Áp dụng ẩn dụ ngữ pháp của Halliday vào việc phân tích một số kiểu câu tiếng Việt

Báo cáo áp dụng lý thuyết về tính hiện thân trong việc phân tích một số hiện tượng của ngôn ngữ

Báo cáo  áp dụng lý thuyết về tính hiện thân trong việc phân tích một số hiện tượng của ngôn ngữ
... nghiệm sống hàng ngày [10] Áp dụng khái niệm tính thân việc phân tích ngôn ngữ Trong phần viết, phân tích số thí dụ nhằm làm rõ thêm tính thân ngôn ngữ 3.1 Về mặt từ vựng, ta lấy ví dụ cách sử dụng ... làm việc với đối tượng ngôn ngữ, đặc biệt sinh viên học ngoại ngữ, cần hiểu rõ khái niệm áp dụng vào việc sử dụng ngôn ngữ, thí dụ cần chuyển đổi ngôn ngữ qua ngôn ngữ giải thích tượng cụ thể ngôn ... nghĩa mang tính thân, suy nghĩ mang tính thân [8] Tính thân cần hiểu học thuyết mang tính chất triết lý; mà dựa dẫn chứng thực tế có ngôn ngữ Ngôn ngữ gắn chặt với người, trải nghiệm người tích lũy...
 • 8
 • 81
 • 0

the use of grammatical metaphors in barack obama’s presidential nomination acceptance speech = cách sử dụng ẩn dụ ngữ pháp trong bài diễn văn chấp nhận sự tiến cử làm ứng viên tổng thống của ông barack obama

the use of grammatical metaphors in barack obama’s presidential nomination acceptance speech = cách sử dụng ẩn dụ ngữ pháp trong bài diễn văn chấp nhận sự tiến cử làm ứng viên tổng thống của ông barack obama
... ideational metaphors in Barack Obama s Presidential Nomination Acceptance Speech ……………………………………………………………… … 28 Table 8: Types of metaphors of mood in Barack Obama s Presidential Nomination Acceptance Speech ……………………………………………………………… ... to describe the nature of grammatical metaphor in general and examining the use of grammatical metaphor in Barack Obama s Presidential Nomination Acceptance Speech in particular Much of our effort ... Major findings This thesis aims at examining the use of grammatical metaphor in Barack Obama s Presidential Nomination Acceptance Speech After studying, we recognized that both ideational and interpersonal...
 • 82
 • 229
 • 0

ứng dụng phương pháp phân tích dna góp phần vào việc phân loại một số loài gỗ quý thuộc chi dalbergia của việt nam

ứng dụng phương pháp phân tích dna góp phần vào việc phân loại một số loài gỗ quý thuộc chi dalbergia của việt nam
... Ngoi chi Dalbergia cũn cú nhiu loi cú giỏ tr bo tn nh: Dalbergia baronii, Dalbergia brownei, Dalbergia cearensis, Dalbergia cochinchinensis, Dalbergia decipularis, Dalbergia ecastaphyllum, Dalbergia ... assamica D assamica D assamica D assamica D assamica D cochinchinensis D cochinchinensis D cochinchinensis D cochinchinensis D cochinchinensis D nigrescens D nigrescens D nigrescens H Ni H Ni ... frutescens, Dalbergia louvelii, Dalbergia madagascariensis, Dalbergia melanoxylon, Dalbergia nigra, Dng Vn Tng Dalbergia oliveri, Dalbergia sissoo, Dalbergia stevensonii, Dalbergia tonkinensis, Dalbergia...
 • 81
 • 270
 • 1

Ứng dụng lí thuyết ngữ pháp văn bản vào việc xây dựng hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng viết bài văn ở tiểu học

Ứng dụng lí thuyết ngữ pháp văn bản vào việc xây dựng hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng viết bài văn ở tiểu học
... Thiết kế hệ thống tập rèn luyện viết văn làm văn tiểu học dựa thuyết Ngữ pháp văn .51 2.2.1 Hệ thống tập rèn luyện liên kết câu 51 2.2.2 Hệ thống tập rèn luyện xây dựng đoạn ... viết văn làm văn tiểu học dựa thuyết Từ yêu cầu khoa học thực tiễn mạnh dạn sâu vào nghiên cứu đề tài: ứng dụng thuyết ngữ pháp văn vào việc xây dựng hệ thống tập rèn luyện viết văn ... Trờng Đại học Vinh Trần thắng ứng dụng thuyết ngữ pháp văn vào việc xây dựng hệ thống tập rèn luyện viết văn làm văn tiểu học chuyên ngành: giáo dục học (bậc tiểu học) mã số:...
 • 113
 • 469
 • 3

