UNG THƯ BIỂU mô tế bào GAN

Đột biến Pre-core và core-promoter ở bệnh nhan xơ ganung thư biểu tế bào gan nhiễm virut viêm gan B

Đột biến Pre-core và core-promoter ở bệnh nhan xơ gan và ung thư biểu mô tế bào gan nhiễm virut viêm gan B
... điểm đột < /b> biến < /b> pre-core < /b> core-promoter < /b> B ng 2: Tỉ lệ đột < /b> biến < /b> dân số nghiên cứu Đột Đột Đột biến < /b> Cả hai loại đột < /b> biến < /b> core- biến < /b> pre-core < /b> promoter biến < /b> 19 Số BN 26 (20,3%) 39 (30,5%) (14,8%) B ng ... core-promoter < /b> ba nhóm Cả ba nhóm có tỉ lệ đột < /b> biến < /b> core-promoter < /b> cao đột < /b> biến < /b> pre-core,< /b> BN UTBMTBG, đột < /b> biến < /b> core-promoter < /b> chiếm nửa (52,4%) Chúng ghi nhận tỉ lệ có lúc hai loại đột < /b> biến < /b> BN UTBMTBG cao ... gien B đột < /b> biến < /b> core-promoter < /b> có liên quan đến kiểu gien C Kết luận: Nguy XG UTBMTBG gia tăng rõ rệt BN nhiễm < /b> VRVGB có đột < /b> biến < /b> pre-core < /b> core-promoter < /b> Từ khóa: VRVGB, VGVRB, XG, UTBMTBG, đột < /b> biến...
 • 19
 • 761
 • 3

Nghiên cứu chỉ định và kết quả phẫu thuật cắt gan kết hợp phương pháp tôn thất tùng và lortat jacob điều trị ung thư biểu tế bào gan

Nghiên cứu chỉ định và kết quả phẫu thuật cắt gan kết hợp phương pháp tôn thất tùng và lortat jacob điều trị ung thư biểu mô tế bào gan
... phương pháp Tôn Thất Tùng Lortat- Jacob iều trị ung thư biểu tế bào gan 2- Đánh giá kết phẫu thuật cắt gan kết hợp phương pháp Tôn Thất Tùng Lortat- Jacob iều trị ung thư biểu tế bào gan CHƯƠNG ... định kết phẫu thuật cắt gan kết hợp phương pháp Tôn Thất Tùng Lortat- Jacob điều trị ung thư biểu tế bào gan nhằm mục tiêu: 1- Xác định định đặc điểm kỹ thuật cắt gan kết hợp phương pháp Tôn ... 1.5.3 Kỹ thuật cắt gan điều trị ung thư biểu tế bào gan 1.5.3.1 Các phương pháp cắt gan - Phương pháp cắt gan Tôn Thất Tùng (cắt gan cắt nhu gan trước): nguyên lý kỹ thuật cắt gan có kế...
 • 156
 • 1,020
 • 10

Đặc điểm của dấu ấn huyết thanh và kiểu gien của virut viêm gan B trên bệnh nhân xơ ganung thư biểu tế bào gan

Đặc điểm của dấu ấn huyết thanh và kiểu gien của virut viêm gan B trên bệnh nhân xơ gan và ung thư biểu mô tế bào gan
... dấu < /b> ấn < /b> huyết < /b> kiểu < /b> gien < /b> virút viêm < /b> gan < /b> B bệnh nhân gan < /b> ung thư biểu tế b o gan< /b> nhằm mục tiêu: Xác đònh diện mối liên quan dấu < /b> ấn < /b> huyết < /b> (DAHT) VRVGB BN XG UTBMTBG Xác đònh ý nghóa thể đột biến ... phân b kiểu < /b> gien < /b> VRVGB: Kiểu < /b> gien < /b> C 34% Không xác đònh 17% Kiểu < /b> gien < /b> A Kiểu < /b> gien < /b> B 3% 46% Biểu đồ 3.9: Sự phân b kiểu < /b> gien < /b> VRVGB 11 Kiểu < /b> gien < /b> B (57,1%) có tỷ lệ cao kiểu < /b> gien < /b> C (42,9%): B ng ... 350 triệu người b nhiễm virút viêm < /b> gan < /b> B (VRVGB) mạn tính 25-40% người tử vong biến chứng gan < /b> (XG) ung thư biểu tế b o gan < /b> (UTBMTBG hay UTG) Vì vậy, nhiễm VRVGB xem vấn đề y tế toàn cầu Việt...
 • 28
 • 316
 • 1

Nghiên cứu gen Pres, gen X của virut viêm gan B trong mô, huyết thanh và một số dấu ấn huyết thanh ở bệnh nhân ung thư biểu tế bào gan

Nghiên cứu gen Pres, gen X của virut viêm gan B trong mô, huyết thanh và một số dấu ấn huyết thanh ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan
... b nh nhân ung th biểu tế b o gan < /b> Phát số đột biến vùng gen < /b> PreS, < /b> X < /b> b nh nhân ung th biểu tế b o gan < /b> X< /b> c định tỷ lệ phân b kiểu gen < /b> HBV với số dấu ấn huyết b nh nhân ung th biểu tế b o gan < /b> ... Nhận x< /b> t: Kiểu gen < /b> HT C C C C B, B B B B B C C B B B B Đặc điểm giải trình tự gen < /b> HT X < /b> X X,< /b> X xoá đoạn X < /b> X, X < /b> /gen < /b> ngời/PreC X,< /b> Xxoá đoạn X < /b> chèn đoạn X < /b> X X < /b> X ,X < /b> xoá đoạn X,< /b> Xxoá đoạn X < /b> X X,< /b> X xoá ... Đặc điểm gen < /b> PreS, < /b> gen < /b> X < /b> HBV khác huyết thanh: Tỷ lệ ADN-HBV(+) vùng gen < /b> preS b nh nhân ung th biểu tế b o gan < /b> huyết 94,3% ung th 57,1% Tỷ lệ ADN-HBV(+) vùng gen < /b> X < /b> huyết 60% ung th...
 • 27
 • 489
 • 4

BAI 5 thực tập giải phẫu bệnh ung thư biểu tế bào gan

BAI 5 thực tập giải phẫu bệnh ung thư biểu mô tế bào gan
... UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN Ung thư biểu tế bào gan Tế bào ung thư: đa dạng, không đều, chủ yếu có hình đa diện với nhân lớn, chất nhiễm sắc thô, hạt nhân lớn, nhiều nhân chia  ung thư: ... tế bào ung thư xếp thành bè, đảo khối; xen kẽ có xoang mạch với nhiều vùng hoại tử, chảy máu UNG THƯ BIỂU MÔ ĐƯỜNG MẬT TRONG GAN Ung thư biểu tế bào đường mật gan Tiêu chuẩn chẩn đoán: -Mô ... cấu trúc học) Ung thư biểu ống tuyến vú xâm nhập (các cấu trúc học) Ung thư biểu ống tuyến vú xâm nhập (các cấu trúc học) Ung thư biểu ống tuyến vú xâm nhập (nhân tế bào u không...
 • 34
 • 914
 • 18

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, độ biệt hóa tế bào u và đột biến gene HBx ở bệnh nhân ung thư biểu tế bào gan nhiễm virus viêm gan B

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, độ biệt hóa tế bào u và đột biến gene HBx ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan nhiễm virus viêm gan B
... sàng, < /b> độ < /b> biệt < /b> hóa < /b> tế < /b> b o < /b> u < /b> đột < /b> biến < /b> gene < /b> HBx < /b> b nh < /b> nhân < /b> ung < /b> thư < /b> bi u < /b> mô < /b> tế < /b> b o < /b> gan < /b> nhiễm < /b> virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B với mục ti u:< /b> Khảo sát đặc < /b> điểm < /b> lâm < /b> sàng, < /b> cận < /b> lâm < /b> sàng, < /b> độ < /b> biệt < /b> hóa < /b> tế < /b> b o < /b> u < /b> b nh < /b> nhân < /b> ung < /b> ... nhân < /b> ung < /b> thư < /b> bi u < /b> mô < /b> tế < /b> b o < /b> gan < /b> nhiễm < /b> virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B Xác định tỷ lệ mối liên quan đột < /b> biến < /b> gene < /b> HBx < /b> virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B với số số cận < /b> lâm < /b> sàng b nh < /b> nhân < /b> viêm < /b> gan < /b> mạn ung < /b> thư < /b> bi u < /b> mô < /b> tế < /b> b o < /b> gan < /b> NHỮNG ... lệ b nh < /b> nhân < /b> ung < /b> thư < /b> bi u < /b> mô < /b> tế < /b> b o < /b> gan < /b> độ < /b> biệt < /b> hóa < /b> tế < /b> b o < /b> vừa chiếm chủ y u < /b> (69,14%), tiếp đến độ < /b> biệt < /b> hóa < /b> cao (19,14%) độ < /b> biệt < /b> hóa < /b> (11,72%) - 39,36% b nh < /b> nhân < /b> ung < /b> thư < /b> bi u < /b> mô < /b> tế < /b> b o < /b> gan...
 • 50
 • 619
 • 6

Nghiên cứu giá trị cộng hưởng từ trong chẩn đoán và theo dõi điều trị ung thư biểu tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầu

Nghiên cứu giá trị cộng hưởng từ trong chẩn đoán và theo dõi điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầu
... thư biểu tế bào gan Xác định giá trị chẩn đoán ung thư biểu tế bào gan cộng hưởng từ Đánh giá giá trị cộng hưởng từ theo dõi điều trị ung thư biểu tế bào gan sau nút mạch hóa dầu 3 TỔNG ... tài "Nghiên cứu giá trị cộng hưởng từ chẩn đoán theo dõi điều trị ung thư biểu tế bào gan phương pháp nút mạch hóa dầu nhằm ba mục tiêu sau: tả đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ ung thư biểu ... nhận xét giá trị cộng hưởng từ chẩn đoán ung thư biểu tế bào gan 4.5 GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ GAN TRONG THEO DÕI SAU NÚT ĐỘNG MẠCH GAN BẰNG HÓA DẦU 4.5.1 Đặc điểm hình ảnh sau điều trị 49 Bảng...
 • 71
 • 416
 • 1

ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU TẾ BÀO GAN (HCC) ppt

ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN (HCC) ppt
... Hai nguồn cung cấp máu cho gan có xu hướng làm phát triển nhiều trị liệu chỗ nhắm có chọn lọc đến tổn thư ng ung thư biểu tế bào gan (HCC) tưới máu mức động mạch gan thay nhu gan tưới máu ... sống điều trị HCC, việc sử dụng hóa liệu pháp phối hợp trị liệu nhắm đích có tầm quan trọng thành công phối hợp điều trị khối u đặc khác 2.Đích phân tử ung thư biểu tế bào gan Do việc thiếu điều ... ghép gan cao 75% Ghép gan từ người hiến tặng sống nguồn gan khác ngày chấp nhận, tranh luận Cách tiếp cận điều trị đem đến nguy cho người hiến tặng người nhận 2 .Điều trị bổ trợ ung thư biểu tế...
 • 25
 • 264
 • 4

KHẢO SÁT ĐỘNG BẮT THUỐC TƯƠNG PHẢN TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA UNG THƯ BIỂU TẾ BÀO GAN docx

KHẢO SÁT ĐỘNG BẮT THUỐC TƯƠNG PHẢN TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN docx
... cứu ghi nhận nhiều (64,9%) Cách bắt thuốc động mạch hai nhóm 3cm có ý nghĩa thống kê Khảo sát động bắt thuốc tương phản Khảo sát động bắt thuốc tương phản CHT quan trọng để xác định UTBMTBG(Error! ... tiêm thuốc hình ảnh khảo sát động bắt thuốc Đối với bệnh nhân u gan đa ổ, chọn khối u có kích thư c lớn để phân tích Xử lý số liệu Phân tích cách bắt thuốc khối u gan khảo sát động bắt thuốc, ... ĐỀ Ung thư biểu tế bào gan (UTBMTBG- hepatocellular carcinoma) ung thư gan nguyên phát thư ng gặp nhất, thư ng xuất biến chứng bệnh gan mãn tính: viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C, xơ gan( 2-4)...
 • 18
 • 332
 • 0

Báo cáo y học: "Đặc điểm và nguồn mạch nuôi u ở bệnh nhân ung thư biểu tế bào gan" pot

Báo cáo y học:
... BN khối u nhận m u thêm từ nguồn mạch bàng hệ gan, chủ y u từ ĐM hoành * Từ khoỏ: Ung thư bi u tế bào gan; Đặc điểm; Nguồn mạch nuụi u Study of features and supplying vein in patients ... shunt động TM [2] * Số lượng nguồn cấp m u nuôi khối u gan: nguồn nuôi: 92 BN (93,9%) nguồn nuôi: BN (4,1%) nguồn nuôi: BN (2%) Bảng 3: Các nguồn mạch nuôi u gan n % 63 66,3 5,1 28 28,6 Cộng 98 ... u có phá h y tạo shunt động TM gan * Nguồn mạch nuôi u: - 93,9% khối u nguồn nuôi, đa số từ ĐM gan phải (65,3%) - BN (6,1%) có khối u gan nuôi dưỡng thêm từ nguồn mạch bàng hệ gan, chủ y u...
 • 17
 • 283
 • 4

tóm tắt luận án nghiên cứu chỉ định và kết quả phẫu thuật cắt gan kết hợp phương pháp tôn thất tùng và lortat-jacob điều trị ung thư biểu tế bào gan

tóm tắt luận án nghiên cứu chỉ định và kết quả phẫu thuật cắt gan kết hợp phương pháp tôn thất tùng và lortat-jacob điều trị ung thư biểu mô tế bào gan
... gỗ - Biện pháp kỹ thuật: kỹ thuật nhân giống, luận án nghiên cứu tạo giâm hom, nuôi cấy mô - hom; kỹ thuật trồng luận án nghiên cứu mật độ phân bón; kỹ thuật tạo trầm Bố cục luận án Ngoài phần ... viết tắt, danh mục bảng biểu, hình ảnh, luận án gồm có phần sau đây: - Phần mở đầu - Chương Tổng quan vấn đề nghiên cứu 3 - Chương Nội dung phương pháp nghiên cứu - Chương Kết nghiên cứu thảo luận ... thực Kết Nghiên cứu xác định số sở khoa học góp phần đề xuất giải pháp kỹ thuật gây trồng, tác động tạo trầm khả sử dụng gỗ Dó bầu Việt Nam Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nội dung...
 • 24
 • 239
 • 0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật ung thư biểu tế bào gan trên nền gan không xơ

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào gan trên nền gan không xơ
... chưa có ngiên cứu tập trung vào đối tượng gan không xơ. Chính tiến hành đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị phẫu thuật ung thư biểu tế bào gan gan không xơ" Đề tài ... trị tái phát ung thư gan ung thư khác 1.7 Điều trị ung thư biểu tế bào gan 1.7.1 Điều trị phẫu thuật 29 Chỉ định điều trị phẫu thuật :Phẫu thuật cắt gan điều trị ung thư gan nguyên phát định ... chọn hồ sơ có phẫu thuật, kiểm tra phiếu kết GPB ung thư biểu tế bào GAN Gan không đưa vào nghiên cứu 2.3.2.Các nội dung nghiên cứu 2.3.2.1 .Mô tả dặc điểm chung nhóm nghiên cứu Các thông...
 • 62
 • 656
 • 4

nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ung thư biểu tế bào gan bằng phẫu thuật tại bệnh viện k

nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phẫu thuật tại bệnh viện k
... VÀ ĐÀO TẠO BÉ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LÊ VĂN THÀNH NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ K T QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN BẰNG PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN K Chuyên ngành: Ung ... Y HÀ NỘI BÉ Y TẾ LÊ VĂN THÀNH NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ K T QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN BẰNG PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN K ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC HÀ NỘI - ... “Nghiờn cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng k t sớm điều trị phẫu thuật ung thư gan nguyờn phỏt” Nguyễn Phúc Cương (1976), “Nghiờn cứu gải phẫu bệnh - Lâm sàng thực nghiệm ung thư gan nguyờn phỏt”,...
 • 39
 • 451
 • 2

Luận văn thạc sĩ y học: Nghiên cứu ứng dụng phân loại Barcelona trong ung thư biểu tế bào gan tại khoa Tiêu hóa bệnh viện Bạch Mai

Luận văn thạc sĩ y học: Nghiên cứu ứng dụng phân loại Barcelona trong ung thư biểu mô tế bào gan tại khoa Tiêu hóa bệnh viện Bạch Mai
... dục v đo tạo y tế trờng đại học y H nội KIU TH VIT H NGHIÊN CứU ứNG DụNG PHÂN LOạI BARCELONA TRONG UNG THƯ BIểU Tế BO GAN TạI KHOA TIÊU HóA BệNH VIệN BạCH MAI Chuyờn ngnh : Ni khoa Mó s : 60.72.20 ... 80% x gan l ruu, ung th gan ch yu xy x gan ru Vit Nam, x gan hu ht l viờm gan virus v viờm gan mn K húa ch yu xy loi x gan ny - Viờm gan virus: bng kớnh hin vi in t, ngi ta ó tỡm thy t bo ung ... Gan cú thu trỏi v phi, phõn th y, h phõn th y + Gan phi cú phõn th y trc (h phõn th y V - VIII) v phõn th y sau (h phõn th y VI - VII) + Gan trỏi cú phõn th y gia (h phõn th y IV) v phõn thựy...
 • 88
 • 2,758
 • 7

nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính phối hợp alpha foetoprotein trong chẩn đoán ung thư biểu tế bào gan

nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính phối hợp alpha foetoprotein trong chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan
... giá trị chụp cắt lớp vi tính Alpha fetoprotein chẩn đoán ung thư biểu tế bào gan Đánh giá độ nhạy, độ đặc hiệu chụp cắt lớp vi tính, Alpha fetoprotein phối hợp hai xét nghiệm chẩn đoán ung thư ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TÀO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC NGUYỄN HỮU MẠNH NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH PHỐI HỢP ANPHA FOETOPROTEIN TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN ... trên, nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu giá trị chụp cắt lớp vi tính phối hợp Alpha foetoprotein chẩn đoán ung thư biểu tế bào gan với mục tiêu sau: Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, giá...
 • 102
 • 411
 • 4

Xem thêm