trac nghiem hoa 12 ca nam

BAI TAP TRAC NGHIEM AV 12 CA NAM

BAI TAP TRAC NGHIEM AV 12 CA NAM
... cleaning 12 Hong Kong acts as a gateway into and out of the People's Republic of China A Where strategically located B It is located strategically C Strategically located D Because located strategically ... Kate /have /car/service / tomorrow A Kate is having her car to service tomorrow B Kate is having her car service tomorrow C Kate is having her car serviced tomorrow D Kate is having her car serving ... A Education and Jobs in the Past and at Present in the United States B The Significant Role of Education in American Citizen's Careers C Academic Knowledge and Practical Skills in American Professions...
 • 63
 • 352
 • 5

trac nghiem toan 12 ca nam

trac nghiem toan 12 ca nam
... D.-4 x - 2x - 11 S tim cn ca th hm s bng 12x A.1 B.2 C.3 D.4 Cõu 24: Cho hm s y=-x +3x +9x+2. th hm s cú tõm i xng l im A.(1 ;12) B.(1;0) C.(1;13) D(1;14) Cõu 25 : th ca hm s no li trờn khong ... tuyn ti im M ca (P) cú h s gúc bng thỡ honh im M l A .12 B.6 C.-1 D.5 Cõu 27 : th ca hm s y=x -6x +3 cú s im un bng A.0 B.1 C.2 D.3 x3 Cõu 28: Cho hm s y = - 2x2 + 3x + To im cc i ca hm s l 3 ... s y=-x4-2x2-1 S giao im ca th hm s vi trc Ox bng A.1 B.2 C.3 D.4 TRANG TRC NGHIM TON 12 CHNG I NG DNG CA O HM ổ p pử ữ Cõu 30: Cho hm s y=3sinx-4sin x.Giỏ tr ln nht ca hm s trờn khong ỗỗỗ- ;...
 • 9
 • 323
 • 6

bai tap rac nghiem ly thuyet hoa 12 ca nam rat hay

bai tap rac nghiem ly thuyet hoa 12 ca nam rat hay
... sau: A Ca2 + Mg2+ B Ba2+ Mg2+ C Ca2 + Ba2+ D Ca2 + Be2+ Câu 27: Sắp xếp kim loại sau theo chiều giảm dần tính khử: Be, Mg, Ca, Sr, Ba A Ba, Sr, Ca, Mg, Be B Ba, Sr, Ca, Be, Mg C Be, Mg, Ca, Sr, ... CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh D CH2=CH-CH=CH2, CH2=CH-CH3 Câu 17: Cao su sống (cao su thô) là? A Cao su thiên nhiên C Cao su tổng hợp B Cao su chưa lưu hoá D Cao su lưu hoá Câu 18: Polime điều chế phản ứng trùng ... 19: Tên gọi sau peptit? H2NCH2CONHCHCONHCH2COOH CH3 A Gly-ala-gly C Gly-ala-ala B Ala-gly-ala D Tất Câu 20: Một điểm khác protein với cacbohi rat lipit là? A Phân tử protein có chứa nguyên tử Nitơ...
 • 53
 • 351
 • 0

Phân dạng câu hỏi trắc nghiệm hóa 12- ÔN THI TNTHPT NẲM

Phân dạng câu hỏi trắc nghiệm hóa 12- ÔN THI TNTHPT NẲM
... Số đồng phân cấu tạo amin bậc ứng với công thức phân tử C3H9N A B C D (BT-2008) -Câu 1: Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N A B C D 3 (GDTX-2009) -Câu 13: Chất có chứa nguyên tố nitơ A ... (BT2-2008) -Câu 4: Đồng phân glucozơ A fructozơ B xenlulozơ C saccarozơ D mantozơ (GDTX-2010) -Câu 17: Đồng phân fructozơ A glucozơ B xenlulozơ C tinh bột D saccarozơ (NC-2010) -Câu 47: Đồng phân saccarozơ ... glucozơ (GDTX-2010) -Câu 13: Chất có chứa nguyên tử cacbon phân tử A glixerol B glucozơ C etanol D saccarozơ 10 (KPB-2007) -Câu 3: Một chất thủy phân môi trường axit, đun nóng không tạo glucozơ Chất...
 • 15
 • 87
 • 0

Đề cương trắc nghiệm Hóa 12

Đề cương trắc nghiệm Hóa 12
... nghim (C3H4O3)n, vy cụng thc phõn t ca X l A C6H8O6 B C3H4O3 C C12H16O12 D C9H12O9 49 Hp cht hu c no, a chc X cú cụng thc phõn t C7H12O4 Cho 0,1 mol X tỏc dng va vi 100 gam dung dch NaOH 8% thu ... electron hai ion ny bng 28 S electron cú hai nguyờn t A v B ln lt l : A- 14 , 14 B- 12 , 16 C- 12 , 18 D- 12 , 20 CU : Cho 4,4 gam hn hp gm kim loi kim th k cn tỏc dng hon tũan vi dung dch HCl ... un núng thu c 21,6 gam kim loi Ag Cụng thc ca X l (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Ag = 108) A CH3CHO B C3H7CHO C HCHO D C2H5CHO 12 Trong iu kin thớch hp, xeton phn ng c vi A Na B NaOH C [Ag(NH3)2]OH...
 • 46
 • 396
 • 9

146 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12( Đại cương về kim loại)

146 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12( Đại cương về kim loại)
... chảy hợp kim thường thấp nhiệt độ nóng chảy kim loại tạo nên hợp kim D) Hợp kim thường mềm kim loại tạo nên hợp kim Câu 40: Liên kết hợp kim liên kết: A) ion B) cộng hoá trò C) kim loại D) kim loại ... bền vững lên kim loại( oxit kim loại, photphat kim loại) D) A, B, C thuộc phương pháp Câu 51: M kim loại Phương trình sau đây: Mn+ + ne = M biểu diễn: A) Tính chất hoá học chung kim loại B) Nguyên ... điện Câu 50: Cách li kim loại với môi trường biện pháp chống ăn mòn kim loại Cách làm sau thuộc phương pháp này: A) Phủ lớp sơn, vecni lên kim loại B) Mạ lớp kim loại( crom, niken) lên kim loại...
 • 22
 • 3,309
 • 55

Trắc nghiệm hóa 12-Vô Cơ

Trắc nghiệm hóa 12-Vô Cơ
... khử mạnh số kim loại do: A Năng lượng nguyên tử hoá nhỏ B Năng lượng ion hóa nhỏ C Năng lượng nguyên tử hoá lượng ion hóa nhỏ D A, B, C sai Câu 67:Khi cắt miếng Na kim loại,bề mặt vừa cắt có ... thức để biểu diễn clorua vôi? A CaCl2 B Ca(ClO)2 C CaClO2 D CaOCl2 Câu 98: Tiến hành thí nghiệm hình vẽ.Đóng khóa K cho neon sáng sục từ từ khí CO2 vào nước vôi dư CO2 Hỏi độ sáng bóng neon thay ... NaOH C FeCl2 D FeCl3 Câu 123: Dung dịch sau làm quỳ tím hóa đỏ: A NaHCO3 B Na2CO3 C Al2(SO4)3 C Ca(HCO3)2 Câu 124: Phương trình phản ứng hóa học đúng: A 2Al2O3 + 3C t → 4Al + 3CO2 B 2MgO + 3CO...
 • 18
 • 196
 • 7

50 Cau Trac Nghiem Hoa 12 Co Ban.doc

50 Cau Trac Nghiem Hoa 12 Co Ban.doc
... cạn 44,6g chất rắn khan Công thớc hai este là: Câu I.13 trang 44 A C2H5COOCH3 CH3COOC2H5 B HCOOC3H7 CH3COOC2H5 C HCOOC3H7 C2H5COOCH3 D Chỉ có B C Hết./ ... là: A B C D Câu 24: Điều KHÔNG nói glucozơ điều sau đây? A Glucozơ hợp chất gluxit B Glucozơ monosaccarit C Glucozơ cho phản ứng tráng bạc andehit D Glucozơ thành phần mía Câu 25: Công thức thu ... HOCH2CH=CH–CHO B HCOOCH2–CH=CH2 C CH3–COOCH=CH2 D HCOOCH=CH–CH3 Câu 46: Thủy phân hoàn toàn mol este (X) (chỉ chứa chức este) cần vừa đủ 100 g dung dịch NaOH 12% thu 20,4g muối axit hữu 9,2 g ancol CTPT...
 • 4
 • 290
 • 7

TRẮC NGHIỆM HÓA 12

TRẮC NGHIỆM HÓA 12
... toán lấn át tính chất hóa học, làm tính chất hóa học bị lu mờ > tác dụng khắc sâu kiến thức hóa học, làm giảm tác dụng tập Ví dụ: Để m gam bột Fe không khí sau thời gian thu 12 gam hỗn hợp A gồm ... 3m/56 = (12- m).4/32 + 0,1.3 -> m = 10,08 g Suy biến PP bảo toàn e: Giả sử hỗn hợp gồm có Fe Fe2O3 PU: 4Fe + 3O2 -> 2Fe2O3 -> nFe = 4/3nO2 = 4/3 (12- m)/32 Số mol Fe A: = m/56 - 4/3 (12- m)/32 ... Fe,FeO,Fe3O4,Fe2O3 a,b,c,d Ta có PT sau: mA = 56a + 72b + 232c + 160d = 12 (1) nFe = a + b + 3c + 2d = m/56 (2) nO oxit = b + 4c + 3d = (12- m)/16 (3) nNO = a + b/3 + c/3 = 0,1 (4) Có phương trình ẩn số...
 • 4
 • 208
 • 0