skkn SKKN áp dụng đổi mới phưong pháp giảng dạy vào việc rèn kỉ năng đặt câu và chữa lổi tiếng việt cho HS lớp 6

skkn SKKN áp dụng đổi mới phưong pháp giảng dạy vào việc rèn kỉ năng đặt câu và chữa lổi tiếng việt cho HS lớp 6
... nh¾c nhë HS ho¹t ®éng - Gi¸o viªn tỉ chøc cho häc sinh tr×nh bÇy kÕt qđa ho¹t ®éng cđa nhãm, tỉ chøc cho líp nhËn xÐt vµ bỉ sung - Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ kh¸t qu¸t vµ bỉ sung kiÕn thøc cho häc sinh ... nhÊt líp 6A d B¹n Lan lµ ngêi häc giái nhÊt líp 6A * Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn; - Gi¸o viªn ph¸t phiÕu häc tËp cho häc sinh - Gi¸o viªn ®i xng c¸c nhãm, quan s¸t, theo dâi vµ nh¾c nhë HS ho¹t ®éng ... chøc cho häc sinh nhí l¹i kü n¨ng x¸c ®Þnh vỊ thµnh phÇn chđ ng÷ nh sau; §ã lµ chđ ng÷ thêng tr¶ lêi cho c¸c c©u hái : Ai?, C¸i g×?, §Ĩ t×m chđ ng÷ thÝch hỵp vµo chç trèng ph¶i ®Ỉt c©u hái cho...
 • 16
 • 53
 • 0

Tình hình đói nghèo ở Việt Nam và vận dụng các phương pháp phân tích thống kê vào việc phân tích tình hình đói ngèo ở Việt Nam

Tình hình đói nghèo ở Việt Nam và vận dụng các phương pháp phân tích thống kê vào việc phân tích tình hình đói ngèo ở Việt Nam
... sở lý luận 1:Khái niệm đói nghèo: Tại hội nghị chống nghèo đói uỷ ban kinh tế xã hội khu vực châu TBD(ESCAP) tổ chức Bangkok Thái Lan vào 9/1993 .Các quốc gia khu vực thống cao cho Nghèo khổ tình ... nguyên nhân nghèo đối Việt Nam 2.1 Đặc điểm nghèo đói 2006-2010 -Tình trạng nghèo phi lơng thực, lơng thực chủ yếu Tuy phận đồng bào dân tộc thiểu số nghèo lơng thực ,thực phẩm -Nghèo tập trung ... miền Tây Bắc Nam Trung Bộ) -Xuất nhóm hộ ngèo lạc hậu việc gia nhập WTO, dẫn đến việc làm, thu nhập nhóm làm công ăn lơng loại hình doanh nghiệp 2.2 Nguyên nhân nghèo đói Nghèo đói nhiều nguyên...
 • 24
 • 513
 • 0

phân tích một số kết cấu sử dụng trên ô tô hiện nay

phân tích một số kết cấu sử dụng trên ô tô hiện nay
... 2: Phân tích số kết cấu sử dụng ô 10 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG LÁI 2.1.Công dụng hệ thống lái Hệ thống lái ô dùng để thay đổi hướng chuyển động ô giữ cho ô chuyển động theo hướng 2.2 .Phân ... siêu âm, Laze áp dụng vào kết cấu ô Trong tương lai chứng kiến cách mạng vi mạch vi kết cấu kỹ thuật ô Trên số xe ô phục vụ du lịch quốc tế trang bị hệ thống dẫn đường tự đông cho lái xe ... ô đại Hà Nội Tp Hồ Chí Minh Để đáp ứng phát triển ngành công nghiệp ô nước ta 10, 20 năm việc đào tạo cán khoa học kỹ thuật cho ngành khí ô việc cần thiết cấp bách giai đoạn Một số cấu...
 • 63
 • 373
 • 0

nghiên cứu danh hóa như một hình thức ẩn dụ ngữ pháp trong các diễn văn chính trị tiếng anh và tiếng việt theo quan điểm ngữ pháp chức năng của hệ thống

