Quân tử mẫu người toàn thiện trong tác phẩm luận ngữ

Quân tử mẫu người toàn thiện trong tác phẩm luận ngữ

Quân tử mẫu người toàn thiện trong tác phẩm luận ngữ
... sử Khổng Tử 1.2 Sự hình thành tƣ tƣởng triết học, trị-xã hội Khổng Tử 13 1.3 Vài nét tác phẩm Luận Ngữ 22 Chƣơng MẪU NGƢỜI QUÂN TỬ VỚI TƢ CÁCH NGƢỜI TOÀN THIỆN TRONG LUẬN NGỮ CỦA KHỔNG TỬ 30 2.1 ... chƣơng luận văn 33 CHƢƠNG MẪU NGƢỜI QUÂN TỬ VỚI TƢ CÁCH NGƢỜI TOÀN THIỆN TRONG LUẬN NGỮ CỦA KHỔNG TỬ 2.1 Sự phân định Khổng Tử thánh hiền, thánh nhân mẫu ngƣời toàn thiện Vấn đề ngƣời nói chung mẫu ... Khổng Tử tính đặc trƣng hay gọi thuộc tính ngƣời quân tử với tƣ cách ngƣời toàn thiện mẫu ngƣời đối lập với tiểu nhân tác phẩm Luận Ngữ 2.2 Quan niệm Khổng Tử phẩm cách ngƣời toàn thiện Trong...
 • 92
 • 385
 • 0

Tài liệu Mẫu người quân tử - con người toàn thiện trong “Luận ngữ” của Khổng Tử pptx

Tài liệu Mẫu người quân tử - con người toàn thiện trong “Luận ngữ” của Khổng Tử pptx
... vạch Khổng Tử người thuật lại mong muốn học thuyết có người thực Người bậc quân tử, hay gọi người toàn thiện Chữ "quân" cụm từ quân tử thường dùng để người đàn ông đạo đức, người toàn thiện ... Ngược lại, "quân tử công cự (quân tử bất khí - Luận ngữ, II, 12) Bảo tồn tính thiện cao ban đầu điều kiện để người quân tử trở nên phổ biến Đã phổ biến người quân tử chi phối sống cách toàn vẹn ... ra, người quân tử không cẩu thả vậy" (Quân tử danh chi tất khả ngôn dã, ngôn chi tất khả hành dã Quân tử kỳ ngôn vô sở cầu nhi dĩ hĩ - Luận ngữ, XIII, 3) Theo Không Tử, người toàn thiện người...
 • 15
 • 461
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "QUAN NIỆM VỀ PHẠM TRÙ “DÂN” TRONG TÁC PHẨM “LUẬN NGỮ” VÀ “MẠNH TỬ”" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... thiãn Trong “Nho giạo xỉa v nay” Quang Âảm cng tỉìng nọi: “Dán cng thỉåìng cọ nghéa l báút k ngỉåìi no sinh trãn âåìi” Táưn säú xút hiãûn khại niãûm dán våïi nghéa l ngỉåìi nọi chung ráút êt Trong ... tiãu “dán giu, nỉåïc mảnh, x häüi cäng bàòng, dán ch, vàn minh” TI LIÃÛU THAM KHO (1) Lûn ngỉỵ Nguùn Hiãún Lã chụ dëch v giåïi thiãûu Nh xút bn Vàn hc 1995 Tr 205 (2) Nguùn Hiãún Lã Sâd tr 110 (3) ... chụ hån l ngỉåìi bë sai khiãún cọ âỉåüc Mảnh tỉí gi l k ”lã dán” (dán âen), “xêch tỉí” (con â) Trong “Thỉåüng Mảnh tỉí” cọ nọi: “Bỉûc qúc trỉåíng, nh cáưm quưn lo liãûu cho dán, cng mẻ giỉỵ gçn...
 • 8
 • 242
 • 0

Tìm hiểu về tưởng hồ chí minh về cách người cách mệnh trong tác phẩm đường cách mệnh

