Căn bản Java _ Hướng đối tượng

Giáo trình Java - Lec3: Hướng đối tượng trong Java pptx

Giáo trình Java - Lec3: Hướng đối tượng trong Java pptx
... (CLASS) • Lớp xem khuôn mẫu (template) đối tượng (Object) • Trong lớp bao gồm thuộc tính đối tượng (properties) phương thức (methods) tác động lên thuộc tính • Đối tượng xây dựng từ lớp nên gọi thể ... phóng, dọn dẹp vùng nhớ cấp phát cho đối tượng liệu phương thức finalize() giúp cho người lập trình chủ động kiểm soát tốt trình hủy đối tượng thay vị giao cho trình dọn dẹp hệ thống tự động Đồng ... niệm interface: • Như biết lớp java có siêu lớp trực tiếp hay cha (đơn thừa kế) • Để tránh tính phức tạp đa thừa kế (multi-inheritance) lập trình hướng đối tượng, Java thay giao tiếp (interface)...
 • 67
 • 260
 • 0

Hướng đối tượng java căn bản

Hướng đối tượng java căn bản
... nghĩa VD: package myPackage class Myclass Lớp - Lớp mẫu hay kiểu chung cho tất đối tượng có đặc trưng giống - Mỗi đối tượng thể (một cá thể, đại diện) lớp xác định Public class Stack { private Vector ... tổ chức quản lý lớp Java - Mỗi Package thư mục chứa lớp - Ý nghĩa: + Giúp tránh trùng tên lớp + Giúp tổ chức quản lý lớp - Có loại Package: +Package định nghĩa sẵn (java. io, java. util, v.v ) +Package ... lớp, lớp khác truy cập Các thuộc tính lớp (tt) • abstract abstract class +Là lớp trừu tượng - khởi tạo đối tượng từ lớp trừu trường Là lớp chưa hoàn thành, cài đặt cụ thể, mở rộng lớp +Khai báo...
 • 17
 • 335
 • 0

Hướng đối tượng java căn bản CSS

Hướng đối tượng java căn bản CSS
... rộng * .css bên HTML, sử dụng thẻ phần để liên kết tập tin HTML MỨC ĐỘ ƯU TIÊN  Mức độ ưu tiên áp dụng CSS sau: External CSS < Internal CSS < Inline CSS  Có thể hiểu mã CSS "gần" ... CSS CSS gì? CSS (Cascading Style Sheet) mẫu định dạng phân tầng CSS chuẩn để định dạng tài liệu HTML, XHTML XML Lợi ích CSS  Giúp nhà thiết kế web có thêm ... khoảng cách, vị trí, biên, lề…  Thuộc tính CSS bổ sung vào HTML không phá vỡ cấu trúc HTML sẵn có  CSS làm tăng quán định dạng hiệu tải trang web ÁP DỤNG CSS VÀO TRANG HTML • Inline style: cách...
 • 36
 • 365
 • 0

Hướng đối tượng java căn bản JSP custom

Hướng đối tượng java căn bản JSP custom
... response.sendRedirect("./loginFail .jsp" ); • … Lưu ý: chuyển hướng từ trang jsp đến trang html, jsp hay servlet khác Tạo lớp đối tượng java( 1) Dùng thẻ o.Ý tưởng: Chúng ta tạo lớp đối tượng java gọi chúng ... o Cú pháp: < /jsp: forward> o Demo: Link Chuyển hướng trang JSP (3) Ví dụ: • • < /jsp: forward> ... JSP (Java Server Pages) & Custom Tags Khái niệm JSP JSP gì? JSP tảng Java cho phép tạo nội dung động cho HTML, XML,DHMTL, XHTML Thuận lợi dùng JSP: -Tạo trang web động...
 • 23
 • 342
 • 0

Bài tập thực hành lập trình hướng đối tượng javabản

Bài tập thực hành lập trình hướng đối tượng  java cơ bản
... chương trình trên? Bài tập 13 class Foreach2 { { double B = new double[5]; B[0]=34.6; B[1]=4.29; B[2]=54.1; B[3]=12.46; B[4]=42.14; (B[i]); } } } Hãy cho biết kết chương trình trên? Bài tập 14 ... System.out.println(); } } 3.1 Chương trình có lỗi không? Tại sao? 3.2 Hãy sửa lại để chương trình chạy Bài tập class Demo { public static void ... Bài tập class IfElseStruct { public static void main(String[] args) { int x = 15; int y = 20; if(x>y) System.out.print(x); else System.out.print(y) ; } } Hãy cho biết kết chương trình trên? Bài...
 • 6
 • 8,390
 • 109

kỹ thuật lập trình hướng đối tượng căn bản

kỹ thuật lập trình hướng đối tượng căn bản
... chương trình Bài giảng Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng 14/09/2013 1.1 Phương pháp lập trình hướng đối tượng  Phương pháp lập trình hướng đối tượng:  Lấy đối tượng làm tảng để xây dựng thuật ... lập trình hướng đối tượng 14/09/2013 Tài liệu tham khảo  Chương 1: Giáo trình Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng – Khoa CNTT – Viện Đại học Mở Hà Nội Bài giảng Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng ... có mối tương tác đối tượng với đối tượng khác Bài giảng Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng 14/09/2013 1.2 Các khái niệm đặc trưng  Các khái niệm:  Đối tượng (objects): thể độc lập nhớ, gồm biến...
 • 25
 • 139
 • 0

Javabản Chương I: Lập trình hướng đối tượng

Java cơ bản Chương I: Lập trình hướng đối tượng
... tái sử dụng đối tượng  Phương pháp tăng tốc tiến trình thiết kế phát triển, lần kết việc tái sử dụng đối tượng Chương 1: Lập Trình Hướng Đối Tượng 19 Tóm tắt học  Lập trình hướng Đối tượng cách ... hỏi đối tượng Chương 1: Lập Trình Hướng Đối Tượng 11 Tất đối tượng thuộc lớp có thuộc tính phương thức Một lớp nguyên mẫu đối tượng Nó xác định hành động khả thi thuộc tính cần thiết cho nhóm đối ... Những thuận lợi Phương pháp hướng Đối tượng Lập trình hướng đối tượng đòi hỏi chuyển hướng quan trọng tư lập trình viên Phương pháp làm cho tốc độ phát triển chương trình nhanh hơn, sử dụng cách...
 • 21
 • 151
 • 0

Tài liệu lập trình hướng đối tượng Java căn bảnOOP

Tài liệu lập trình hướng đối tượng Java căn bảnOOP
... Linh Mô hình lập trình hướng đối tượng  lớp Xe  xe  đối tượng thuộc lớp Xe Dựa tảng đối tượng (Object) Chương trình bao gồm nhiều tập quần thể đối tượng khác nhau, quần thể đối tượng thuộc ... hình lập trình (Imperative paradigm) Mẫu hình lập trình mô tả (Declarative paradigm)     Lập trình hàm (Functional programming) Lập trình logic (Logic programming ) Mẫu hình lập trình hướng đối ... Development Kit javac: Trình biên dịch java java: Trình thông dịch java: Chạy ứng dụng độc lập jdb : Gỡ rối (Java Debugger) appletviewer : Chạy ứng dụng applets javap - to print the Java bytecodes javaprof...
 • 238
 • 510
 • 4

Khóa luận tốt nghiệp Chương trình quản lý của cửa hàng bán đĩa theo tiếp cận hướng đối tượng

Khóa luận tốt nghiệp Chương trình quản lý của cửa hàng bán đĩa theo tiếp cận hướng đối tượng
... thiết kế toán Chương 1: Khảo Sát Hiện Trạng 1.1 Khảo sát: Cửa hàng tư nhân kinh doanh mặt hàng đĩa, việc thực quản cửa hàng sau:  Cửa hàng có nhiều mặt hàng đĩa khác nhau, mặt hàng đĩa mô tả ... ngày công việc cửa hàng thực tay Vì khó khăn hạn chế việc quản kinh doanh cửa hàng: Bán đĩa, thống kê tra cứu thông tin đĩa  Hiện cửa hàng tăng số lượng đĩa nên việc quản đĩa trở nên cần ... dụng 15  Quản nhập đĩa: Use-case nhằm quản mặt hàng đĩa nhập vào cửa hàng Khi đĩa nhập vào nhân viên ghi nhận phiếu nhập Sau hệ thống thực việc ghi nhận thẻ kho  Quản bán đĩa: Use-case...
 • 68
 • 190
 • 0

LẬP TRÌNH HƯỚNG đối TƯỢNG bài 02 cú PHÁP JAVAbản

LẬP TRÌNH HƯỚNG đối TƯỢNG  bài 02 cú PHÁP JAVA cơ bản
... Sốthực 11 12 8/24/2011 c Ký tự d Giá trịlogic 13 2.2 Giá trịhằng (literal) 14 a Sốnguyên H số8 (Octals) H số16 (Hexadecimals) Literals integer………… floating point…7.0f boolean……….true character……….'A' ... sửdụng biểu thức Java hỗtrợba kiểu thích 22 21 Câu lệnh Nội dung 23 Đị nh danh Các kiểu dữliệu Toán tử Cấu trúc điều khiển Mảng 24 8/24/2011 Toán tử(Operators) Thứtựưu tiên toán tử Java cung cấp ... toán tửnào thực trước – xác đị nh dấu ngoặc đơn theo ngầm đị nh 25 Nội dung 26 4.1 Lệnh if - else pháp Đị nh danh Các kiểu dữliệu Toán tử Cấ u trúc điề u khiể n Mảng 28 27 Ví dụ 4.2 Lệnh switch...
 • 8
 • 39
 • 0

Lập trình hướng đối tượng chương 1 cũ pháp javabản

Lập trình hướng đối tượng  chương 1 cũ pháp java cơ bản
... 011 010 (2) = 16 +8+2 =26 (10 ) Hệ số 16 (Hexadecimal) bắt đầu với kí tự o kí tự x  ox1A =  00 01 1 010 (2)=26 (10 ) Kết thúc ký tự “L” thể kiểu liệu long  26L  Ký tự hoa, thường cho giá trị  Ox1a, ... ngầm (chi tiết xem Lập trình hướng đối tượng với Java, Đoàn Văn Ban, trang 47)  Nội dung Định danh Các kiểu liệu Toán tử Cấu trúc điều khiển Mảng 4 .1 Lệnh if-else    Cú pháp if (điều kiện){ ... Ox1a, ox1A, oX1A, oX1a cho giá trị 26 hệ decimal b Số thực  float kết thúc ký tự f (hoặc F)   double kết thúc ký tự d (hoặc D)   7/1d e (hoặc E) sử dụng dạng biểu diễn khoa học   7.1f 7.1e2...
 • 45
 • 2,039
 • 0

Lập trình hướng đối tượng trong JAVA

Lập trình hướng đối tượng trong JAVA
... dụ : import java. util.Date; import java. io.*; Tất cả các lớp chuẩn của Java lưu gói tên là java Bạn phải nhập từng gói hay lớp bạn muốn sử dụng, riêng lớp gói java. lang lưu ... nam sinh khoang 1970 den 2100"); } } } } Bạn hãy xem thêm java. lang.Byte, java. lang.Short, java. lang.Integer, java. lang.Double, java. lang.Float để có được định nghĩa đầy đủ các phương ... mã lệnh bên ngoài Trong Java tính đóng gói thể hiện qua khái niệm lớp (Class) Lớp là hạt nhân của Java, tạo nền tảng cho lập trình hướng đối tượng Java Nó định nghĩa...
 • 33
 • 1,123
 • 17

Lập trình hướng đối tượng với Java

Lập trình hướng đối tượng với Java
... tái sử dụng đối tượng  Phương pháp tăng tốc tiến trình thiết kế phát triển, lần kết việc tái sử dụng đối tượng Chương 1: Lập Trình Hướng Đối Tượng 19 Tóm tắt học  Lập trình hướng Đối tượng cách ... thống lãnh vực ứng dụng Lập trình hướng đối tượng đề cập đến liệu thủ tục xử lý liệu theo quan điểm đối tượng Lập trình hướng đối tượng xem xét liệu thực thể đơn vị độc lập, với chất riêng đặc tính ... hỏi đối tượng Chương 1: Lập Trình Hướng Đối Tượng 11 Tất đối tượng thuộc lớp có thuộc tính phương thức Một lớp nguyên mẫu đối tượng Nó xác định hành động khả thi thuộc tính cần thiết cho nhóm đối...
 • 21
 • 499
 • 4

Tổng quan về lập trình hướng đối tượng với Java

Tổng quan về lập trình hướng đối tượng với Java
... trúc Java Java Platform • Java Virtual Machine (Java VM) • Java Application Programming Interface (Java API) myProgram .java Java API Java VM Hardware-Platform Mã nguồn Java Platform Kiến trúc Java ... Bài Tổng quan lập trình Java • • • • • • • • Giới thiệu ngôn ngữ Java Kiến trúc Java Nội dung chương trình Java Các kiểu liệu & toán tử Các cấu trúc điều ... Hiện nay, Java sử dụng để phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau: sở liệu, mạng, Internet, viễn thông Giới thiệu ngôn ngữ Java • Đặc điểm Java • • • • • • • • Đơn giản Hướng đối tượng Đa nhiệm...
 • 34
 • 488
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: bài tập java về hướng đối tượnglập trình hướng đối tượng với java đoàn văn banlập trình hướng đối tượng java đoàn văn banlập trình hướng đối tượng căn bảnbài tập lập trình hướng đối tượng java cơ bảnlập trình hướng đối tượng c căn bảncác khái niệm căn bản của công nghệ hướng đối tượnglập trình hướng đối tượng javalập trình hướng đối tượng với javalập trình hướng đối tượng trong javatiếp cận hướng đối tượngjava lập trình hướng đối tượngbài tập java hướng đối tượngphân tích hướng đối tượng quản lý bán hànglập trình hướng đối tượng bằng javahop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa họcBài 41. Thân câyBảng nhân 6Bài 22. p-ph, nhBài 17. u, ư