CHẨN ĐOÁN VÀ GIÁM ĐỊNH PHÂN TỬ CÁC CHỦNG HISTOMONAS MELEAGRIDIS GÂY BỆNH TRÊN GÀ QUA KHẢO SÁT CHUỖI GEN 18S RIBOSOME

kỹ thuật chẩn đoán đặc trưng phân tử của kudzu mosaic virus (kumv) hại đậu tương

kỹ thuật chẩn đoán và đặc trưng phân tử của kudzu mosaic virus (kumv) hại đậu tương
... thực đề tài Kỹ thuật chẩn đoán đặc trưng phân tử Kudzu mosaic virus (KuMV) hại đậu tương 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu - Xác định đặc trưng phân tử mức độ đa dạng phân tử virus KuMV ... nhiều bệnh hại, đặc biệt virus Theo Iwaki (1993) có tới 13 loài virus gây hại đậu tương Đông Nam Á Gần đây, Kudzu mosaic virus (KuMV) phát thấy đậu tương bị bệnh khảm vàng Hà Nội số tỉnh khác ... cầu kép phân tử virus (Hình 1.1) Hình 1.1 Hình thái phân tử geminivirus Ghi chú: A Phân tử Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV), bar = 100 nm (Gafni, 2003); B Mô hình phân tử Maize streak virus...
 • 92
 • 193
 • 1

Nghiên cứu sự phân bố của các chủng vi nấm gây bệnh trên cây dứa (ananas comosus)tại một số khu vực bắc quảng nam

Nghiên cứu sự phân bố của các chủng vi nấm gây bệnh trên cây dứa (ananas comosus)tại một số khu vực bắc quảng nam
... A ĐI M VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 Đ A ĐI M NGHIÊN C U 1.4.2 Các ch t kháng sinh có ngu n g c t x khu n phòng tr vi n m gây b nh th c v t Các ch ng vi n m gây b nh ñư c phân l p t ñ t m u qu ... phân lo i sơ b ch ng vi n m gây b nh Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U - Phương pháp lây b nh nhân t o 3.1 Đ i tư ng nghiên c u - Phương pháp nghiên c u th nghi m kh c ch n m b nh - Các ch ng vi ... U M ñ t tr ng d a t i vùng nghiên c u LÝ DO CH N Đ TÀI khu v c B c Qu ng Nam có kh kháng vi n m gây b nh d a Cây d a (Ananas comosus) m t ba lo i ăn qu 3.2 Ph m vi nghiên c u hàng ñ u c a nư...
 • 13
 • 495
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu đặc tính phân tử virus nhược độc vaccine viêm gan vịt tại Việt Nam qua khảo sát chuỗi gen kháng nguyên VP1" pdf

Tài liệu Báo cáo
... pban tit gen va be gen ciia virus vaccine va cudng doc viem gan vit tai Viet Nam Do vay, viec ngbien cim tim bieu ve gen/ be gen va dac tinh phan tir phan loai virus viem gan vit tai Viet Nam la ... chudi gen VPl ciia virus viem gan vit nhupc doc, ky hieu VxXT va VxAC dang dupc sit dyng lam vaccine tai Viet Nam va so sanh vdi mpt sd chimg ciia the gidd de xac dinh vi fri pban loai cua loai virus ... Mpt loai khac la virus nhupc doc viem gan vit tit Ai Cap, Trudng Dai hpc Nong nghiep Ha Npi cung cap, ky hieu la VxAC Tach chiet RNA tdng so ciia he gen virus RNA be gen ciia virus dupc tach chiet...
 • 8
 • 306
 • 0

NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CỦA CÁC CHỦNG VI NẤM GÂY BỆNH TRÊN CÂY DỨA (ANANAS COMOSUS) TẠI MỘT SỐ KHU VỰC BẮC QUẢNG NAM

NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CỦA CÁC CHỦNG VI NẤM GÂY BỆNH TRÊN CÂY DỨA (ANANAS COMOSUS) TẠI MỘT SỐ KHU VỰC BẮC QUẢNG NAM
... NẴNG TRẦN THỊ LỆ HẰNG NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CỦA CÁC CHỦNG VI NẤM GÂY BỆNH TRÊN CÂY DỨA (ANANAS COMOSUS) TẠI MỘT SỐ KHU VỰC BẮC QUẢNG NAM Chuyên ngành: SINH THÁI HỌC Mã số: 60.42.60 LUẬN VĂN THẠC ... chống nấm bệnh dứa cách hợp lý địa phương ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu - Các chủng vi nấm gây bệnh phân lập từ đất mẫu quả, thân, lá, rễ dứa dứa số khu vực Bắc Quảng Nam ... - Một số chủng xạ khu n sinh kháng sinh phân lập từ đất trồng dứa vùng nghiên cứu khu vực Bắc Quảng Nam có khả kháng vi nấm gây bệnh dứa 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Lấy mẫu nghiên cứu xã trồng dứa...
 • 26
 • 268
 • 0

Nghiên Cứu Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Đầu Đen Do Histomonas Meleagridis Gây Ra Trên Nuôi Tại Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên Sử Dụng Thuốc Điều Trị

Nghiên Cứu Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Đầu Đen Do Histomonas Meleagridis Gây Ra Trên Gà Nuôi Tại Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên Và Sử Dụng Thuốc Điều Trị
... thực tế chăn nuôi huyện Định Hóa, thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen Histomonas meleagridis gây nuôi huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên sử dụng thuốc điều trị 1.2 Mục ... Phương pháp sử dụng thuốc điều trị bệnh đầu đen cho Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 3.4.2.1 Sử dụng phác đồ điều trị bệnh đầu đen cho - Sử dụng 02 phác đồ điều trị bệnh đầu đen cho gà, phác đồ ... pháp nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen H meleagridis gây nên nuôi huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 3.4.1.1 Phương pháp điều tra công tác phòng chống dịch bệnh cho huyện Định Hóa, tỉnh...
 • 62
 • 212
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen do đơn bào Histomonas meleagridis gây ra trên nuôi tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang sử dụng thuốc điều trị

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen do đơn bào Histomonas meleagridis gây ra trên gà nuôi tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang và sử dụng thuốc điều trị
... nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen H meleagridis gây nên nuôi huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 3.4.1.1 Phương pháp điều tra công tác phòng chống dịch bệnh cho nuôi huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc ... dung nghiên cứu 3.3.1 Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 3.3.1.1 Thực trạng công tác phòng chống dịch bệnh cho huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 3.3.1.2 Nghiên ... huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang sử dụng thuốc điều trị 1.2 Mục tiêu đề tài - Nghiên cứu để có thông tin khoa học đặc điểm dịch tễ Histomonas meleagridis gây đàn nuôi huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc...
 • 61
 • 510
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen do Histomonas meleagridis gây ra trên nuôi tại huy ện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên sử dụng thuốc điều trị.

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen do Histomonas meleagridis gây ra trên gà nuôi tại huy ện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và sử dụng thuốc điều trị.
... NGHIấN CU C IM DCH T BNH U EN DO HISTOMONAS MELEAGRIDIS GY RA TRấN G NUễI TI HUYN PH BèNH, TNH THI NGUYấN V S DNG THUC IU TR KHO LUN TT NGHIP I HC H o to : Chớnh quy Chuyờn ngnh : Thỳ y Khoa : Chn ... ca H meleagridis nh sau: Gii: Protozoen Ngnh: Parabasalia Lp: Tritrichomonadea B: Tritrichomonadida H: Dientamoebidae Ging: Histomonas Loi: Histomonas meleagridis 2.1.1.2 Hỡnh thỏi hc loi H meleagridis ... Biu t l nhim H meleagridis s g nhim giun kim 49 DANH MC CC T, CM T VIT TT Cs : Cng s g : gam HE : Hemotoxilin - Eosin H meleagridis : Histomonas meleagridis H gallinarum : Heterakis gallinarum...
 • 79
 • 289
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen do đơn bào Histomonas meleagridis gây ra trên nuôi tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang sử dụng thuốc điều trị

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen do đơn bào Histomonas meleagridis gây ra trên gà nuôi tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang và sử dụng thuốc điều trị
... nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen H meleagridis gây nên nuôi huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 25 3.4.2 Phương pháp sử dụng thuốc điều trị bệnh đầu đen cho huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang ... nhận Trạm thú y huyện Yên Thế, em thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen đơn bào Histomonas meleagridis gây nuôi huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang sử dụng thuốc điều trị ” Sau thời ... trị bệnh đầu đen cho huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 3.4.2.1 Sử dụng phác đồ điều trị bệnh đầu đen cho - Sử dụng 02 phác đồ điều trị bệnh đầu đen cho gà, phác đồ gồm có: + Thuốc diệt đơn bào...
 • 63
 • 208
 • 2

Nghiên Cứu Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Đầu Đen Do Histomonas Meleagridis Gây Ra Trên Nuôi Tại Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Dùng Thuốc Điều Trị Bệnh

Nghiên Cứu Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Đầu Đen Do Histomonas Meleagridis Gây Ra Trên Gà Nuôi Tại Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Và Dùng Thuốc Điều Trị Bệnh
... dịch tễ bệnh đầu đen Histomonas meleagridis gây nuôi huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang dùng thuốc điều trị bệnh 1.2 Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu tình hình nhiễm đơn bào H meleagridis nuôi ... Hòa - tỉnh Bắc Giang thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen Histomonas meleagridis gây nuôi huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang dùng thuốc điều trị bệnh Trong thời gian thực tập, ... nghĩa khoa học Kết nghiên cứu đề tài thông tin khoa học đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen Histomonas meleagridis gây nuôi huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang dùng thuốc điều trị bệnh 1.3.2 Ý nghĩa...
 • 66
 • 219
 • 0

Phân lập xác định tính chất các chủng vi khuẩn Bacillus từ ruột để sản xuất Probiotic tăng trọng cho siêu thịt

Phân lập và xác định tính chất các chủng vi khuẩn Bacillus từ ruột gà để sản xuất Probiotic tăng trọng cho gà siêu thịt
... xỏc nh tớnh cht cỏc chng vi khun Bacillus t rut g sn xut probiotic tng trng cho g siờu tht nhm sng lc cỏc chng vi khunBacillus cú hot tớnh probiotic u vit v thõn thin vi h tiờu húa ca g, nh ú ... bng ti u ca h vi khun ng rut Tng cng nhu ng lũng ng tiờu húa Cú tớnh i khỏng cao i vi vi sinh vt gõy bnh 1.2.3 Cỏc chng vi khun Bacillus s dng lm probiotic cho gia cm Probiotic cho gia cm cú ... 1.1.3 Cỏc vi khun Bacillus phõn lp t rut g 1.2 Probiotic 1.2.1 Khỏi nim chung v probiotic 1.2.2 Probiotic s dng cho gia cm 21 1.2.3 Cỏc chng vi khun Bacillus...
 • 80
 • 465
 • 2

Phân lập, đánh giá các đặc điểm sinh học định danh phân tử các chủng vi khuẩn quang hợp tía phục vụ chế tạo chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu

Phân lập, đánh giá các đặc điểm sinh học và định danh phân tử các chủng vi khuẩn quang hợp tía phục vụ chế tạo chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu
... t ủ Nhúm vi sinh vt quang t dng bao gm cỏc vi to, vi khun lam v cỏc vi khun quang hp khụng thi oxy l nhng vi sinh vt cú kh nng s dng nng lng trc tip t bc x mt tri lm ngun nng lng ủ sinh trng ... nhúm vi khun quang hp tớa ủó tr thnh mt nhng nhúm vi sinh vt khụng th thiu cỏc ch phm sinh hc, ủú cú ch phm EMINA Vin Sinh hc Nụng nghip nghiờn cu v ch to Tuy nhiờn, vi khun quang hp tớa l nhúm vi ... t quang hp cõy xanh H thng chuyn ủin t quang hp vi khun quang hp xanh H thng chuyn ủin t quang hp vi khun quang hp tớa Hỡnh 2.2, 2.3, 2.4 H thng chuyn quang ủin t cõy xanh, vi khun lam v vi...
 • 75
 • 640
 • 8

