Những giá trị đương đại của bộ luật hồng đức

Những giá trị đương đại của bộ luật hồng đức

Những giá trị đương đại của bộ luật hồng đức
... NỘI DUNG CHƢƠNG HOẠT ĐỘNG PHÁP ĐIỂN HOÁ PHÁP LUẬT THỜI LÊ SƠ VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA BỘ LUẬT HỒNG ĐỨC Trước vào nghiên cứu nô ̣i dung với giá trị đương đại BLHĐ Chương luận văn làm rõ bối cảnh xã hội ... Huy Lê (2007), “Lê Thánh Tông Bộ luật Hồng Đức , Hội thảo quốc gia Quốc triều hình luật - giá trị lịch sử đương đại góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam, Bộ tư pháp - UBND tỉnh Thanh ... chung xử lý theo luật định Do đặc thù BLHĐ QPPL không đặt tên nên nhà lập pháp viện dẫn theo tên hành vi cần áp dụng QPPL viện dẫn CHƢƠNG NHẬN DIỆN GIÁ TRỊ ĐƢƠNG ĐẠI CỦA BỘ LUẬT HỒNG ĐỨC VÀ PHƢƠNG...
 • 31
 • 886
 • 2

Những giá trị đương đại của Bộ luật Hồng Đức

Những giá trị đương đại của Bộ luật Hồng Đức
... VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Áp dụng hình phạt: ADHP Bộ luật Hồng Đức: BLHĐ Bộ luật: BL Bộ máy nhà nước: BMNN Chế độ phong kiến: CĐPK Giá trị đương đại: GTĐĐ Hôn nhân gia đình: HNGĐ Hợp đồng: HĐ Nhà ... năm Hồng Đức (1483), gồm 100 - Bộ Hồng Đức thiện thư niên hiệu Hồng Đức (1470 - 1497) - Bộ Sĩ hoạn châm quy niên hiệu Hồng Đức, gồm - Bộ Trị bình bảo phạm niên hiệu Hồng Thuận (1509 - 1516) triều ... LUẬT HỒNG ĐỨC VÀ PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP TIẾP THU CÁC GIÁ TRỊ ĐÓ TRONG TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 75 3.1 Nhận diện giá trị đƣơng đại BLHĐ 75 3.1.1 Các giá trị...
 • 125
 • 658
 • 0

Đề tài triết học " Về giá trị đương đại của Nho giáo Việt Nam " doc

Đề tài triết học
... nhên loẩi Vêën àïì khai thấc vâ vêån dng Nho giấo xậ hưåi Viïåt Nam ngây Àậ tûâ lêu, Viïåt Nam vâ nhiïìu nûúác Àưng Ấ chõu ẫnh hûúãng khấ sêu àêåm ca Nho giấo Nïëu cấc nûúác lấng giïìng Àưng ... Àưng Ấ àậ khai thấc àûúåc nhûäng nhên tưë tđch cûåc ca Nho giấo, thò khưng cố l gò Viïåt Nam lẩi khưng lâm àûúåc àiïìu êëy Búãi vò, Viïåt Nam vâ cấc nûúác êëy cố nhûäng àiïím tûúng àưìng vïì kinh ... Nho giấo vâ kinh tïë Trẫi qua hâng chc thïë k, nhûäng nhâ Nho bẫo th thûúâng trđch dêỵn nhûäng lúâi nối ca Khưíng Mẩnh àïí biïån minh cho 38 nhûäng chđnh sấch bẫo th vïì mùåt kinh tïë Viïåc Nho...
 • 4
 • 123
 • 0

Qui định tiến bộ bênh vực, bảo vệ phụ nữ của bộ luật hồng đức- docx

Qui định tiến bộ bênh vực, bảo vệ phụ nữ của bộ luật hồng đức- docx
... bao! Họ lên tiếng cho người phụ nữ Họ đấu tranh cho người phụ nữ Và bây giờ, người phụ nữ bình đẳng với nam giới, không "trọng nam khinh nữ" nữa, quyền lợi người phụ nữ công nhận bảo vệ nam giới, ... luật Hồng Đức sống dân gian Bộ luật có quy định tương đối tiến bộ, công nhận cho người phụ nữ xã hội phong kiến số quyền lợi phần bảo vệ họ thái độ "trọng nam khinh nữ" Có lẽ mà thấy xuất lịch ... cô gái từ gia đình bên nội sang gia đình chồng Trung Quốc Không thế, luật pháp bảo vệ người phụ nữ Họ phép đến nhà đương chức xin ly hôn trường hợp chồng không chăm nom, săn sóc vợ tháng (1 năm...
 • 6
 • 410
 • 1

Tội phạm theo quy định của Bộ luật Hồng Đức potx

Tội phạm theo quy định của Bộ luật Hồng Đức potx
... trường hợp phạm tội lầm lỡ Điều 47 quy định: Những người phạm tội tên gọi giống nhau, phải phân biệt phạm tội lầm lỡ hay cố ý>>> ; Tha người lầm lỡ không kể tội nặng, bắt người cố ý không kể tội nhẹ>>>>>>Từ ... coi tội phạm chủ thể có mưu (ý đồ) phạm tội mưu làm phản (Điều 411), mưu giết người (Điều 415)))) Một nguyên tắc tiến BLHĐ, xác định mức độ chịu trách nhiệm hình có tính đến trường hợp phạm tội ... chung này, hình phạt quy định trường hợp phạm tội cụ thể có phân biệt Ví dụ: Điều 497 quy định: Trong đánh lỡ đánh lầm phải người xung quanh bị thương hay đến chết, xử nhẹ tội đánh chết ng¬ười...
 • 3
 • 289
 • 1

những giá trị tích cực của nho giáo trong bộ luật hồng đức

những giá trị tích cực của nho giáo trong bộ luật hồng đức
... Nho giáo mà lưu giữ giá trị đạo đức gia đình, giá trị đạo đức Nho giáo Sự kết hợp Lễ Hình đặc trưng bật Quốc Triều Hình Luật: Quốc Triều Hình Luật luật tổng hợp bao gồm nhiều lĩnh vực pháp luật ... vua – bề bề Bộ Luật Hồng Đức bảo vệ giá trị đạo đức Nho giáo, đặc biệt đạo đức gia đình Khổng Tử đưa nhận định tiếng luận bàn vai trò pháp luật mối liên hệ với đạo đức, ông cho rằng: “ luật pháp ... Bộ luật Hồng Đức luật mang “tính hàm hỗn”[3] Quốc Triều Hình Luật đời sở đạo Nho, nên qui định Quốc Triều Hình Luật thể tiếp thu quan điểm lễ giáo phong kiến, phù hợp với hình phạt qui định luật...
 • 8
 • 513
 • 3

Bộ luật hồng đức – nội dung cơ bản và giá trị đương đại

Bộ luật hồng đức – nội dung cơ bản và giá trị đương đại
... 2.1 Nội dung giá trị kế thừa Bộ luật Hồng Đức quan chế .26 2.1.1 Các quy định Bộ luật Hồng Đức quan chế 26 2.1.2 Các giá trị kế thừa Bộ luật Hồng Đức quan chế 49 2.2 Bộ luật Hồng Đức ... Trung Hoa tính dân tộc Bộ luật Hồng Đức 20 1.5 Mối quan hệ pháp luật, đạo đức, tập quán Bộ luật Hồng Đức .21 Chƣơng 2: NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ CÁC GIÁ TRỊ KẾ THỪA CỦA BỘ LUẬT HỒNG ĐỨC VỀ QUAN CHẾ, BẢO ... 3: NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ CÁC GIÁ TRỊ KẾ THỪA CỦA BỘ LUẬT HỒNG ĐỨC TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ, HÔN NHÂN GIA ĐÌNH, THỦ TỤC TỐ TỤNG VÀ KỸ THUẬT PHÁP LÝ 60 3.1 Nội dung, giá trị kế thừa Bộ luật Hồng Đức...
 • 133
 • 1,425
 • 2

Những giá trị tuyệt vời của quả cũng như cách sử dụng phong phú sản phẩm quả ít ai biết

Những giá trị tuyệt vời của quả bơ cũng như cách sử dụng phong phú sản phẩm quả bơ ít ai biết
... http://doduynhat.tk/ cách sử dụng phong phú http://doduynhat.tk/ Hầu hết người tiêu dùng Việt Nam biết sử dụng cho việc làm sinh tố, chưa biết Trên giới, nước Mỹ, Mexico, Úc…Trái đánh giá cao sử dụng ... ngon, tinh chiết dầu ăn đặc biệt sử dụng nhiều mỹ phẩm cho việc chăm sóc sắc đẹp Những công dụng nầy mang lại tiềm phát triễn lớn cho sản xuất tiêu dùng Trái Việt Nam, http://doduynhat.tk/ ... khuyên ăn - nguồn phong phú natri giúp giảm nguy bị huyết áp cao đột quỵ - có tác dụng tăng khả hấp thụ carotenoid thể, chất giúp cải thiện sức khỏe người Đây nguồn phong phú chất chống...
 • 10
 • 300
 • 0

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC CHỦ NGHĨA DUY VẬT CHẤT PHÁC HY LẠP CỔ ĐẠI & NHỮNG GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ CỦA

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC CHỦ NGHĨA DUY VẬT CHẤT PHÁC HY LẠP CỔ ĐẠI & NHỮNG GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ CỦA NÓ
... cổ đại II GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ CỦA CHŨ NGHĨA DUY VẬT CHẤT PHÁC HY LẠP CỔ ĐẠI II.1 Giá trị triết học vật chất phác Hy Lạp cổ đại Giá trị giới quan Từ quan niệm giới nhà triết học vật Hy Lạp cổ đại ... CHẾ CỦA CHŨ NGHĨA DUY VẬT CHẤT PHÁC HY LẠP CỔ ĐẠI 10 II.1 Giá trị triết học vật chất phác Hy Lạp cổ đại 10 SVTH :NGUYỄN VŨ GIANG LỚP CAO HỌC: K21-ĐÊM CHỦ NGHĨA DUY VẬT CHẤT PHÁC HY LẠP ... nhà triết học vật Hy Lạp cổ đại đặt vấn đề cho triết học khoa học đời sau giải đáp II.2 Hạn chế triết học vật chất phác Hy Lạp cổ đại Triết học vật thời Hy Lạp cổ đại đời mang lại nhiều giá trị...
 • 19
 • 1,020
 • 3

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC CHỦ NGHĨA DUY VẬT CHẤT PHÁC HY LẠP CỔ ĐẠI & NHỮNG GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ CỦA

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC CHỦ NGHĨA DUY VẬT CHẤT PHÁC HY LẠP CỔ ĐẠI & NHỮNG GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ CỦA NÓ
... đại …….3  Chương 2: Tư tưởng chủ nghĩa vật chất phác Hy lạp cổ đại ……  Chương 3: Những giá trị hạn chế chủ nghĩa vật chất phác Hy lạp cổ đại 11 Kết luận …………………………………………………………………………………13 Tài ... sử triết học nhân loại SVTH: Trần Thò Bích Hà 10 Lớp:CaohocĐêm5- K21 Tiểu luận triết học GVHD: TS.Bùi Văn Mưa Chương 3: NHỮNG GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT CHẤT PHÁT HY LẠP CỔ ĐẠI Giá ... Trần Thò Bích Hà Lớp:CaohocĐêm5- K21 Tiểu luận triết học GVHD: TS.Bùi Văn Mưa Chương 1: HỒN CẢNH RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT CHẤT PHÁT HY LẠP CỔ ĐẠI Hy Lạp cổ đại trước vùng lãnh thổ rộng lớn bao...
 • 14
 • 1,087
 • 1

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC CHỦ NGHĨA DUY VẬT CHẤT PHÁC HY LẠP CỔ ĐẠI & NHỮNG GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ CỦA

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC CHỦ NGHĨA DUY VẬT CHẤT PHÁC HY LẠP CỔ ĐẠI & NHỮNG GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ CỦA NÓ
... tìm hiểu triết học nói chung số chủ nghĩa vật chất phác Hy Lạp cổ đại CHƯƠNG 1: NHỮNG TƯ TƯỞNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT CHẤT PHÁC HY LẠP CỔ ĐẠI I Hoàn cảnh đời: - Triết học Hy Lạp cổ đại đời ... phác Hy Lạp cổ đại: Chủ nghĩa vật chất phác Hy Lạp cổ đại đặt hầu hết vấn đề triết học mà sau học thuyết triết học bước giải - theo nội dung thời đại Chính thời Hy Lạp cổ đại chủ nghĩa vật thô ... sử triết học Hy Lạp cổ đại - Trong chủ nghĩa vật chất phác Hy Lạp cổ lại dấu ấn sâu sắc lịch sử triết học Hy Lạp cổ đại với trường phái Mile, II Heraclit,… Các tư tưởng, trường phái chủ nghĩa vật...
 • 18
 • 704
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giá trị nhân đạo của bộ luật hồng đứcgiá trị lịch sử của bộ luật hồng đứcnhững nội dung cơ bản của bộ luật hồng đứcgiá trị của bộ luật hồng đứcnhững hạn chế của bộ luật hồng đứcnội dung cơ bản của bộ luật hồng đứcmặt hạn chế của bộ luật hồng đứcý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của sự kiện bác hồ ra đi tìm đường cứu nướcluận văn tốt nghiệp đại học tên đề tài kế thừa phát huy những giá trị tích cực của đạo đức phật giáo trong xây dựng đời sống đạo đức xã hội việt nam hiện nayđường đặc tính những giá trị giới hạn và những giá trị tiêu biểu của quang trở ldr 03những giá trị căn bản của đạo đức trung hiếu trong xã hội việt nam hiện đạihãy nêu một quy tắc chung khi tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của biếnxùy dựng nhà nước pháp quyền viẹt nam phải phù họp vói những giá trị phổ biến tiến bộ của nhân loại3 những giá trị hạn chế của chủ nghĩa duy ý chí và vai trò của nó đối với triết học phương tây hiện đạinhững giá trị ưu tiên của cuộc sốngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học