3000 từ vựng oxford

3000 từ vựng oxford

3000 từ vựng oxford
... download từ điển Cambridge Advanced Learner’s Dictionary cực hay Chúc bạn học tốt! 0 d r o f x O e h T Hãy đóng góp ủng hộ Học Tiếng Anh Miễn Phí cách bấm TAMP gửi 8577 nhận link download từ điển ... download từ điển Cambridge Advanced Learner’s Dictionary cực hay Chúc bạn học tốt! 0 d r o f x O e h T Hãy đóng góp ủng hộ Học Tiếng Anh Miễn Phí cách bấm TAMP gửi 8577 nhận link download từ điển ... download từ điển Cambridge Advanced Learner’s Dictionary cực hay Chúc bạn học tốt! d 0 d r o f x O e h T Hãy đóng góp ủng hộ Học Tiếng Anh Miễn Phí cách bấm TAMP gửi 8577 nhận link download từ điển...
 • 28
 • 210
 • 0

3000 từ vựng tiếng anh thông dụng

3000 từ vựng tiếng anh thông dụng
... sánh compete v /kəm'pi:t/ đua tranh, ganh đua, cạnh tranh competition n /,kɔmpi'tiʃn/ cạnh tranh, thi, thi đấu competitive adj /kəm´petitiv/ cạnh tranh, đua tranh complain v /kəm´plein/ phàn ... /kla:k/ thư ký, linh mục, mục sư clever adj /'klevə/ lanh lợi, thông minh tài giỏi, khéo léo click v., n /klik/ làm thành tiếng lách cách; tiếng lách cách, cú nhắp (chuột) client n /´klaiənt/ ... yếu, đình trệ depth n /depθ/ chiều sâu, độ dày derive v /di´raiv/ nhận từ, lấy từ; xuất phát từ, bắt nguồn, chuyển hóa từ (from) describe v /dɪˈskraɪb/ diễn tả, miêu tả, mô tả description n /dɪˈskrɪpʃən/...
 • 71
 • 5,893
 • 419

3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG
... so sỏnh compete v /km'pi:t/ ua tranh, ganh ua, cnh tranh competition n /,kmpi'tin/ s cnh tranh, cuc thi, cuc thi u competitive adj /kmpetitiv/ cnh tranh, ua tranh complain v /kmplein/ phn nn, ... nh l such as n ni, n mc surrounding adj /s rn.di/ s võy quanh, s bao quanh surroundings n /sraundiỗz/ vựng xung quanh, mụi trng xung quanh survey n., v /'s:vei/ s nhỡn chung, s kho sỏt; quan sỏt, ... lụi, kộo, git; s lụi kộo, s git rapid adj /'rổpid/ nhanh, nhanh chúng punch v., n /pnt/ m, thi; qu m, cỳ thi rapidly adv / 'rổpidli / nhanh, nhanh chúng punish v /'pni/ pht, trng pht rare adj /re/...
 • 51
 • 4,050
 • 66

3000 từ vựng trong tiếng anh

3000 từ vựng trong tiếng anh
... sánh compete (v) /kəm'pi:t/ đua tranh, ganh đua, cạnh tranh competition (n) /,kɔmpi'tiʃn/ cạnh tranh, thi, thi đấu competitive (adj) /kəm´petitiv/ cạnh tranh, đua tranh complain (v) /kəm´plein/ phàn ... thích thú, có quan tâm, có ý interior (n) (adj) /in'teriə/ phần trong, phía trong; trong, phía internal (adj) /in'tə:nl/ trong, bên trong, nội địa international (adj) /intə'næʃən(ə)l/ quốc tế internet ... yếu, đình trệ depth (n) /depθ/ chiều sâu, độ dày derive (v) /di´raiv/ nhận từ, lấy từ; xuất phát từ, bắt nguồn, chuyển hóa từ (from) describe (v) /dɪˈskraɪb/ diễn tả, miêu tả, mô tả description (n)...
 • 95
 • 449
 • 3

Học nhanh 3000 từ vựng bằng thơ

Học nhanh 3000 từ vựng bằng thơ
... Second Better có nghĩa tốt Worst xấu nhất, To Learn học Văn phạm chữ Grammar Slang tiếng lóng, Kich hài Comedy Hóa học Chemistry Vật lý Physic, STUDY học Right Wrong sai Geo địa lý, Nature thiên nhiên ... HOUR giây second Better có nghĩa tốt Worst xấu nhất, to learn học Văn phạm chữ Grammar Slang tiếng lóng, ttư điển dicionary Hóa học Chemistry www.Beenvn.com 22 Vật lý Physic, Văn chương LITERATURE ... liệu, bầu trời SKY WALK bộ, FLY bay ORBIT qũy đạo, FLIGHT phi hành SALVAGE cứu nạn, FAST nhanh STUDY VERY HARD học hành chăm YEAR ROUND co nghĩa quanh năm MONTH END cuói tháng, WEEKEND cuối tuần FIRST...
 • 36
 • 656
 • 5

3000 từ vựng tiếng anh qua thơ

3000 từ vựng tiếng anh qua thơ
... YOU anh, HE I THEY chúng nó, WE thời WINDOW cửa sổ, HOUSE nhà DOOR cửa chính, OIL dầu ăn YARD vườn, GRASS cỏ, COURT sân WALL tường FENCE dậu CEILING trần PICTURE tranh BLACK đen RED đỏ BLUE xanh ... đói, khát khao THIRSTY ENVELOPE phong bì WHAT DO YOU MAKE làm anh? RICE cơm, MEAT thịt, SOUP canh ORANGE cam, APPLE táo, LEMON chanh, CHICKEN gà OLD LADY bà già COOK đầu bếp, MAID sen LIKE thích ... BELL chuông, DRUM trống, YOU mầy, I tao DYE nhuộm FADE phai màu QUICK nhanh, SLOW chậm., FAST mau, STOP ngừng FAMOUS danh tiếng lẫy lừng BEWARE coi chừng, COAL than PERFECT có nghĩa hoàn toàn MAKE...
 • 24
 • 752
 • 7

3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT

3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT
... sánh compete v /kəm'pi:t/ đua tranh, ganh đua, cạnh tranh competition n /,kɔmpi'tiʃn/ cạnh tranh, thi, thi đấu competitive adj /kəm´petitiv/ cạnh tranh, đua tranh complain v /kəm´plein/ phàn ... /kla:k/ thư ký, linh mục, mục sư clever adj /'klevə/ lanh lợi, thông minh tài giỏi, khéo léo click v., n /klik/ làm thành tiếng lách cách; tiếng lách cách, cú nhắp (chuột) client n /´klaiənt/ ... yếu, đình trệ depth n /depθ/ chiều sâu, độ dày derive v /di´raiv/ nhận từ, lấy từ; xuất phát từ, bắt nguồn, chuyển hóa từ (from) describe v /dɪˈskraɪb/ diễn tả, miêu tả, mô tả description n /dɪˈskrɪpʃən/...
 • 84
 • 804
 • 0

3000 từ vựng Anh Việt - phần 1 ppsx

3000 từ vựng Anh Việt - phần 1 ppsx
... khí armed adj / :md/ vũ trang army n /' :mi/ quân đội around adv., prep /ə'raund/ xung quanh, vòng quanh arrange v /ə'reind / xếp, đặt, sửa soạn arrangement n /ə'reind mənt/ xếp, đặt, sửa soạn ... /'ænjuəli/ hàng năm, năm another det., pron /ə'n ðə/ khác answer n., v /' :nsə/ trả lời; trả lời anti- prefix chống lại anticipate v /æn'tisipeit/ thấy trước, chặn trước, lường trước anxiety n /æ 'zaiəti/ ... NAmE) prep ngoài…ra apartment n (especially NAmE) /ə'p :tmənt/ phòng, buồng apologize (BrE also -ise) v /ə'p ləd aiz/ xin lỗi, tạ lỗi apparent adj /ə'pærənt/ rõ ràng, rành mạch; bề ngoài, apparently...
 • 8
 • 248
 • 2

3000 từ vựng Anh Việt - phần 2 pptx

3000 từ vựng Anh Việt - phần 2 pptx
... /bl d/ máu, huyết; tàn sát, chem giết blow v., n /blou/ nở hoa; nở hoa blue adj., n /blu:/ xanh, màu xanh board n., v /b :d/ ván; lát ván, lót ván on board tàu thủy boat n /bout/ tàu, thuyền body ... rộng, rộng rãi broadcast v., n /'br :dk :st/ tung khắp nơi,truyền rộng rãi; phát thanh, quảng bá brother n /'brΔðз/ anh, em trai brown adj., n /braun/ nâu, màu nâu brush n., v /brΔ∫/ bàn chải; chải, ... bother v /'b ðə/ làm phiền, quấy rầy, làm bực bottle n /'b tl/ chai, lọ bottom n., adj /'b təm/ phần cùng, thấp nhất; cuối, cuối bound adj.: bound to /baund/ định, chắn bowl n /boul/ bát box n...
 • 8
 • 203
 • 0

3000 từ vựng Anh Việt - phần 4 pdf

3000 từ vựng Anh Việt - phần 4 pdf
... chiều, tối event n /i'vent/ việc, kiện eventually adv /i´ventjuəli/ cuối ever adv /'evə(r)/ từng, từ trước tới every det /'evəri/ mỗi, everyone (also everybody) pron /´evri¸w n/ người everything ... vài a few ít, vài field n /fi:ld/ cánh đồng, bãi chiến trường fight v., n /fait/ đấu tranh, chiến đấu; đấu tranh, chiến đấu ... nâng, thang máy else adv /els/ khác, nữa; không elsewhere adv /¸els´w ə/ nơi khác email (also e-mail) n., v /'imeil/ thư điện tử; gửi thư điện tử embarrass v /im´bærəs/ lúng túng, làm ngượng...
 • 8
 • 765
 • 2

3000 từ vựng Anh Việt - phần 5 pps

3000 từ vựng Anh Việt - phần 5 pps
... ông ấy, anh himself pron /him´self/ nó, hắn, ông ta, hip n /hip/ hông hire v., n /haiə/ thuê, cho thuê (nhà ); thuê, cho thuê his det., pron /hiz/ nó, hắn, ông ấy, anh ấy; nó, hắn, ông ấy, anh historical ... phân loại, xếp loại gradual adj /´grædjuəl/ dần dần, bước gradually adv /'grædzuəli/ dần dần, từ từ grain n /grein/ thóc lúa, hạt, hột; tính chất, chất gram (BrE also gramme) n (abbr g, gm) /'græm/ ... súng guy n /gai/ bù nhìn, anh chàng, gã H habit n /´hæbit/ thói quen, tập quán hair n /heə/ tóc hairdresser n /'heədresə/ thợ làm tóc half n., det., pron., adv /h :f/ nửa, phần chia đôi, nửa giờ;...
 • 8
 • 188
 • 0

3000 từ vựng Anh Việt - phần 6 ppsx

3000 từ vựng Anh Việt - phần 6 ppsx
... information n /,infə'mein n/ tin tức, tài liệu, kiến thức ingredient n /in'gri:diənt/ phần hợp thành, thành phần initial adj., n /i'ni∫зl/ ban đầu, lúc đầu; chữ đầu (của tên gọi) initially adv ... liquid n., adj /'likwid/ chất lỏng; lỏng, êm ái, du dương, không vững list n., v /list/ danh sách; ghi vào danh sách listen (to) v /'lisn/ nghe, lắng nghe literature n / l tərət ər/ văn chương, ... trùng insert v /'insə:t/ chèn vào, lồng vào inside prep., adv., n., adj /'in'said/ mặt trong, phía, phần trong; trong, nội insist (on) v /in'sist/ định, khăng khăng install v /in'st :l/ đặt (hệ thống...
 • 8
 • 182
 • 0

3000 từ vựng Anh Việt - phần 7 pdf

3000 từ vựng Anh Việt - phần 7 pdf
... sữa milligram (BrE also milligramme) n (abbr mg) /´mili¸græm/ mi-li-gam millimetre (NAmE millimeter) n (abbr mm) /´mili¸mi:tə/ mi-li-met mind n., v /maid/ tâm trí, tinh thần, trí tuệ; ý, để ý, chăm ... trọng đại, chủ yếu majority n /mə'd riti/ phần lớn, đa số, ưu make v., n /meik/ làm, chế tạo; chế tạo make sth up làm thành, cấu thành, gộp thành make-up n /´meik¸ p/ đồ hóa trang, son phấn male ... nhãn, nhãn mác; đánh dấu, ghi dấu market n /'m :kit/ chợ, thị trường marketing n /'mα:kitiη/ ma-kết-tinh marriage n / mær d / cưới xin, kết hôn, lễ cưới marry v /'mæri/ cưới (vợ), lấy (chồng) married...
 • 8
 • 205
 • 0

3000 từ vựng Anh Việt - phần 8 potx

3000 từ vựng Anh Việt - phần 8 potx
... tình trạng tốt, hoàn hảo pint n (abbr pt) /paint/ Panh (đơn vị (đo lường) Anh 0, 58 lít; Mỹ 0, 473 lít); panh, lít (bia, sữa) a pint of beer + panh bia pipe n /paip/ ống dẫn (khí, nước ) pitch ... /'peərənt/ cha, mẹ park n., v /pa:k/ công viên, vườn hoa; khoanh vùng thành công viên parliament n /'p :ləmənt/ nghi viện, quốc hội part n /pa:t/ phần, phận take part (in) tham gia (vào) particular adj ... cá biệt, riêng biệt partly adv /´pa:tli/ đến chừng mực đó, phần partner n /'p :tnə/ đối tác, cộng partnership n /´pa:tnə ip/ chung phần, cộng tác party n / p rti/ tiệc, buổi liên hoan; đảng pass...
 • 8
 • 110
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 3000 từ vựng thông dụng của từ điển oxford3000 từ vựng thông dụng của oxford3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất oxford3000 từ vựng thông dụng nhất từ oxfordvideo 3000 từ vựng thông dụng nhất từ oxforddownload 3000 từ vựng thông dụng nhất từ oxfordbộ 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng oxford3000 từ vựng tiếng anh oxfordtải 3000 từ vựng thông dụng3000 từ vựng tiếng anh thông dụng3000 từ của oxford được giải thích bằng tiếng việt3000 từ vựng tiếng anh cơ bản3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất3000 từ vựng phổ biến trong tiếng anh3000 từ vựng phổ biếnTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