Khóa luận quy trình thi công hệ thống bồn chứa LPG gò dầu đồng nai

quy trình thi công hệ thống bồn chứa lpg dầuđồng nai

quy trình thi công hệ thống bồn chứa lpg gò dầu – đồng nai
... Lớp: Thi t bị dầu khí k50 Đồ án tốt nghiệp Trường đại học mỏ địa chất CHƯƠNG HỆ THỐNG BỒN CHỨA LPG GỊ DẦU ĐỒNG NAI 2.1 Giới thi u chung hệ thống bồn chứa LPG GỊ DẦU ĐỒNG NAI 2.1.1 Mơ tả hệ thống ... 1000 mm 15 m Lớp: Thi t bị dầu khí k50 Đồ án tốt nghiệp Trường đại học mỏ địa chất CHƯƠNG QUY TRÌNH THI CƠNG HỆ THỐNG BỒN CHỨA LPG GỊ DẦU ĐỒNG NAI 3.1 Quy trình thi cơng bồn chứa LPG 3.1.1 Biện ... hệ thống Hình 2.1 Mơ hình 3D hệ thống Sv: Phùng Xn Hào 12 Lớp: Thi t bị dầu khí k50 Đồ án tốt nghiệp Trường đại học mỏ địa chất * Sơ đồ hệ thống bồn chứa HỆ THỐNG BỒN CHỨA LPG GÒ DẦU - ĐỒNG NAI...
 • 85
 • 662
 • 2

Giáo trình hướng dẫn phân tích quy trình sử dụng hệ thống truyền nhiên liệu xả trong động cơ đốt trong p9 pptx

Giáo trình hướng dẫn phân tích quy trình sử dụng hệ thống truyền nhiên liệu xả trong động cơ đốt trong p9 pptx
... bãưn kẹo chè bàòng tỉì 1/8 1/10 bãưn nẹn 11.6.3.Bã täng cäút thẹp : Ta bäú trê thãm cäút thẹp theo quy lût nháút âënh (thanh, dáy, lỉåïi ) bã täng tỉåi s tảo bã täng cäút thẹp Cäút thẹp khäúi bã...
 • 5
 • 212
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích quy trình sử dụng hệ thống truyền nhiên liệu xả trong động cơ đốt trong p8 pptx

Giáo trình hướng dẫn phân tích quy trình sử dụng hệ thống truyền nhiên liệu xả trong động cơ đốt trong p8 pptx
... su uretan cọ chäúng mi mn cao, âäü bãưn cao, âäü ân häưi täút, äøn âënh dáưu må, äøn âënh bỉïc xả Trong mảch cáúu tảo ca khäng cọ mäúi näúi âäi (liãn kãút khäng no) nãn ráút äøn âënh våïi äxy ... ráút mảnh -PbO - B2O3 - Ta2O5 hụt tia b-Thy tinh cm quang : L loải thy tinh chiãúu cạc tia bỉïc xả vo mu sàõc ca khäng thay âäøi, nhỉng nãúu tiãúp sau âọ âem âäút nọng âãø xỉí l nhiãût våïi thåìi ... nãn cỉïng v khäng ân häưi âỉåüc, gi l ãbänit 2-Phán loải : -Cao su thiãn nhiãn -Cao su täøng håüp Trong cao su täøng håüp lải chia hai loải: -Theo cäng dủng cọ : +Cao su täøng håüp cäng dủng chung...
 • 5
 • 233
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích quy trình sử dụng hệ thống truyền nhiên liệu xả trong động cơ đốt trong p7 pdf

Giáo trình hướng dẫn phân tích quy trình sử dụng hệ thống truyền nhiên liệu xả trong động cơ đốt trong p7 pdf
... 10000kG/mm2), âäü dai va âáûp tháúp (1,5 2,5 kG.cm/cm2) c-Tênh cháút quang hc : Tênh sút, phn xả, tạn xả, háúp thủ v khục xả ạnh sạng d-Hãû säú gin nåí nhiãût nh, chëu nhiãût tỉång âäúi cao (xạc âënh båíi ... sỉn thy tinh họa ca thy tinh l mäüt mảng lỉåïi khäng gian khäng cọ quy lût, tảo båíi cạc hçnh trỉûc thoi ca ä xyt silic [SiO4] Trong thnh pháưn thy tinh vä cå gäưm cọ : ä xit silic, bo, phäút ... nhiãût âäü cao, tháúp dng y tãú, cháút trạm âỉåìng äúng cäng nghiãûp thỉûc pháøm 11.4.THY TINH : Trong pháưn ny ta chè nghiãn cỉïu thy tinh vä cå hay cn gi l thy tinh silicat vç âỉåüc chãú tảo...
 • 5
 • 206
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích quy trình sử dụng hệ thống truyền nhiên liệu xả trong động cơ đốt trong p6 pps

