Ôn Tập Hoá Học 9 tài liệu

Đề cương ôn tập hóa học 9 học kỳ II dành cho học sinh khá giỏi

Đề cương ôn tập hóa học 9 học kỳ II dành cho học sinh khá giỏi
... H2 + Cl2 Sau anot thoát 89, 6 lít Cl2 đktc ngừng đf, H2O bay không đáng kể tính C% chất tan dd sau điện phân Nguyn Th Lõm THCS Phỳ Lõm Đề cơng ôn tập hoá hữu lớp Học kỳ II HS cần nắm sơ lợc : hợp ... muối sinh hấp thụ khí dd kiềm Muối bị nhiệt phân : Na2CO3, NaHCO3, K2CO3, BaCO3, Ba(HCO3)2,KMnO4.Viết pthh xảy Cho sơ đồ sau : a A B C D A khí màu vàng lục, độc D khí không màu, không cháy không ... (hoá trị III) vào dd HCl d thu đợc khí C Dẫn toàn C sinh qua bột CuO đốt nóng vừa đủ đợc 32 gam chất rắn a Viết PThh b Tính V khí C đktc c Tìm B 12 Đốt cháy hết 4,48 g KLA hoá trị III khí Clo...
 • 7
 • 1,089
 • 30

Đề cương ôn tập hoá học 9 học kì II

Đề cương ôn tập hoá học 9 học kì II
... (-C6H10O5)n 54/ Khi cho 3,6 g glucoz lờn men ru thỡ th tớch CO2 thu c ktc l : A : 8 ,96 lớt B : 17 ,92 lớt C : 0, 896 lớt D : 1, 792 lớt 55/ Khớ C2H2 cú ln khớ SO2, CO2 v hi nc. thu c C2H2 tinh khit cú th ... nớc a) Xác định công thức phân tử A, biết lít khí A đktc có khối lợng 1,25 g b) Viết công thức cấu tạo A 21/ Đốt cháy hoàn toàn 16,8 lít khí axetilen a) Viết phơng trình hoá học phản ứng xảy ... 0,06 = 0,42 < 0 ,9 nờn hp cht cú nguyờn t O - mO = 0 ,9 - 0,42 = 0,48 (0,125) Gi cụng thc phõn t ca A l CXHYOZ , 36 , 48 , 06 (0,125) 0 ,9 Theo ta cú : 12 x = y = = 60.3 (0.25) 16 z Gii cỏc pt trờn...
 • 10
 • 351
 • 2

Đề cương Ôn tập Hóa học 9

Đề cương Ôn tập Hóa học 9
... Đề cơng ôn tập cuối năm - Hóa học X lm mt mu dung dch Br2 Y, Z tỏc dng c vi Na Z cũn tỏc dng c vi CaCO3 a) Xỏc ... nh cụng thc phõn t A, bit t hi ca A so vi khớ hiro l 23 Bi thu c ru etylic t khớ etilen, cho 8 ,96 lớt C2H4 (ktc) tỏc dng vi nc d iu kin cú xỳc tỏc axit Vit phng trỡnh hoỏ hc v tớnh: a) Khi lng...
 • 2
 • 244
 • 3

ÔN TẬP HÓA HOC 9 VÀO 10 NĂM HỌC 2011 potx

ÔN TẬP HÓA HOC 9 VÀO 10 NĂM HỌC 2011 potx
... ÔN TẬP HÓA HOC VÀO 10 CO2 + 2KOH  K2CO3 + H2O NĂM HỌC 2011 Dung dịch thu gồm KclO, K2CO3, KOH dư cho tác dụng tiếp với dung ... khiết Nhận biiết tách chất Nhận b ết tách chất Dạng 3:: Dạng Nhận biết chất: -2- ÔN TẬP HÓA HOC VÀO 10 NĂM HỌC 2011 Phương pháp chung: Dùng phản ứng đặc trưng chất để nhận chúng Cụ thể phản ứng ... BaSO3  + 2NaCl Na2SO3 + HCl  BaCl2 + SO2  + H2O CaCO3 +2HCl  CaCl2 + CO2  + H2O ÔN TẬP HÓA HOC VÀO 10 NĂM HỌC 2011  Tạo kết tủa màu vàng Muối photphat Na3PO4 + 3AgNO3  Ag3PO4  + 3NaNO3 AgNO3...
 • 5
 • 99
 • 2

Đề cương ôn tập hóa học 9 kỳ I

Đề cương ôn tập hóa học 9 kỳ I
... dãy hoạt động hóa học kim lo i: - Mức độ họat động hóa học kim lo i giảm dần từ tr i qua ph i - Kim lo i đứng trước Mg tác dụng v i nước i u kiện thường  kiềm khí hiđro - Kim lo i đứng trước ... Br2, I2 b) Tính chất hóa học: - 1.Tác dụng v i kim lo i:  Nhiều phi kim + tkim lo i  mu i: Vd: 2Na + Cl2 → 2NaCl  Oxi + kim lo i t oxit: Vd: 2Cu + O2 → 2CuO 2.Tác dụng v i hiđro:  Oxi + khí ... khác: S (IV,VI ) ; C (IV) ; N (V) ; P (V) PHẦN B – CÁC DẠNG B I TẬP Dạng 1: XÉT I U KIỆN PHẢN ỨNG - VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC B i 1: Viết PTHH thực chu i biến hóa sau, ghi rõ i u kiện phản...
 • 10
 • 129
 • 2

câu hỏi ôn tập hóa học tổng hợp_tài liệu luyện thi đại học

câu hỏi ôn tập hóa học tổng hợp_tài liệu luyện thi đại học
... chương trình KHƠNG phân ban ( câu, từ câu 45 đến câu 50): Câu 45 Cho chất C6H5-CH2OH CH3-C6H4-OH tác dụng với Na, dung dịch NaOH, CH 3COOH Số phản ứng xảy là: A B C D Câu 46 Có dung dịch chất điện ... Ba(OH)2 D NaNO2, NaHS, C6H5ONa, Na2CO3 Phần II Theo chương trình phân ban ( câu, từ câu 51 đến câu 56): C d,e Câu 51 Nitro hóa benzen 14,1 gam hỗn hợp hai chất nitro có khối lượng phân tử 45 đơn ... cứu y học giá trị Câu 52 Trong hóa học người ta thường dùng trị số tích ion H 2O (k H2O =2,5.10-14) 37oC ( nhiệt độ thể ) dùng thuận tiện pH H2O tinh khiết 37oC là: A B 6,8 C 6,5 D 7,2 Câu 53...
 • 51
 • 220
 • 0

Đề cương ôn tập Hóa học 9 HK2.

Đề cương ôn tập Hóa học 9 HK2.
... A = 45 Vậy A có công thức hoá học A CH5N B HCN C C2H7N D C2H6 Câu : Khi cho 3,6 g glucozơ lên men rượu thể tích CO2 thu đktc : A : 0, 896 lít B : 17 ,92 lít C : 8 ,96 lít D : 1, 792 lít Câu 75 : Biết ... OH D / - CH3 Phần : TỰ LUẬN Bài :Trình bày tính chất hóa học Metan ? Viết PTHH minh họa ? Bài :Viết phương trình hóa học thực chuyển đổi hóa học theo sơ đồ sau: C2H4 → C2H5OH → CH3COOH→ CH3COOC2H5 ... Bài 39: Đốt V lít khí thiên nhiên chứa 96 % CH4 , 2% N2 2% CO2 thể tích.Toàn sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo 4 ,9 g kết tủa a) Viết phương trình hóa học (biết N2 , CO2 không cháy)...
 • 8
 • 460
 • 10

ôn tập hóa học 9 (cực hay)

ôn tập hóa học 9 (cực hay)
... Ba(HCO3)2,KMnO4.Viết pthh xảy Cho sơ đồ sau : a A B C D A l khí mu vng lục, độc D l khí không mu, không cháy v không trì sống.Viết pthh, tìm A,B,C,D b X Y Z T Tìm X,Y,Z,T viết pthh biết X l khí mu ... Na2CO3 ; NaCl ; Na2S ; Ba(NO3)2 Bằng pp hoá học nhận biết khí đựng lọ nhãn : CO2 ; NH3 ; O2 ; N2 bình chứa khí : N2 ; O2 ; CO2 ; H2 ; CH4 Trình by pp hoá học nhận khí Có dd : HCl ; NaOH ; Na2CO3 ... Tính CM chất dd sau phản ứng (coi V không đổi) Cho 20 gam Al vo 400 ml dd CuCl2 0,5 M Khi nồng độ dd CuCl2 giảm 25% lấy miếng Al ra, cân nặng gam ? Để ho tan 3 ,9 gam kim loại X cần dùng V ml dd HCl...
 • 7
 • 397
 • 0

Tài liệu De cuong on tap-Hoa hoc 8

Tài liệu De cuong on tap-Hoa hoc 8
... S02 Câu 48: Nguyên tử trung hòa điện do: a Có số hạt proton số hạt nơtron c Có số hạt proton số hạt electron b Có số hạt nơtron số hạt electron d Tổng số hạt proton nơtron số hạt electron Câu 49: ... Cacbon + khí 0xi  khí Cacbonic Cho biết khối lượng cacbon 4,5 kg, khối lượng oxi 12,5 kg Khối lượng khí cacbonic là? a 15 kg b 16,5 kg c 17 kg d 20 kg Câu 28: Khi nung đá vôi (canxi cacbonat) ... học Cacbon + khí 0xi  khí Cacbonic Cho biết khối lượng cacbon kg, khối lượng oxi 15,5 kg Khối lượng khí cacbonic là? a 10,5 kg b 11 kg c 12 kg d 18, 5 kg Câu 45: Khi nung đá vôi (canxi cacbonat)...
 • 8
 • 380
 • 4

Tài liệu De cuong on tap-Hoa hoc 8

Tài liệu De cuong on tap-Hoa hoc 8
... S02 Câu 48: Nguyên tử trung hòa điện do: a Có số hạt proton số hạt nơtron c Có số hạt proton số hạt electron b Có số hạt nơtron số hạt electron d Tổng số hạt proton nơtron số hạt electron Câu 49: ... Cacbon + khí 0xi  khí Cacbonic Cho biết khối lượng cacbon 4,5 kg, khối lượng oxi 12,5 kg Khối lượng khí cacbonic là? a 15 kg b 16,5 kg c 17 kg d 20 kg Câu 28: Khi nung đá vôi (canxi cacbonat) ... học Cacbon + khí 0xi  khí Cacbonic Cho biết khối lượng cacbon kg, khối lượng oxi 15,5 kg Khối lượng khí cacbonic là? a 10,5 kg b 11 kg c 12 kg d 18, 5 kg Câu 45: Khi nung đá vôi (canxi cacbonat)...
 • 8
 • 303
 • 2

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HOÁ HỌC 8 pptx

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HOÁ HỌC 8 pptx
... nước A Đều tăng C Phần lớn tăng B Đều giảm D Phần lớn giảm E Không tăng không giảm F tăng , giảm Câu 11 : Khi tăng nhiệt độ áp suất độ tan chất khí nước A Đều tăng C Phần lớn tăng B Đều giảm ... f) Oxit bazơ oxit kim loại tương ứng với bazơ III – BÀI TẬP TỰ LUẬN DẠNG : CÂN BẰNG PHƯƠNG TTRÌNH HOÁ HỌC Bài : Cho sơ đồ phản ứng hoá học sau a) H2 + Fe2O3 Fe + H2O d) Al + CuO Al2O3 + Cu t0 ... lập phương trình hoá học phản ứng 2) phản ứng , trình gọi khử ? Quá trình gọi oxi hoá ?Vì ? 3) Trong phản ứng , phản ứng ohản ứng oxi hoá khử ? Vì ? Chất chất khử , chất chất oxi hoá ? Bài : Hoàn...
 • 4
 • 469
 • 3

Tài liệu Tài liệu ôn tập hóa học 12 ppt

Tài liệu Tài liệu ôn tập hóa học 12 ppt
... (B + 71)y = 5,94 15 2x + 2y = 0 ,12 => x + y = 0,06 Khi lng mui khan gm A(NO3)2 v B(NO3)2 m = (A + 124 )x + (B + 124 ) y = Ax + By + 124 (x+y) = 1,68 + 124 x 0,06 = 9 ,12 (g) *Cỏch gii nhanh: p dng ... thy phõn mol este cn 120 g NaOH hay 120 = 3( ol ) m ) 40 Este c to bi ru ln ru t CTTQ ca este l (RCOO)3 R' PTP (RCOO)3 R' +3NaOH 3RCOONa + R' (OH)3 120 g (R +67) g 3g 7,05g 120 x 7,05 = (R +67) ... nguyờn dng y 2x +1 12x + y = 27 x y 15 loi tha Vy R l C2H3 hay CH2 = CH * Tỡm R' C (71,3 +R') g este cn 120 g NaOH 6,35g 3g R' = 41 R' l gc HC no húa tr nờn CnH2n - = 12n +2 -1 = 41 n = CT...
 • 95
 • 409
 • 3

Tài liệu ĐỀ TÀI " RÈN LUYỆN KỸ NĂNG KHI GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC 9 DẠNG XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ " doc

Tài liệu ĐỀ TÀI
... 2 - Bài tập dạng xác định công thức phân tử hợp chất hữu có nhiều cách giải - Từ tập dạng này, giáo viên mở rộng số tập dạng khác từ dạng tập Công tác chuẩn bị: a Đối với ... Hãy xác định công thức phân tử A Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu A cần dùng 11,2 gam oxi thu 8,8 gam CO2 5,4 gam H2O Xác định công thức phân tử A biết 25g < MA ...
 • 6
 • 2,662
 • 50

tài liệu ôn tập hóa lớp 9 vào lớp 10

tài liệu ôn tập hóa lớp 9 vào lớp 10
... hợp ban đầu: % Al = 0,1× 27 × 100 = 49, 09% 5,5 ; % Fe = 100 % − 49, 09% = 50 ,91 % Bài tập 2: Cho hợp kim gồm Cu, Fe, Al Đem hồ tan gam hợp kim dd H2SO4 lỗng, dư lại 2,79g kim loại khơng tan 4,536 ... thức Bài tập 1: Sục 8 ,96 lít SO2 (ở đktc) vào 100 ml dung dịch Ca(OH)2 18,5% (D = 1,54 g/ml) Tính khối lượng kết tủa thu Đáp số: m CaSO = 44,4 gam Bài tập 2: Sục 0,15 mol khí CO2 vào 100 ml dung ... FeCl3, nước clo Câu 9: Từ Na, H2O, CO2, N2 điều chế xa đạm Viết phương trình phản ứng -5- ƠN TẬP HĨA HOC VÀO 10 NĂM HỌC 2011 Câu 10: Phân đạm có công thức NH 4NO3, phân đạm urê có công thức (NH2)2CO...
 • 22
 • 205
 • 0

tài liệu ôn tập hóa học khối 10, 11, 12

tài liệu ôn tập hóa học khối 10, 11, 12
... nguyên tố hoá học đợc xếp dới ánh sáng A thuyết cấu tạo nguyên tử B thuyết cấu tạo phân tử C Thuyết cấu tạo hoá học D định luật tuần hoàn nguyên tố hóa học Câu 53 : Các nguyên tố hoá học bảng tuần ... hiđro có công thức hoá học dạng : A HX B H2X C H3X D H4X Câu 82 : Nguyên tố có tính chất hoá học tơng tự canxi : A Na B K C Ba D Al Câu 83 : Cặp nguyên tố hoá học sau có tính chất hoá học giống ... ứng hoá học Câu 131 : Trong hoá học vô cơ, phản ứng hoá học có số oxi hoá nguyên tố không đổi ? A Phản ứng hoá hợp B Phản ứng trao đổi C Phản ứng phân hủy D Phản ứng Câu 132 : Trong hoá học vô...
 • 169
 • 482
 • 0

Xem thêm