HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ANSYS

Hướng dẫn sử dụng ANSYS (2)

Hướng dẫn sử dụng ANSYS (2)
... ph m ANSYS Ph n m m ANSYS cú cỏc mụ n s n ph m riờng bi t sau: ANSYS/ Multiphysics, ANSYS/ Mechanical, ANSYS/ Professional, ANSYS/ Structural, ANSYS/ LS-DYNA, ANSYS/ LinearPlus, ANSYS/ Thermal, ANSYS/ Emag, ... công việc đ l m đợc từ đầu ANSYS lu trữ liệu v o nhớ ANSYS database.(Cơ sở liệu ANSYS) Để lu trữ kiệu v o file, h y sử dụng thao tác SAVE, hiển thị sẵn s ng Toolbar Trong ANSYS tên liệu thờng đợc ... solution Xem kết Review results 2.1 Phạm vi b i toán Các môđun ansys Problem specification sử dụng: ansys/ multiphysics, ansys/ mechanical, ansys/ ed Mức độ khó: vừa phải Yêu cầu thời gian thực b i toán:...
 • 204
 • 1,255
 • 2

Hướng dẫn sử dụng ansys

Hướng dẫn sử dụng ansys
... ANSYS/ FLOTRAN, ANSYS/ PrepPost ANSYS CFX, ANSYS PTD, ANSYS TASPCB, ANSYS ICEM CFD, ANSYS AI*Environment, ANSYS DesignXplorer, ANSYS DesignModeler, ANSYS DesignXplorer VT, ANSYS BladeModeler, ANSYS ... ph m ANSYS Ph n m m ANSYS cú cỏc mụ un s n ph m riờng bi t sau: ANSYS/ Multiphysics, ANSYS/ Mechanical, ANSYS/ Professional, ANSYS/ Structural, ANSYS/ LS-DYNA, ANSYS/ LinearPlus, ANSYS/ Thermal, ANSYS/ Emag, ... Hớng dẫn giải b i toán kỹ thuật v học Mục tiêu giúp bạn đọc hiểu đợc cách sử dụng Menu, phơng pháp giải số b i toán điển hình tính toán b i toán v tính toán thiết kế khí Phần III Hớng dẫn sử dụng...
 • 136
 • 535
 • 5

Hướng dẫn sử dụng Ansys tập 1 part 1 docx

Hướng dẫn sử dụng Ansys tập 1 part 1 docx
... ANSYS/ FLOTRAN, ANSYS/ PrepPost ANSYS CFX, ANSYS PTD, ANSYS TASPCB, ANSYS ICEM CFD, ANSYS AI*Environment, ANSYS DesignXplorer, ANSYS DesignModeler, ANSYS DesignXplorer VT, ANSYS BladeModeler, ANSYS ... 2000 1. 2 Các ặc điểm phần mềm ANSYS Yêu cầu phần cứng máy tính cá nhân Phần mềm ANSYS, phiên ANSYS 10 ~11 chạy máy PC môi trờng Windows XP Windows NT Cấu hình máy tối thiểu cho phiên ANSYS 10 ~11 ... ph m ANSYS Ph n m m ANSYS cú cỏc mụ un s n ph m riờng bi t sau: ANSYS/ Multiphysics, ANSYS/ Mechanical, ANSYS/ Professional, ANSYS/ Structural, ANSYS/ LS-DYNA, ANSYS/ LinearPlus, ANSYS/ Thermal, ANSYS/ Emag,...
 • 14
 • 592
 • 13

Hướng dẫn sử dụng Ansys tập 1 part 2 ppt

Hướng dẫn sử dụng Ansys tập 1 part 2 ppt
... INFIN 110 - 2- D Infinite Solid INFIN 111 - 3-D Infinite Solid INTER 115 - 3-D Magnetic Interface INTER1 92 - 2- D 4-Node Linear Interface INTER193 - 2- D 6-Node Linear Interface INTER194 - 3-D 16 -Node ... Fluid FLUID 81 - Axisymmetric-Harmonic Contained Fluid FLUID 116 - Thermal-Fluid Pipe FLUID 129 - 2- D Infinite Acoustic FLUID130 - 3-D Infinite Acoustic FLUID1 41 - 2- D Fluid-Thermal FLUID1 42 - 3-D Fluid-Thermal ... p-Element PLANE146 - 2- D Triangular Structural Solid p-Element PLANE1 62 - Explicit 2- D Structural Solid PLANE1 82 - 2- D 4-Node Structural Solid PLANE183 - 2- D 8-Node Structural Solid PRETS179 - 2- D/3-D...
 • 14
 • 344
 • 6

Hướng dẫn sử dụng Ansys tập 1 part 3 doc

Hướng dẫn sử dụng Ansys tập 1 part 3 doc
... ho c Fname) 1. 9 Các đặc điểm phiên ANSYS 10 ~11 Đối với b i toán cấu trúc (Structural), phiên ANSYS 10 ~11 đ có tính v cải tiến cho phép nâng cao lực giải dạng b i toán n y ngời sử dụng Những tính ... Enhancement): Phiên ANSYS 10 ~11 hỗ trợ cách có hệ thống tính mềm dẻo trạng thái dầm ứng suất, trạng thái thực ứng suất, nh tính d o cho kiểu dầm (Beam188 v Beam189) l hai kiểu dầm 3D có giới hạn sức ... không kể đến b i toán phân tích động lực học tờng minh (ANSYS/ LS-DYNA) Hình Giao diện ban đầu để định nghĩa thuộc tính vật liệu ANSYS 10 ~11 Hình Các loại vật liệu đợc xếp theo cấu trúc Nền tảng...
 • 14
 • 235
 • 5

Hướng dẫn sử dụng Ansys tập 1 part 4 doc

Hướng dẫn sử dụng Ansys tập 1 part 4 doc
... nén PNG - Portable Network Graphics (PNG File format support): Đây l khả hay ANSYS 10 ~11 , file nén kiểu n y đợc sử dụng phổ biến hệ thống máy tính Không giống nh file đợc nén theo kiểu JPEG GIF, ... đọc chúng nh l mảng TABLE Sau chúng đợc áp dụng cho mô hình b i toán sử dụng danh sách điều kiện biên Trong chức Function Editor, ngời dùng sử dụng tập hợp biến số ban đầu, phơng trình biến số, ... Chính cải tiến n y ANSYS 10 ~11 , tiết kiệm đợc số lợng đáng kể thời gian việc khởi động v gắn lại điều kiện biên cho b i toán ngời dùng Chơng Các lệnh bản- Nhập lệnh cửa sổ menu 2 .1 Các lệnh khởi...
 • 14
 • 237
 • 5

Hướng dẫn sử dụng Ansys tập 1 part 5 pps

Hướng dẫn sử dụng Ansys tập 1 part 5 pps
... thứ nguyên SI, CGS, BFI, BIN hệ thứ nguyên ngời sử dụng định nghĩa Chú ý: Khi chọn Units, ANSYS chuyển đổi hệ đo Units đợc chọn Yêu cầu ngời sử dụng phải nhập tham số vật lý theo thứ nguyên đ ... phép v o để chọn đờng dẫn th viện vật liệu có ANSYS V o Temperature Units để chọn thứ nguyên cho tham số nhiệt độ (K, C hay F) Chọn thứ nguyên cho vật liệu, tuỳ thuộc ngời sử dụng, dùng hệ thứ nguyên ... ALPX, Nhập giá trị thuộc tính vật liệu theo nhiệt độ Các nhiệt độ T1, T2, , T6 tơng ứng với hệ số N, N +1, , N +5 Trong phiên trớc ANSYS 7.0 có Bảng định nghĩa thuộc tính vật liệu dùng để chọn thuộc...
 • 14
 • 427
 • 18

Hướng dẫn sử dụng Ansys tập 1 part 6 potx

Hướng dẫn sử dụng Ansys tập 1 part 6 potx
... kết theo bớc đặt tải Khi v o, ANSYS cho hộp thoại chọn số bớc đặt tải, số bớc con, tỷ lệ cho đối tợng bớc thiết lập; By Time/Freq Đọc kết thời điểm n o đợc ngời sử dụng thiết lập thời gian, giá ... chuẩn Re Sau thiết lập yêu cầu xuất kết quả, ngời sử dụng chọn hình thức biểu diễn kết Plot Results: Các kết cho dới dạng ảnh m u quan hệ tham số ANSYS cho nhiều kiểu: quan hệ ứng suất, quan hệ ... Thiết lập lại Hậu xử lý Thiết lập Setting- Setting/File: ANSYS yêu cầu thiết lập đờng dẫn đến File liệu V o Setting v thiết lập đờng dẫn cho File liệu đ có Thiết lập liệu Data Setting - V o Setting/Data...
 • 14
 • 400
 • 5

Hướng dẫn sử dụng Ansys tập 1 part 7 pot

Hướng dẫn sử dụng Ansys tập 1 part 7 pot
... pháp: RMORE, R7, R8, , R12 H m: Khai báo số đặc trng hình học vật liệu(tiếp) Tham số: R7~R12: Các tham số vật liệu đánh số từ đến 12 RDELE: Xóa số vật liệu Cú pháp: RDELE, NSET1, NSET2, NINC ... thể tích từ điểm đ biết Tham số: P1, , P8: Các điểm đ đợc định nghĩa VA Cú pháp: VA, A1, , A10 H m: Định nghĩa diện tích từ diện tích đ định nghĩa Tham số: A1, , A10: Các diện tích đ đợc định nghĩa ... nghĩa Tham số: NSET1: Xoá phần tử đ định nghĩa NSET2: Xoá phần tử đ định nghĩa sau NINC: Bớc NSET1 v NSET2, mặc định =1 MP: Thuộc tính vật liệu Cú pháp: MP, Lab, Mat, C0, C1, C2, , C4 H m: Xác...
 • 14
 • 312
 • 4

Hướng dẫn sử dụng Ansys tập 1 part 8 pot

Hướng dẫn sử dụng Ansys tập 1 part 8 pot
... 363 ,82 24 6 18 367,0 01 1 017 ,425277 10 19,45 19 90, 086 929 19 98 ,12 32 81 , 983 524 3303, 01 488 8,62 313 0 4934 ,13 680 4,95 684 9 68 91, 47 9025,2455 38 917 5,03 11 543,25555 11 784 ,8 10 14 352,4 81 3 3 14 720 ,8 3.2.2 B ... 10 83 .04252 *GET FREQ FROM MODE ITEM=FREQ VALUE= 14 36. 412 44 *GET FREQ FROM MODE ITEM=FREQ VALUE= 18 37 .16 6 18 *GET FREQ FROM MODE 10 ITEM=FREQ VALUE= 2 284 .2 683 5 B/ Biểu diễn mặt cắt ngang dầm chữ nhật: ... b i toán ET ,1, BEAM3 ! Khai báo kiểu phần tử, kiểu dầm phẳng BEAM3 MP,EX ,1, 20E10 ! Khai báo mô đun đ n hồi E = 20 .10 10 N/m2 MP,DENS ,1, 785 0 ! Khai báo khối lợng riêng = 785 0 kg/m R ,1, 0.24E-2,0.72E-6,0.06...
 • 14
 • 229
 • 6

Hướng dẫn sử dụng Ansys tập 1 part 9 docx

Hướng dẫn sử dụng Ansys tập 1 part 9 docx
... theo ANSYS tính theo PP giải (rad/s) tích (rad/s) 3 69, 62 694 56 367,0 01 1 017 ,92 0850 10 19, 45 19 92 ,574 593 19 98 ,12 3287 ,17 2650 3303, 01 4 898 ,000 413 493 4 ,13 6820,238058 68 91 , 47 90 48,372875 91 7 5,03 11 576,36253 ... uốn ANSYS tính theo giải tích (rad/s) (rad/s) 16 3,06 599 34 16 3 ,11 2 6 51, 718 1747 652,446 14 64,3 310 50 14 68 2 598 ,235 694 26 09, 79 40 49, 7 817 38 4077, 79 5 814 ,427 796 5872,02 7886,864307 799 2,47 10 2 61, 17435 ... 10 2 61, 17435 10 4 39 ,1 1 29 31, 04003 13 212 10 15 890 ,004 49 16 311 ,2 3.2.4 B i toán tìm tần số riêng v dạng dao động riêng uốn dầm hình tròn đầu ng m Đề b i: Cho dầm hình tròn có mô hình nh sau: Hình 3 .15 Mô...
 • 14
 • 150
 • 4

Hướng dẫn sử dụng Ansys tập 1 part 10 pptx

Hướng dẫn sử dụng Ansys tập 1 part 10 pptx
... động uốn ANSYS tính theo giải tích (rad/s) (rad/s) 13 6,22634 01 95,6327 850,04 418 87 860,694 2363,823540 2390,82 4586,5 713 61 4686 7847,399 617 7746,25 11 018 ,26545 11 5 71, 6 15 126,34338 16 1 61, 9 19 756,07794 ... VALUE= 21. 6 810 954 *GET FREQ 13 5.288734 *GET FREQ 376. 214 2 01 *GET FREQ 729.975504 *GET FREQ 11 91. 65666 *GET FREQ 17 53. 611 41 *GET FREQ 2407.43232 *GET FREQ 314 4.27746 *GET FREQ 3955.2 817 2 *GET ... đề ET ,1, BEAM3 ! Khai báo kiểu phần tử, kiểu dầm phẳng BEAM3 MP,EX ,1, 20E10 ! Khai báo mô đun đ n hồi E = 20 .10 10 N/m2 MP,DENS ,1, 7850 ! Khai báo khối lợng riêng = 7850 kg/m R ,1, 0 .11 772E-2,0 .19 438E-5,0.1...
 • 10
 • 230
 • 4

hướng dẫn sử dụng ANSYS 1

hướng dẫn sử dụng ANSYS 1
... ANSYS/ FLOTRAN, ANSYS/ PrepPost ANSYS CFX, ANSYS PTD, ANSYS TASPCB, ANSYS ICEM CFD, ANSYS AI*Environment, ANSYS DesignXplorer, ANSYS DesignModeler, ANSYS DesignXplorer VT, ANSYS BladeModeler, ANSYS ... 2000 1. 2 Các ặc điểm phần mềm ANSYS Yêu cầu phần cứng máy tính cá nhân Phần mềm ANSYS, phiên ANSYS 10 ~11 chạy máy PC môi trờng Windows XP Windows NT Cấu hình máy tối thiểu cho phiên ANSYS 10 ~11 ... ho c Fname) 1. 9 Các đặc điểm phiên ANSYS 10 ~11 Đối với b i toán cấu trúc (Structural), phiên ANSYS 10 ~11 đ có tính v cải tiến cho phép nâng cao lực giải dạng b i toán n y ngời sử dụng Những tính...
 • 136
 • 111
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn sử dụng ansys workbenchhuong dan su dung ansys phan 2hướng dẫn sử dụng ansys 14 5hướng dẫn sử dụng ansys đinh bá trụhướng dẫn sử dụng ansys 14hướng dẫn sử dụng ansys 12hướng dẫn sử dụng ansys 15hướng dẫn sử dụng ansys fluenthướng dẫn sử dụng ansys 13hướng dẫn sử dụng ansys phần 1hướng dẫn sử dụng phần mềm ansystài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm ansys 10 0hướng dẫn sử dụnghướng dẫn sử dụnghướng dẫn sử dụng máy tínhTo trinh 03 2010 PA phat hanh tang von dieu leTo trinh 04 2010 Thongquacongtykiemtoan TienLenTo trinh 05 2010 cua HDQTvechutruongdautuduan 2010Phieu hoc tap Ong gia va bien caNghi quyet 01 2012 DHDCD Tien Len Group 28042012 Chinh thucBài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạchBM 02.Giay uy quyen tham du Dai hoi dong co dong nam 2014https: drive.google.com open?id=0B3BjI on1 SeTHJUWXlneTRKMzQTạo tài khoản google drive không giới hạn dung lượng WTBM 09.Bao cao cua Ban Kiem soat ve hoat dong kiem soat 2014BM 11.To trinh 02 Thong qua quy che lam viec cua dai hoiTIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Dai hoi co dong thuong nien | Nghi quyet Dai hoi dong Co dong nam 2011TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Dai hoi co dong thuong nien | Tai lieu Dai hoi co dong thuong nien 2017 []04 To trinh 01 2017 BKS thong qua cong ty kiem toan tien len chinh thuc12 Bao cao Ban kiem soat TLH 2017 12032017 Du thaoDanh sach hdqt hdcd thuong nien tlh 2017 du thaoPhieu dat cau hoi voi HDQT DHDCD 2017BM 10 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 finalTIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Dai hoi co dong thuong nien | Tai lieu Dai hoi co dong thuong nien 2017 []TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao thuong nien | Bao cao cua Hoi dong quan tri nam 2011