124 câu trắc nghiệm hóa 12

124 câu trắc nghiệm hóa 12
... oxi hóa C tính khử tính oxi hóa D có tính oxi hóa, tính khử Câu 119: Nhóm gồm kim loại hòa tan dung dịch H2SO4 loãng là: A K, Mg, Ca, Cu B K, Fe, Zn, Hg C K, Mg, Al, Fe D K, Ca, Zn, Ag Câu 120 : ... Ca, Zn, Ag Câu 120 : Phèn chua có công thức viết gọn B NaAl(SO4)2 12H2O A LiAl(SO4)2 12H2O D NH Al(SO ) 12H O C KAl(SO ) 12H O 2 3 3 4 Trang 11/11 ... 10,8 gam D 54 gam Câu 111: Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch K2CO3 thấy: A Có khí bay B Có kết tủa nâu C Có kết tủa trăng xanh D Có kết tủa nâu khí bay 2+ + 2+ 2+ 3 2 Câu 112: Trong công nghiệp,...
 • 11
 • 240
 • 4

Trac nghiem hoa 12 huu co. HAY .doc

Trac nghiem hoa 12 huu co. HAY .doc
... axit no đa chức có dạng ( C3H4O3)n Vậy công thức phân tử axit no đơn chức là: A C6H8O6 B C9H12O9 C C12H16O12 D C3H4O3 Câu 102: Hợp chất sau este: A C2H5Cl B CH3-O-CH3 C CH3COOC2H5 D C2H5ONO2 Câu ... 15 ,12 D Đáp số khác Câu 22: Hoà tan hoàn toàn 16 gam rượu etylic vào nước đựơc 250 ml dung dòch rượu, cho biết khối lượng riêng rượu etylic nguyên chất 0,8g/ml Dung dòch có độ rượu là: A 5 ,120 ... C3H7OH D C4H9OH Câu 121 : Cho chất : etilen glycol, dung dòch andehit axetic, rượu etylic Dùng hoá chất sau đẻ phân biệt háo chất trên: A CuO B Ca C Ag2O/ddNH3 D Cu(OH)2= Câu 122 : Chất không phản...
 • 25
 • 159
 • 0

Trắc nghiệm hóa 12 hữu cơ

Trắc nghiệm hóa 12 hữu cơ
... axit acrylic, ta dùng thí nghiệm nào: I/ Thí nghiệm dùng dd Br2 thí nghiệm dùng quỳ tím II/ Thí nghiệm dùng dd Br2 thí nghiệm dùng Cu(OH)2 III/ Thí nghiệm dùng dd Br2 thí nghiệm dùng Na A I, II ... nước,ta dùng thí nghiệm nào: I/ Thí nghiệm dùng quỳ tím thí nghiệm dùng phản ứng cháy II/ Thí nghiệm dùng CaCO3 vàø thí nghiệm dùng phản ứng cháy III/ Thí nghiệm dùng Cu(OH)2 thí nghiệm dùng phản ... saccarozơ, ta dùng thí nghiệm nào: I/ Thí nghiệm dùng nước thí nghiệm dùng dd AgNO3/ NH3 II/ Thí nghiệm dùng dd Iot thí nghiệm dùng dd AgNO3/NH3 III/ Thí nghiệm dùng Iot thí nghiệm dùng nước A...
 • 25
 • 232
 • 1

trac nghiem hoa 12

trac nghiem hoa 12
... A 11,2 B 15 ,12 C 17,6 D Tất sai 14 Đốt cháy rượu đơn chức X thu 2,2g CO2 1,08 gam H2O.X có công thức công thức ... có H2SO4 làm xúc tác Khối lượng este tạo thành khì hiệu suất phản ứng 80% A 7,04 g B g C 10 g D 12 g 16.Ở điều kiện nhiệt độ áp suất 17,2 gam hợp chất A ( chứa C , H , O) tích thể tích 5,6 gam...
 • 3
 • 152
 • 0

Chuyên đề trắc nghiệm Hóa 12 - Kim loại

Chuyên đề trắc nghiệm Hóa 12 - Kim loại
... (3a+2b)/2p D V= (2b+a)/p 17 Có dung dòch suốt, dung chứa loại cation loại anion Các loại ion dung dòch gồm Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, Cl-, CO3 2-, NO 3- Đó dung dòch gì? A BaCl2, MgSO4, Na2CO3, Pb(NO3)2 ... gam hỗn hợp hai kim loại kiền thổ thuộc chu kì liên tiếp dung dịch HCl dư thu 5,6 lít khí (đktc) Hai kim loại là: A Be Mg B Mg Ca C Ca Sr D Sr Ba 34 Hòa tan hồn tồn m gam Na kim loại vào 100 ml ... muối cacbonat hai kim loại hai chu ky thuộc nhóm IIA dd HCl dư 3,584l khí CO2 (đktc) dung dòch Y Hai kim loại là: A Ca Sr B Be Ca C Mg Ca D Sr Ba 40 Hoà tan 1,7g hỗn hợp kim loại A nhóm IIA Zn...
 • 8
 • 804
 • 28

Xem thêm