Phân lập giải trình tự đoạn gen ORF5 của các chủng virus PRRS gây bệnh tai xanh trên lợn tại địa bàn tỉnh khánh hòa

Phân lập và giải trình tự đoạn gen ORF5 của các chủng virus PRRS gây bệnh tai xanh trên lợn tại địa bàn tỉnh khánh hòa
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LÊ THỊ NHƢỜNG PHÂN LẬP VÀ GIẢI TRÌNH TỰ ĐOẠN GEN ORF5 CỦA CÁC CHỦNG VIRUS PRRS GÂY BỆNH TAI XANH TRÊN LỢN TẠI ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA LUẬN VĂN ... phát từ yêu cầu trên, dƣới hƣớng dẫn T.S Vũ Khắc Hùng chọn đề tài: Phân lập giải trình tự đoạn gen ORF5 chủng PRRSV gây bệnh tai xanh lợn địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm chẩn đoán bệnh, áp dụng biện ... 2.5.3.3 Phân lập PRRSV môi trƣờng tế bào MARC – 145 36 2.5.4 Giải trình tự phân tích liệu trình tự gen ORF5 39 2.5.4.1 Giải trình tự DNA 39 2.5.4.2 Phân tích liệu trình tự gen ORF5...
 • 90
 • 230
 • 0

Phân lập xác định tính chất các chủng vi khuẩn bacillus từ ruột để sản xuất probiotic tăng trọng cho siêu thịt

Phân lập và xác định tính chất các chủng vi khuẩn bacillus từ ruột gà để sản xuất probiotic tăng trọng cho gà siêu thịt
... probiotic sử dụng cho Vì vậy, tiến hành đề tài: “ Phân lập xác định tính chất chủng vi khuẩn Bacillus từ ruột để sản xuất probiotic tăng trọng cho siêu thịt nhằm sàng lọc chủng vi khuẩnBacillus ... NGUYỄN VĂN ĐỨC PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT CÁC CHỦNG VI KHUẨN Bacillus TỪ RUỘT GÀ ĐỂ SẢN XUẤT PROBIOTIC TĂNG TRỌNG CHO GÀ SIÊU THỊT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Chuyên ngành: Vi sinh vật học ... probiotic cho nhiều tác giả trường đại học vi n nghiên cứu nước phân lập, xác định tính chất thử nghiệm tác dụng Tuy nhiên chưa có nghiên cứu đề cập tới vi c phân lập chủng Bacillus từ ruột để...
 • 18
 • 116
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 3a khả năng chống chịu của giống 88 6 5 và 88 6 8 với các isolates vi khuẩn gây bệnh bạc lá qua các thế hệ f1 f5 và f6các chủng e coli gây bệnh trên lợncác hướng thiết yếu ứng dụng sinh học phân tử để giám định phân loại các loài sinh vậtdựa vào sự biến đổi thành phần và cấu tạo phân tử các chất hữu cơ ta có thể chia các phản ứng hóa học hữu cơ thành nhiều loạicác phản ứng sau hãy nhận xét thành phần và cấu tạo phân tử các chất phản ứng và sản phẩm tạo thành đây là loại phản ứng gì đònh nghóa chúngchẩn đoán và xử trí máu tụ trong sọ13nghiên cứu chẩn đoán và điều trị ngoại khoa biến chứng của bệnh lý lao ruột tai bệnh viện việt đứcviết báo cáo dựa trên kết quả khảo sát và phân tíchmức độ ô nhiễm các chủng vi khuẩn gây bệnhcác chủng vi khuẩn gây bệnhthực trạng chất lượng dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh sài gòn qua khảo sát ý kiến khách hàngbước đầu phân tích giá trị của các xét nghiệm huyết học di truyền miễn dịch phân tử dưới phân tử trong chẩn đoán và tiên lượng bạch cầu cấpcác phương pháp sinh học phân tử trong giám định phân loại và lập phả hệ quần thể sinh vậttừ năm 1960 đến nay tố chức y tế thế giới đã quan tâm cải tiến việc chẩn đoán và phân loại các rối nhiễu tâm bệnh tổ chức y tế thế giới đã tiến hành hai công việc lớn làtư vấn phản biện và giám định xã hộiĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học