp NP-khó Trong thực tế hệ thống...
 • 66
 • 126
 • 0

Khám phá tương tác trội nhờ phương pháp tối ưu đàn kiến

Khám phá tương tác trội nhờ phương pháp tối ưu đàn kiến
... xử lý song song hóa tác vụ kiến kiểm tra khả tìm tập vị trí nucleotide biến đổi phương pháp cập nhật mùi References Tiếng Việt Đỗ Đức Đông (2012), Phương pháp tối ưu đàn kiến ứng dụng, Đại học ... gồm chương: Chương 1: Trình bày sơ lược khái niệm sinh học, phát biểu toán tương tác gen, hệ tương tác gen mục đích việc phát tương tác gen Chương 2: Trình bày tổng quan ACO vài thuật toán cập ... khảo cứu lại tác giả báo[22] cách giải toán tương tác gen sử dụng thuật toán Ant Colony Optimization (ACO) để giải Mục đích để thuật toán AntEpiSeeker giải toán với liệu lớn đưa kết tối ưu so với...
 • 3
 • 251
 • 2

Luận án tiến sĩ phương pháp tối ưu đàn kiến và ứng dụng (TT)

Luận án tiến sĩ phương pháp tối ưu đàn kiến và ứng dụng (TT)
... tương ứng toán Phương pháp áp dụng rộng rãi để giải nhiều toán khó hiệu trội chúng so với phương pháp mô tự nhiên khác chứng tỏ thực nghiệm Khi áp dụng thuật toán tối ưu đàn kiến thông dụng ACS ... SMMAS, luận án đề xuất thuật toán ứng dụng cho toán suy diễn haplotyp , toán tìm tập hạt giống tối ưu Ngoài ra, luận án đưa lược đồ ứng dụng ACO, thuật toán di truyền xác định tham số dùng phương pháp ... Chương Phương pháp tối ưu đàn kiến Tối ưu đàn kiến (ACO) phương pháp m tah uristic dựa ý tư ng mô cách tìm đường từ tổ tới nguồn thức n kiến tự nhiên Đến cải tiến đa dạng có nhiều ứng dụng Trước...
 • 28
 • 190
 • 0

Hệ kiến hai giai đoạn cho bài toán lập lịch sản xuất

Hệ kiến hai giai đoạn cho bài toán lập lịch sản xuất
... GIẢI BÀI TOÁN LẬP LỊCH SẢN XUẤT Chương trước tìm hiểu phương pháp hệ kiến hai giai đoạn, chương ta áp dụng vào giải toán lập lịch sản xuất 4.1 Xây dựng đồ thị Để giải toán lập lịch sản xuất phương ... thuyết lập lịch Đã có nhiều thuật toán 14 đưa giải toán này, phần tìm hiểu toán cách tiếp cận giải toán lập lịch sản xuất 1.3.1 Giới thiệu toán lập lịch sản xuất (Job shop scheduling - JSS) Bài toán ... thuật toán ACO thường kết hợp với tìm kiếm cục theo mô hình memetic 1.3 Bài toán lập lịch sản xuất Bài toán lập lịch sản xuất JSS thuộc lớp toán TƯTH, toán đánh giá phức tạp, nh ng toán khó tính toán...
 • 55
 • 174
 • 1

Hệ kiến hai giai đoạn cho bài toán lập lịch sản xuất

Hệ kiến hai giai đoạn cho bài toán lập lịch sản xuất
... thiệu toán tối ưu tổ hợp tổng quát toán Lập lịch sản xuất, cách tiếp cận giải toán tối ưu tổ hợp Chương 2: Giới thiệu phương pháp tối ưu đàn kiến, lịch sử phát triển Phương pháp tối ưu đàn kiến toán ... tiến so với AS Chương 4: Xây dựng đồ thị cho toán lập lịch sản xuất, mô hình hóa máy tính áp dụng lược đồ TSIACO ứng dụng vào giải toán lập lịch sản xuất Chương 5: Tiến hành chạy thực nghiệm ... thủ tục cập nhật mùi, thuật toán khác đưa chủ yếu tập trung cải tiến thủ tục cập nhât mùi Luận văn xin sâu vào nghiên cứu thuật toán ACO mẻ thuật toán hệ kiến hai giai đoạn (Two state updateting...
 • 4
 • 64
 • 0

Tiểu luận môn Thuật ToánPhương Pháp Giải Quyết Vấn Đề THUẬT TOÁN TỐI ƯU BẦY KIẾN TRONG BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH

Tiểu luận môn Thuật Toán và Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề THUẬT TOÁN TỐI ƯU BẦY KIẾN TRONG BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH
... lời giải tối ưu bất khả thi người ta quan tâm đến lời giải gần tối ưu mà gọi thuật toán xấp xỉ Giả sử làm việc toán tối ưu, giải pháp tiềm mang chi phí dương, muốn giải pháp gần tối ưu Giả sử toán ... thuật bầy kiến Áp dụng toán người du lịch (TSP – Travelling Saleman Prolem) Bài toán người du lịch toán kinh điển khó tin học có nhiều giải pháp thuật toán cho toán báo cáo mô tả tiếp cần ... thuật giải Với đặc trưng vậy, Heuristic áp dụng nhiều toán khó Thuật toán bầy kiến phương pháp Heuristic vận dụng nguyên lý để tìm lời giải hợp lý cho toàn người du lịch CHƯƠNG BÀI TOÁN Bài toán...
 • 30
 • 335
 • 2

Tài liệu CƯƠNG PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU TRONG KINH DOANH-BÀI TẬP pdf

Tài liệu CƯƠNG PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU TRONG KINH DOANH-BÀI TẬP pdf
... -7, ∆31= -7, ∆33= -7, ∆42 = -4, ∆43= Vì ∆i j ≤ nên phương án xét phương án tối ưu Do có: ∆22= nên toán có phương án tối ưu - Phương án tối ưu thứ có giá trị cực tiểu hàm mục tiêu fmin = x 100 ... 0, j=1,2…8 nên phương án phương án tối ưu Vậy phương án cắt: 200 theo mẫu 1, 300 theo mẫu 50 theo mẫu tổng số thép dư thừa 20m Do có ∆3 = việc đưa A3 vào sở ta có phương án tối ưu thứ Đặng Công ... 1, Δ24= 1, Δ32= 1, Δ35= Do có: Δi j > nên phương án xét phương án tối ưu 15 Đặng Công Thức K47QTKD Ngô Lan Anh Vậy phương án vận chuyển tiêu thụ tối ưu DN tháng - Nhà máy A1 sản xuất 10000 SP...
 • 27
 • 734
 • 10

Sáng kiến kinh nghiệm " Dùng phương pháp giản đồ véctơ để giải bài toán điện xoay chiều " pptx

Sáng kiến kinh nghiệm
... phỏp gin vộc t gii bi toỏn in xoay chiu Chớnh vỡ cỏc lý trờn ó thụi thỳc tụi i sõu tỡm hiu v vit ti "Dựng phng phỏp gin vộct gii cỏc bi toỏn in xoay chiu" II gii quyt A C s lý thut hc ... Văn Luyên THPT Mạc Đĩnh Chi Nam Sách - Hải Dương Cỏch 2: Cỏc vộct U ca cỏc phn t R, L, C "ni uụi nhau", tc l vộc t ny ni tip vộct kia, vộc t tng c xỏc nh bng cỏch ni im gc ca vộct u tiờn v ngn ... bi toỏn v mch in xoay chiu luụn cú cỏc thi i hc, Cao ng, tt nghip THPT Nhng nm trc õy thi cũn dng t lun tụi nhn thy hc sinh ỏp dng phng phỏp gin vộc t gii bi toỏn mch in xoay chiu l khụng...
 • 16
 • 657
 • 6

Một số phương pháp tối ưu trong các giai đoạn phát triển phần mềm nhúng

Một số phương pháp tối ưu trong các giai đoạn phát triển phần mềm nhúng
... tối u m hệ thống tối u m CPU tối u m l gi v tối u m m h Tối u ộ phần mềm nhúng ũng ph t p v ng nhiều so với tối u phần mềm th ng th ờng o s ph thuộ v o phần ng v m i tr ờng ph t tri n Tối u phần ... Do việ tối u phần mềm nh ng ng ý ngh so với tối u phần mềm th ng th ờng Tối u phần mềm nh ng tập trung v o tiêu chí s u: tối u hiệu n ng (fp) th ờng tr n thời gi n th thi phần mềm nh ng; tối u ... sống pin; tối u ộ nhớ (fm) h ớng n tối u m hi m ng ộ nhớ hoặ tối gi n k h th phần mềm nh ng v tối u hi ph (fc) nhằm gi m hi ph m thỏ m n y u ầu phần mềm nhúng [49, 92, 106, 113] Trong tối u phần...
 • 166
 • 108
 • 0

Một số phương pháp tối ưu trong các giai đoạn phát triển phần mềm nhúng

Một số phương pháp tối ưu trong các giai đoạn phát triển phần mềm nhúng
... 20 2.1 Tối ưu hiệu giai đoạn thi t 20 1 Tối u hiệu n ng tr n i u lớp 21 2.1.2 Tối u hiệu n ng tr n huy n ổi m h nh 34 2.2 Tối ưu nhớ giai đoạn thi t 40 2 Tối u ộ ... Phần mềm nh ng 12 ESD Embedded Software Design Thi t k phần mềm nh ng 13 ESMO Embedded Software Memory Optimization Tối u ộ nhớ phần mềm nh ng 14 ESPO Embedded Software Tối u hiệu n ng phần mềm ... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Phạm Văn Hưởng M T S PHƯ NG PH P T I ƯU TRONG GI I ĐOẠN PH T TRIỂN PH N MỀM NHÚNG Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm số: 62 48 01 03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN...
 • 17
 • 235
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: điều hành dự án bằng phương pháp pertpcm và ứng dụng giải bài toán lập lịch thi công công trình4 hệ kiến hai giai đoan giải bài toán lập lịch sản xuấttả thuật toán tsiaco giải bài toán lập lịch sản xuấtứng dụng giải thuật tối ưu hóa đàn kiến giải quyết bài toán lập lịch sản xuất2 phương pháp tối ưu đàn kiếnphương pháp tối ưu đàn kiếnbài toán lập lịch sản xuấtgiới thiệu bài toán lập lịch sản xuất job shop scheduling jssxây dựng thuật toán giải quyết vấn đề thiết lập mạng lưới các điểm quan trắc dựa trên phương pháp tối ưu bầy kiếnphương pháp tối ưu bầy kiếnthiết lập mạng lưới quan trắc trên cơ sở tối ưu hóa sai số nội suy bằng phương pháp tối ưu bầy kiếnphương pháp hàm phạt điểm trong giải bài toán cân bằng giả đơn điệuphương án tối ưu duy nhất của bài toán đối ngẫugiải thuật đàn kiến giải bài toán cây steinerphương pháp phân rã dantzig wolfe giải bài toán kích thước lớnPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost ConverterHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm