VIÊM GAN VI rút b mạn TÍNH

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ của TENOFOVIR ở BỆNH NHÂN VIÊM GAN VI rút b mạn TÍNH được điều TRỊ tại KHOA TRUYỀN NHIỄM BỆNH VIỆN 103

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ của TENOFOVIR ở BỆNH NHÂN VIÊM GAN VI rút b mạn TÍNH được điều TRỊ tại KHOA TRUYỀN NHIỄM BỆNH VIỆN 103
... Dũng (2011), Hiệu < /b> Tenofovir < /b> điều < /b> trị < /b> b nh < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> vi < /b> rút < /b> B mạn tính Hội nghị khoa học chuyên ngành Truyền nhiễm 2011 AASLD (2012) Tenofovir < /b> Safe and Effective for Long-term Hepatitis B Treatment ... lệ b nh thờng hóa ALT theo thời gian điều < /b> trị < /b> Chỉ số Số BN có ALT b nh thờng Tỷ lệ T0 17,1% T3 17 41,5% T6 23 56,1% T12 25 61% Phần lớn b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> vi < /b> rút < /b> B mạn tính có tăng ALT trớc điều < /b> ... tốt b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> vi < /b> rút < /b> B mạn tính, làm giảm hết hầu hết triệu chứng lâm sàng nh rối loạn tiêu hóa, đau vùng hạ sờng phải, vàng da vàng mắt Làm tăng tỷ lệ b nh thờng hóa ALT 61% b nh < /b> nhân...
 • 3
 • 275
 • 0

Đặc điểm dịch tễ, sinh học phân tử, lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị viêm gan vi rút B mạn bằng thuốc kháng vi rút

Đặc điểm dịch tễ, sinh học phân tử, lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị viêm gan vi rút B mạn bằng thuốc kháng vi rút
... B GIO DC O TO B Y T VIN V SINH < /b> DCH T TRUNG NG * NGUYN VN DNG ĐặC ĐIểM DịCH < /b> Tễ, < /b> SINH < /b> HọC < /b> PHÂN Tử, < /b> LÂM SàNG,< /b> < /b> CậN < /b> LÂM SàNG < /b> Và < /b> YếU < /b> Tố < /b> ảNH < /b> HƯởNG ĐếN HIệU < /b> QUả < /b> ĐIềU TRị < /b> VI< /b> M GAN < /b> VI < /b> RúT < /b> ... gen ca vi < /b> rỳt vi< /b> m gan < /b> B 65 3.2 t bin PC/BCP 67 3.3 Phõn b cỏc t bin PC/BCP 67 3.4 t bin PC/BCP theo kiu gen ca vi < /b> rỳt vi< /b> m gan < /b> B 68 T VN Vi< /b> m gan < /b> vi < /b> rỳt B cũn l bnh truyn ... va/nng X gan < /b> Vi< /b> m gan < /b> B mn HBeAg ( ) Vi< /b> m gan < /b> mn: Khụng/nh X gan < /b> khụng hot ng Ngi lnh mang trựng Vi< /b> m gan < /b> mn: va/nng X gan < /b> Vi< /b> m gan < /b> B mn HBeAg (-) Hỡnh 1.6: Cỏc giai on nhim vi < /b> rỳt vi< /b> m gan < /b> B [94]...
 • 170
 • 211
 • 1

Đặc điểm dịch tễ, sinh học phân tử, lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị viêm gan vi rút B mạn bằng thuốc kháng vi rút

Đặc điểm dịch tễ, sinh học phân tử, lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị viêm gan vi rút B mạn bằng thuốc kháng vi rút
... B GIO DC O TO B Y T VIN V SINH < /b> DCH T TRUNG NG * NGUYN VN DNG ĐặC ĐIểM DịCH < /b> Tễ, < /b> SINH < /b> HọC < /b> PHÂN Tử, < /b> LÂM SàNG,< /b> < /b> CậN < /b> LÂM SàNG < /b> Và < /b> YếU < /b> Tố < /b> ảNH < /b> HƯởNG ĐếN HIệU < /b> QUả < /b> ĐIềU TRị < /b> VI< /b> M GAN < /b> VI < /b> RúT < /b> ... gen ca vi < /b> rỳt vi< /b> m gan < /b> B 65 3.2 t bin PC/BCP 67 3.3 Phõn b cỏc t bin PC/BCP 67 3.4 t bin PC/BCP theo kiu gen ca vi < /b> rỳt vi< /b> m gan < /b> B 68 T VN Vi< /b> m gan < /b> vi < /b> rỳt B cũn l bnh truyn ... va/nng X gan < /b> Vi< /b> m gan < /b> B mn HBeAg ( ) Vi< /b> m gan < /b> mn: Khụng/nh Vi< /b> m gan < /b> mn: va/nng X gan < /b> khụng hot ng Ngi lnh mang trựng X gan < /b> Vi< /b> m gan < /b> B mn HBeAg (-) Hỡnh 1.6: Cỏc giai on nhim vi < /b> rỳt vi< /b> m gan < /b> B [94]...
 • 170
 • 195
 • 0

Nghiên cứu kết quả điều trị của peg interferon alpha 2a kết hợp ribavirin và xác định độ xơ hóa gan ở bệnh nhân viêm gan vi rút c mạn tính

Nghiên cứu kết quả điều trị của peg interferon alpha 2a kết hợp ribavirin và xác định độ xơ hóa gan ở bệnh nhân viêm gan vi rút c mạn tính
... nghiên c u đề tài: Nghiên c u kết điều trị Peg- interferon alpha- 2a kết hợp Ribavirin x c định độ hóa gan bệnh nhân vi m gan vi rút C mạn tính , nhằm m c tiêu: X c định m c độ hóa gan, từ ... hai c ng c dự đoán nhanh m c độ hóa gan bệnh nhân vi m gan vi rút C mạn tính Đánh giá kết điều trị bệnh nhân vi m gan vi rút C mạn tính ph c đồ Peg- interferon alpha 2a kết hợp Ribavirin 3 CHƯƠNG ... quan m c độ hóa gan với số yếu tố bệnh nhân vi m gan vi rút C mạn tính: Dựa vào c ng th c tính c mẫu cho thống kê Pearson, tính n=85 Th c tế thu thập 100 bệnh nhân vi m gan vi rút C mạn tính...
 • 148
 • 235
 • 0

Nghiên cứu kết quả điều trị của peg interferon alpha 2a kết hợp ribavirin và xác định độ xơ hóa gan ở bệnh nhân viêm gan vi rút c mạn tính (TT)

Nghiên cứu kết quả điều trị của peg interferon alpha 2a kết hợp ribavirin và xác định độ xơ hóa gan ở bệnh nhân viêm gan vi rút c mạn tính (TT)
... X C ĐỊNH M C ĐỘ XƠ HÓA GAN VÀ MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA M C ĐỘ XƠ HÓA GAN VỚI MỘT SỐ YẾU TỐ BỆNH NHÂN VI M GAN VI RÚT C MẠN TÍNH 4.2.1 X c định độ hóa gan bệnh nhân VGVR C mạn tính X c định độ ... YẾU TỐ BỆNH NHÂN VI M GAN VI RÚT C MẠN TÍNH 3.2.1 X c định độ hóa gan bệnh nhân VGVR C mạn tính 100% bệnh nhân nghiên c u c tổn thương mô h c vi m gan mạn hoạt động kèm hóa phân bố từ ... 2.2.2.2 Nghiên c u kết điều trị Peg- interferon alpha 2a kết hợp Ribavirin bệnh nhân vi m gan vi rút C mạn tính: c mẫu thuận tiện Trong 100 bệnh nhân khảo sát m c tiêu c 68 bệnh nhân đồng ý điều trị...
 • 24
 • 297
 • 0

VĂC XIN PHÒNG BỆNH VIÊM GAN VI RÚT B pptx

VĂC XIN PHÒNG BỆNH VIÊM GAN VI RÚT B pptx
... Văc < /b> xin < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B có dạng dung dịch đóng lọ liều liều b m kim tiêm tự khoá Văc < /b> xin < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B chứa loại kháng nguyên gọi văc < /b> xin < /b> đơn giá Ngoài kết hợp với số văc < /b> xin < /b> khác tạo thành văc < /b> xin < /b> ... lắng cặn đáy lọ Do phải lắc kỹ trước sử dụng Văc < /b> xin < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B không để đông b ng Nếu vắc xin < /b> b đông b ng phải huỷ b Lịch tiêm văc < /b> xin < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B:  Mũi 1: Tiêm sớm tốt, tốt 24 đầu sau sinh ... tiêm văc < /b> xin < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B: Văc < /b> xin < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B nhưũng văc < /b> xin < /b> an toàn Những phản ứng nhẹ gặp là: Có khoảng 15% người lớn 5% trẻ nhỏ cảm thấy đau, đỏ sưng nhẹ chỗ tiêm Khoảng 1% đến 6% trẻ có biểu...
 • 3
 • 243
 • 0

Tìm hiểu kiến thức người dân phường thuận thành huế về bệnh viêm gan vi rút b

Tìm hiểu kiến thức người dân phường thuận thành huế về bệnh viêm gan vi rút b
... biết đặc điểm b nh < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> vi < /b> - rút < /b> B : - 100% có nghe nói b nh < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> vi-< /b> rút < /b> B - 62,5% người < /b> điều tra biết lứa tuổi mắc b nh < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> vi-< /b> rút < /b> B - Về < /b> triệu chứng vi< /b> m < /b> gan < /b> vi-< /b> rút < /b> B, có 84% biết ... (55,5%) cho ăn chung với người < /b> nhiễm VRVGB nguy lây b nh < /b> 19 3.4 HIỂU BIẾT VỀ CÁCH PHỊNG NGỪA B NH VI< /b> M GAN < /b> VI-< /b> RÚT B Bảng Hiểu < /b> biết cách phòng ngừa nhiễm vi-< /b> rút < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B Nhóm I Nhóm II Chung ... nhọ I m nhọ II m 13 Biểu đồ : Sự phân b tuổi nhóm I nhóm II 3.2 HIỂU BIẾT VỀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA B NH VI< /b> M GAN < /b> VIRÚT B Bảng 3.2 Hiểu < /b> biết lứa tuổi mắc b nh < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> vi-< /b> rút < /b> B Lứa tuổi có Nhóm...
 • 36
 • 306
 • 0

VĂC XIN PHÒNG BỆNH VIÊM GAN VI RÚT B potx

VĂC XIN PHÒNG BỆNH VIÊM GAN VI RÚT B potx
... với văc < /b> xin < /b> triệu liều văc < /b> xin,< /b> trường hợp dị ứng 100.000 liều văc < /b> xin < /b> số trường hợp b giảm tiểu cầu 1/30.000 liều văc < /b> xin < /b> tiêm VĂC XIN < /b> PHÒNG B NH B I LIỆT Văc < /b> xin < /b> B i liệt uống OPV văc < /b> xin < /b> ... tiêm văc < /b> xin < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B: Văc < /b> xin < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B nhưũng văc < /b> xin < /b> an toàn Những phản ứng nhẹ gặp là: Có khoảng 15% người lớn 5% trẻ nhỏ cảm thấy đau, đỏ sưng nhẹ chỗ tiêm Khoảng 1% đến 6% trẻ có biểu ... ngày sau tiêm Dị ứng biến chứng văc < /b> xin < /b> Phản ứng dị ứng ban, khó thở chiếm tỷ lệ khoảng 1/600.000 liều trường hợp tử vong b o cáo VĂC XIN < /b> PHÒNG B NH SỞI Văc < /b> xin < /b> sởi: Văc < /b> xin < /b> sởi đóng gói dạng...
 • 6
 • 186
 • 0

LÂM SÀNG ĐỒNG NHIỄM HIV với VIÊM GAN VI rút b, c

LÂM SÀNG ĐỒNG NHIỄM HIV với VIÊM GAN VI rút b, c
... mạch điểm cho bệnh c nh xơ gan xuất với tỷ lệ 8% Đây minh chứng cho vi c có mặt HIV th c đẩy tiến triển xơ hóa gan bệnh nhân đồng nhiễm với vi rút vi m gan B ,C C c xét nghiệm ch c gan phù hợp với ... vi rút vi m gan C Trong số 50 bệnh nhân HIV đồng nhiễm với vi rút vi m gan tiến hành nghiên c u c 84% bệnh nhân đồng nhiễm với HCV 88% bệnh nhân c tiêm chích ma túy Kết phù hợp với nghiên c u ... h c SPSS 16.0 Kết bàn luận Kết Trong số 50 bệnh nhân đồng nhiễm HIV với vi rút vi m gan B ,C có 42 bệnh nhân đồng nhiễm HCV chiếm 84%, bệnh nhân đồng nhiễm HBV chiếm 4% bệnh nhân đồng nhiễm HCV...
 • 3
 • 84
 • 1

Quyết định 5012/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút C

Quyết định 5012/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút C
... - Vi rút vi m gan B HCV Hepatitis C Virus - Vi rút vi m gan C HCC Hepatocellular carcinoma HCV core-Ag Kháng nguyên lõi vi rút vi m gan C HCV RNA Hepatitis C virus - Ribonucleic acid: RNA vi rút ... Người bệnh đồng nhiễm lao/HCV - Điều trị lao tiến triển trư c, ổn định điều trị vi m gan vi rút C - Điều trị giống người bệnh vi m gan vi rút C - Khi điều trị lao điều trị vi m gan vi rút C lưu ... vi rút vi m gan B, D, E, A, vi m gan tự miễn, vi m gan rượu, vi m gan nhiễm mỡ không rượu, nhiễm HIV, đái tháo đường, bệnh lý tuyến giáp III ĐIỀU TRỊ VI M GAN VI RÚT C Điều trị vi m gan vi rút...
 • 25
 • 211
 • 0

Hy vọng mới cho bệnh nhân viêm gan siêu vi B mãn tính pps

Hy vọng mới cho bệnh nhân viêm gan siêu vi B mãn tính pps
... chủng ngừa vaccin kết hợp có sẵn thị trường để phòng b nh < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> A B Những người chẩn đoán vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B mãn tính có chứng siêu < /b> vi < /b> nhân < /b> đôi cần điều trị sớm, kịp thời thời gian dài ... thuốc có hiệu với trường hợp ghép gan;< /b> b nh < /b> nhân < /b> b đồng nhiễm HIV VGSV B đặc biệt b nh < /b> nhân < /b> b b nh < /b> gan < /b> b – loại b nh < /b> mà điều trị Interferon hiệu Liều uống vi< /b> n 10mg/ngày Thuốc quan quản lý ... Vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B (VGSV B) b nh < /b> truyền nhiễm nguy hiểm B nh < /b> có khả lây nhiễm gấp 100 lần siêu < /b> vi < /b> HIV Trên giới có khoảng 350 triệu người mang siêu < /b> vi < /b> B, châu Á chiếm tới 75% số người mang b nh,< /b> ...
 • 4
 • 212
 • 0

CÁC PHƯƠNG PHÁP TRỊ LỊÊU MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI B MÃN TÍNH pptx

CÁC PHƯƠNG PHÁP TRỊ LỊÊU MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI B MÃN TÍNH pptx
... mang siêu < /b> vi < /b> B , vi< /b> c phát triển điều < /b> trị < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B có hiệu cần thiết Các < /b> nhà khoa học nghiên cứu đưa vào thử nghiệm loại thuốc để điều < /b> trị < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn tính Sau trình b y thuốc điều < /b> trị < /b> ... Interferon(PegIFN) tìm thấy có hiệu điều < /b> trị < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B mãn tính Trong < /b> nghiên cứu 194 b nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn HbeAg dương tính ,điều < /b> trị < /b> PegIFN (liều 90mcg, 180mcg,270mcg )trong < /b> 24 tuần IFN 3lần ... Adefovir Do tỉ lệ kháng thuốc thấp kéo dài thời gian điều < /b> trị < /b> Adefovir thích hợp điều < /b> trị < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn HBeAg âm tính Adefovir có hiệu ức chế virus b nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn kháng Lamivudine , b nh...
 • 12
 • 202
 • 0

HIỆU QUẢ ENTECAVIR TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN BỆNH NHÂN VIÊM GAN SIÊU VI B MÃN TÍNH KHÁNG LAMIVUDINE pps

HIỆU QUẢ ENTECAVIR TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN BỆNH NHÂN VIÊM GAN SIÊU VI B MÃN TÍNH KHÁNG LAMIVUDINE pps
... (Nhóm b nh < /b> nhân < /b> HBeAg dương tính) V.KẾT LUẬN: -Entecavir < /b> tác nhân < /b> kháng virus mạnh mẽ ,hiệu < /b> Lamivudine điều < /b> trị < /b> b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn tính kháng Lamivudine -Entecavir < /b> an toàn , tác dụng phụ , b nh < /b> ... giá trị < /b> b nh thường (ULN) B nh < /b> gan < /b> b Có chứng đột biến kháng Lamivudine 2.Tiêu chuấn loại trừ: Đồng nhiễm HIV, HCV, HDV Xơ gan < /b> b Đang có b nh < /b> gan < /b> khác: vi< /b> m < /b> gan < /b> rượu, vi< /b> m < /b> gan < /b> thuốc , vi< /b> m < /b> gan < /b> ... với 60 b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B mãn tính tuổi từ 16 56 thất b i với điềi trị < /b> Lamivudine Tiêu chuẩn chọn: Tuổi : từ 16 tuổi trở lên HBsAg dương tính tháng HBeAg dương tính hay âm tính HBVDNA...
 • 24
 • 172
 • 0

HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA ENTECAVIR TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI B MÃN TÍNH doc

HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA ENTECAVIR TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI B MÃN TÍNH doc
... Như Entecavir < /b> tỏ hiệu < /b> cao điều < /b> trị < /b> b nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn tính. Rất an toàn , tác dụng phụ B nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn với HBeAg âm tính đạt hiệu < /b> b ớc < /b> đầu < /b> cao b nh nhân HBeAg âm tính. Các yếu ... hoang dã dòng đột biến Vì nghiên cứu muốn: Đánh giá hiệu < /b> điều < /b> trị < /b> b ớc < /b> đầu < /b> Entecavir < /b> b nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B mãn tính Đánh giá tính an toàn Nhận xét yếu tố ảnh hưởng hiệu < /b> điều < /b> trị < /b> II.ĐỐI TƯỢNG ... cứu BMS 89,47% 90% (Hình 3) Hình 3: Nhận xét đáp ứng điều < /b> trị < /b> nhóm HBeAg (-) V.KẾT LUẬN: -Entecavir < /b> tỏ hiệu < /b> cao điều < /b> trị < /b> b nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn tính -Rất an toàn , tác dụng phụ -B nh nhân vi< /b> m...
 • 21
 • 199
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: triệu chứng của viêm gan vi rútnhóm chứng hoàn toàn khỏe mạnh không có triệu chứng viêm gan không mắc bệnh mạn tính xét nghiệm hbsag anti hcv anti hiv tiền sử chưa bị viêm ganchẩn đoán và điều trò vi£m gan vi rut b m¹n týnhviêm gan vi rút cđiều trị viêm gan vi rút cviêm gan siêu vi b mãn tínhđiều trị viêm gan siêu vi b mạn tínhviêm gan siêu vi b mạn tínhbệnh viêm gan siêu vi b mạn tínhđiều trị viêm gan siêu vi b mãn tínhviêm gan siêu vi b mạn tính có hbeagcách điều trị viêm gan siêu vi b mãn tínhviêm gan siêu vi b mãn tính là gìthuoc chua benh viem gan sieu vi b man tinhcách chữa bệnh viêm gan b mãn tínhQuy hoạch sử dụng đất chi tiết xã vinh xuân, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế giai đoạn 2011 – 2020Thực trạng tình hình chăn nuôi lợn thịt ở phường thuỷ phương, thị xã hươngthuỷ, tỉnh thừa thiên huếTìm hiểu tình hình nuôi và dịch bệnh trên cá trắm cỏ (ctenopharyngodon idellus) nuôi lồng tại xã quảng thái, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huếTình hình sử dụng nguồn thức ăn trong chăn nuôi tại ba xã cam thủy, cam an, cam thanh, huyện cam lộ, tỉnh quảng trịBài 1. Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit49765361 bảng băm phan tan HĐT va mạng ngang hang chordBài giảng TỔNG QUAN về MARKETINGTìm hiểu thư viện css metro UI và ứng dụngHoàn thiện quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh có mức protein hợp lý được cân đối các axit amin thiết yếu góp phần phát triển chăn nuôi lợn tập trung và giảm thiểu ô nhiễm môiBài 1. Bài mở đầuchủ đề ngành thân mềmBài 52. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của ThúTruyền thuyết và lễ hội dân gian ở kiến thụy, hải phòngBài 51. Đa dạng của lớp Thú: Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởngBài 45. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chimVề thuật toán chiếu giải bài toán chấp nhận được lồiCalderas Light 16x9 ColouredNghiên cứu khảo nghiệm một số giống lúa thuần mới chọn tạo ở một số vùng sinh tháiNghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch phát triển lâm nông nghiệp tại xã hải vân, huyện như thanh, tỉnh thanh hóaTăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh thái nguyên