Khảo sát các động từ tình thái trong tiếng việt

Khảo sát các động từ tình thái trong Tiếng Việt

Khảo sát các động từ tình thái trong Tiếng Việt
... từ tình thái, động từ thái độ mệnh đề, động từ ngữ vi, quán ngữ tình thái, tiêủ từ tình thái, thán từ, phó từ tình thái Nếu có phân biệt phương tiện từ vựng phương tiện ngữ pháp ĐTTT tiếng Việt ... Chương II: Bình diện kết học động từ tình thái tiếng Việt Chương III: Bình diện nghĩa học động từ tình thái tiếng Việt Chương IV: Bình diện dụng học động từ tình thái tiếng Việt 7 Chương I: NHỮNG ... tiện từ vựng biểu thị ý nghĩa tình thái 1.2 KHÁI NIỆM ĐỘNG TỪ TÌNH THÁI VÀ ĐỘNG TỪ TÌNH THÁI TRONG TIẾNG VIỆT: 1.2.1 Ý kiến nhà Việt ngữ học ĐTTT: Ở mức độ khác cách nói khác nhau, riêng tiếng Việt, ...
 • 224
 • 5,112
 • 10

Khảo sát ý nghĩa và cách dùng các quán ngữ biểu thị tình thái trong tiếng Việt

Khảo sát ý nghĩa và cách dùng các quán ngữ biểu thị tình thái trong tiếng Việt
... Viet Trong sd khdng nhieu cac bai viet de cap deii vah de nay, thi bai viet ciia tac gia Le Ddng "Ngii nghTa - Ngii dung ciia hu ti^r: Sieu ngdn ngu va hu tir tieng Viet" la dang chii y han ca Trong ... thuc khach quan cung nhu voi noi dung ma cau bi^u thj hdu nhu chi dugc nhdc den mot each sa luge Trong tren thuc te, day m6i chinh thuc la nhiing yeu to cdn yeu phai dugc chii ban den vaii de tinh ... chir cai) kem theo su giai thich ngdn gon y nghTa tinh thai ma chung bieu thi va dieu kien dung (trong truorng hgp cdn thiet) nham cung cap tu lieu cho nhirng ngu5i co quan tam den vah de 2.2 Bu6c...
 • 215
 • 381
 • 1

Các động từ tình thái toan, định, dám, muốn trong truyện ngắn của nam cao

Các động từ tình thái toan, định, dám, muốn trong truyện ngắn của nam cao
... cách động từ tình thái bốn từ toan, định, dám, muốn truyện ngắn Nam Cao - Xem xét khả kết hợp bốn động từ tình thái toan, định, dám, muốn truyện ngắn Nam Cao 2.1 KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA BỐN TỪ TÌNH ... dám, muốn câu chứa chúng Sau đây, vào xem xét tư cách ĐTTT từ toan, định, dám, muốn truyện ngắn Nam Cao 2.2 XEM XÉT TƯ CÁCH ĐỘNG TỪ TÌNH THÁI CỦA BỐN TỪ TOAN, ĐỊNH, DÁM, MUỐN TRONG TRUYỆN NGẮN NAM ... hợp từ tình thái toan, định, dám, muốn truyện ngắn Nam Cao, lấy làm sở để xác định tư cách ĐTTT bốn từ toan, định, dám, muốn truyện ngắn Nam Cao Việc xem xét tư cách ĐTTT bốn từ toan, định, dám,...
 • 69
 • 125
 • 0

Báo cáo " Về động từ kết chuỗi trong tiếng anh và một số loại động từ tương đương trong tiếng việt " pot

Báo cáo
... giống nh số nhóm động từ kết chuỗi khác, nhóm động từ kết chuỗi tiếng Anh xuất với động từ nguyên dạng to, động từ đuôi -ING động từ đuôi -ED mà tiếng Việt Ngoài động từ kết chuỗi tiếng Anh có: ... T.XXI, Số 3, 2005 Về động từ kết chuỗi tiếng Anh số Nh vậy, remember tiếng Anh xuất với động từ đuôi ING (V-ing) cấu trúc tiếng Việt phải thêm từ điều hoàn toàn với động từ forget Nhóm động từ thái ... khảo sát loại động từ tiếng Anh thử so sánh đối chiếu với số loại động từ tơng đơng tiếng Việt Chúng hy vọng viết góp phần vào việc nghiên cứu động ngữ tiếng Anh tiếng Việt nói chung vào việc...
 • 7
 • 452
 • 2

tiền phụ tố tình thái trong tiếng việt những chuyển dịch tương đương sang tiếng pháp và ý nghĩa thực tiễn

tiền phụ tố tình thái trong tiếng việt những chuyển dịch tương đương sang tiếng pháp và ý nghĩa thực tiễn
... thúc Không phải tiền phụ tố biểu đạt tình thái Chúng không quan tâm tất tiền phụ tố phụ tố mang nghĩa tình thái, nghĩa tiền phụ tố tình thái hậu phụ tố tình thái Việc nghiên cứu tương đối khó ... chân phụ tố tiếng Việt 2.2 Tiền phụ tố tình thái 2.2.1 Cách sử dụng tình thái tiền phụ tố Tất thành tố vị ngữ có khả biểu đạt tình thái Trước tiên phải nói đến động từ tình thái hành thái thành tố ... bắt đặc trưng phương tiện biểu đạt tình thái tiếng Pháp, đề xuất giải pháp chuyển dịch tiền phụ tố tình thái tiếng Việt sang tiếng Pháp nêu lên ý nghĩa thực tiễn Nguồn ngữ liệu Để xây dựng nguồn...
 • 115
 • 482
 • 2

Động từ kết chuỗi trong tiếng Anh, có đối chiếu với một số nhóm động từ tương ứng trong tiếng Việt

Động từ kết chuỗi trong tiếng Anh, có đối chiếu với một số nhóm động từ tương ứng trong tiếng Việt
... chuyen.) Trong hai vi du dau, chu ngut cua "to talk" va "talking" la "John" Trong hai dong ngut khdng cd danh ngii "chen" vao giula dong tiif ket ehuoi - "wanted", "kept" va dong tii khdng chia Trong ... John wanted the man to talk John kept the man talking 632 Trong hai dong ngQ phlie hai vi du tren, cd sU xuat hien cua danh ngii "the man" Trong trUdng hdp nay, "the man" la chu ngii cua menh de ... mud'n ket thue cdng viec trude anh ay den.) Trong vi du tren, dong tif ket chudi "prefer" ket hdp vdi "to have finished" - dang thtic hoan nguyen dang Trong vi du dUdi day "prefer" lai ket hdp...
 • 25
 • 283
 • 1

Vấn đề vị trí của các thành tố tình huống trong tiếng Việttiếng Pháp

Vấn đề vị trí của các thành tố tình huống trong tiếng Việt và tiếng Pháp
... nfla, dflng dõu cu, nhdm tfl malgrộ tout cela, eõu (3) duge dua lốn thnh tiốu diốm cựa tbdng tin Trong dd thi d vi tri gifla cu (3') va eudi eõu (3"), nhdm ny khụng cd vai trd ny Tuy nbiốn, su ... mouches, p 20) Ngudi dn thnh Argox nbin th'y hai ngudi nboi qua Id cbu mai va ngõm nhợn tht lu bien xa Trong vi du (5) cc bd ngự tinh hud'ng: au-dessus des crộneaux, dụng tự se pencher, dia diốm cựa ... de comprendre (id, p 115) (Vợ sd hge, luụn ludn phi tinb-cõi quan trgng, ebự yộu l phi biốu.) Trong tiộng Pbõp, eõc dai tự phự dinh cap ddi nhu: ne pas, ne que kbdng duge coi l bd ngự tợnh...
 • 10
 • 173
 • 1

Quán ngữ tình thái trong tiếng Việt

Quán ngữ tình thái trong tiếng Việt
... tính tình thái Khái niệm quán ngữ biểu thị tình thái tiếng Việt 12 Khái niệm tình thái ngôn ngữ 12 Các phương tiện biểu thị tình thái ngôn ngữ 21 Khái niệm quán ngữ biểu thị tình ... điểm hỉnh thức quán ngữ tình thái tiếng Việt Chương gồm nội dung sau: Đặc điểm tổ chức hình thức quán ngữ biểu thị tình thái - Đặc điểm thái độ cú pháp quán ngữ biểu thị tình thái thể qua khả ... ngữ, chức nănơ liên kết văn bản, tổ chức hội thoại quán ngữ tình thái chưa có điều kiện tìm hiểu xem đâu chức trội, thu hút nhiều quán ngữ tình thái hay tìm hiểu xem chức liệu quán ngữ tình thái...
 • 204
 • 342
 • 0

Đặc điểm ngữ pháp-ngữ nghĩa của nhóm động từ nói năng trong tiếng Anh (liên hệ với nhóm động từ tương ứng trong tiếng Việt[134710][134710]

Đặc điểm ngữ pháp-ngữ nghĩa của nhóm động từ nói năng trong tiếng Anh (liên hệ với nhóm động từ tương ứng trong tiếng Việt[134710][134710]
... cứu luận văn nhóm động từ hoạt động nói tiếng Anh b-ớc đầu liên hệ với nhóm động từ t-ơng ứng tiếng Việt Tuy nhiên, điều nghĩa xem xét đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa phạm vi động từ mà xem xét ... nghiên cứu động từ nói từ tiếng Anh sang tiếng Việt, số từ điển song ngữ Anh- Việt, Việt -Anh, từ điển t-ờng giải tiếng Anh tiếng Việt, từ điển thuật ngữ ngôn ngữ học, từ điển đồng nghĩa Anh- Anh gii ... cấu trúc ý nghĩa nh-ng mối quan tâm luận văn Mc ớch v ý ngha ca ti Chọn tên đề tài Đặc điểm ngữ pháp- ngữ nghĩa nhóm động từ hoạt động nói tiếng Anh (liên hệ với nhóm động từ t-ơng ứng tiếng Việt),...
 • 98
 • 374
 • 0

Đặc điểm ngữ pháp-ngữ nghĩa của nhóm động từ nói năng trong tiếng Anh (liên hệ với nhóm động từ tương ứng trong tiếng Việt[134710][134710]

Đặc điểm ngữ pháp-ngữ nghĩa của nhóm động từ nói năng trong tiếng Anh (liên hệ với nhóm động từ tương ứng trong tiếng Việt[134710][134710]
... cứu luận văn nhóm động từ hoạt động nói tiếng Anh b-ớc đầu liên hệ với nhóm động từ t-ơng ứng tiếng Việt Tuy nhiên, điều nghĩa xem xét đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa phạm vi động từ mà xem xét ... nghiên cứu động từ nói từ tiếng Anh sang tiếng Việt, số từ điển song ngữ Anh- Việt, Việt -Anh, từ điển t-ờng giải tiếng Anh tiếng Việt, từ điển thuật ngữ ngôn ngữ học, từ điển đồng nghĩa Anh- Anh gii ... cấu trúc ý nghĩa nh-ng mối quan tâm luận văn Mc ớch v ý ngha ca ti Chọn tên đề tài Đặc điểm ngữ pháp- ngữ nghĩa nhóm động từ hoạt động nói tiếng Anh (liên hệ với nhóm động từ t-ơng ứng tiếng Việt),...
 • 98
 • 525
 • 2

Vị từ trạng thái trong tiếng việt (so sánh với tiếng anh)

Vị từ trạng thái trong tiếng việt (so sánh với tiếng anh)
... Minh Phượng VỊ TỪ TRẠNG THÁI TRONG TIẾNG VIỆT (So sánh với tiếng Anh) Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh Mã số: 5.04.27 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM HÙNG VIỆT Thành ... nghóa vò từ trạng thái Chương 2: “Vò từ trạng thái tính chất” Nội dung chương sâu vào việc phân tích ngữ nghóa nhóm vò từ trạng thái thể trạng (như béo –gầy), vò từ trạng thái tính trạng (như ... DỤNG VỊ TỪ TRẠNG THÁI TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH 4.1 Những vấn đề liên quan đến tượng đồng nghóa, trái nghóa sử dụng vò từ trạng thái 159 4.1.1- Từ đồng nghóa 160 4.1.2- Từ trái...
 • 223
 • 301
 • 0

Khảo sát Tiểu từ tình thái trong giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài[115120][115120]

Khảo sát Tiểu từ tình thái trong giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài[115120][115120]
... Khách Khách Khách Khách hàng hàng hàng hàng hàng Dịch vụ cung hàng nước Việt Nam nước Việt Nam nước cấp văn Việt Nam ngoài Tiếng (triệu (triệu VND) (triệu Anh VND) (USD) (USD) VND) (USD) Văn ... thành công bước đầu Hầu hết báo điện tử Việt Nam xuất hiện, nên khảo sát khoảng thời gian từ 2001 đến 2003 Bên cạnh đó, tham khảo thêm việc kinh doanh web site nước quốc tế Google, Yahoo, CNN, BBC, ... phát triển mạnh Trong đó, giáo trình báo Internet chưa hoàn chỉnh, đồng thời công trình nghiên cứu báo chí Internet Ngay giới quy chuẩn hóa văn đưa lên Internet thay đổi không ngừng Việt Nam giai...
 • 75
 • 384
 • 0

đồ án kỹ thuật điện điện tử Thiết kế và khảo sát các hiện tượng xảy ra trong các bộ nguồn chỉnh lưu điều khiển dùng Thyristor theo sơ đồ cầu một pha cho động cơ điện một chiều công suất 2,5 kw – 1300 vp.

đồ án kỹ thuật điện điện tử Thiết kế và khảo sát các hiện tượng xảy ra trong các bộ nguồn chỉnh lưu điều khiển dùng Thyristor theo sơ đồ cầu một pha cho động cơ điện một chiều công suất 2,5 kw – 1300 vp.
... động chỉnh lưu điều khiển - động chiều (CL- §), biến đổi điện mạch chỉnh lưu điều khiển có s®® Ed phụ thuộc vào giá trị pha xung điều khiển (góc ều ển) Chỉnh lưu dùng làm nguồn điều chỉnh điện áp ... nay, hiệu suất động điện chiều cơng suất nhỏ khoảng 75% ÷ 85%, động điện cơng suất trung bình lớn khoảng 85% ÷ 94% Cơng suất lớn động điện chiều vào khoảng 10000 0kw điện áp vào khoảng vài trăm ... tốc độ động chiều có loại điều khiển theo mạch kín (ta có hƯ truyền động điều chỉnh tự động) loại điều khiển mạch hở (hƯ truyền động điều khiển “hở”) Hệ điều chỉnh tự động truyền động điện có...
 • 94
 • 193
 • 0

giá trị nội dung và nghệ thuật lời ca trong hát đám cưới của người sán chỉ (khảo sát trên địa bàn tỉnh thái nguyên)

giá trị nội dung và nghệ thuật lời ca trong hát đám cưới của người sán chỉ (khảo sát trên địa bàn tỉnh thái nguyên)
... hát đám cưới người Sán Chỉ tỉnh Thái Nguyên qua trình điền dã 2014 * Trong khuôn khổ luận văn thạc sỹ tập trung tìm hiểu Giá trị nội dung nghệ thuật lời ca đám cưới người Sán Chỉ (Khảo sát địa ... hát đám người Sán Chỉ tỉnh Thái Nguyên - Phương pháp phân tích, tổng hợp Từ kết khảo sát, thống kê bước đầu phân tích tổng hợp giá trị nội dung nghệ thuật lời ca đám cưới người Sán Chỉ - so sánh, ... qua lời ca người Sán Chỉ đám cưới ta hiểu thêm phong tục tập quán, sắc riêng dân tộc Đóng góp - Tìm hiểu cách có hệ thống lời ca đám cưới người Sán Chỉ giá trị nội dung nghệ thuật - Sưu tầm số hát...
 • 136
 • 288
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cac dong tu thong dung trong tieng anhdanh sach cac dong tu thong dung trong tieng anhcác nhóm từ gốc hán trong tiếng việtcác cặp từ trái nghĩa trong tiếng việtcác đại từ nhân xưng trong tiếng việtmối quan hệ giữa cảm thán và tình thái trong tiếng việtso sánh vị trí của các bổ ngữ tình huống trong tiếng việt và tiếng phápđặc điểm tình thái trong tiếng việtlưu ý quan trọng với các động từ trạng tháisự kết hợp và tầm tác động của trợ từ tình thái trong tiểu thuyết hồ biểu chánhhành động ở lời của trợ từ tình thái trong tiểu thuyết hồ biểu chánhtrợ động từ tình tháitiểu từ tình thái trong tác phẩm của nam cao từ góc nhìn ngôn ngữ họccách dùng động từ tình tháitính từ chỉ trạng thái trong tiếng việtchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả