Dinh dưỡng hợp lý và sức khỏe

Dinh dưỡng hợp sức khoẻ doc

Dinh dưỡng hợp lý và sức khoẻ doc
... không chứa chất có hại cho thể Dinh dưỡng hợp lý, hợp vệ sinh cần người thực hiện, trước hết hộ gia đình Ðó chiến lược dự phòng chủ động nhằm bảo vệ nâng cao sức khoẻ để xây dựng gia đình hạnh ... vật Ðối với nhiều loại bệnh, áp dụng chế độ ăn hợp điều bắt buộc để bệnh biến chứng, đỡ phải dùng thuốc Một mặt quan trọng khác dinh dưỡng hợp thức ăn cần đảm bảo vệ sinh, thức ăn cần chế ... nước ta có chương trình mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thiếu vi chất dinh dưỡng Nhưng cần ăn no đủ, thoả thích không vấn đề dinh dưỡng đáng lo Thực tế cho thấy thừa ăn nguy hiểm không...
 • 2
 • 195
 • 2

BẢO VỆ SỨC KHỎE - DINH DƯỠNG HỢP SỨC KHỎE – 1 ppsx

BẢO VỆ SỨC KHỎE - DINH DƯỠNG HỢP LÝ VÀ SỨC KHỎE – 1 ppsx
... THIÏËU DINH DÛÚÄNG CỐ NGHƠA SÛÁC KHOỄ CƯÅNG ÀƯÌNG 11 4 Chûúng IX DINH DÛÚÄNG TRONG MƯÅT SƯË BÏÅNH MẨN TĐNH 14 1 Chûúng X GIẤM SẤT DINH DÛÚÄNG .15 3 Chûúng XI GIẤO DC DINH DÛÚÄNG ... nùång trung bònh 50 kg bao gưìm khoẫng: - 32 kg nûúác - 11 kg àẩm - kg chêët bếo (lipit) DINH DÛÚÄNG VÂ AN TOÂN THÛÅC PHÊÍM - 2,5 kg chêët khoấng - 0, 3-0 ,5 kg gluxit Nhúâ cố chêët àưìng võ phống ... nûúác chanh hoa quẫ (17 2 8 -1 779) Sau àố lâ nhûäng nghiïn cûáu ca Eikman (18 5 8 -1 930) àậ tòm ngun nhên ca bïånh Beriberi vâo nùm 18 86 úã àẫo Java Indonexia sau àố 30 nùm, nùm 18 97 J.A.Funk àậ tòm...
 • 23
 • 85
 • 1

BẢO VỆ SỨC KHỎE - DINH DƯỠNG HỢP SỨC KHỎE – 2 doc

BẢO VỆ SỨC KHỎE - DINH DƯỠNG HỢP LÝ VÀ SỨC KHỎE – 2 doc
... DINH DÛÚÄNG VÂ AN TOÂN THÛÅC PHÊÍM 27 Bẫng 1: Cưng thûác tđnh chuín hốa cú súã theo cên nùång (w) Nhốm tíi Chuín hoấ cú súã (Kcalo/ ngây) (Nùm) Nam Nûä 0-3 60,9w-54 61,0w-51 3-1 0 22 ,7w-494 22 ,5w+499 ... khoẫng 18, 5 -2 5 úã cẫ nam vâ nûä Theo kïët quẫ nghiïn cûáu ca Viïån dinh dûúäng, chó sưë BMI úã ngûúâi Viïåt nam 2 6-4 0 tíi nam lâ 19, 72 + 2, 81, nûä 19,75 + 3,41 II NHU CÊÌU CẤC CHÊËT DINH DÛÚÄNG ... bònh lâ 12% DINH DÛÚÄNG VÂ AN TOÂN THÛÅC PHÊÍM 31 Nhu cêìu protein cao hún úã trễ em, úã ph nûä cố thai vâ cho b Nhu cêìu protein ca trễ em lâ: 0-1 2 thấng : 1,5 - 2, 3 g/kg cên nùång/ngây 1-3 tíi...
 • 23
 • 173
 • 0

BẢO VỆ SỨC KHỎE - DINH DƯỠNG HỢP SỨC KHỎE – 4 docx

BẢO VỆ SỨC KHỎE - DINH DƯỠNG HỢP LÝ VÀ SỨC KHỎE – 4 docx
... mỗng vâ vỗ cûáng vúái tó lïå tûúng quan 3 2-3 6%, 5 2-5 6% vâ 12% Cấc chêët dinh dûúäng DINH DÛÚÄNG VÂ AN TOÂN THÛÅC PHÊÍM 75 têåp trung ch ëu úã lông àỗ: nûúác 48 ,7%, lipit 32,6%, protein 16,6%, gluxit ... ùn vi khín bao gưìm: - Ngưå àưåc thûác ùn Salmonella - Ngưå àưåc thûác ùn t cêìu khín DINH DÛÚÄNG VÂ AN TOÂN THÛÅC PHÊÍM 85 - Ngưå àưåc thûác ùn Clostridinum botulinum - Ngưå àưåc thûác ùn cấc ... ch : - Khưng xay xất gẩo quấ k, quấ trùỉng - Chïë biïën khưng vo gẩo k quấ, nêëu cúm cho vûâa nûúác, nïëu cho quấ nhiïìu nûúác rưìi chùỉt nûúác cúm sệ lâm mêët nhiïìu chêët dinh dûúäng - Bẫo...
 • 23
 • 107
 • 0

BẢO VỆ SỨC KHỎE - DINH DƯỠNG HỢP SỨC KHỎE – 5 doc

BẢO VỆ SỨC KHỎE - DINH DƯỠNG HỢP LÝ VÀ SỨC KHỎE – 5 doc
... Àưåc nhiïìu: - Aldrin (PDE 50 %) -Bensulfit (CE 40%) - Sulfolot (CE 40%) Loẩi III: Đt àưåc: - Aldrin (bưåt 5% ) - Clordecan (bưåt 10%) - DDT (PDE 40%) - Malation (PDE 50 %) Ghi ch: - C.E: nưìng ... àûúåc phun DDT 5, 5% (xem bẫng) Thûåc phêím cố phun ÀT 5, 5% Lûúång ÀT côn sốt lẩi (mg/kg) - Tấo 0, 5- 1 - Rau xanh 0-1 4,8 - Ng cưëc 0, 7-0 ,8 - Su hâo, cẫi bùỉp, câ chua, khoai têy, hânh lấ 3,6 Nhû ... vong 198 0-1 982 Bïånh viïån Bẩch Mai 182 38 198 0-1 982 Bïånh viïån Viïåt Nam-Cu Ba 60 198 0-1 982 Bïånh viïån Gia Lêm 43 198 0-1 982 Bïånh viïån Hoâi Àûác 198 0-1 982 Bïånh viïån Tûâ Liïm 29 198 0-1 982 Bïånh...
 • 23
 • 104
 • 0

BẢO VỆ SỨC KHỎE - DINH DƯỠNG HỢP SỨC KHỎE – 6 pot

BẢO VỆ SỨC KHỎE - DINH DƯỠNG HỢP LÝ VÀ SỨC KHỎE – 6 pot
... cêìu 0.2 5-1 0. 96 1-2 11 0 .61 2 -6 16 0.70 6- 1 2 29 1.17 Nam thiïëu niïn 1 2-1 6 53 1.82 Nûä thiïëu niïn 1 2-1 6 51 2.02 Trûúãng thânh (nam) 65 Trễ em: Trûúãng thânh (nûä) - Tíi hânh kinh 55 2.38 - Mận ... Khưng 6 0-8 0 Kwashiorkor Thiïëu dinh dûúäng Dûúái 60 Marasmus - Kwashiorkor Marasmus Theo tđnh toấn, SD tûúng àûúng 10% nhû vêåy 60 % tûúng àûúng mûác -4 SD ca cên nùång chín Phông chưëng suy dinh ... mûác àưå sau: tûâ -2 àïën -3 àưå lïåch chín: thiïëu dinh dûúäng vûâa (àưå 1), tûâ -3 àïën -4 àưå lïåch chín: thiïëu dinh dûúäng nùçng (àưå 2), dûúái -4 àưå lïåch chín: thiïëu dinh dûúäng rêët...
 • 23
 • 90
 • 0

BẢO VỆ SỨC KHỎE - DINH DƯỠNG HỢP SỨC KHỎE – 7 pot

BẢO VỆ SỨC KHỎE - DINH DƯỠNG HỢP LÝ VÀ SỨC KHỎE – 7 pot
... úáp mëi, hun khối - V + Àẩi trâng ++ Tuën tiïìn liïåt + /- ++ - Bâng quang Trûåc trâng - - + Khoang miïång + + - Dẩ dây - - Thûåc quẫn - - Ch thđch: +: Ùn nhiïìu cố nguy cú cao -: Ùn nhiïìu lâm ... cấc vêën àïì dinh dûúäng - Phên lêåp vâ mư tẫ cấc nhốm nguy cú nhêët - L tưìn tẩi ca suy dinh dûúäng - Diïỵn biïën theo thúâi gian cẫa cấc vêën àïì dinh dûúäng Bẫn chêët cấc vêën àïì dinh dûúäng ... àïì dinh dûúäng cêìn àûúåc ch : - Khẫ nùng vâ tiïën àưå chûúng trònh phông chưëng cấc bïånh ngun nhên thiïëu dinh dûúäng (thiïëu protein - nùng lûúång vâ thiïëu cấc vi chêët dinh dûúäng) - Cấc...
 • 23
 • 85
 • 0

BẢO VỆ SỨC KHỎE - DINH DƯỠNG HỢP SỨC KHỎE – 8 pdf

BẢO VỆ SỨC KHỎE - DINH DƯỠNG HỢP LÝ VÀ SỨC KHỎE – 8 pdf
... giấo dc dinh dûúäng sûác khỗe DINH DÛÚÄNG VÂ AN TOÂN THÛÅC PHÊÍM 171 Chûúng XII CHÙM SỐC DINH DÛÚÄNG ÚÃ CƯÅNG ÀƯÌNG NGHƠA VÂ TÊÌM QUAN TRỔNG CA CHÙM SỐC DINH DÛÚÄNG ÚÃ CƯÅNG ÀƯÌNG Suy dinh dûúäng ... sûäa mể thấng àêìu - Cho b àïën 1 8- 2 0 thấng, đt nhêët àïën 12 thấng Câng vïì sau lûúång sûäa đt dêën nhûng vêỵn lâ ngìn bưí sung cấc chêët dinh dûúäng vâ khấng thïí quan trổng - Hûúáng dêỵn cho ... rết, thiïëu vi chêët dinh dûúäng ) DINH DÛÚÄNG VÂ AN TOÂN THÛÅC PHÊÍM 1 78 + Tưí chûác hưåi thi ni dẩy con: Àïí thc àêíy hoẩt àưång chùm sốc dinh dûúäng úã cưång àưìng, phông suy dinh dûúäng nïn tưí...
 • 23
 • 99
 • 0

BẢO VỆ SỨC KHỎE - DINH DƯỠNG HỢP SỨC KHỎE – 9 pot

BẢO VỆ SỨC KHỎE - DINH DƯỠNG HỢP LÝ VÀ SỨC KHỎE – 9 pot
... hóåc glucoza 6 0-1 00 g II,51đt, tûác lâ 24 0-4 00 Kcalo Chó àõnh cấc trûúâng húåp sau àêy: - Viïm dẩ dây råt cêëp tđnh DINH DÛÚÄNG VÂ AN TOÂN THÛÅC PHÊÍM 193 - Urï mấu cao - Suy tim - Xët huët àûúâng ... giai àoẩn hưìi phc ca bïånh c) Chïë àưå ùn mïìm: - 125 0-1 800 Kcal, protein 4 0-7 5g (protein àưång vêåt lâ 5 0-7 0%) - Dẩng chïë biïën: Phúã, chấo, miïën - Dẩng chïë biïën: sûäa, chấo Cố thïí dng sûäa ... lûúång dao àưång tûâ 180 0- 2200kcal tûúng àûúng vúái lao àưång nhể b) Nhu cêìu vïì protein: DINH DÛÚÄNG VÂ AN TOÂN THÛÅC PHÊÍM 1 89 - 1 0-1 5% nùng lûúång khêíu phêìn tûác lâ 1-1 ,5g/kg/24giúâ (Tưët...
 • 23
 • 73
 • 0

BẢO VỆ SỨC KHỎE - DINH DƯỠNG HỢP SỨC KHỎE – 10 docx

BẢO VỆ SỨC KHỎE - DINH DƯỠNG HỢP LÝ VÀ SỨC KHỎE – 10 docx
... bấnh phúã - Àûúâng, àûúâng glucoza - Dêìu thûåc vêåt 10g/ngây - Quẫ ngổt dẩng nghiïìn hóåc nûúác quẫ - Viïn Moriamin- sinh tưë Cấc thûác ùn khưng nïn dng: - Múä, thõt, cấ nhiïìu múä - đt dng trûáng( ... - Lipit: 0,5g/kg thïí trổng - Nùng lûúång: 170 0-2 000 Kcal/ngây - Vitamin: Vitamin nhốm B lâ cêìn nhêët, kêm theo vitamin C, K, PP, E, A, D - Mëi khoấng: ùn nhẩt nïëu cúá ph hóåc cưí chûúáng - ... Chuín hốa protein - Tưíng húåp protein huët tûúng - Khûã amin ca cấc axit amin - Tẩo thânh urï Chuín hốa cacbonhydrat - Tưíng húåp, dûå trûä, giẫi phống glycogen - Tưíng húåp hepann DINH DÛÚÄNG VÂ...
 • 21
 • 104
 • 0

Dinh dưỡng an toàn thực phẩm - Chương IV: Dinh dưỡng hợp lao động potx

Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm - Chương IV: Dinh dưỡng hợp lý và lao động potx
... 12 0-2 40 Kcalo/ - Lao động trung bình: 24 0-3 60 Kcalo/ - Lao động nặng: 36 0-6 00 Kcalo/ Dinh dưỡng an toàn thực phẩm Nguyên tắc thứ hai chế độ ǎn phải đáp ứng đủ nhu cầu chất dinh dưỡng: - Trước hết ... cường độ lao động, thời gian lao động, tính chất giới hóa tự động hóa trình sản xuất Tùy theo cường độ lao động người ta chia ra: - Lao động nhẹ (tĩnh tại) 120 Kcalo/giờ - Lao động nhẹ : 12 0-2 40 ... tình trạng, không lao động kéo Dinh dưỡng an toàn thực phẩm dài Thày thuốc danh tiếng kỷ 18 Tissot khẳng định "Lao động thay loại thuốc thứ thuốc thay cho lao động" Thiếu lao động có ảnh hưởng...
 • 11
 • 215
 • 0

Ăn uống hợp sức khỏe docx

Ăn uống hợp lý và sức khỏe docx
... tăng lên theo tuổi Về già mắt mờ, chân chậm, miệng khô, yếu nhai kém, cần có cách ăn thích hợp để không bị thiếu dinh dưỡng Ăn uống kém, không hợp làm giảm sức chống bệnh thể ... chế độ ăn cần chất béo nguồn động vật Ðối với nhiều loại bệnh, áp dụng chế độ ăn hợp điều bắt buộc để bệnh biến chứng, đỡ phải dùng thuốc Một mặt quan trọng khác dinh dưỡng hợp thức ăn cần ... đầu có gia tăng bệnh béo phì, tãng huyết áp, tiểu đường Chăm sóc y tế cho bệnh tốn kém, ðó cần thực chiến lược dự phòng trước hết thông qua chế độ ăn hợp Cần quan tâm chăm sóc ăn uống cho người...
 • 5
 • 184
 • 0

Hướng dẫn Thực hành dinh dưỡng hợp tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh tiểu học trong nhà trường

Hướng dẫn Thực hành dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh tiểu học trong nhà trường
... liệu hướng dẫn gồm phần: Phần 1: Thực hành dinh dưỡng hợp lý; Phần 2: Tăng cường hoạt động thể lực Phần 3: Truyền thông dinh dưỡng hợp tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh tiểu học trường ... hợp tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh Các bậc cha mẹ học sinh Tiểu học cán y tế tham khảo tài liệu để phối hợp chăm sóc dinh dưỡng tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh nhà trường, ... học sinh trường học tham gia 27 PHẦN TRUYỀN THÔNG VỀ DINH DƯỠNG HỢP LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC TRONG TRƯỜNG HỌC Mục đích - Nâng cao kiến thức học sinh dinh dưỡng hợp tăng cường HĐTL - Hướng dẫn, ...
 • 93
 • 743
 • 1

Bà Bầu Chế Độ Dinh Dưỡng Hợp pdf

Bà Bầu Và Chế Độ Dinh Dưỡng Hợp Lý pdf
... loại hạt Protein nguồn dinh dưỡng nhóm thực phẩm này, cần thiết cho phát triển tế bào thay tế bào bị lão hóa Sữa tươi, sữa chua, mát Sản phẩm từ sữa cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt giàu ... khỏe tế bào thể mẹ Nguồn vitamin A có loại rau xanh, màu vàng cải xanh, ớt ngọt, khoai lang, cà rốt, bí ngô Trái Các loại trái như: cam, nho, quýt, dưa, dâu giàu vitamin C Trái màu vàng sẫm ... ngô Trái Các loại trái như: cam, nho, quýt, dưa, dâu giàu vitamin C Trái màu vàng sẫm như: dưa vàng, mơ giàu vitamin A Bạn ăn 3,4 suất hoa quả/ngày: trái tươi nước ép trái cho bữa sáng, trái...
 • 3
 • 193
 • 0

Xem thêm