Tìm hiểu về tư tưởng hồ chí minh về tư cách người cách mệnh trong tác phẩm đường cách mệnh
... sắc Tác phẩm Đường cách mệnh có vai trò quan trọng việc chuẩn bị tưởng, tổ chức, trị, tổ chức cho thành lập Đảng cách mạng Việt Nam Về tưởng: tác phẩm có ý nghĩa giáo dục tưởng Hồ Chí ... người cách mạng Trong tác phẩm Đường cách mệnh (1927) Hồ Chí Minh rõ :Muốn cho cách mạng thành công người cách mạng trước hết phải có cách cách mạng cách người cán cách mạng thống biện ... động cách mạng cán đông đảo quần chúng, chuẩn bị tiền đề cho việc thành lập Đảng Tác phẩm kho tang trí thức thể tưởng lãnh tụ Hồ Chí Minh Đó lí nhóm chọn đề tài : “ Tìm hiểu tưởng Hồ Chí Minh...
 • 22
 • 208
 • 0

tưởng nhân cách trong tác phẩm Luận ngữ của Khổng Tử

Tư tưởng nhân cách trong tác phẩm Luận ngữ của Khổng Tử
... thiệu Khổng Tử tác phẩm Luận ngữ Chương 2: Các đức tính thể nhân cách người quân tử qua tác phẩm Luận ngữ Chương GIỚI THIỆU KHỔNG TỬ VÀ TÁC PHẨM LUẬN NGỮ 1.1 Tóm tắt tiểu sử hình thành tưởng ... GIỚI THIỆU KHỔNG TỬ VÀ TÁC PHẨM LUẬN NGỮ 10 1.1 Tóm tắt tiểu sử hình thành tưởng triết học Khổng Tử 10 1.2 Bàn nhân cách tác phẩm tác phẩm Luận ngữ giới thiệu sách Luận ngữ ... Khổng Tử người với phẩm chất nhân cách đáng quý cần thiết, có ý nghĩa cấp bách mặt lý luận lẫn thực tiễn ngày Vì định chọn TƯ TƯỞNG NHÂN CÁCH TRONG TÁC PHẨM LUẬN NGỮ CỦA KHỔNG TỬ làm đề tài luận...
 • 97
 • 526
 • 1

tưởng chính trị trong tác phẩm luận ngữ của khổng tử

Tư tưởng chính trị trong tác phẩm luận ngữ của khổng tử
... tác phẩm Luận Ngữ nội dung 10 - Làm rõ số tưởng trị tác phẩm Luận Ngữ Khổng Tử, đặc biệt ý thức trị hành vi trị người quân tử với cách chủ thể trị - Bước đầu đưa đánh giá tưởng trị Khổng ... đường lối đức trị tưởng ông hệ học trò tiếp tục kế thừa phát triển 1.1.2 Những tiền đề văn hoá, tưởng cho đời tưởng trị Khổng Tử Cũng tưởng khác, tưởng Khổng Tử học thuyết trị - đạo ... ĐỜI TƢ TƢỞNG CHÍNH TRỊ CỦA KHỔNG TỬ TRONG TÁC PHẨM LUẬN NGỮ 1.1 Vài nét thời đại tiền đề cho đời tƣ tƣởng trị Khổng Tử 1.1.1 Bối cảnh lịch sử Trung Quốc thời Khổng Tử tưởng Khổng Tử đời Trung...
 • 109
 • 849
 • 2

Ngôn ngữ tiếng Trung, Sử động pháp và Ý động pháp trong tác phẩm Luận ngữ

Ngôn ngữ tiếng Trung, Sử động pháp và Ý động pháp trong tác phẩm Luận ngữ
... Xét tác phẩm luận ngữ, đặc điểm văn ngôn, người viết xin mạn phép dành hẳn mục riêng(ở phần lưu ý) để bàn vấn đề PHẦN II CÁC HÌNH THỨC SỬ ĐỘNG VÀ Ý ĐỘNG TRONG LUẬN NGỮ Sử động pháp 1.1 Sử động động ... sáng” tác giả Trần Thừa Trạch Cách dùng sử động ý động thường thấy Hán ngữ cổ đại.Thực chất, sử động ý động hoạt dụng (dùng linh hoạt) từ tác động vào tân ngữ kế sau * Sử động pháp Trong câu động ... văn ngôn : ý nghĩa sử động ý nghĩa ý động sử dụng Luận ngữ, làm bước mở đầu cho việc sâu vào tác phẩm sau 4.2 Giới thuyết ngữ pháp văn ngôn Văn ngôn ngôn ngữ viết dựa ngữ tiếng Hán thời Tiên...
 • 23
 • 279
 • 0

tưởng nhân chính qua các tác phẩm luận ngữ và mạnh tử

Tư tưởng nhân chính qua các tác phẩm luận ngữ và mạnh tử
... vậy, tìm hiểu Nho giáo bỏ qua tưởng Nhân - tưởng góp phần cho việc xây dựng hệ thống hành quản lý xã hội Khổng Tử Mạnh Tử đề cập tác phẩm Luận ngữ Mạnh Tử NỘI DUNG QUAN NIỆM VỀ DÂN: 1.1 Khái ... góp cho việc tu dưỡng đạo đức cá nhân tưởng Nhân cốt lõi, nội dung tưởng trị Nho giáo Nhân vận dụng phạm trù Nhân - phạm trù cốt lõi, trung tâm Nho giáo vào việc “trị quốc, bình thiên hạ”, ... thần” NHÂN VÀ NHÂN NGHĨA TRONG NHÂN CHÍNH Theo Khổng Tử thực theo Lễ đạo trị nước theo “mệnh trời” nhà cầm quyền tự đặt Đạo trị nước Khổng - Mạnh dùng Nhân Nhân Nghĩa làm gốc, làm sở học thuyết Nhân...
 • 11
 • 327
 • 4

Tương quan ánh sáng và bóng tối trong tác phẩm chữ người tử và hai đứa trẻ

Tương quan ánh sáng và bóng tối trong tác phẩm chữ người tử tù và hai đứa trẻ
... dị, nhỏ nhoi sống nên ánh sáng bóng tối tác phẩm ông chuyển biến dội, bất ngờ - Khái quát nét giống khác tiêu biểu Dàn ý bài: 1 .Tương quan ánh sáng bóng tối Chữ người tử I/ Mở bài: - Có thể ... Lam, Chữ người tử Hai đứa trẻ, ánh sáng bóng tối sử dụng không nguyên tắc tạo tình truyện mà vươn đến ý nghĩa biểu tượng đẹp đời Nguyễn Tuân viết Chữ người tử từ cảm hứng thú chơi tao nhã người ... xưa, tình đặc biệt mà người viết chữ người chơi chữ người tử người quản ngục Hai nhân vật xuất tác phẩm kiểu song trùng tồn thiếu hai khách thể đối cực, ánh sáng bóng tối, chí đối thủ hoàn...
 • 21
 • 4,558
 • 2

TIỂU LUẬN TƯỞNG của mác và ENGHEN về mối QUAN hệ GIỮA NHỮNG NGƯỜI vô sản và NHỮNG NGƯỜI CỘNG sản TRONG tác PHẨM TUYÊN NGÔN ĐẢNG CỘNG sản

TIỂU LUẬN  tư TƯỞNG của mác và ENGHEN về mối QUAN hệ GIỮA NHỮNG NGƯỜI vô sản và NHỮNG NGƯỜI CỘNG sản TRONG tác PHẨM TUYÊN NGÔN ĐẢNG CỘNG sản
... tác phẩm Tuyên ngôn Đảng cộng sản , phạm vi viết thu hoạch, tác giả tập trung làm rõ tưởng C .Mác Ph.Ăngghen mối quan hệ Những người sản người cộng sản , thực chất làm rõ mối quan hệ Đảng ... giai cấp, người cộng sản giai cấp sản Mối quan hệ người cộng sản với người sản C .Mác Ph.Ăngghen đề cập Tuyên ngôn rằng: Những người cộng sản đảng riêng biệt, đối lập với đảng sản khác ... giá trị to lớn Tuyên ngôn, đặc biệt tưởng C .Mác Ph.Ăngghen mối quan hệ người sản người cộng sản, Đảng cộng sản giai cấp sản, tính tiên phong Đảng Do đòi hỏi Đảng cộng sản phải tuyệt...
 • 19
 • 165
 • 1

tưởng cơ bản của ăngghen về mâu thuẫn biện chứng trong tác phẩm chống đuyring và việc áp dụng tưởng này trong bối cảnh hiện nay ở nước ta

Tư tưởng cơ bản của ăngghen về mâu thuẫn biện chứng trong tác phẩm chống đuyring và việc áp dụng tư tưởng này trong bối cảnh hiện nay ở nước ta
... Chơng 2: Sự vận dụng t tởng Ăngghen mâu thuẫn biện chứng bối cảnh nớc ta B Phần nội dung Chơng T tởng Ăngghen mâu thuẫn biện chứng tác phẩm Chống Đuyrinh 1.1 Vài nét tác phẩm Chống Đuyrinh E.Đuyrinh ... nghĩa Mác T tởng Ăngghen đợc thể nhiều nội dung nhng sâu nghiên cứu t tởng biện chứng Ăngghen vấn đề mâu thuẫn tác phẩm 1.2 Lý luận chung mâu thuẫn đặc trng mâu thuẫn biện chứng tác phẩm Chống Đuyrinh ... luật mâu thuẫn đợc xem hạt nhân phép biện chứng vật 20 Chơng Sự vận dụng t tởng Ăngghen mâu thuẫn biện chứng bối cảnh nớc ta 2.1 Những mâu thuẫn biện chứng bật Việt Nam Nghiên cứu lý luận chung mâu...
 • 54
 • 415
 • 0

thiên nhiên và con người tây bắc trong tác phẩm những ngọn gió hua tát của nguyễn huy thiệp

thiên nhiên và con người tây bắc trong tác phẩm những ngọn gió hua tát của nguyễn huy thiệp
... Thiên nhiên Tây Bắc tác phẩm Những gió Hua Tát Nguyễn Huy Thiệp Chương 3: Con người Tây Bắc tác phẩm Những gió Hua Tát Nguyễn Huy Thiệp NỘI DUNG CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1 Khát quát tác phẩm văn ... chiều Những gió Hua Tát truyện ngắn tiêu biểu xuất sắc Nguyễn Huy Thiệp viết Tây Bắc 20 CHƢƠNG THIÊN NHIÊN TÂY BẮC TRONG TÁC PHẨM NHỮNG NGỌN GIÓ HUA TÁT CỦA NGUYỄN HUY THIỆP 2.1 Đặc điểm thiên nhiên ... 14 1.2.2 Tác phẩm Những gió Hua Tát 17 Tiểu kết 19 CHƢƠNG THIÊN NHIÊN TÂY BẮC TRONG TÁC PHẨM NHỮNG NGỌN GIÓ HUA TÁT CỦA NGUYỄN HUY THIỆP 21 2.1 Đặc điểm thiên nhiên ...
 • 59
 • 847
 • 2

Quan niệm vể tự do của i berlin trong tác phẩm bốn tiểu luận về tự do

Quan niệm vể tự do của i berlin trong tác phẩm bốn tiểu luận về tự do
... đ i quan niệm I Berlin tự tác phẩm nêu + Nghiên cứu n i dung quan niệm I Berlin tự tác phẩm Bốn tiểu luận tự + Đánh giá giá trị hạn chế quan niệm tự I Berlin tác phẩm Bốn tiểu luận tự do Đ i ... phạm vi nghiên cứu - Đ i tượng: Quan niệm I Berlin tự tập trung tác phẩm Bốn tiểu luận tự - Phạm vi: Luận văn gi i hạn nghiên cứu n i dung quan niệm tự I Berlin tác phẩm Bốn tiểu luận tự Tuy nhiên, ... luận tự do 27 CHƢƠNG QUAN NIỆM CỦA I BERLIN VỀ TỰ DO TRONG TÁC PHẨM “BỐN TIỂU LUẬN VỀ TỰ DO 38 2.1 Nền tảng triết học cho quan niệm I Berlin tự 38 2.2 Tƣ tƣởng tự I Berlin ...
 • 86
 • 119
 • 0

