Phát triển du lịch thành phố hà nội

Phát triển du lịch thành phố Nội Luận văn ThS. Kinh tế

Phát triển du lịch thành phố Hà Nội Luận văn ThS. Kinh tế
... tiễn du lịch phát triển du lịch Thành phố Nội Đóng góp luận văn - Hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn phát triển du lịch vai trò du lịch phát triển kinh tế xã hội nói chung, Thành phố Nội ... yếu phát triển du lịch thành phố Nội ………………………………………… 66 3.1 Quan điểm, định hướng phát triển du lịch thành phố Nội ………… 66 3.2 Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch thành phố Nội ... 39 2.1 Tiềm phát triển du lịch thành phố Nội …………………… 39 2.2 Tình hình phát triển ngành Du lịch thành phố Nội …………………45 2.3 Đánh giá tình hình phát triển du lịch Thành phố Nội thời gian...
 • 111
 • 218
 • 0

Phát triển du lịch thành phố nội

Phát triển du lịch thành phố hà nội
... hướng vận động du lịch kinh tế đại - Đánh giá tiềm du lịch ý nghĩa phát triển du lịch Thành phố Nội - Phân tích phát triển du lịch Thành phố Nội năm vừa qua, vấn đề đặt đường phát triển - Đề ... tiễn du lịch phát triển du lịch Thành phố Nội Đóng góp luận văn - Hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn phát triển du lịch vai trò du lịch phát triển kinh tế xã hội nói chung, Thành phố Nội ... tiễn du lịch phát triển du lịch Chương 2: Thực trạng phát triển du lịch Thành phố Nội thời gian qua Chương 3: Quan điểm, định hướng giải pháp chủ yếu phát triển du lịch Thành phố Nội References...
 • 5
 • 134
 • 10

Đồ án tốt nghiệp ngành trắc địa : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA LÝ PHỤC VỤ QUẢNG BÁ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ NỘI BẰNG ARCGIS ONLINE KẾT HỢP STORY MAP

Đồ án tốt nghiệp ngành trắc địa : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA LÝ PHỤC VỤ QUẢNG BÁ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI BẰNG ARCGIS ONLINE KẾT HỢP STORY MAP
... công tác quản lí du lịch thành phố Nội góp phần phát triển du lịch Nội ngành du lịch Việt Nam.Với sở liệu đồ du lịch thành phố Nội, ta có sở để quản thông tin du lịch, để từ ứng dụng ... đất nước.Vì em chọn đề tài: Xây dựng sở liệu địa phục vụ quảng phát triển du lịch thành phố Nội ArcGIS Online kết hợp Story Map Là công nghệ GIS, việc xây dựng WEBGIS không đỏi hỏi ... Đặc điểm đồ du lịch 3.2.1 Khái quát chung đồ du lịch Bản đồ du lịch sản phẩm đồ chuyên đề thành lập sở đồ địa hình kết hợp với việc thể nội dung theo đề tài du lịch Bản đồ du lịch xây dựng với...
 • 82
 • 275
 • 0

định hướng và giải pháp phát triển du lịch thành phố hạ long giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

định hướng và giải pháp phát triển du lịch thành phố hạ long giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
... ngành du lịch CHƯƠNG II: Thực trạng phát triển du lịch thành phố Hạ Long giai đoạn 2005 - 2010 CHƯƠNG III: Giải pháp phát triển du lịch thành phố Hạ Long giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn đến năm 2020 ... tài Định hướng giải pháp phát triển du lịch thành phố Hạ Long giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn đến năm 2020 Trần Thị Bích Ngọc – KTPT 49B Chuyên đề thực tập GVHD: TS Phạm Văn Vận Đối tượng, phạm ... TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ HẠ LONG GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 2.1 Những tiềm phát triển du lịch thành phố Hạ Long 2.1.1 Tài nguyên cảnh quan Cảnh quan biển - đảo Vịnh Hạ Long tài nguyên du lịch trội,...
 • 69
 • 200
 • 0

Đề tài: Kế hoạch phát triển ngành du lịch Thành phố Nội giai đoạn 2011 - 2015 docx

Đề tài: Kế hoạch phát triển ngành du lịch Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 docx
... tiến du lịch Nhóm – Kế hoạch 52A Kế hoạch phát triển ngành du lịch thành phố Nội giai đoạn 201 1- 2015 PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ... Nhóm – Kế hoạch 52A 18 Kế hoạch phát triển ngành du lịch thành phố Nội giai đoạn 201 1- 2015 Công tác quản lý Nhà nước du lịch Phân tích tiềm phát triển ngành du lịch thành phố Nội Vị trí ... Nhóm – Kế hoạch 52A Kế hoạch phát triển ngành du lịch thành phố Nội giai đoạn 201 1- 2015 III Phân tích thuận lợi - khó khăn hội - thách thức cho phát triển ngành du lịch thành phố Nội Bảng...
 • 72
 • 481
 • 2

Kế hoạch phát triển ngành du lịch thành phố nội giai đoạn 2014 2020

Kế hoạch phát triển ngành du lịch thành phố hà nội giai đoạn 2014  2020
... cứu phát triển Du lịch) Nhóm – Kế hoạch 52A Kế hoạch phát triển ngành du lịch thành phố Nội giai đoạn 2011-2015 PHẦN 4: CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CHO NGÀNH DU LỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN ... khách du lịch nội địa, tăng 2,5 lần Khách nội địa đến Nội để du lịch địa bàn thành phố thông qua Nhóm – Kế hoạch 52A Kế hoạch phát triển ngành du lịch thành phố Nội giai đoạn 2011-2015 Nội ... triển ngành du lịch thành phố Nội (SWOT) IV Cây vấn đề Nhóm – Kế hoạch 52A 30 31 Kế hoạch phát triển ngành du lịch thành phố Nội giai đoạn 2011-2015 PHẦN 3: MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH...
 • 70
 • 81
 • 0

thực trạng công tác đấu thầu tại ban quản lý dự án các công trình trọng điểm và phát triển đô thị thành phố nội

thực trạng công tác đấu thầu tại ban quản lý dự án các công trình trọng điểm và phát triển đô thị thành phố hà nội
... sơ mời thầu) Ngời bán cung cấp lại cho ngời mua chào hàng 1.1.2 Các từ ngữ dùng Quy chế đấu thầu: - "Đấu thầu nớc" đấu thầu có nhà thầu nớc tham dự - "Đấu thầu quốc tế" đấu thầu có nhà thầu nớc ... kết đấu thầu Công bố kết đấu thầu Hoàn thiện, phê duyệt ký hợp đồng a) Chuẩn bị đấu thầu Trớc công tác đấu thầu diễn Ban phải có công tác chuẩn bị trớc Công tác bao gồm công việc sau: - Thành ... xây lắp Đấu thầu xây lắp trình lựa chọn nhà thầu để thực công việc lĩnh vực xây lắp nh xây dựng công trình, hạng mục công trình lắp đặt thiết bị cho công trình, hạng mục công trình Đấu thầu xây...
 • 76
 • 219
 • 0

Lịch sử phát triển địa chất thánh phố Nội và nguồn gốc, quá trình chuyển dịch của các sông, hồ trong Hococen

Lịch sử phát triển địa chất thánh phố Hà Nội và nguồn gốc, quá trình chuyển dịch của các sông, hồ trong Hococen
... he) tùf thàng dé'n thàng 10 va mùa khò (mùa lanh) kéo dai tu thàng 11 dén thàng nàm sau Thành pbó' Ha Noi dUdc biè't dé'n tu nbiéu gòc khàc nbu vàn bòa, lich su , dò diém dac biet nhà't chinh ... nàm Thàng Long Ha Noi, vói su phàt hien cùa hoàng thành Thàng Long co dà thói thùc càc nhà khoa hoc nghièn cùu Ha Noi trèn nhiéu khia canb khàc nhàm tón vinh ve dep nhU be day lich su, vàn bòa ... dUa mot bue tranh khà hoàn thién ve qua trình phàt trién cùa ho chung mot boi cànb vói càc ho khàc cùa Ha Noi nhU Thién Quang, Giàng Vo, ho Vàn, Dó'ng Da, Vàn ChUdng, Nam Dóng Trong tram tich cùa...
 • 9
 • 287
 • 1

Thực trạng công tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm và phát triển đô thị thành phố Nội

Thực trạng công tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm và phát triển đô thị thành phố Hà Nội
... sơ mời thầu) Ngời bán cung cấp lại cho ngời mua chào hàng 1.1.2 Các từ ngữ dùng Quy chế đấu thầu: - "Đấu thầu nớc" đấu thầu có nhà thầu nớc tham dự - "Đấu thầu quốc tế" đấu thầu có nhà thầu nớc ... đồng, giá dự thầu 1.5 Các lĩnh vực đấu thầu: Dựa vào đặc điểm đối tợng mà bên mời thầu muốn mua ta chia loại hình đấu thầu: đấu thầu tuyển chọn t vấn, đấu thầu xây lắp, đấu thầu mua sắm hàng hoá, ... xây lắp Đấu thầu xây lắp trình lựa chọn nhà thầu để thực công việc lĩnh vực xây lắp nh xây dựng công trình, hạng mục công trình lắp đặt thiết bị cho công trình, hạng mục công trình Đấu thầu xây...
 • 95
 • 279
 • 1

Huy động nguồn vốn trong dân cư cho phát triển kinh tế thành phố Nội.DOC

Huy động nguồn vốn trong dân cư cho phát triển kinh tế thành phố Hà Nội.DOC
... động vốn tối đa nguồn vốn dân cho phát triển kinh tế thủ đô.Đây mục tiêu chủ yếu chuyên đề thực tập Huy động nguồn vốn dân cho phát triển kinh tế thành phố Nội” Nhận thức nguồn vốn, trong ... trình việc tạo hàng cho thị trường chứng khoán ngày thuận lợi 1.4.Một số hạn chế vấn đề đặt việc huy động nguồn vốn dân cho đầu tư phát triển kinh tế thành phố Nội Vốn dân nguồn có tiếm ... 2001-2010,nhu cầu vốn đầu tư phát triển địa bàn thành phố Nội 329.000 tỷ đồng,bình quân hàng năm nhu cầu vốn 32.900 tỷ đồng 1.3.Kết huy động nguồn vốn dân cho đầu tư phát triển kinh tế qua kênh...
 • 78
 • 301
 • 0

Đánh giá thực trạng và giải pháp phát triển du lịch thành phố Cần Thơ.doc

Đánh giá thực trạng và giải pháp phát triển du lịch thành phố Cần Thơ.doc
... đề: Đánh giá thực trạng giải pháp phát triển du lịch thành phố Cần Thơ - Phân tích điểm mạnh, điểm yếu du lịch thành phố Cần Thơ - Tìm giải pháp phát triển hoạt động du lịch Cần Thơ PHƯƠNG PHÁP ... nghiên cứu: Tại thành phố Cần Thơ Trang SVTH: Hứa Thành Đô Chuyên đề: Đánh giá thực trạng giải pháp phát triển du lịch thành phố Cần Thơ PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG THỰC TRẠNG DU LỊCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ 1.1 ... Thành Đô Chuyên đề: Đánh giá thực trạng giải pháp phát triển du lịch thành phố Cần Thơ Hình 6: Biểu đồ lượt khách du lịch đến Cần Thơ 2006-2008 Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch thành phố Cần...
 • 22
 • 2,567
 • 23

Đánh giá thực trạng và giải pháp phát triển du lịch thành phố Cần Thơ

Đánh giá thực trạng và giải pháp phát triển du lịch thành phố Cần Thơ
... khăn thành phố Cần Thơ cần ý mặt hạn chế nhằm có hướng phát triển đắn thúc đẩy du lịch phát triển nhanh chóng Trang 16 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ ... với sân bay Cần Thơ nâng cấp thành sân bay quốc tế hứa hẹn giai đoạn phát triển thành phố Cần Thơ 2.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ: 2.2.1 Giải pháp ngắn ... thực trạng du lịch thành phố Cần Thơ 4.2 Thời gian nghiên cứu: Trong năm 2006-2008 4.3 Không gian nghiên cứu: Tại thành phố Cần Thơ Trang PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG THỰC TRẠNG DU LỊCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ...
 • 22
 • 912
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: quan điểm định hướng và giải pháp chủ yếu phát triển du lịch thành phố hà nộiđiểm định hướng phát triển du lịch thành phố hà nộimột số giải pháp chủ yếu phát triển du lịch thành phố hà nộiđánh giá tác động môi trường cho phát triển du lịch thành phố hạ long tỉnh quảng ninhphát triển ngành du lịch thành phố hà nội swot 30phân tích những thuận lợi khó khăn và cơ hội thách thức cho sự phát triển ngành du lịch thành phố hà nộiquy hoạch phát triển điện lực thành phố hà nộiphát triển du lịch làng nghề hà nộisở nông nghiệp phát triển nông thôn thành phố hà nộichương trình phát triển du lịch thành phố đà nẵngquy hoạch phát triển công nghiệp thành phố hà nộitrung tâm phát triển quỹ đất thành phố hà nộichương trình phát triển nhà ở thành phố hà nộiđánh giá thực trạng và giải pháp phát triển du lịch thành phố hồ chí minhchính sách phát triển du lịch thành phố đà nẵngĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGCHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON ÔN THI HSGbao cao khao sat nha inphân tích các giá trị của cô bé bán diêm andersenhối lộ trong kinh doanhLuyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trangPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tụcTài liệu Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh tiểu hoVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangThiếu lâm tự tiểu la hán quyền kim long, 97 trang17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCM05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHA06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHAnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 2017A Danh muc tai lieu gui co dong 2013BC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HN