nghiên cứu danh hóa như một hình thức ẩn dụ ngữ pháp trong các diễn văn chính trị tiếng anh và tiếng việt theo quan điểm ngữ pháp chức năng của hệ thống
... PERSPECTIVE OF SYSTEMIC FUNCTIONAL GRAMMAR (Nghiên cứu danh hóa hình thức ẩn dụ ngữ pháp diễn văn trị tiếng Anh tiếng Việt theo quan điểm ngữ pháp chức hệ thống) M.A Minor Programme Thesis Field: ... Ngôn ngữ học đối chiếu cú pháp Tiếng Anh- Tiếng Việt, Nxb ĐHQG Hà Nội Hồ Chí Minh tuyển tập (2002), Nxb Chính trị quốc gia Nguyễn Quang (2002), Một số vấn đề giao tiếp nội văn hóa giao văn hóa, ... from http://www.vanhoahoc.edu.vn Vietnamese: Diệp Quang Ban (2005), Ngữ pháp Tiếng Việt, Nxb GD Phan Mậu Cảnh (2008), Đặc trưng văn hóa, cội nguồn văn hóa thể chúng ca dao người Việt, retrieved...
 • 73
 • 332
 • 0

phương pháp đánh giá mới, áp dụng cả những lĩnh vục về quản lý và phân tích kinh tế với một dự án giáo dục và môi trường được thực hiện thí điếm trên địa bàn thành phổ hà nội

phương pháp đánh giá mới, áp dụng cả những lĩnh vục về quản lý và phân tích kinh tế với một dự án giáo dục và môi trường được thực hiện thí điếm trên địa bàn thành phổ hà nội
... tài phương pháp đánh giá mới, áp dụng lĩnh vục quản phân tích kinh tế với dự án giáo dục môi trường thực thí điếm địa bàn thành phổ Nội tố chức nước thực - mặt không gian: Trên địa bàn thành ... Bảng 5: Đánh giá dự Quan điếm phân tích n thí điếm giáo dục môi trưòng Trong phạm vi chuyên đề đánh giá hiệu mô hình truyền thông giáo dục môi trường trường tiểu học thuộc dự án 3R-HN, vận dụng ... lợi thực đạt TRƯỜNG hiệu đến môi HỌC trường GIÁO MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC TIỂU THUỘC Dự dục môi trường bao gồm giáo dục môi trường Có thể thấy phương pháp vừa dùng quản lý, vừa dùng kinh ÁN 3R-HN trường...
 • 54
 • 80
 • 0

đấu giá, đấu thầu quốc tế đặc điểm, phương thức tiến hành, tình hình áp dụng và các giải pháp của hai phương thức giao dịch này trong mua bán hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam

đấu giá, đấu thầu quốc tế đặc điểm, phương thức tiến hành, tình hình áp dụng và các giải pháp của hai phương thức giao dịch này trong mua bán hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam
... 2.2 Đặc điểm 2.3 Các bớc tiến hành Phần II: Vận dụng đấu giá đấu thầu quốc tế vào kinh doanh xuất nhập Việt nam Tình hình áp dụng đấu giá, đấu thầu Việt Nam ... đấu giá quốc tế Việt nam Đánh giá tác động đấu giá đấu thầu vào xuất nhập hàng hoá Việt nam Tác động đấu thầu đấu giá vào xuất nhập hàng hoá Việt nam vài năm qua có phát triển nhng cha cao, doanh ... doanh nghiệp nớc doanh nghiệp nớc đầu t vào thị trờng nớc Do đó, trớc hết tìm hiểu chung hai phơng thức đấu giá đấu thầu quốc tế Phần I: Khái niệm, đặc điểm phơng thức tiến hành đấu giá đấu thầu...
 • 9
 • 2,143
 • 20

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc phân tích tài chính dự án tại Công ty Vật liệu Xây dựng và Xây lắp thương mại

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc phân tích tài chính dự án tại Công ty Vật liệu Xây dựng và Xây lắp thương mại
... phẩm chất đạo đức nghiêm túc công việc đặt mục tiêu chất lượng dự án đầu tư lên hàng đầu Hiện nay, đội ngũ cán lập dự án Công ty Vật liệu Xây dựng Xây lắp thương mại người tốt nghiệp đại học, ... từ lập dự toán phân bổ cho hạng mục công trình thi công Quá trình phân tích tài dự án dựa sở số liệu tổng vốn đầu tư, vốn vay để vào để xét đến vấn đề chi phí doanh thu dự án Thông tin dự án nói ... sẵn cho thấy rằng, việc đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất bê tông thương phẩm bê tông đúc sẵn nhằm mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh Công ty Vật liệu Xây dựng Xây lắp thương mại thực cần thiết,...
 • 6
 • 185
 • 0

MỘT số GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC PHÂN TÍCH tài CHÍNH dự án tại CÔNG TY vật LIỆU xây DỰNG và xây lắp THƯƠNG mại

MỘT số GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC PHÂN TÍCH tài CHÍNH dự án tại CÔNG TY vật LIỆU xây DỰNG và xây lắp THƯƠNG mại
... Chí Minh Với 45 năm kinh nghiệm, Công ty Vật liệu xây dựng xây lắp thơng mại Công ty xây dựng hàng đầu, có uy tín Việt Nam Công ty Vật liệu xây dựng xây lắp thơng mại doanh nghiệp Nhà nớc bao gồm ... tốt nghiệp Giới thiệu Công ty Vật liệu xây dựng xây lắp thơng mại- Bộ thơng mại a Quá trình hình thành phát triển Công ty Vật liệu xây dựng xây lắp thơng mại- Bộ thơng mại có tên giao dịch quốc ... tông đúc sẵn Công ty Vật liệu xây dựng xây lắp thơng mại- Bộ thơng mại A cần thiết phải đầu t I Tại phải đầu t ? Tình hình xây dựng vật liệu xây dựng Trong năm qua, Xây dựng ngành Kinh tế quốc...
 • 65
 • 126
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ẨN DỤẨN DỤ NGỮ PHÁP" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... ngôn Nghiên cứu ẩn dụ ngữ pháp giúp không dừng lại chỗ tìm hiểu ẩn dụ mà tìm hiểu xác định ẩn dụ hoạt động tác động thể loại văn Nghiên cứu ẩn dụ ngữ pháp giúp ta khẳng định ẩn dụ công cụ quan ... thể Hai loại ẩn dụ ngữ pháp ẩn dụ thức ẩn dụ chuyển tác hoạt động hai mô hình tương ứng sau: ; (1) ẩn dụ thức ứng với ẩn dụ liên nhân, tức cẩu trúc lập ngôn gồm thức + phần dư (2) Ẩn dụ chuyển tác ... chọn lựa từ vựng ngữ pháp trình lập ngôn biến đổi ẩn dụ mang tính từ vựng ngữ pháp tuý từ vựng.” Halliday đưa hai loại ẩn dụ ngữ pháp cú: Ẩn dụ thức (metaphor of mood) ẩn dụ chuyển tác (metaphor...
 • 6
 • 318
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân tích một số dự án đầu tư của ngành thép3thực trạng áp dụng các quy định pháp luật về tài sản phân loại tài sản và hƣớng hoàn thiệnứng dụng kết quả nghiên cứu vào việc phân tích khó khăn và lỗi của ngƣời việt nam khi học giới từ tiếng pháptìm hiểu một số kiểu câu liên quan đến tồn tại trong tiếng việt từ góc độ ngữ nghĩa và ngữ dụngnêu những nội dung nghệ thuật đánh giặc của tổ tiên ta phân tích nội dung nghệ thuật chiến tranh nhân dân toàn dân đánh giặcáp dụng nguyên tắc khách quan và toàn diện để phân tích vấn đề còn tồn tại trong gdvận dụng mô hình kim cương của m porter để phân tích lợi thế cạnh tranh của ngành xuất khẩu gạo thái lanvận dụng mô hình cạnh tranh của m porter để phân tích tình hình cạnh tranhvận dụng mô hình cạnh tranh của m porter để phân tích tình hình cạnh tranh của mặt hàng tranh thêu thủ công của công ty xq việt nam trên thị trường ngaphân tích một số clkd có thể áp dụng cho telcomphân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị của công tytính toán và phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh dựa trên số liệu của bảng bao cáo kế toánáp dụng thí điểm cơ chế tự kê khai tự nộp ở một số cục thuếtình hình áp dụng hệ thống quản lí chất lượng iso 9001 2000 tại một số doanh nghiệp lớn trong ngànhphân tích một số dự án điển hìnhMẫu bìa luận văn mau bia luan vandown loaddown loadLich hoc lop rieng dot 1 2016Cong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnDown load CV đi số 1712đề thi thử THQG 2018 môn vật lý lần 1 có đáp án.đề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.Nganh BH tinh den 18 8 2015Nganh QTNL tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Pháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, năm 2013Tuần 9. Cái gì quý nhất?Tuần 9. Đất Cà MauTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏKhảo sát đồng dao một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắcViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc