Kỹ thuật thông tin số th hoàng lê uyên thục, 185 trang

Tìm hiểu tổng quát về kỹ thuật thông tin số, tổng đài điện tử số SPC và đi sâu vào việc tìm hiểu hệ thống báo hiệu số 7 trong mạng điện thoại công cộng PSTN

Tìm hiểu tổng quát về kỹ thuật thông tin số, tổng đài điện tử số SPC và đi sâu vào việc tìm hiểu hệ thống báo hiệu số 7 trong mạng điện thoại công cộng PSTN
... Huy Đi p Phần II: Tổng quát cấu trúc chức tổng đài đi n tử số SPC Phần III: Tìm hiểu hệ thống báo hiệu số mạng đi n thoại công cộng PSTN Trong phần cố gắng sâu, tìm hiểu trình bày với tất hiểu ... Huy Đi p Phần II Tổng quát cấu trúc chức tổng đài đi n tử số (SPC) Chơng Tổng quan tổng đài đi n tử I Khái quát chung Giới thiệu chung: Để khắc phục hạn chế nhợc đi m các loại tổng đài đi n thoại ... tiếp thông hoàn toàn dựa vào phơng pháp thiết lập tổng đài tiếp thông hoàn toàn không tổn thất Năm 1 970 tổng đài đi n thoại số đợc sản xuất lắp đặt đa vào khai thác Pháp Sự đời tổng đài đi n tử...
 • 129
 • 465
 • 0

Bài giảng môn học kỹ thuật thông tin số

Bài giảng môn học kỹ thuật thông tin số
... kỹ thuật mã hóa nguồn, kỹ thuật mã hóa kênh, kỹ thuật ghép kênh, kỹ thuật điều chế, kỹ thuật đa truy cập - Tự nghiên cứu hệ thống thông tin số cụ thể TÀI LIỆU HỌC TẬP • [1] Bài giảng môn học Kỹ ... TIÊU MÔN HỌC • Mục tiêu cụ thể: sau học xong môn học, sinh viên có thể: - Hiểu rõ kỹ thuật sử dụng hệ thống thông tin số điển hình, bao gồm: kỹ thuật số hóa tín hiệu, kỹ thuật mã hóa đường dây, kỹ ... tập + sửa kiểm tra: tiết • Sinh viên tự học: 120+ tiết MỤC TIÊU MÔN HỌC • Mục tiêu chung: Trang bị cho sinh viên kiến thức kỹ thuật thông tin số, bao gồm kỹ thuật xử lý khác để truyền thành công...
 • 39
 • 787
 • 7

Kỹ thuật thông tin số

Kỹ thuật thông tin số
... Hiểu rõ kỹ thuật sử dụng hệ thống thông tin số điển hình, bao gồm: kỹ thuật số hóa tín hiệu, kỹ thuật mã hóa đường dây, kỹ thuật mã hóa nguồn, kỹ thuật mã hóa kênh, kỹ thuật ghép kênh, kỹ thuật điều ... chế, kỹ thuật đa truy cập - Tự nghiên cứu hệ thống thông tin số cụ thể TÀI LIỆU HỌC TẬP • [1] Bài giảng môn học Kỹ thuật Thông tin số • [2] Bưu điện Việt Nam, Điện thoại số tập - Ban thông tin ... Chương 2: Kỹ thuật số hóa mã hóa đường (8 tiết/2 buổi) • Chương 3: Kỹ thuật mã hóa nguồn (8 tiết/2 buổi) • Kiểm tra kỳ • Chương 4: Kỹ thuật mã hóa kênh (8 tiết/2 buổi) • Chương 5: Kỹ thuật ghép...
 • 39
 • 336
 • 1

BÀI GIẢNG: KỸ THUẬT THÔNG TIN SỐ potx

BÀI GIẢNG: KỸ THUẬT THÔNG TIN SỐ potx
... Hiểu rõ kỹ thuật sử dụng hệ thống thông tin số điển hình, bao gồm: kỹ thuật số hóa tín hiệu, kỹ thuật mã hóa đường dây, kỹ thuật mã hóa nguồn, kỹ thuật mã hóa kênh, kỹ thuật ghép kênh, kỹ thuật điều ... chế, kỹ thuật đa truy cập - Tự nghiên cứu hệ thống thông tin số cụ thể TÀI LIỆU HỌC TẬP • [1] Bài giảng môn học Kỹ thuật Thông tin số • [2] Bưu điện Việt Nam, Điện thoại số tập - Ban thông tin ... Chương 2: Kỹ thuật số hóa mã hóa đường (8 tiết/2 buổi) • Chương 3: Kỹ thuật mã hóa nguồn (8 tiết/2 buổi) • Kiểm tra kỳ • Chương 4: Kỹ thuật mã hóa kênh (8 tiết/2 buổi) • Chương 5: Kỹ thuật ghép...
 • 39
 • 486
 • 0

BÀI GIẢNG MÔN HỌC: KỸ THUẬT THÔNG TIN SỐ pptx

BÀI GIẢNG MÔN HỌC: KỸ THUẬT THÔNG TIN SỐ pptx
... kỹ thuật mã hóa nguồn, kỹ thuật mã hóa kênh, kỹ thuật ghép kênh, kỹ thuật điều chế, kỹ thuật đa truy cập - Tự nghiên cứu hệ thống thông tin số cụ thể TÀI LIỆU HỌC TẬP • [1] Bài giảng môn học Kỹ ... TIÊU MÔN HỌC • Mục tiêu cụ thể: sau học xong môn học, sinh viên có thể: - Hiểu rõ kỹ thuật sử dụng hệ thống thông tin số điển hình, bao gồm: kỹ thuật số hóa tín hiệu, kỹ thuật mã hóa đường dây, kỹ ... tập + sửa kiểm tra: tiết • Sinh viên tự học: 120+ tiết MỤC TIÊU MÔN HỌC • Mục tiêu chung: Trang bị cho sinh viên kiến thức kỹ thuật thông tin số, bao gồm kỹ thuật xử lý khác để truyền thành công...
 • 40
 • 455
 • 0

Kỹ thuật thông tin số - Chương 1 pptx

Kỹ thuật thông tin số - Chương 1 pptx
... (channel) v nháûn tin (information destination): Ngưn tin Kãnh tin Nháûn tin Hçnh 1. 3 Så âäư khäúi chỉïc nàng ca mäüt hãû thäúng thäng tin täøng quạt Ngưn tin l nåi sn sinh hay chỉïa cạc tin cáưn truưn ... Pierce âãư xút thäng tin vãû tinh -3 - http://www.ebook.edu.vn Chỉång I 19 56 Videotape âỉåüc sỉí dủng láưn âáưu båíi Ampex 19 57 Liãn Xä phọng thnh cäng vãû tinh âáưu tiãn Sputnik I 19 58 A L Schawlow ... sn xút âéa compact 19 81 Sn xút mạy cạ nhán IBM 19 84 Apple giåïi thiãûu mạy Macintosh 19 85 Mạy fax tråí nãn phäø biãún 19 89 Motorola giåïi thiãûu âiãûn thoải tãú bo b tụi 19 90-nay K ngun ca xỉí...
 • 16
 • 167
 • 0

Kỹ thuật thông tin số - Chương 2 pdf

Kỹ thuật thông tin số - Chương 2 pdf
... T T ⎪ ⎩0, t > T Âäư thë ca tên hiãûu tam giạc hçnh 2. 7 -T T Hçnh 2. 7 Tên hiãûu tam giạc - 22 - http://www.ebook.edu.vn - Chỉång II- 9/15 /2 - Tên hiãûu däúc âån vë (unit ramp) l tên hiãûu: ⎧t ... hiãûu nhiãùu l nhỉỵng tên hiãûu ngáùu nhiãn - 18 - http://www.ebook.edu.vn - Chỉång II- 9/15 /2 2 .2 Biãøu diãùn tên hiãûu xạc âënh theo thåìi gian 2. 2.1 Tên hiãûu váût l v tên hiãûu toạn hc Tên ... ) −∞ v du ( t ) = δ( t ) dt - 21 - http://www.ebook.edu.vn - Chỉång II- 9/15 /2 Âäư thë ca tên hiãûu bỉåïc nhy âån vë hçnh 2. 5 Hçnh 2. 5 Tên hiãûu bỉåïc nhy âån vë - Tên hiãûu chỉỵ nháût (rectangular)...
 • 27
 • 257
 • 0

Kỹ thuật thông tin số - Chương 3 pot

Kỹ thuật thông tin số - Chương 3 pot
... 528 99 2-1 0 23 1111 95 1008 0000 96 1056 198 4-2 0 43 1111 111 2016 0000 112 2112 39 6 8-4 095 1111 127 4 032 3 2 -3 3 6 4-6 7 12 8-1 35 25 6-2 71 16 51 2-5 43 32 102 4-1 087 64 204 8-2 176 128 001 ... bäü gii m 0-1 000 0000 2 -3 0001 3 0 -3 1 1111 15 31 0000 16 33 6 2-6 3 1111 31 63 0000 32 66 12 4-1 27 1111 47 126 0000 48 132 24 8-2 55 1111 63 252 0000 64 264 49 6-5 11 1111 ... Täúc âäü bit (kbps) 64 32 16 64 - 48 4.8 2.4 MOS 4 .3 4.1 3. 7 - 4 .3 3.2 - Chỉång III - Âäü phỉïc tảp tỉång âäúi 10 0 .3 30 5 0-1 00 40 Bng 3. 6 (Âiãøm MOS cao nháút l 5.0) 3. 8 M họa audio Ngoi cạc...
 • 37
 • 204
 • 0

Kỹ thuật thông tin số - Chương 4 ppt

Kỹ thuật thông tin số - Chương 4 ppt
... cho tin Lỉåüng tin ca mäüt tin i âỉåüc k hiãûu l I(i) Âënh nghéa lỉåüng tin ca mäüt tin i l: I(i) = log = − log p(i) p(i) - 82 - http://www.ebook.edu.vn - Chỉång IV - Âån vë âo ca lỉåüng tin ... våïi xạc sút l (4) Duût cáy m âãø tçm tỉì m tỉång ỉïng våïi tỉìng k tỉû ca ngưn - 94 - http://www.ebook.edu.vn - Chỉång IV - Hçnh 4. 4 a trçnh by vê dủ vãư m họa Huffman cho ngưn tin trãn Nãúu ta ... ta cọ thãø v lải cáy m Huffman vỉìa láûp âỉåüc hçnh 4. 4 b (a) C 0 .40 0 .40 0 .40 0 .40 0 .40 0 .40 0.60(1) B 0.18 0.18 0.18 0.19 0.23 0.37(1) 0 .40 (0) A 0.10 0.10 0.13 0.18 0.19(1) 0.23(0) F 0.10 0.10...
 • 24
 • 119
 • 0

Kỹ thuật thông tin số - Chương 5 pot

Kỹ thuật thông tin số - Chương 5 pot
... k/n = 7/8 1bit kiãøm tra bit tin Hçnh 5. 4 Vê dủ m parity B6 B5 P chàơn B4 B3 B2 B1 P l Hçnh 5. 5 Mảch toạn bit parity - 112 - B0 http://www.ebook.edu.vn - Chỉång V - Khi nháûn k tỉû, bãn thu s ... thỉûc tãú: CRC - 16: G(x) = x16 + x 15 + x2 + CRC - CCITT: G(x) = x16 + x12 + x5 + CRC - 32: G(x) = x32 + x26 + x23 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x + CRC - 16 v CRC - CCITT âỉåüc ... 10 b 01 c 01 10 01 10 11 10 11 d 00 00 Hçnh 5. 17 Så âäư lỉåïi biãøu diãùn bäü m họa m cháûp åí hçnh 5. 15 - 123 - http://www.ebook.edu.vn - Chỉång V - 5. 4.2 Gii m m cháûp bàòng thût toạn Viterbi...
 • 24
 • 83
 • 0

Kỹ thuật thông tin số - Chương 6 ppt

Kỹ thuật thông tin số - Chương 6 ppt
... STM-1 AUG AU-4 VC-4 C-4 x3 TUG-3 C-3 TU-2 TUG-2 VC-3 VC-2 C-2 TU-12 VC-12 C-12 TU-11 x7 TU-3 VC-11 C-11 x3 x4 P D H C-11 (1.5 Mbps); C-12 (2 Mbps); C-2 (6 Mbps); C-3 (34 Mbps v 45 Mbps); C-4 ... Bàõc M 560 . 160 8 064 E1 2.048 30 E2 8.448 120 E3 34. 368 480 E4 139. 264 1920 E5 565 .148 768 0 Bng 6. 1 Phán cáúp TDM theo chøn ca Bàõc M v CCITT - 1 36 - http://www.ebook.edu.vn - Chỉång VI - Tuy viãûc ... = 1 860 fSC = 80 fSC = 161 2 fSC = 76 fSC = 1 364 fSC = 72 fSC = 11 16 fSC = 68 fSC = 64 Hçnh 6. 4 Phán cáúp FDM theo AT&T (fSC bàòng kHz) - 129 - Tên hiãûu FDM nhọm ch http://www.ebook.edu.vn - Chỉång...
 • 33
 • 161
 • 0

Kỹ thuật thông tin số - Chương 7 pot

Kỹ thuật thông tin số - Chương 7 pot
... khoạ âo pha PRK (Phase Reversal Keying) Hçnh 7. 7 trçnh by bäü phạt PRK, dảng sọng tên hiãûu v phäø -1 T0 (a) -1 /T0 1/T0 (c) -fc (d) (b) fc (e) Hçnh 7. 7 Âiãưu chãú PRK: dảng sọng, bäü âiãưu chãú, ... mảch vng bçnh phỉång hçnh 7. 12 Gii â/chãú PRK LPF ( )2 ÷2PLL LPF fx2 VCO π/2 Hçnh 7. 12 Vng biình phỉång khäi phủc sọng mang - 171 - http://www.ebook.edu.vn - Chỉång VII - Trỉåïc tiãn ta bçnh phỉång ... hçnh 7. 18 l så âäư bäü thu QPSK Hçnh 7. 16 Chm ca tên hiãûu QPSK km våïi cạc chuøn âäøi trảng thại cọ thãø cọ - 177 - http://www.ebook.edu.vn - Chỉång VII - Bäü phạt QPSK cọ thãø thỉûc hiãûn tỉì...
 • 24
 • 113
 • 0

Bài giảng chi tiết kỹ thuật thông tin số

Bài giảng chi tiết kỹ thuật thông tin số
... THễNG TIN S Cỏc h thng thụng tin c s dng truyn a tin tc t ni ny n ni khỏc Tin tc c truyn a t ngun tin (l ni sinh tin tc) ti b nhn tin (l ớch m tin tc cn c chuyn ti) di dng cỏc bn tin Bn tin l ... thụng tin s, cựng nhỡn li cu trỳc tiờu biu ca mt h thng thụng tin tng quỏt Hỡnh 1.1 l s ca mt h thng thụng tin tng quỏt H thng gm khõu chớnh: ngun tin, kờnh tin v nhn tin: Ngun tin Kờnh tin Nhn tin ... S chc nng ca h thng thụng tin tng quỏt Ngun tin l ni sn sinh hay cha cỏc tin truyn i Khi mt ng truyn tin c thit lp truyn tin t ngun tin n ni nhn tin, mt dóy cỏc tin ca ngun s c truyn i vi...
 • 135
 • 313
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật thông tin số chương 2sách kỹ thuật thông tin sốkỹ thuật thông tin số của thầy nguyễn văn đứcbài giảng môn học kỹ thuật thông tin sốbộ sách kỹ thuật thông tin sốkỹ thuật thông tin số tập 2cơ sở kỹ thuật thông tin sốgiáo trình cơ sở kỹ thuật thông tin sốxử lí tín hiệu số của hoàng lê uyên thụccơ sở kỹ thuật thông tin sợi quangtài liệu cơ sở kỹ thuật thông tin quangbài giảng cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyếnbài giảng cơ sở kỹ thuật thông tin sợi quangbài tập cơ sở kỹ thuật thông tin quangcơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyếnCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả