Trắc Nghiệm Sinh Học 9

Trác Nghiệm Sinh học

Trác Nghiệm Sinh học
... vật nguyên sinh D vi khuẩn, nấm, tảo, động vật nguyên sinh Câu 398: Nhân tố sinh trởng tất chất A cần cho sinh trởng sinh vật 29 B không cần cho sinh trởng sinh vật C cần cho sinh trởng sinh vật ... vật nguyên sinh D vi khuẩn, nấm, tảo, động vật nguyên sinh Câu 434 Nhân tố sinh trởng tất chất A cần cho sinh trởng sinh vật B không cần cho sinh trởng sinh vật C cần cho sinh trởng sinh vật mà ... chất hoá học ức chế sinh trởng vi sinh vật nhằm mục đích A sản xuất chất chuyển hoá sơ cấp B sản xuất chất chuyển hoá thứ cấp C kích thích sinh trởng vi sinh vật D kiểm soát sinh trởng vi sinh vật...
 • 45
 • 707
 • 7

Đề thi trắc nghiệm sinh học

Đề thi trắc nghiệm sinh học
... học sinh tài năng, sinh viên tài năng, học sinh giỏi, sinh viên giỏi thích hợp công tác nhận dạng, tuyển chọn, đào tạo tài trường phổ thông đại học, tài học sinh tài học tập học sinh giỏi gọi học ... khoa học Mỹ Nước Mỹ đến kỷ 19 ý đến vấn đề giáo dục học sinh tài năm 1920 có tới 2/3 thành phố lớn Hoa Kỳ thực chương trình giáo dục học sinh giỏi, học sinh tài Trong suốt kỷ 20 giáo dục học sinh ... có 38 bang Hoa Kỳ có đạo luật giáo dục học sinh giỏi, học sinh tài có 28 bang đáp ứng đầy đủ cho việc giáo dục học sinh giỏi, học sinh tài Khái niệm học sinh tài Mỹ định nghĩa theo nhiều cách...
 • 114
 • 2,719
 • 5

trac nghiem sinh hoc

trac nghiem sinh hoc
... quan hệ: Chọn đáp án A Kí sinh B Cộng sinh C Cạnh tranh D Hội sinh Đáp án : (B) Bài : 20954 Lan sống cành khác quan hệ: Chọn đáp án A Kí sinh B Cộng sinh C Cạnh tranh D Hội sinh Đáp án : (D) Bài ... nhàng sinh vật với môi trường gọi là: Chọn đáp án A Giới hạn sinh thái B Khống chế sinh học C Cân sinh học D Nhịp sinh học Đáp án : (D) Bài : 20940 Khả tự điều chỉnh lại nguồn thức ăn, nơi loài sinh ... thiết Chọn đáp án A Cho hoạt động sinh sản sinh vật; B Cho chu kỳ phát triển sinh vật C Cho chống lại điều kiện bất lợi sinh vật D Cho trình sinh trưởng phát triển sinh vật Đáp án : (B) Bài : 20913...
 • 55
 • 362
 • 1

trac nghiem sinh hoc

trac nghiem sinh hoc
... thể lai xa sinh sản sinh dưỡng là: Chọn đáp án A Có cách li mặt hình thái với cá thể khác loài; B Không phù hợp mặt cấu tạo quan sinh sản với cá thể loài; C Không có quan sinh sản quan sinh sản ... li sinh thái; Đáp án : (A) Bài : 21675 Để phân biệt loài vi khuẩn có quan hệ thân thuộc, tiêu chuẩn phân biệt quan trọng là: Chọn đáp án A Tiêu chuẩn sinh lí – hoá sinh; B Tiêu chuẩn địa lí – sinh ... loài sinh sản đơn tính hay sinh sản vô tính vì: Chọn đáp án A Số lượng cá thể loài giao phối thường lớn; B Số lượng kiểu gen loài giao phối lớn; C Các loài giao phối có quan hệ ràng buộc mặt sinh...
 • 13
 • 291
 • 1

trac nghiem sinh hoc

trac nghiem sinh hoc
... kỳ sinh trưởng ngắn lại D Tốc độ sinh trưởng chậm lại Đáp án : (C) Bài : 5357 Mức nhân tố sinh thái cực thuận mức mà sinh vật có biểu sau đây: Chọn đáp án A Sinh trưởng sinh sản mạnh B Ngừng sinh ... không đồng nhân tố sinh thái D Quy luật tác động qua lại sinh vật với sinh vật Đáp án : (C) Bài : 5374 Hai hình thức biểu sống quan hệ sinh vật loài là: Chọn đáp án A Hội sinh cộng sinh B Quần tụ ... súc D Đời sống kí sinh Đáp án : (A) Bài : 20733 Ở trạng thái hoạt động virut tồn dạng: Chọn đáp án A Sống kí sinh thể sinh vật B Sống hoại sinh C Sống tự D Sống kí sinh hoại sinh Đáp án : (A)...
 • 26
 • 318
 • 0

Trắc nghiệm sinh học 10-

Trắc nghiệm sinh học 10-
... Trong thể sinh vật, trình thờng xuyên cần lợng là: A Các phản ứng sinh tổng hợp chất C Sự thực công học công điện học B Sự tái sinh tổ chức( phân bào, sinh sản ) D Cả A, B C Câu 50 Các loài sinh vật ... Glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ Câu 19 Cácbonhiđrat có chức là: A Chất dự trữ sinh lợng C Chất tạo hình chất xúc tác B Chất cấu tạo sinh lợng D Cả A, B C Câu 20 Các bậc phân loại đợc xếp từ thấp đến cao ... Câu 47 Các dạng lợng chủ yếu tế bào sinh vật là: A Điện năng, hóa năng, nhiệt C Các dạng lợng đợc tạo tổng hợp chất hữu B Các dạng lợng đợc tạo mối quan hệ sinh vật với môi trờng D Cả A B Câu...
 • 4
 • 1,002
 • 12

Trắc nghiệm sinh học

Trắc nghiệm sinh học
... của: a Sự tiến hóa hóa học b Sự tiến hóa sinh học c Hợp chất hữu d Vỏ Trái đất 152.Trong công nghệ sinh học, đối tượng thường sử dụng làm để sản xuất sản phẩm sinh học là: a Vi khuẩn b ... nhân lí học, hóa học rối loạn trình sinh lí d rối loạn trình sinh lí, hóa sinh tế bào 180.Đột biến gen làm tăng số khóm, tăng số hạt ở lúa Trân Châu lùn là đột biến a có lợi cho sinh vật ... kiểu gen, chứng tỏ cặp sinh đôi trứng c Cặp sinh đôi có nhóm máu tức có kiểu gen, chứng tỏ cặp sinh đôi trứng d Cặp sinh đôi có giới tính tức có kiểu gen, chứng tỏ cặp sinh đôi trứng 179.Các...
 • 26
 • 302
 • 1

Trắc nghiệm sinh học - Huỳnh Quốc Thành

Trắc nghiệm sinh học - Huỳnh Quốc Thành
... d Xuất đột biến có hại Xét đoạn ADN: I, II, III sau: 3’ - GAT - XGA- → - GAT - XAA - - AAT - XGA 5’ - XTA - GXT - - XTA - GTT - TTA - GXT I II III Sử dụng kiện trả lời câu 39 40 Câu 39 Từ I ... sinh, Tân sinh b Thái cổ, Nguyên sinh, Cổ sinh, Trung sinh, Tân sinh c Nguyên sinh, Cổ sinh, Thái cổ, Trung sinh, Tân sinh d Tân sinh, Trung sinh, Cổ sinh, Nguyên sinh, Thái cổ Câu 14 Nội dung sau ... Mêtiônin - Tirôzin - Valin - Alanin……… b Tirôzin - Valin - Alanin……… c Mêtiônin - Histidin - Arginin…… d Tirôzin - Mêtiônin- Histidin - Arginin…… Câu 45 Khi xảy đột biến thay cặp nuclêôtit thứ G-X...
 • 76
 • 1,044
 • 20

Trắc nghiệm sinh học - Thiều Văn Đường

Trắc nghiệm sinh học - Thiều Văn Đường
... m- ARN, t- ARN, r- ARN b i- ARN, s- ARN, r- ARN c m- ARN, i- ARN, r- ARN d a b Câu 16 Tỉ lệ tương đối loại ARN tế bào: a m- ARN: – 10%; t- ARN: 10 – 20%; r- ARN: 70 – 80% b r- ARN: – 10%; t- ... loại ARN nào? a m-ARN b t-ARN c r-ARN d m-ARN r-ARN Câu 26 Bộ ba mở đầu ba kết thúc có loại ARN nào? a m-ARN b t-ARN c r-ARN d t-ARN r-ARN Câu 27 Điều khẳng định sai m-ARN tế bào sinh vật nhân ... tắc bổ sung: a m-ARN b t-ARN c r-ARN d m-ARN r-ARN Câu 24 Phân tích định lượng cho thấy loại phân tử ARN có 82 ribônuclêôtit Đó loại ARN nào? a m-ARN b r-ARN c t-ARN d m-ARN r-ARN Câu 25 Bộ ba...
 • 157
 • 501
 • 20

trac nghiem sinh hoc 12

trac nghiem sinh hoc 12
... cảnh; b Những rối loạn trình sinh hóa, hóa sinh tế bào; c Đặc điểm cấu trúc gen; d Thời điểm hoạt động gen e Cả a, b c Câu 43 Loại đọt biến sau không di truyền qua sinh sản hữu tính? a Đột biến ... nguyên phân hợp tử ruồi giấm tạo tế bào Số lượng NST đơn kì cuối đợt nguyên phân liên : a 64 b 128 c 256 d 512 e 32 Câu 18 Yếu tố cần đủ để quy đònh tính đặc trưng ADN : Số lượng NST a Thành phần loại ... kháng thể; c Không ảnh hưởng tới đời sống sinh vật; d Cơ thể chết hợp tử e Cơ thể số tính trạng Câu 30 Nguyên nhân tượng lặp đoạn NST; a Do NST tái sinh không bình thường số đoạn; b Do trao đổi...
 • 10
 • 2,565
 • 27

trac nghiem sinh hoc 12

trac nghiem sinh hoc 12
... kiểu gen, chứng tỏ cặp sinh đôi trứng c Cặp sinh đôi có nhóm máu tức có kiểu gen, chứng tỏ cặp sinh đôi trứng d Cặp sinh đôi có giới tính tức có kiểu gen, chứng tỏ cặp sinh đôi trứng 179.Các ... kháng sinh 84.Đột biến phát sinh tế bào sinh dưỡng nhân lên mô, biểu phần thể, tạo nên thể khảm, gọi a đột biến giao tứ b đột biến xôma c đột biến tiền phôi d hoán vị gen 85.Hai trẻ đồng sinh ... Cặp sinh đôi trứng hay khác trứng, sao? a Bệnh mù màu gen qui định, cặp sinh đôi có người bình thường người mắc bệnh, chứng tỏ họ khác về kiểu gen nên cặp sinh đôi khác trứng b Cặp sinh...
 • 26
 • 867
 • 6

Trắc nghiệm sinh học lớp 10 phần II chương I _ Thành phần hóa học của tế bào

Trắc nghiệm sinh học lớp 10 phần II chương I _ Thành phần hóa học của tế bào
... Cacbonhiđrat, lipit, prôtêin xenlulôzơ b) Cacbonhiđrat, lipit, axit nuclêic glicôgen c) Cacbonhiđrat, lipit, prôtêin axit nuclêic d) Cacbonhiđrat, lipit, prôtêin axit amin Câu 26 Chọn câu trả l i ... trả l i đúng: Thế liên kết peptit? a) Giữa nhóm axit amin v i nhóm cacboxyl axit amin b) Giữa nhõm cacboxyl axit amin v i nhóm gốc axit amin c) Giữa nhóm axit amin v i nhóm gốc axit amin d) Giữa ... lợng (tinh bột, glicôgen), tham gia cấu trúc tế bào (xenlulôzơ), kết hợp v i prôtêin Tham gia cấu trúc màng sinh học, thành phần hoocmôn, vitamin Ngo i lipit có vai trò dự trữ lợng cho tế bào chức...
 • 21
 • 4,740
 • 73

Trắc nghiệm sinh học lớp 10 phần II chương 2_Cấu trúc của tế bào

Trắc nghiệm sinh học lớp 10 phần II chương 2_Cấu trúc của tế bào
... tế bào Thành tế bào Quy định hình dạng tế bào bảo vệ tế bào Màng sinh chất - Giúp điều hòa thành phấn bên tế bào - Vách ngăn bên bên tế bào Tế bào chất - Nơi thực phản ứng trao đổi chất tế bào ... tế bào Thành tế bào Quy định hình dạng tế bào bảo vệ tế bào Màng sinh chất - Giúp điều hòa thành phấn bên tế bào - Vách ngăn bên bên tế bào Tế bào chất - Nơi thực phản ứng trao đổi chất tế bào ... nội bào c) Điều hòa hoạt động tế bào d) Cả a, b Câu 20 Chọn câu trả lời đúng: Loại tế bào dới có mạng lới nội chất hạt phát triển? a) Tế bào gan b) Tế bào bạch cầu c) Tế bào thần kinh d) Tế bào...
 • 18
 • 4,694
 • 105

Trắc nghiệm sinh học lớp 10 phần II chương 3_Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

Trắc nghiệm sinh học lớp 10 phần II chương 3_Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
... HOĂ Vật chất NĂNG LƯợNG TRONG Tề BàO Câu l a Câu d Câu a Câu Chất hữu Câu a, b c Câu d Câu b Câu Hệ sinh thái Câu a Câu 10 c Câu 11 STT Các trình Các kiện - Tổng hợp chất hữu phức tạp từcác chất ... trình tổng hợp chất hữu từ chất vô ( CO2 H2O) sinh vật b) Là phơng thức dinh dỡng sinh vật có khả sử dụng quang để tổng hợp chất hữu từ chất vô c) Là trình sinh trởng phát triển sinh vật dới tác ... gọi côenzim Chất chịu tác dụng enzim gọi chất Câu 14 Chọn câu trả lời nhất: Các dạng tồn tạo tế bào enzim gì? a) Hòa tan tế bào chất b) Kiên kết chặt chẽ với bào quan xác định tế bào c) Liên...
 • 12
 • 3,654
 • 56

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học 9câu hỏi trắc nghiệm sinh học 9trac nghiem sinh hoc 9trắc nghiệm sinh học 9đề thi trắc nghiệm sinh học 9câu hỏi trắc nghiệm sinh học 9 học kì 2bài tập trắc nghiệm sinh học 9trắc nghiệm sinh học 9 có đáp ántrac nghiem sinh hoc 9 ki 1trắc nghiệm sinh học 9 kèm đáp ántrắc nghiệm sinh học 9 hkiiđề thi trắc nghiệm sinh học 9 kì 2cau hoi trac nghiem sinh hoc 9 co dap ancau hoi trac nghiem sinh hoc 9 ki 2trac nghiem sinh hoc 9 ki 2chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây