Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Hàng hóa - Tiền tệ - Thị trường

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Hàng hóa - Tiền tệ - Thị trường
... chè Câu 21: Tại nói tiền tệ hàng hóa đặc biệt? a Vì tiền tệ xuất sản xuất hàng hóa phát triển b Vì tiền tệ đời kết trình phát triển lâu dài hình thái giá trị c Vì tiền tệ hàng hóa đặc biệt tách ... sản xuất b Thị trường c.Nhà nước d Người làm dịch vụ Câu 32: Thị trường có mối quan hệ nào? a Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán b Hàng hóa, người mua, người bán c Hàng hóa, tiền tệ, người ... tố nào? a Hàng hóa, tiền tệ, cửa hàng, chợ b Hàng hóa, người mua, người bán c Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán d Người mua, người bán, tiền tệ Câu 31: Sản xuất hàng hóa số lượng bao nhiêu,...
 • 5
 • 356
 • 1

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Công dân với sự phát triển kinh tế

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Công dân với sự phát triển kinh tế
... phúc c Phát triển văn hóa, giáo dục, y tế d Thực dân giàu, nước mạnh Câu 25: Cơ cấu kinh tế gì? a Là mối quan hệ hữu phụ thuộc quy định lẫn ngành kinh tế, thành phần kinh tế vùng kinh tế b Là ... Cơ sở thực xây dựng hạnh phúc c Phát triển văn hóa, giáo dục, y tế c Thực dân giàu, nước mạnh; xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Câu 24: Phát triển kinh tế có ý nghĩa cá nhân? a Tạo điều kiện ... phát huy tiềm nội lực toàn kinh tế b Là cấu kinh tế phù hợp với phát triển khoa học công nghệ đại c Là cấu kinh tế gắn với phân công lao động hợp tác quốc tế d Cả a, b, c Câu 15: Trong tư liệu lao...
 • 5
 • 495
 • 7

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
... đổi: a Giá đơn vị hàng hóa b Lượng giá trị hàng hóa c Giá trị trao đổi đơn vị hàng hóa d Lượng giá trị đơn vị hàng hóa Câu 16: Quy luật giá trị vận động thông qua a Giá trị thị trường b Giá thị ... chi phối người sản xuất d Vì thời gian sản xuất người thị trường không giống Câu 12: Quy luật giá trị tác động sản xuất lưu thông hàng hóa? a Điều tiết sản xuất lưu thông hàng hóa b Kích thích ... giá > Tổng giá trị c Tổng giá < Tổng giá trị d Tổng giá # Tổng giá trị Câu 11: giá hàng hóa giá trị hàng hóa thị trường không ăn khớp với nhau? a Vì chịu tác động quy luật giá trị b Vì chịu...
 • 4
 • 286
 • 3

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá
... ganh đua kinh tế đơn vị sản xuất nước C âu 11: Cạnh tranh giữ vai trò sản xuất lưu thông hàng hoá? a Một đòn bẩy kinh tế b Cơ sở sản xuất lưu thông hàng hoá VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, ... tế d Nền tảng sản xuất lưu thông hàng hoá Câu 12: Mục đích cuối cạnh tranh gì? a Giành hợp đồng k.tế, đơn đặt hàng b.Giành nguồn nguyên liệu nguồn lực SX khác c.Giành ưu khoa học công nghệ d Giành ... Khi Việt Nam thành viên WTO mức độ tính chất loại cạnh tranh diễn liệt? a Cạnh tranh mua bán b Cạnh tranh nội ngành c Cạnh tranh ngành d Cạnh tranh nước nước ...
 • 3
 • 274
 • 2

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
... quan hệ cung - cầu? a Cung cầu tác động lẫn b Cung cầu ảnh hưởng đến giá c Giá ảnh hưởng đến cung cầu d Thị trường chi phối cung cầu Câu 16: Khi cầu giảm dẫn đến sản xuất mở rộng dẫn đến cung giảm ... a Cung cầu tăng b Cung cầu giảm c Cung tăng, cầu giảm d Cung giảm, cầu tăng C âu 18: Khi thị trường giá tăng xảy trường hợp sau đây? a Cung cầu tăng b Cung cầu giảm c Cung tăng, cầu giảm d Cung ... thấp cung giảm, cầu tăng ngược lại Câu 9: Trên thực tế, vận động cung, cầu diễn ntn? a Cung, cầu thường vận động không ăn khớp b Cung, cầu thường cân c Cung thường lớn cầu d Cầu thường lớn cung...
 • 5
 • 371
 • 2

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
... b, c Câu 10: Vì công nghiệp hóa phải gắn liền với đại hóa? a Vì nhân loại trải qua hai cách mạng kỉ thuật công nghệ b Xu hướng toàn cầu hóa, mở hội cho nước tiến hành công nghiệp hóa sau Việt Nam ... tín nước ta trường quốc tế Câu 17: Một nội dung công nghiệp hóa, đại hóa nước ta là: a Phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp khí b Phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật c Phát triển mạnh mẽ công ... dựng Câu 16: công nghiệp hóa, đại hóa có tác dụng: a Đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển b Tạo điều kiện để phát triển lực lượng sản xuất tăng suất lao động xã hội c Tạo điều kiện để nước ta hội...
 • 4
 • 180
 • 3

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước
... thuộc thành phần kinh tế nhà nước, điều tiết vĩ mô Câu 14: Làm để tăng cường vai trò hiệu lực quản kinh tế nhà nước? a Tiếp tục đổi công cụ quản lí, tăng cường vai trò nhà nước b Tiếp tục đổi công ... 13: Nội dung quản kinh tế nhà nước gì? a Quản lí doanh nghiệp kinh tế b Quản lí doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nhà nước c Quản lí doanh nghiệp kinh tế, điều tiết vĩ mô d Quản lí doanh ... Kinh tế nhà nước vai trò nào? a Cần thiết b Chủ đạo c Then chốt d Quan trọng Câu 7: Thành phần kinh tế tư nhân có cấu nào? a Kinh tế thể tiểu chủ, kinh tế tư nhân b Kinh tế tư nhân, kinh tế...
 • 3
 • 160
 • 3

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Thực hiện pháp luật có lười giải

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Thực hiện pháp luật có lười giải
... Câu 20: Thực pháp luật là: A Không làm pháp luật cấm B Làm pháp luật qui định phải làm C Làm pháp luật không cấm D Cả phương án Câu 21: Thực pháp luật là: A Đưa pháp luật vào đời sống công dân B ... Hiến pháp Câu 30: Các hình thức thực pháp luật điểm giống nhau? A Công dân thực đắn quyền theo quy định Pluật B Công dân thực đầy đủ nghĩa vụ theo quy định Pluật C Công dân không làm điều pháp ... vi trái pháp luật C Người vi phạm pháp luật phải lỗi D dấu hiệu Câu 10: Quyền lao động công dân bắt đầu thực nào? A Phải người nhu cầu sử dụng lao động (thuê mướn) B Công dân phải...
 • 8
 • 2,009
 • 4

Bài tập trắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 12 công dân với các quyền dân chủ

Bài tập trắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 12  công dân với các quyền dân chủ
... thức dân chủ trực tiếp b/ Hình thức dân chủ gián tiếp c/ Hình thức dân chủ tập trung d/ Hình thức dân chủ xã hội chủ nghĩa Câu 5: Hiến pháp 1992 qui định công dân a/ Đủ 18 tuổi trở lên có quyền ... 17: Quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội quyền gắn liền với việc thực a/ Hình thức dân chủ trực tiếp b/ Hình thức dân chủ gián tiếp c/ Hình thức dân chủ tập trung d/ Hình thức dân chủ xã hội chủ ... cho công dân thực tốt quyền bầu cử quyền ứng cử bảo đảm thực quyền công dân, quyền người thực tế.” nội dung thuộc a/ Ý nghĩa quyền bầu cử, ứng cử b/ Nôị dung quyền bầu cử, ứng cử c/ Khái niệm quyền...
 • 11
 • 206
 • 0

Bài tập trắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 12 công dân với các quyền tự do cơ bản

Bài tập trắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 12 công dân với các quyền tự do cơ bản
... Bình đẳng quyền tự ngôn luận b/ Ý nghĩa quyền tự ngôn luận c/ Nội dung quyền tự ngôn luận d/ Khái niệm quyền tự ngôn luận Câu 40: Quyền tự ngôn luận chuẩn mực xã hội mà nhân dân tự do, dân chủ, ... niệm quyền bất khả xâm phạm chỗ công dân b/ Bình đẳng quyền bất khả xâm phạm chỗ công dân c/ Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm chỗ công dân d/ Nội dung quyền bất khả xâm phạm chỗ công dân Câu 32: Quyền ... chỗ công dân c/ Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm chỗ công dân d/ Nội dung quyền bất khả xâm phạm chỗ công dân Câu 31: “Trên sở qui định pháp luật, quyền công dân tôn trọng bảo vệ, từ công dân có...
 • 14
 • 552
 • 0

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Pháp luật và đời sống

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Pháp luật và đời sống
... 11.Văn luật bo R m: A Hi n pháp, Luật, NRh᳸ quy t c⭘ QH B Luật Bộ luật C Hiến há D Hiến há Luật Bộ luật Luật Câu 12: Pháp luật là: A Hệ thốna v n Rn nahị định dӅ cấ an hành thực B mh na luật ... việc h nR làmm Câu 19: TronR văn quy phạm pháp luật su, văn có hiệu lực pháp lí co nh t? A Hi n pháp B mahị C Phá lệnh D Luật Pháp luật đạo đức tập trunR vào việc điều chӅnh để hư香nR t香i Riá tr᳸ ... Pháp luật có tính quyền lực, b t bu c chunR B Phá luật có tính quyền lực C Phá luật có tính uộc chuna D Phá luật có tính quy hạm Câu 26 Tổ chức nh t có quyền bn hành pháp luật tổ chức thực pháp...
 • 4
 • 437
 • 8

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống hội

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội
... D Tạm dừng Câu 30 Quyền tự kinh doanh công dân có nghĩa là: A Mọi công dân quyền thực hoạt động kinh doanh B Công dân kinh doanh ngành, nghề theo sở thích C Công dân quyền định quy mô hình ... pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 17: Nội dung bình đẳng lao động là: A Bình đẳng việc thực quyền lao động B Bình đẳng giao kết hợp đồng lao động C Bình đẳng lao động nam lao động nữ D Tất phương ... định số thời gian sinh C Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền nghĩa vụ ngang mặt gia đình D Tất phương án Câu 9: Bình đẳng thành viên gia đình hiểu là: A Các thành viên gia đình đối xử công...
 • 5
 • 399
 • 6

Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12 bài 2: Thực hiện pháp luật (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12 bài 2: Thực hiện pháp luật (Có đáp án)
... trái pháp luật A rạng hܵi B inh hần C hܵi độ D Cảm xúc Câu 33: Hình thức áp dụng pháp luật hình thức thực pháp luật do: A Do cܵ nh n㈐ quan㈐ ổ chức h c B Do quan㈐ công chức h c C Do quan㈐ công ... Câu 23: …………… hình thức thực PL cá nhân, tổ chức thực đắn uy n mình, làm mà pháp luật cho phép làm: A 㫐ng phܵp lu C u n hܵ phܵp lu B hi hành phܵp lu D p 㫐ng phܵp lu Câu 24: …………… hình thức thực ... hi hành phܵp lu C u n hܵ phܵp lu D p 㫐ng phܵp lu Câu 26: Vi phạm pháp luật hành vi , có lỗi ng ời có thực hiện, xâm hại uan hệ xã hội đ 䁞c pháp luật bảo vệ A rܵi PL - rܵch nhiệm phܵp lí B Bấ...
 • 9
 • 421
 • 9

Câu hỏi trắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 12
... D Công dân thiếu hiểu biết pháp luật mà vi phạm pháp luật chịu trách nhiệm pháp lý Câu 15: Công dân bình đẳng trước pháp luật là: A Công dân có quyền nghĩa vụ giới tính, dân tộc, tôn giáo B Công ... người có định tòa án Câu 28: Các quyền tự công dân quyền ghi nhận Hiến pháp luật, quy định mối quan hệ giữa: A Công dân với công dân B Nhà nước với công dân C A B D A B sai Câu 29: Bắt người trường ... tạo rạng danh phát triển Câu 11: Quyền phát triển công dân có nghĩa là: A Mọi công dân có đời sống vật chất đầy đủ B Mọi công dân có quyền hưởng chăm sóc y tế C Mọi công dân hưởng ưu đãi học tập...
 • 17
 • 2,014
 • 4

Xem thêm