Giáo trình hướng dẫn phân tích quy trình sử dụng hệ thống truyền nhiên liệu xả trong động cơ đốt trong p6 pps
... hiãûn âang nghiãn cỉïu v sỉí dủng phäø biãún Cáúu tảo ca gäưm cäút dảng såüi phán bäú nãưn theo quy lût â thiãút kãú Gäưm cạc loải sau âáy : -Composit såüi thy tinh : hiãûn tải l loải váût liãûu ... (luûn kim bäüt) Sau thiãu kãút váût liãûu cẹramic â cọ cạc cå l họa cán thiãút 11.2.2.Âàûc âiãøm: Trong váût liãûu cẹramic bao giåì cng täưn tải ba pha : -Pha tinh thãø (pha hảt) åí dảng håüpü cháút ... liãûu trãn cå såí kim loải mu : Cẹramic trãn cå såí kim loảimu thäng dủng nháút l trãn cå såí Cu-Al Trong cạc lénh vỉûc âàûc biãût cn sỉí dủng trãn cå såí Ti, Zr, Be, U c-Váût liãûu trãn cå såí bäüt...
 • 5
 • 216
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích quy trình sử dụng hệ thống truyền nhiên liệu xả trong động cơ đốt trong p5 pptx

Giáo trình hướng dẫn phân tích quy trình sử dụng hệ thống truyền nhiên liệu xả trong động cơ đốt trong p5 pptx
... phán bäú giạn âoản, âỉåüc nãưn bao bc gi l cäút +Trong váût liãûu composit t lãû, hçnh dạng, kêch thỉåïc, sỉû phán bäú ca nãưn v cäút tn theo quy lût â thiãút kãú +Tênh cháút ca cạc pha thnh ... l l1 m2 (11-3) Trong mäüt kãút cáúu våïi cạc chi tiãút cọ kêch thỉåïc cho trỉåïc, ta so sạnh âäü cỉïng ca kãút cáúu l1 = l2 nãn tỉì (11-3) ta cọ : K1 E1 / m1 (11-4) K E2 / m2 Trong cạc lénh ... 3-Gang xạm, do, cáưu : Cọ thãø dng cạc loải gang xạm, do, cáưu nãưn pẹclit âãø l cạc äø trỉåüt Trong âọ graphit l cạc hảt mãưm, pẹclit l nãưn cỉïng Chụng âỉåüc dng lm cạc äø trỉåüt khäng quan...
 • 5
 • 206
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích quy trình sử dụng hệ thống truyền nhiên liệu xả trong động cơ đốt trong p4 ppsx

Giáo trình hướng dẫn phân tích quy trình sử dụng hệ thống truyền nhiên liệu xả trong động cơ đốt trong p4 ppsx
... Hçnh 10.5-nh hỉåíng ca tảp cháút âãún âäü dáùn âiãûn ca âäưng 10.2.2.Phán loải håüp kim âäưng : Trong k thût êt sỉí dủng âäưng ngun cháút m ch úu sỉí dủng håüp kim âäưng Håüp kim âäưng âỉåüc chia ... gin (chè cọ âäưng v km) v la täng phỉïc tảp (cọ thãm mäüt säú ngun täú khạc) Theo TCVN 1659-75 quy âënh k hiãûu la täng sau : âáưu tiãn l chỉỵ L (chè la täng) tiãúp sau l k hiãûu Cu v cạc ngun ... 70%Cu Vê dủ : LCuZn30 LCuZn38Al1Fe1 la täng cọ38%Zn; 1%Al; 1%Fe; cn lải Cu a-La täng âån gin : Trong thỉûc tãú dng loải chỉïa êt hån 45%Zn nãn täø chỉïc ca chè cọ dung dëch ràõn v pha âiãûn tỉí...
 • 5
 • 176
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích quy trình sử dụng hệ thống truyền nhiên liệu xả trong động cơ đốt trong p3 potx

Giáo trình hướng dẫn phân tích quy trình sử dụng hệ thống truyền nhiên liệu xả trong động cơ đốt trong p3 potx
... C55 täi bãư màût v ram tháúp -Thẹp 38CrMoAlA : tháúm ni tå 162 CHỈÅNG 10 : KIM LOẢI V HÅÜP KIM MU Trong chỉång ny ta s nghiãn cỉïu cạc håüp kim khäng phi trãn cå såí sàõt âọ l cạc håüp kim mu Nhỉ ... lỉåüng nhäm Vê dủ : Al 99,999 chỉïa 99,999%Al Al 99,98 chỉïa 99,98%Al 2-Phán loải håüp kim nhäm : Trong k thût háưu khäng sỉí dủng nhäm ngun cháút m ch øỉ dủng håüp kim nhäm Håüp kim nhäm âỉåüc ... kãút âỉåüc chãú tảo bàòng luûn kim bäüt Bàòng cạch pha ngun liãûu dỉåïi dảng bäüt theo thnh pháưn quy âënh v thiãu kãút thnh sn pháøm 10.1.2.Håüp kim nhäm biãún dảng : Ta chè nhiãn cỉïu håüp kim...
 • 5
 • 197
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích quy trình sử dụng hệ thống truyền nhiên liệu xả trong động cơ đốt trong p2 doc

Giáo trình hướng dẫn phân tích quy trình sử dụng hệ thống truyền nhiên liệu xả trong động cơ đốt trong p2 doc
... cao nháút, cạc bit VC chỉa ho tan giỉỵ cho hảt nh, náng cao chäúng mi mn -Nãúu nung nọng cao hån quy âënh cạc bit ho tan nhiãưu, hảt phạt triãøn mảnh lm thẹp gin, mäüt säú trỉåìng håüp bë chy biãn ... thẹp giọ cọ thãø tiãún hnh tháúm cạc bon - nitå âäü cỉïng âảt 70 HRC nhỉng håi bë dn Hçnh 9.3- Quy trçnh nhiãût luûn kãút thục thẹp giọ 80w18Cr4VMo 157 4-Cạc loải thẹp giọ v cäng dủng : Cạc mạc ... hảt 0,10 m Cä ban cng âỉåüc nghiãưn nh våïi cåỵ hảt trãn Träün bäüt cạc bit v cä ban theo t lãû quy âënh v khúy âo nhiãưu giåì âãø lm âäưng âãưu thnh pháưn Ẹp thnh hçnh sn pháøm v thiãu kãút åí...
 • 5
 • 174
 • 0

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ quy trình kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan Đồng Nai

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ quy trình kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan Đồng Nai
... thực trạng kiểm soát nội quy trình kiểm tra sau thông quan Cục Hải quan Đồng Nai - Đề xuất số giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội quy trình kiểm tra sau thông quan Cục Hải quan Đồng Nai Đối tƣợng ... thống kiểm soát: 76 3.2 Hoàn thiện kiển soát nội quy trình kiểm tra sau thông quan Cục Hải quan Đồng Nai 76 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội Cục Hải quan Đồng Nai ... pháp hoàn thiện kiểm soát nội quy trình kiểm tra sau thông quan Cục Hải quan Đồng Nai 80 3.2.2.1 Hoàn thiện quy trình thu thập, phân tích, xử lý thông tin phục vụ kiểm tra sau thông quan...
 • 97
 • 157
 • 1

khóa luận tốt nghiệp hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của đầu dò nai(tl) bằng phương pháp monte carlo

khóa luận tốt nghiệp hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của đầu dò nai(tl) bằng phương pháp monte carlo
... PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA VẬT LÝ  HIỆU CHỈNH CÁC THƠNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ĐẦU DỊ NaI(Tl) BẰNG PHƯƠNG PHÁP MONTE CARLO Chun ngành: Vật lý học Mã số: 52440102 Giảng viên hướng dẫn: TS HỒNG ... sát, đánh giá hiệu chỉnh thơng số thuật đầu NaI(Tl) đầu nhấp nháy với thơng số kỹ thuật nhà sản xuất so sánh với liệu thực nghiệm [8] để kiểm tra khả mơ tệp đầu vào Mơ đầu với thay ... tơi dựa vào phương pháp Monte Carlo sử dụng chương trình mơ MCNP5 để tính tốn khảo sát hiệu suất ghi nhận xạ vi đầu nhấp nháy NaI(Tl) Dựa kết thu hiệu chỉnh thơng số thuật đầu Có thể nói...
 • 83
 • 227
 • 0

Biện pháp thi công hệ thống ống gió - Công trình phòng khám đa khoa Thành Công.pdf

Biện pháp thi công hệ thống ống gió - Công trình phòng khám đa khoa Thành Công.pdf
... (6! -" g 81 @J* (T D!, ( ' - (g g - * % (% %" (2 " 8! D+ >9, &,I + & ' H n g 81 ( S+ !, i,! k (C 8) " 2! k> 8! D! D @J* (T - (1 g + DK (67 ;> o ""] ) - - (67 ] ? - (1 ) * ; T & * % @- D -0 / ... !Z $- )* [O X,X! $! /! @N* ) # & 3- o! ) ' g (G D6X \X '] ^_+ X!` ^a $- # ) \_ >9, &, & U* T @N* b ; E M H * 1! ,>C M DV 3: - (< r ) ) m g 81 X (? $ n 8" i,) 8_ 8! /! - % @- K ' 0' @ Ab c" $- ^d $- ... (? - ' 01 I - !> g5 DX * 'I @- T o [ 81 7* @pI G , $* ) - I %" 8_ %" 36P [ 81 0' $, Sk> 34 2! /! - V! b ! E , $* ! C, " @N* ) D!,E O hZ " ) O hZ " ) O ZR " O YZR & 0.5 T N - ) " - ) ) )* ( -...
 • 7
 • 3,453
 • 40

[Khóa luận]thiết kế và thi công hệ thống điều khiển nhiệt độ

[Khóa luận]thiết kế và thi công hệ thống điều khiển nhiệt độ
... trỡnh 72 Kờt luõn 77 Ti liu tham kho 78 Đỗ Văn Đạt H ệ thống điều khiển nhiệt độ Đỗ Văn Đạt H ệ thống điều khiển nhiệt độ Chng TNG QUAN V VI IU KHIN Cú b vi iu khin bit chớnh ú l 6811 ... hiu tng t ti cỏc thi im khỏc v cỏch u (ri rc húa v mt thi gian) + Gi cho biờn in ỏp ti cỏc thi im ly mu khụng i sut quỏ trỡnh chuyn i tip theo 50 H ệ thống điều khiển nhiệt độ Đỗ Văn Đạt - Lng ... vo ghi EEDATA v EEDATH 27 Đỗ Văn Đạt H ệ thống điều khiển nhiệt độ 2.4 Cng vo Mt s chõn ca cỏc cng vo/ra c tớch hp vi nhng thit b ngoi vi Nhỡn chung thit b ngoi vi hot ng, cỏc chõn cú th khụng...
 • 81
 • 408
 • 0

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THI CÔNG KÊNH BÊ TÔNG LƯỚI THÉP ĐÚC SẴN. ÁP DỤNG CHO CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP HỆ THỐNG KÊNH TRẠM BƠM NAM SÔNG MÃ, TỈNH THANH HÓA

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THI CÔNG KÊNH BÊ TÔNG LƯỚI THÉP ĐÚC SẴN. ÁP DỤNG CHO CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP HỆ THỐNG KÊNH TRẠM BƠM NAM SÔNG MÃ, TỈNH THANH HÓA
... dựng cơng trình thủy Tên đề tài luận văn: “Hồn thi n quy trình thi cơng kênh tơng lưới thép đúc sẵn Áp dụng cho cơng trình Nâng cấp Hệ thống kênh trạm bơm Nam sơng Mã, tỉnh Thanh Hóa Tơi xin ... TRUNG HỒN THI N QUY TRÌNH THI CƠNG KÊNH BÊ TƠNG LƯỚI THÉP ĐÚC SẴN ÁP DỤNG CHO CƠNG TRÌNH NÂNG CẤP HỆ THỐNG KÊNH TRẠM BƠM NAM SƠNG MÃ, TỈNH THANH HĨA Chun ngành Mã số : Xây dựng cơng trình thủy ... HỒN THI N QUY TRÌNH THI CƠNG KÊNH BÊ TƠNG LƯỚI THÉP ĐÚC SẴN - ÁP DỤNG CHO CƠNG TRÌNH NÂNG CẤP HỆ THỐNG KÊNH TRẠM BƠM NAM SƠNG MÃ, TỈNH THANH HĨA 38 3.1 QUY TRÌNH CHUẨN BỊ THI CƠNG ...
 • 113
 • 298
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy trình thi công hệ thống cấp thoát nướci các nghiên cứu có liên quan đến tối ưu hóa quy trình vận hành hệ thống hồ chứaquy trình thi công lắp đặt hệ thống điệnkhóa luận khảo sát hiện trạng hệ thống các nhà vệ sinh công cộng tại một số quận nội thành của thành phố hồ chí minhquy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợiquy trình thi công đường giao thôngquy trình quản lý hệ thống công nghệ thông tinquy trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tcvn iso 90012008 tại công tythi cong he thong chong set cho cong trinhhoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh deloitte việt nam thực hiệnđiều 60 chế độ đưa thiết bị đường dây mới vào vận hành thực hiện theo quy định đưa công trình mới vào vận hành trong quy trình điều độ hệ thống điện quốc giaquy trình thi công cáp ngầm áp dụng thống nhất trong các đơn vị thành viên của tổng công ty bưu chính viễn thông việt nami mục đích của việc đánh giá htksnb và quy trình đánh giá hệ thống ksnb trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán quốc gia via thực hiệnphần ii thực trạng áp dụng quy trình đánh giá hệ thống ksnb trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán quốc gia via thực hiệniii cơ sở khoa học cho việc lập quy trình vận hành hệ thống tối ưuPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại