su song trong cac dai thai co nguyen sinh

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - Su song trong cac dai thai co nguyen sinh va co sinh(có Đ/Á)

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - Su song trong cac dai thai co nguyen sinh va co sinh(có Đ/Á)
... Câu 63 Sinh sản hạt thay thực vật sinh sản bào tử do: A) Thụ tinh không lệ thuộc vào nước B) Phôi bảo vệ hạt có chất dự trữ C) Đảm bảo cho thực vật dễ phân tán đến vùng khô D) Tất Đáp án -D Câu ... thành phần khí quyển, hình thành sinh D) Trong giới thực vật, dạng đơn bào chiêm ưu giới động vật dạng đa bào chiếm ưu Đáp án C Câu 12 Đặc điểm hệ thực vật đại nguyên sinh: A) Xuất trần, chưa có có ... biến đổi thành phần khí quyển, hình thành sinh D) Trong giới thực vật dạng đơn bào chiếm ưu giới động vật dạng đa bào chiếm ưu Đáp án A Câu 18 Đại cổ sinh cách đay 570 triệu năm chia làm: A) kỉ:...
 • 14
 • 222
 • 1

Su song trong cac dai thai co nguyen sinh va co sinh

Su song trong cac dai thai co nguyen sinh va co sinh
... thịt C Trong đại cổ sinh, nguyên nhân dẫn đến phát triển ưu thê phứac tạp tổ chức, hoàn thiện cách sinh sản do: Điều kiện sống cạn phức tạp nước nên chọn lọc tự nhiên dẫn đến két Do đại cổ sinh ... đổi thành phần khí quyển, hình thành sinh Trong giới thực vật, dạng đơn bào chiêm ưu giới động vật dạng đa bào chiếm ưu C Đặc điểm hệ thực vật đại nguyên sinh: Xuất trần, chưa có có thân rễ thô ... vật không xương sống, động vật nguyên sinh, bọt biển Xuất bò sát thú C Điểm giống đặc điểm sống đại thái cổ đại nguyên sinh Sự sống tập trung chủ yếu nước, sinh vật gồm vi khuẩn, tảo; thực vật...
 • 14
 • 355
 • 0

Tài liệu Trắc nghiệm sinh: Sự sống trong các đại thái cổ nguyên sinhcổ sinh (Kèm đáp án) docx

Tài liệu Trắc nghiệm sinh: Sự sống trong các đại thái cổ nguyên sinh và cổ sinh (Kèm đáp án) docx
... xương s ng, đ ng v t nguyên sinh, b t bi n D) Xu t hi n bò sát thú Đáp án C Câu 14 Đi m gi ng v đ c m c a s s ng đ i thái c đ i nguyên sinh A) S s ng t p trung ch y u dư i nư c, sinh v t g m vi khu ... không xương s ng Đáp án D đ i thái c nguyên sinh l i di tích dư i nư c d ng đơn bào, đ ng v t g m đ i di n c a Câu 16 Đ i c sinh b t đ u cách hi n năm kéo dài bao lâu? A) B t đ u cách kho ng 2.600 ... đá; (5) k pecmi Đáp án D Câu 19 Đ i c sinh cách 570 tri u năm, k xilua b t đ u cách : A) 490 tri u năm B) 370 tri u năm C) 325 tri u năm D) 220 tri u năm Đáp án A Câu 20 Đ i c sinh cách 570 tri...
 • 21
 • 428
 • 0

Sự sống trong các đại thái cổ - nguyên sinh - cổ sinh pot

Sự sống trong các đại thái cổ - nguyên sinh - cổ sinh pot
... ñã phát sinh ñ i thái c S có m t c a than chì ñá vôi V t tích c a t o l c V t tích c a d i di n ru t khoang T t c ñ u ñúng -D ð i nguyên sinh b t ñ u cách hi n năm kéo dài lâu? B t ñ u cách ñay ... không xương s ng, ñ ng v t nguyên sinh, b t bi n Xu t hi n bò sát thú C ði m gi ng v ñ c ñi m c a s s ng ñ i thái c ñ i nguyên sinh S s ng t p trung ch y u dư i nư c, sinh v t g m vi khu n, t o; ... u năm A ð i c sinh cách ñây 570 tri u năm ñó k cambri b t ñ u cách ñây: 325 tri u năm 220 tri u năm 490 tri u năm 570 tri u năm D ð i c sinh cách ñây 570 tri u năm, ñó k ñêvôn cách ñây: 490 tri...
 • 13
 • 244
 • 0

trắc nghiệm môn sinh-sự sống trong các đại thái cổ-nguyên sinh doc

trắc nghiệm môn sinh-sự sống trong các đại thái cổ-nguyên sinh doc
... u năm A ð i c sinh cách ñây 570 tri u năm ñó k cambri b t ñ u cách ñây: 325 tri u năm 220 tri u năm 490 tri u năm 570 tri u năm D ð i c sinh cách ñây 570 tri u năm, ñó k ñêvôn cách ñây: 490 tri ... ñã phát sinh ñ i thái c S có m t c a than chì ñá vôi V t tích c a t o l c V t tích c a d i di n ru t khoang T t c ñ u ñúng -D ð i nguyên sinh b t ñ u cách hi n năm kéo dài lâu? B t ñ u cách ñay ... năm C ð i c sinh cách ñây 570 tri u năm, ñó k than ñá b t ñ u cách ñây: 220 tri u năm 325 tri u năm 370 tri u năm 490 tri u năm B S ki n n i b t nh t ñ i c sinh là: S di chuy n c a sinh v t t...
 • 13
 • 188
 • 1

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC:SỰ SỐNG TRONG CÁC ĐẠI THÁI CỔ NGUYÊN SINHCỔ SINH potx

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC:SỰ SỐNG TRONG CÁC ĐẠI THÁI CỔ NGUYÊN SINH VÀ CỔ SINH potx
... xương sống, động vật nguyên sinh, bọt biển D) Xuất bò sát thú Đáp án C Câu 14 Điểm giống đặc điểm sống đại thái cổ đại nguyên sinh A) Sự sống tập trung chủ yếu nước, sinh vật gồm vi khuẩn, tảo; ... 19 Đại cổ sinh cách 570 triệu năm, kỉ xilua bắt đầu cách : A) 490 triệu năm B) 370 triệu năm C) 325 triệu năm D) 220 triệu năm Đáp án A Câu 20 Đại cổ sinh cách 570 triệu năm kỉ cambri bắt đầu cách ... 21 Đại cổ sinh cách 570 triệu năm, kỉ đêvôn cách đây: A) 490 triệu năm B) 325 triệu năm C) 370 triệu năm D) 570 tiệu năm Đáp án C Câu 22 ĐẠi cổ sinh cách 570 triệu năm, kỉ than đá bắt đầu cách...
 • 14
 • 338
 • 2

Đề thi và đáp án Sinh học: Sự sống trong các đại thái cổ nguyên sinhcổ sinh potx

Đề thi và đáp án Sinh học: Sự sống trong các đại thái cổ nguyên sinh và cổ sinh potx
... vật không xương sống, động vật nguyên sinh, bọt biển D) Xuất bò sát thú Đáp án C Câu 14 Điểm giống đặc điểm sống đại thái cổ đại nguyên sinh A) Sự sống tập trung chủ yếu nước, sinh vật gồm vi ... tỏ sống phát sinh đại thái cổ A) Sự có mặt than chì đá vôi B) Vết tích tảo lục C) Vết tích dại diện ruột khoang D) Tất Đáp án -D Câu Đại nguyên sinh bắt đầu cách năm kéo dài lâu? A) Bắt đầu cách ... (5) kỉ pecmi Đáp án D Câu 19 Đại cổ sinh cách 570 triệu năm, kỉ xilua bắt đầu cách : A) 490 triệu năm B) 370 triệu năm C) 325 triệu năm D) 220 triệu năm Đáp án A Câu 20 Đại cổ sinh cách 570 triệu...
 • 14
 • 328
 • 0

su song trong cac dai thai co nguyen sinh

su song trong cac dai thai co nguyen sinh
... hình thành sinh ðã xuất thực vật cạn ñầu tiên D ðặc ñiểm bật sống ñại nguyên sinh là: Vi khuẩn tảo phân bố rộng ðã có ñại diện hầu hết ngành ñộng vật không xương sống, ñộng vật nguyên sinh, bọt ... ñổi thành phần khí quyển, hình thành sinh Trong giới thực vật, dạng ñơn bào chiêm ưu giới ñộng vật dạng ña bào ñã chiếm ưu C ðặc ñiểm hệ thực vật ñại nguyên sinh: Xuất trần, chưa có có thân rễ ... vật không xương sống, ñộng vật nguyên sinh, bọt biển Xuất bò sát thú C ðiểm giống ñặc ñiểm sống ñại thái cổ ñại nguyên sinh Sự sống tập trung chủ yếu nước, sinh vật gồm vi khuẩn, tảo; thực vật...
 • 7
 • 161
 • 0

sự sống trong đại thái cổ, nguyên sinh và trung sinh

sự sống trong đại thái cổ, nguyên sinh và trung sinh
... bi sinh hc 12 v chun b ni dung bi hc 15 xuan2237@yahoo.com Sự sống đại tháI cổ, nguyên sinh cổ sinh đại tháI cổ đại nguyên sinh đại cổ sinh Thời gian xuất kéo dài Điều kiện tự nhiên Đặc điểm sinh ... kho, xut hin dóy nỳi ln phõn húa khớ hu, to nõu, VK lam, cỏ võy chõn i Thỏi c i Nguyờn sinh K Cambri i C sinh K Xilua K ờvụn K Than ỏ K Permi Cho cỏc s kin sau: Quyt trn, bũ sỏt rng thỳ, quyt ... tin trỡnh xut hin: + iu kin khớ hu, a cht + Thc vt + ng vt -Da theo quan h gia iu kin khớ hu v sinh vt: C LP Nguyờn nhõn xut hin v dit vong ca quyt khng l? S hỡnh thnh ht thc vt cú ý ngha gỡ?...
 • 20
 • 246
 • 0

su song trong cac dai trung sinh va dai tan sinh

su song trong cac dai trung sinh va dai tan sinh
... (cổ sinh, trung sinh, tân sinh) cổ sinh; trung sinh; tân sinh Trung sinh; cổ sinh; tân sinh Tân sinh; trung sinh; cổ sinh cổ sinh; tân sinh; trung sinh C Nhận xét rút từ lịch sử phát triển sinh ... vật hạt kín, sâu bọ, chim thú đặc điểm đại…….(cổ sinh, tân sinh, trung sinh) , phát triển ưu hạt trần bò sát đặc điểm đại……(cổ sinh, trung sinh, tân sinh) chinh phục đất liền động vật, thực vật sau ... đại Trung sinh Do xuất nhiều loại thú ăn thịt kỉ Tam địêp nên thực vật phát triển có hạt trần Tất B Lý thúc đẩy phát triển hạt kín trình phát triển sinh vật? Do bò sát phát triển mạnh đại đại Trung...
 • 9
 • 355
 • 0

sự sống trong các đại

sự sống trong các đại
... Đại Kỷ Tam điệp Trung Sinh Jura Phấn trắng Thứ ba Thời gian Sự phát sinh sinh vật - Đại lục chiếm ưu , khí hậu khô, vào cuối kỷ biển lân sâu vào đại lục - Dương xỉ, thạch ... Từ thú ăn sâu bọ tách khỉ hình thành dạng vượn người - Trong kỷ có thời kỳ băng hà lạnh xen kẽ với thời kỳ khí hậu ấm áp 220tr – 45tr - Trong thời kỳ băng hà có nhừng loài thú có lông rậm chịu ... tê giác lông rậm … ) - Băng hà làm cho nước biển rút hình thành cầu nối đại lục từ tạo điều kiện cho di cư động, thực vật cách ly với hệ động, thực vật nước 175tr – 55tr 120tr – 50tr 70tr - 67tr...
 • 2
 • 234
 • 0

Sự sống trong các đại Trung sinh - Tân sinh potx

Sự sống trong các đại Trung sinh - Tân sinh potx
... m ñáng ý nh t c a ñ i…….(c sinh, trung sinh, tân sinh) c sinh; trung sinh; tân sinh Trung sinh; c sinh; tân sinh Tân sinh; trung sinh; c sinh c sinh; tân sinh; trung sinh C Nh n xét dư i ñây rút ... b , chim thú ñ c ñi m c a ñ i…….(c sinh, tân sinh, trung sinh) , s phát tri n ưu th c a h t tr n nh t c a bò sát ñ c ñi m c a ñ i……(c sinh, trung sinh, tân sinh) s chinh ph c ñ t li n c a ñ ng ... nhanh chóng vào giai ño n? K Giura c a ñ i trung sinh K ph n tr ng c a ñ i trung sinh K th c a ñ i tân sinh K th c a ñ i tân sinh D Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 ...
 • 8
 • 227
 • 0

trắc nghiệm môn sinh-sự sống trong các đại trung sinh-tân sinh potx

trắc nghiệm môn sinh-sự sống trong các đại trung sinh-tân sinh potx
... m ñáng ý nh t c a ñ i…….(c sinh, trung sinh, tân sinh) c sinh; trung sinh; tân sinh Trung sinh; c sinh; tân sinh Tân sinh; trung sinh; c sinh c sinh; tân sinh; trung sinh C Nh n xét dư i ñây rút ... b , chim thú ñ c ñi m c a ñ i…….(c sinh, tân sinh, trung sinh) , s phát tri n ưu th c a h t tr n nh t c a bò sát ñ c ñi m c a ñ i……(c sinh, trung sinh, tân sinh) s chinh ph c ñ t li n c a ñ ng ... nhanh chóng vào giai ño n? K Giura c a ñ i trung sinh K ph n tr ng c a ñ i trung sinh K th c a ñ i tân sinh K th c a ñ i tân sinh D Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi...
 • 8
 • 195
 • 0

Sự sống trong các đại trung sinhđại tán sinh docx

Sự sống trong các đại trung sinh và đại tán sinh docx
... sinh; trung sinh; tân sinh B) Trung sinh; cổ sinh; tân sinh C) Tân sinh; trung sinh; cổ sinh D) cổ sinh; tân sinh; trung sinh Đáp án C Câu 44 Nhận xét rút từ lịch sử phát triển sinh vật khôn đúng? ... điểm đại …(cổ sinh, trung sinh, tân sinh) chinh phục đất liền động vật, thực vật sau vi khuẩn, tảo xanh địa y chuẩn bị điểm đáng ý đại ….(cổ sinh, trung sinh, tân sinh) A) cổ sinh; trung sinh; ... xuất vào giai đoạn: A) Kỉ thứ B) Kỉ thứ C) Kỉ phấn trắng D) Kỉ Giura Đáp án B Câu 43 Sự phát triển phồn thịnh thực vật hạt kín, sâu bọ, chim thú đặc điểm đại ….(cổ sinh, tân sinh, trung sinh) ,...
 • 8
 • 192
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sự sống trong các đại trung sinhsự sống trong các đại địa chấtsinh vat dien hinh dai thai co nguyen sinhsự phát triển của sự sống qua các đại địa chấtsự thích nghi của động vật với môi trường sống trong những điều kiện địa lí sinh thái khác nhau theo các hướng cơ bản saucác đại lượng cơ bản của pin mặt trời phục vụ trong tính toán đánh giá hiệu quả sử dụngbài tập nhận xét về mối quan hệ sau đây trong các quốc gia cổ đại hoàn cảnh địa lí sự phát triển kinh tế tổ chức xã hội thành tựu văn hoásự di chuyển của các đới khí hậu tồn tại hàng nghìn năm trên các vùng khác nhau của trái đất dẫn tới nguy cơ đe dọa sự sống của các loài sinh vật các hệ sinh thái và hoạt động của con ngườicác kỷ của đại cổ nguyên sinhcác phương pháp phổ sử dụng trong hóa học hữu cơsự sống qua các niên đại địa chấtlich su lop 6 cac quoc gia co dai phuonh dongsu hinh thanh cac quoc gia co dai phuong dongtim hieuve su hinh thanh cac quoc gia co dai phuong donglịch sử lớp 6 các quốc gia cổ đại phương đông ppsxchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây