tong hop on tn hay nhất

tong hop on tn hay nhất

tong hop on tn hay nhất
... condemned death 18 He feels confident passing the examination 19 Be confident _ yourself if you want to succeed 20 My interests are contrary many others' 21 These two colours are contrasted ... All C No one D Everyone 10 We've got two televisions, one is in the living-room, and _ is in our bedroom A another B the second C two D the other 11 If we are "introduced" to someone, it means ... of violence on television A threaten B promote C protect D mask 30 , air conditioning and air travel have changed vacation habits A Gradually B Gradual C Extreme D Extremely SECTION B: Skills...
 • 10
 • 30
 • 0

Tổng hợp ôn TN 2009

Tổng hợp ôn TN 2009
... "You mustn't come without knocking," he told me job." He said, "You needn't come tomorrow." He said, "If I were you, I would apply for that Bài 27: Câu kết hợp Dùng mệnh đề danh từ thích hợp: a ... do// 10 This / be / the house / build / three years ago// Bài 21: Dùng mệnh đề liên hệ thích hợp để kết hợp hai câu sau thành There was a time Movies cost a dime then Summer is the time of year ... about this? Prepared by Nguyen Sy Chien Sunday, July 28, 2013 Bài 9: Viết lại câu sau cho nghĩa không đổi so với câu cho, bắt đầu câu cụm từ cho đầu câu: If he had been honest, he would not have...
 • 28
 • 313
 • 1

TỔNG HỢP ĐỀ THI HAY NHẤT ANH VĂN 12

TỔNG HỢP ĐỀ THI HAY NHẤT ANH VĂN  12
... to be discovered D unlikely to be discovered 27 Who _? A was this book written B wrote this book by C was this book written by D this book was written by 28 If it _ fine tomorrow, we'll go ... _ A to talk B at talking C talking D talk How long ago _? A has this house built B was this house built C this house built D this house was built 10 I want you _ me alone A leave B leaving ... angrily C anger D angryly 24 This is Kensington Garden _ every visitor from abroad admires A which B what C from where D where 25 This is a store _ you can buy almost everything from A which B where...
 • 13
 • 325
 • 1

bai tap TN tong hop on thi DH (hay)

bai tap TN tong hop on thi DH (hay)
... gồm: A 33 prôton 27 nơtron ; B 27 prôton 60 nơtron C 27 prôton 33 nơtron ; D 33 prôton 27 nơtron 60 15 Hạt nhân 27 Co có khối lợng 55,940u Biết khối lợng prôton 1,0073u khối lợng nơtron 60 1,0087u ... nơtron A prôton Z B Hạt nhân nguyên tử A X đợc cấu tạo gồm Z prôton A nơtron Z C Hạt nhân nguyên tử A X đợc cấu tạo gồm Z prôton (A - Z) nơtron Z D Hạt nhân nguyên tử A X đợc cấu tạo gồm Z nơtron ... Trong thí nghiệm ngời ta chiếu chùm ánh sáng đơn sắc song song hẹp vào cạnh lăng kính có góc chiết quang A = 80 theo phơng vuông góc với mặt phẳng phân giác góc chiết quang Đặt ảnh E song song...
 • 29
 • 104
 • 0

Tổng hợp Ôn thi Đại học Ngữ văn (Rất hay

Tổng hợp Ôn thi Đại học Ngữ văn (Rất hay
... chết cho ông nhờ, chúng mày chết hết cho ông nhờ" “Mày” vợ ông ta “Chúng mày” vợ ông ta Họ đồng loại gần gũi với ông ta Cay đắng thay cho số phận chị + Khi bị đánh chị không kêu tiếng, không chống ... phụ nữ Việt Nam - Cái phẩm chất mà từ ca dao, đến ông Tú thơ văn đại hết lời ca ngợi ưu hay nhược điểm? Là đáng tự hào hay không nên tự hào? Vì không muốn để biết bị đánh nên chị ta dám cầu xin ... sạch, không chấp nhận tầm thường, dung tục nên không chấp nhận người ông thể xác anh hàng thịt thô lỗ Cái Gái, cháu ông không cần phải giữ ý Nó mực khước từ tình thân (tôi cháu ông Ông nội chết...
 • 103
 • 414
 • 25

Bài tập sóng cơ hay tổng hợp ( ôn thi đại học)

Bài tập sóng cơ hay tổng hợp ( ôn thi đại học)
... AB=n -7– BÀI TẬP SÓNG CƠ A.0, 2( m) B.0, 3( m) C.7/6 0( m) D.1/ 6( m) Câu 48: Sóng dừng tạo sợi dây đàn hồi có chiều dài l=120cm Người ta thấy dây có điểm cách 15cm có biên độ 3,5mm Biên độ sóng dừng ... sóng cm Vmax bụng sóng A 40  cm/s B 80 cm/s C 24m/s D 8cm/s -5– B BÀI TẬP SÓNG CƠ Câu 32 Tại điểm O1,O2 cách 48cm mặt chất lỏng có nguồn phát có phương trình u1  = cos(100  t) mm, u2=5cos(100 ... động cực đại Số điểm dao động cực đại đường elíp thuộc mặt nước nhận A, B làm tiêu điểm A 18 điểm B 30 điểm C 28 điểm D 14 điểm -2– BÀI TẬP SÓNG CƠ Câu 12: Trong thí nghiệm với nguồn phát sóng giống...
 • 8
 • 213
 • 0

Tài liệu tổng hợp ôn thi đại học môn văn cực hay

Tài liệu tổng hợp ôn thi đại học môn văn cực hay
... khen đám ma thế, gậy – Ông Văn Minh thích thú chúc thư vào thời hành không lí thuyết viển vông – Cậu Tú Tân sướng điên người có dịp thi thố tài chụp ảnh – Bà Văn Minh nôn nao chờ lăng xê kiểu ... bút tiêu biểu văn xuôi đại Nói đến ông người ta nghĩ đến nhà văn tài hoa, uyên bác có cách diễn đạt độc đáo − Người lái đò Sông Đà tùy bút thành công Nguyễn Tuân, rút từ tập tùy bút Sông Đà Hình ... sử sông Hương chứng nhân phần lịch sử đất nước Tất nhiên, sông Hương không dòng sông lịch sử vẻ đẹp trầm mặc triết lí, cổ thi mà cảm hứng muôn đời thi ca, nhạc hoạ Trong mối quan hệ với văn chương...
 • 103
 • 2,443
 • 6

bai tap tong hop on tap unit 8,9 rat hay

bai tap tong hop on tap unit 8,9 rat hay
... rain this afternoon, so don’t forget to bring……………….an umbrella ( on / with / up / along) 29 Here is the weather………… Hanoi will have temperatures between 25 C ( forecast / prediction / guess / trial ... 30 Simon couldn’t come to the meeting He was busy ( Therefore) Give some suggestions for these questions about you ( m) What should we buy before a typhoon? What should we before a typhoon? What ... occur? What does the word “ typhoon” mean? Can we predict a volcano? Was the Mount Pinatubo the world’s largest volcanic eruption in more than 50 years? III BAI TAP DIEM A Fill in the blank with...
 • 6
 • 114
 • 0

tổng hợp câu hỏi hay và khó ôn luyện thi thpt quốc gia năm 2015

tổng hợp câu hỏi hay và khó ôn luyện thi thpt quốc gia năm 2015
... x+0,1.gcos(x10.tan)=0(*) tX=x10.tanX=x (*)X+0,1.g.cos.X=0. Nhvy,Xlilngdaongiuhũa. ThigianchuynngtnhdctilỳcdngtngngthigianvtXdaongiuhũagiahailncú v=0.ThigianúbngT/2. t T 0,1.g.cos 3,375 s Cõu 24:Mtcon lc ... Conlccúbiờnbng10cmvcnngdaongl0,5J.Lymcthnngtivtrớcõnbng.Khongthi gianngnnhtgiahailnliờntipvtiquavtrớcúli cmbng0,1s.Khongthigianngnnht lcnhicalũxokộoucnhcanúmtlcbng5Nl A 0,4s.B 0,5s.C 0,2s.D 0,1s. ChnC HD:Sdngmiliờnhgiadaongiuhovchuynngtrũnu,tathygúcquayccavt ... nhiờu?Khongvõntrờnmncúthayikhụng? A Di8,66cm,khongvõntrờnmnkhụngthayi. B Di7,07cm:khongvõntrờnmncúthayi. C Di8,84mm,khongvõntrờnmnkhụngthayi. D Di8,84mm,khongvõntrờnmncúthayi. ChnA Cõu 121:TrongthớnghimgiaothoaY-õng,chiuvokheSngthihaibcxnsccúbcsúng1=0,49mv...
 • 48
 • 933
 • 0

TỔNG hợp ôn THI học SINH GIỎI 5 cực hay

TỔNG hợp ôn THI học SINH GIỎI 5 cực hay nè
... (học sinh) Tỉ số học sinh nữ so với học sinh lớp : 22 : 40 = 0 ,55 = 55 % ( 22 55 = = 55 % ) 40 100 Tỉ số học sinh nam so với học sinh lớp : 18 : 40 = 0, 45 = 45% Đáp số : 55 % 45% Bài : Một số sau ... 45 × ( 15 + 1) − 17 45 × 16 − 17 = 45 × 15 + 26 45 × 15 + 28 45 × 15 + 45 − 17 45 × 15 + 28 A = = = =1 A 45 × 15 + 28 45 × 15 + 28 0,18 × 1230 + 0,9 × 456 7 × + × 53 10 × 0,6 + + + 10 + + 52 + 55 ... c, 5 5 Bài : Thực phép tính sau cách nhanh : 17 99 75 + 11970 + 139 65 + 159 60 + 17 955 + 19 950 19 95 + 3990 + 59 85 + 7980 + 99 75 b, 1234 x 56 78 x (630 – 3 15) : 1996 a, 319 x 45 + 55 x399 ; 19 95 x1996...
 • 168
 • 220
 • 0

Đề ôn tập tổng hợp tin hoc hay free

Đề ôn tập tổng hợp tin hoc hay free
... mod = then write(' ',i); readln end Bài cho số tự nhiên a viết chương trình thông báo a có phai số nguyên tố hay không Bài Làm: program it_linh; uses crt; var i,a,t:longint; begin clrscr; writeln('nhap ... readln end Bài viết chương trình tính tổng s = 1+ 4+…+(3n+1) Bài làm: program it_linh; uses crt; var i,a,tong:longint; begin clrscr; writeln('nhap so n tinh ap dung day s = 1+ 4+ +(3n+1) '); ... else writeln(' day khong phai so nguyen to !!!'); end; readln end ( Phần Bài Tập có mảng ) Bài 10 viết chương trình tính tổng số vị trí chẵn Bài làm: program it_linh; uses crt; var a: array[1 10000]...
 • 17
 • 2,524
 • 0

Đề ôn thi đại học trắc nghiệm THPTQG toán tổng hợp mới siêu hay (có đáp án)

Đề ôn thi đại học trắc nghiệm THPTQG toán tổng hợp mới siêu hay (có đáp án)
... (IV) Đáp án : (A) Bài : 19518 Cho mệnh đề sai Lập mệnh đề phủ định mệnh đề A xét tính Chọn đáp án A Đây mệnh đề B Đây mệnh đề C Đây mệnh đề D Đáp án : (D) Đây mệnh đề sai Bài : 19517 Cho mệnh đề ... mệnh đề nghiệm kép Đây mệnh đề sai vô nghiệm Đây mệnh đề nghiệm Đây mệnh đề sai Bài : 19521 Cho tam giác ABC với H chân đường cao từ A; Mệnh đề sau sai? Chọn đáp án A “ ABC tam giác vuông ... mệnh đề B Phủ định mệnh đề “ số chẵn” C Phủ định mệnh đề “ cho không chia hết cho 24” D Phủ định mệnh đề “ ” Đáp án : (B) Bài : 19513 mệnh đề số lẻ” mệnh đề “ chia hết cho 24 mệnh đề “ ” mệnh đề...
 • 117
 • 172
 • 0

145 câu lý thuyết hóa học tổng hợp ôn thi thpt quốc gia (hay)

145 câu lý thuyết hóa học tổng hợp ôn thi thpt quốc gia (hay)
... B C “Tịnh để vơ thường” D Luyện thi THPT QUỐC GIA HĨA HỌC-PHẠM CƠNG TUẤN TÚ (0938.934.492)-facebook.com/tuantu.itus TUYỂN TẬP 145 CÂU HỎI LÝ THUYẾT TỔNG HỢP Câu 1: Cho phat biểu sau : (1) Dùng ... tách nước tạo sản phẩm tham gia phản ứng trùng hợp Câu 48: Cho phát biểu sau: (1) Tính chất hóa học hợp kim hoàn toàn khác tính chất hóa học đơn chất tham gia tạo thành hợp kim (2) Nguyên tắc luyện ... tách nước tạo sản phẩm tham gia phản ứng trùng hợp Câu 48: Cho phát biểu sau: (1) Tính chất hóa học hợp kim hoàn toàn khác tính chất hóa học đơn chất tham gia tạo thành hợp kim (2) Nguyên tắc luyện...
 • 42
 • 224
 • 0

Xem thêm