Ứng dụng kỹ thuật trigger trên powerpoint

Ứng dụng kỹ thuật trigger trên Powerpoint 2003

Ứng dụng kỹ thuật trigger trên Powerpoint 2003
... dựng hiệu ứng cho menu ứng với nút lệnh ta sử dụng kỹ thuật ràng buộc Trigger làm chủ đạo; nhóm Trigger (ứng với nút lệnh cụ thể) lại phải xây dựng hai nhóm hiệu ứng xuất biến tương ứng, xem hình ... hiệu ứng Appear nhóm xuất (Entrace) phải chọn tương ứng Disappear nhóm biến (Exit) - Tiến hành ràng buộc Trigger hiệu ứng biến Textbox cho nút Nội dung (tương tự trên) - Tiến hành gộp nhóm hiệu ứng ... cặp nút lệnh hiệu ứng kèm (hai cho nút gợi ý cho nút đáp án) Dựa vào tảng mẫu thiết kế ta dễ dàng làm mẫu ô chữ độc đáo khác PowerPoint B Ví dụ 2: Kỹ tạo menu động PowerPoint 2003 Ví dụ cụ thể...
 • 12
 • 627
 • 0

Ứng dụng kỹ thuật trigger trên Powerpoint2003

Ứng dụng kỹ thuật trigger trên Powerpoint2003
... dựng hiệu ứng cho menu ứng với nút lệnh ta sử dụng kỹ thuật ràng buộc Trigger làm chủ đạo; nhóm Trigger (ứng với nút lệnh cụ thể) lại phải xây dựng hai nhóm hiệu ứng xuất biến tương ứng, xem hình ... đáp án, tạo hiệu ứng cho từ khoá đáp án xuất (chữ WordArt) Điểm khác phải tạo thêm hiệu ứng thứ ba có vị trí nằm sau hiệu ứng xuất dòng từ khoá WordArt đáp án, hiệu ứng có tác dụng từ khoá đáp ... hiệu ứng xuất cho đối tượng - Tương tự tạo hiệu ứng xuất Appear cho đối tượng Texbox (FOR - DO) (WHILE - DO), xem hình B.2 Hình B.2: Tạo hiệu ứng xuất Appear cho Textbox - Kế tiếp ta dùng kỹ thuật...
 • 18
 • 221
 • 0

Ứng dụng kỹ thuật gelcard trên hệ thống máy tự động Hemos SP II để phát hiện KTBT ở bệnh nhân bị bệnh máu tại Viện Huyết học - truyền máu TW 2010 - 2011

Ứng dụng kỹ thuật gelcard trên hệ thống máy tự động Hemos SP II để phát hiện KTBT ở bệnh nhân bị bệnh máu tại Viện Huyết học - truyền máu TW 2010 - 2011
... gelcard - Giấy in mã vạch 2.2.3 Máy móc - Máy tự động Hemos SP II - Máy đọc kết gelcard Scangel Reader - Máy gelcard - Máy li tâm gelcard - Máy li tâm ống thẳng - Tủ lạnh 17 Hình 2.1 Máy tự ... xuất KTBT BN bị bệnh máu Viện Sàng lọc KTBT kỹ thuật gelcard hệ thống máy Hemos SP II Huyết học - truyền máu TW từ tháng 12/2009 - 04 /2011 Mục tiêu 2: Nhận xét ưu, Âm tính Dƣơng tính nhược điểm máy ... thể bất thƣờng kỹ thuật gelcard hệ thống máy Hemos SP II cho 2293 bệnh nhân bị bệnh máu đƣợc điều trị khoa Bệnh máu Viện Huyết học - truyền máu TW từ tháng 12/ 2009 đến tháng 04/ 2011 thu đƣợc...
 • 61
 • 71
 • 0

Ứng dụng kỹ thuật PCR - RFLP xác định các kiểu gen thụ thể prolactin trên giống heo Yorkshire

Ứng dụng kỹ thuật PCR - RFLP xác định các kiểu gen thụ thể prolactin trên giống heo Yorkshire
... tăng khối lƣợng ngày cá thể heo có diện gen thụ thể prolactin cao cá thể diện gen Các nghiên cứu gen thụ thể prolactin dừng lại mức xác định mối tƣơng quan diện gen thụ thể prolactin với tăng suất ... gen thụ thể prolactin Cả ba kiểu gen thụ thể prolactin xuất giống Yorkshire Tần số kiểu gen BB chiếm tỉ lệ cao (50 %), kiểu gen AB chiếm tỉ lệ 23,3 %, kiểu gen AA chiếm tỉ lệ thấp (3,33 %) Các heo ... - 12 3.4.2.4.2 Ứng dụng PCR phát gen thụ thể prolactin xác định tần số kiểu gen PRLR mẫu phân tích Chọn qui trình PCR qui trình cắt enzyme giới hạn thích hợp để phát gen thụ thể prolactin Yêu...
 • 52
 • 818
 • 2

Ứng dụng kỹ thuật PCR - RFLP xác định các kiểu gen thụ thể prolactin trên giống heo Yorkshire

Ứng dụng kỹ thuật PCR - RFLP xác định các kiểu gen thụ thể prolactin trên giống heo Yorkshire
... Lạt kỹ thuật ELISA, RT -PCR giải trình tự” 1.2 Mục đích - Phát loại virus (PVX, PVY, PLRV) khoai tây thành phố Đà Lạt kỹ thuật ELISA - Phát virus PLRV kỹ thuật RT -PCR - Giải trình tự đoạn gen ... PVYNTN - Nie Singh (2000) sử dụng primer ngẫu nhiên cho multiplex RT -PCR nhằm mục đích xác định diện virus viroid rệp, củ - Singh, Kurz, Boiteau Moore (1997) dùng kỹ thuật PT -PCR để xác định diện ... bị số hóa chất sau : - Polyvinylpyrolidone - 40 (PVP) 2% - Tris-base - β-mercaptoethanol 14,2 M - Ethanol 95 - 100% - NaOH 0,1 M - EDTA 1M 3.2.2.2 Vật liệu dùng phản ứng RT -PCR *Giai đoạn tổng...
 • 49
 • 564
 • 1

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô trên Hoa Lily

 Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô trên Hoa Lily
... độ nuôi cấy giai đoạn đồng nuôi cấy 240C mẫu cấy lily Thí nghiệm Sự biểu tạm gen số giống lily đồng tiền Sau xác định môi trường đồng nuôi cấy, thời gian tiền nuôi cấy, thời gian đồng nuôi cấy, ... Bảng Sự phát triển vi khuẩn đồng nuôi cấy với mẫu cấy lily nhiệt độ 210C (sau đồng nuôi cấy ngày) Stt Nhiệt độ đồng nuôi cấy Giống Tỷ lệ sống mẫu cấy (%) Tiền nuôi cấy ngày Biểu vi khuẩn Không Có ... tiền nuôi cấy ngày cho xuất vi khuẩn Agrobacterium Vi khuẩn Agrobacterium không xuất đồng nuôi cấy với mẫu giống lily mẫu cấy chưa qua tiền nuôi cấy Như vậy, thời gian tiền nuôi cấy mẫu lily...
 • 8
 • 1,289
 • 19

Ứng dụng kỹ thuật Elisa xét nghiệm hàm lượng Progesterone sữa giúp chẩn đoán sớm mang thai trên bò không động dục hoặc phối nhiều lần không đậu được điều trị bằng kích thích tố

Ứng dụng kỹ thuật Elisa xét nghiệm hàm lượng Progesterone sữa giúp chẩn đoán sớm mang thai trên bò không động dục hoặc phối nhiều lần không đậu được điều trị bằng kích thích tố
... tài: Ứng dụng kỹ thuật ELISA xét nghiệm hàm lượng progesterone sữa giúp chẩn đốn sớm mang thai khơng động dục phối nhiều lần khơng đậu điều trị kích thích tố Cơng ty cổ phần sữa Đồng Nai” ... Ứng dụng kỹ thuật ELISA xét nghiệm hàm lượng progesterone sữa giúp chẩn đốn sớm mang thai khơng động dục phối nhiều lần khơng đậu điều trị kích thích tố Cơng ty cổ phần sữa Đồng Nai” 1.2Mục ... tiêu Khảo sát hàm lượng progesterone kỹ thuật ELISA sữa khơng động dục phối nhiều lần khơng đậu điều trị kích thích tố nhằm chẩn đốn mang thai sớm đánh giá hiệu phương pháp điều trị 1.3u cầu...
 • 68
 • 504
 • 0

Ứng dụng kỹ thuật hóa mô miễn dịch trong chẩn đoán bệnh đốm trắng trên tôm sú

Ứng dụng kỹ thuật hóa mô miễn dịch trong chẩn đoán bệnh đốm trắng trên tôm sú
... NÔNG LÂM TP.HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HÓA MÔ MIỄN DỊCH (IMMUNOHISTOCHEMISTRY) TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH ĐỐM TRẮNG (White Spot Disease – WSD) TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon) ... kĩ thuật phát huy mạnh độ xác, độ nhạy hiệu chẩn đoán mầm bệnh virus đốm trắng tôm Trong khoá luận này, dựa vào điều kiện sẵn có, tiến hành ứng dụng hoá miễn dịch để chẩn đoán bệnh đốm trắng ... tài Ứng dụng kỹ thuật hóa miễn dịch (Immunohistochemistry) chẩn đoán mầm bệnh virus đốm trắng (White Spot Syndrome Virus – WSSV) tôm (Penaeus monodon)” 1.2 Nội dung 1.2.1 Phát triển kỹ thuật...
 • 83
 • 550
 • 1

Ứng dụng kỹ thuật RT - PCR xác định Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) và Extra small virus (XSV) trên tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)

Ứng dụng kỹ thuật RT - PCR xác định Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) và Extra small virus (XSV) trên tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)
... Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) Extra small virus (XSV) tơm xanh (Macrobrachium rosenbergii) ” với: Mục đích  Xác định diện hai loại virus MrNV XSV tơm xanh kỹ thuật RT- PCR Nội dung nghiên ... sử dụng cho phản ứng Single - Step RT - PCR Virus MrNV XSV Primer Trình tự MrNV-RNA2-F 5’-GATACAGATCCACTAGATGACC-3’ MrNV-RNA2-R 5’-GACGATAGCTCTGATAATCC-3’ XSV-F 5’-GGAGAACCATGAGATCACG-3’ XSV-R ... hƣởng với Macrobranchium rosenbergii nodavirus (MrNV) Extra small virus (XSV) (Qian cộng sự, 2003) 8 Hai virus Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) Extra small virus (XSV) vừa đƣợc tìm thấy...
 • 54
 • 422
 • 0

Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR phát hiện virus PMWaV-1 gây bệnh héo đỏ đầu lá trên cây dứa Cayenne

Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR phát hiện virus PMWaV-1 gây bệnh héo đỏ đầu lá trên cây dứa Cayenne
... NGHỆ SINH HỌC  ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT-PCR PHÁT HIỆN VIRUS PMWaV-1 (Pineapple mealybug wilt associated virus- 1) GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ TRÊN CÂY DỨA CAYENNE LUẬN VĂN KỸ SƢ CHUYÊN NGÀNH CÔNG ... dứa Cayenne ngày mở rộng chuyên canh giống phải kiểm tra để đảm bảo chất lượng bệnh trước cung cấp cho khu vực trồng dứa Với đề tài Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR phát virus PMWaV-1 gây bệnh héo đỏ ... BIỆN THỊ LAN THANH – Lớp DH02SH, Đại học Nông Lâm Tp HCM Đề tài Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR phát virus PMWaV-1 gây bệnh héo đỏ đầu dứa Cayenne hướng dẫn TS Trần Thị Dung CN Lưu Phúc Lợi thực Bộ môn...
 • 59
 • 352
 • 1

Ứng dụng kỹ thuật southern blot phân tích đa dạng di truyền nấm Magnaphorthe grisea gây bệnh đạo ôn trên cây lúa

Ứng dụng kỹ thuật southern blot phân tích đa dạng di truyền nấm Magnaphorthe grisea gây bệnh đạo ôn trên cây lúa
... HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  BƢỚC ĐẦU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SOUTHERN BLOT PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYÊN NẤM Magnaporthe grisea GÂY BỆNH ĐẠO ÔN TRÊN CÂY LÚA ... Southern blot phân tích đa dạng di truyền nấm Magnaporthe grisea gây bệnh đạo ôn lúa , nhằm phân tích cấu trúc di truyền dòng nấm Magnaporthe grisea gây bệnh đạo ôn lúa tỉnh đồng Sông Cửu Long 5.4 Mục ... virus Bệnh nấm gây điển hình như: bệnh đạo ôn, đốm nâu, bệnh khô vằn số bệnh khác Bệnh vi khuẩn gây như: cháy bìa lúa, bệnh vàng lúa Bệnh virus gây lùn soắn lúa Trong đó, bệnh nấm gây thường gặp gây...
 • 52
 • 861
 • 4

Ứng dụng kỹ thuật hóa mô miễn dịch trong chuẩn đoán bệnh đốm trắng trên tôm sú

Ứng dụng kỹ thuật hóa mô miễn dịch trong chuẩn đoán bệnh đốm trắng trên tôm sú
... NÔNG LÂM TP.HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HÓA MÔ MIỄN DỊCH (IMMUNOHISTOCHEMISTRY) TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH ĐỐM TRẮNG (White Spot Disease – WSD) TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon) ... nuôi tôm giới Việt Nam 2.2 Bệnh đốm trắng virus gây bệnh đốm trắng 2.2.1 Tình hình dịch bệnh giới Việt Nam 2.2.2 Giới thiệu bệnh đốm trắng 2.2.2.1 Lịch sử phân bố bệnh đốm trắng ... tài Ứng dụng kỹ thuật hóa miễn dịch (Immunohistochemistry) chẩn đoán mầm bệnh virus đốm trắng (White Spot Syndrome Virus – WSSV) tôm (Penaeus monodon)” 1.2 Nội dung 1.2.1 Phát triển kỹ thuật...
 • 83
 • 454
 • 6

Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR xác định Macrobrachium rosenbergii nodavirus và extra small virus trên tôm càng xanh

Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR xác định Macrobrachium rosenbergii nodavirus và extra small virus trên tôm càng xanh
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC *****000***** KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT-PCR XÁC ĐỊNH Macrobrachium rosenbergii NODAVIRUS (MrNV) VÀ EXTRA SMALL ... Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) Extra small virus (XSV) tơm xanh (Macrobrachium rosenbergii) ” với: Mục đích  Xác định diện hai loại virus MrNV XSV tơm xanh kỹ thuật RT-PCR Nội dung nghiên ... hƣởng với Macrobranchium rosenbergii nodavirus (MrNV) Extra small virus (XSV) (Qian cộng sự, 2003) 8 Hai virus Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) Extra small virus (XSV) vừa đƣợc tìm...
 • 54
 • 307
 • 0

Ứng dụng kỹ thuật PCR - RFLP xác định các kiểu gen thụ thể prolactin trên giống heo Yorkshire

Ứng dụng kỹ thuật PCR - RFLP xác định các kiểu gen thụ thể prolactin trên giống heo Yorkshire
... tăng khối lƣợng ngày cá thể heo có diện gen thụ thể prolactin cao cá thể diện gen Các nghiên cứu gen thụ thể prolactin dừng lại mức xác định mối tƣơng quan diện gen thụ thể prolactin với tăng suất ... gen thụ thể prolactin Cả ba kiểu gen thụ thể prolactin xuất giống Yorkshire Tần số kiểu gen BB chiếm tỉ lệ cao (50 %), kiểu gen AB chiếm tỉ lệ 23,3 %, kiểu gen AA chiếm tỉ lệ thấp (3,33 %) Các heo ... - 12 3.4.2.4.2 Ứng dụng PCR phát gen thụ thể prolactin xác định tần số kiểu gen PRLR mẫu phân tích Chọn qui trình PCR qui trình cắt enzyme giới hạn thích hợp để phát gen thụ thể prolactin Yêu...
 • 52
 • 277
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật trigger trên powerpoint 2010ứng dụng kỹ thuật triggerkỹ thuật trigger trên powerpoint 2007ứng dụng kỹ thuật pcr rflp xác định các kiểu gen thụ thể prolactin trên giống heo yorkshirenghiên cứu khả năng ứng dụng kỹ thuật gps đo động thời gian thực trong thành lập bản đồ địa chính trên địa bàn huyện tam đảotiểu luận ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô trên hoa lilyứng dụng kỹ thuật sốứng dụng kỹ thuậtứng dụng kỹ thuật lạnhứng dụng kỹ thuật chuyển genứng dụng kỹ thuật điện tửứng dụng kỹ thuật công nghệ gsmứng dụng kỹ thuật thu thập thông tinứng dụng kỹ thuật dò biênứng dụng kỹ thuật tạo lướiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