Văn mẫu lớp 11: Phân tích hình ảnh người đàn bà trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

Văn mẫu lớp 11: Phân tích hình ảnh người đàn bà trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu
... ướt sũng người đàn có lẽ ảm ánh nhiều người Người đàn nghệ thuật Nguyễn Minh Châu, tác giả dùng tâm để vẽ lên hình ảnh Hình ảnh người đàn làng chài truyện ngắn “Chiếc thuyền xa” gửi gắm ... biết phẩm chất cao đẹp, đáng trân trọng Không phải ngẫu nhiên tác giả gọi nhân vật người đàn , có lẽ người đàn nhất, mà bắt gặp nhiều người đàn có chung cảnh ngộ bãi biển xinh đẹp Nguyễn ... xinh đẹp Nguyễn Minh Châu vẽ lên chân dung khiến cho người đọc phải suy ngẫm, phải trăn trở sống nhiều người xung quanh Và hình ảnh mà nhiếp ảnh Phùng chụp anh nghĩ người đàn triết lí, triết...
 • 3
 • 282
 • 0

Từ địa phương Nam Bộ trong tác phẩm Lê Vĩnh Hòa

Từ địa phương Nam Bộ trong tác phẩm Lê Vĩnh Hòa
... sáng tác Cảm nhận sơ tác phẩm Vónh Hòa II Từ đòa phương tác phẩm Vónh Hòa Thống kê từ đòa phương tác phẩm Vónh Hòa( Xem phần phụ lục) 2 .Từ địa phương Nam Bộ tác phẩm Vĩnh Hồ: 2.1 Khảo ... hiểu từ địa phương Nam Bộ sau: Từ địa phương Nam Bộ từ dùng hạn chế một vài địa phương Nam Bộ Nói chung, từ địa phương Nam Bộ phận từ vựng ngơn ngữ nói hàng ngày người dân Nam Bộ, khơng phải từ ... Phương ngữ Nam Bộ 4.1.1 Sự hình thành phương ngữ Nam Bộ 4.1.2 Đặc điểm phương ngữ Nam Bộ Chương 2: Từ đòa phương tác phẩm Vónh Hòa I Vài nét tác giả Vónh Hòa Cuộc đời Sự nghiệp sáng tác Cảm...
 • 138
 • 555
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: từ địa phương nam bộ trong tác phẩm lê vĩnh hoàde tai hinh tuong nguoi nong dan nam bo trong tac pham cua nguyen thitư tưởng nhân đạo trong tác phẩm của nguyễn duphân tích quan điểm sai lệch xã hội trong tác phẩmnội dung quan niệm duy vật lịch sử trong tác phẩm quot sự khốn cùng của triết học quot của mácchat tru tinh trong tac pham cua nguyen dinh chieuvài nét về tác phẩm luận ngữmẫu người quân tử với tư cách người toàn thiện trong luận ngữ của khổng tửcảm nghĩ về nhân vật viên quản ngục trong tác phẩm chữ người tử tùphân tích cảnh cho chữ trong tác phẩm chữ người tử tù của nguyễn tuân – bài mẫu 3cảm nghĩ về người quản ngục trong tác phẩm chữ người tử tù của nguyễn tuânphan tich nhan vat vien quan nguc trong tac pham chu nguoi tu tuchi tiết bát cháo hành trong truyện chí phèo và chi tiết viên quản ngục biệt đãi huấn cao trong tác phẩm chữ người tử tù có nét tương đồng nàohinh anh nguoi phu nu trong tac pham tu tinh 2 cua ho xuan huongngười kể chuyện trong tác phẩm tự sựPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây