chuong cuoi

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI JAVA(Chương Cuối )

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI JAVA(Chương Cuối )
... nghĩa trực tiếp đối tượng interface Có thể định nghĩa trực tiếp đối tượng interface lớp trừu tượng với điều kiện có cụ thể hóa hành vi Đối tượng định nghĩa trực tiếp gọi đối tượng thuộc lớp vô ... (anonymous class) Nghĩa là, tên lớp, định nghĩa đối tượng thuộc interface lớp trừu tượng thực hành vi Slide 23/47 Thí dụ: Xem kỹ cú pháp Cụ thể hóa hành vi Cụ thể hóa hành vi Slide 24/47 Đối tượng interface ... pháp: Lớp “giả” trừu tượng, lớp abstract có code “thật” interface abstract class implements methods interface code trống Tạo động đối tượng thuộc lớp trừu tượng (anonymous class), override methods...
 • 46
 • 292
 • 3

Đời sống sinh lý của bạn trai (chương cuối)

Đời sống sinh lý của bạn trai (chương cuối)
... vui vẻ, tưởng giáo dục định có tương lai huy hoàng Hỡi bạn trai mà cho gia đình bạn hy vọng, mà cho quốc gia bạn rường cột, bạn, xin bạn phát họa chương trình giáo dục nhân xã cho bạn Bắt ... kiếp sống cũ, tự tân, trở thành đại sứ đồ dân ngoại giáo Cương giá trị đời hóa dù pgải gặp nhiều thất bại, thái độ người lĩnh tưởng đời bạn Có thể bạn bị đời hiểu lầm, dư luận lăng mạ bạn, ... ác tâm bôi lọ đời bạn Nhưng cần bạn phải tốt tự chất tiến thân theo chương trình sống sáng suốt Cờ trở gió đời nhận giá trị bạn bạn chịu trách nhiệm với hóa công vận mệnh bạn Cây vông dù...
 • 7
 • 187
 • 0

giáo an 10 NC chuong cuối

giáo an 10 NC chuong cuối
... đá vôi vào cốc chứa 50 dung dịch Thầy giáo: Mai Tiến Dũng Trờng thp hậu lộc HCl 4M quan sát giáo án 10 nâng cao - Khí thoát cốc nhanh hơn? Lợng đá vôi cốc tan hết trớc? Từ rút tốc độ phản ứng phụ ... Thầy giáo: Mai Tiến Dũng Trờng thp hậu lộc giáo án 10 nâng cao II Phơng pháp Đàm thoại nêu vấn đề gợi mở kết hợp với hợp tác nhóm nhỏ III Chuẩn bị Học sing : làm tập đọc trớc Giáo viên : Giáo ... án : C b> Vì viên than tổ ong , ngời ta tạo lỗ rỗng ? Giải thích nhóm lò than ngời ta phải quạt gió vào lò quạt tay quạt máy ? Còn ủ bếp than ngời ta đậy nắp lò than ? Thầy giáo: Mai Tiến Dũng...
 • 16
 • 81
 • 0

Giáo trình -Thổ nhưỡng học - chương cuối potx

Giáo trình -Thổ nhưỡng học - chương cuối potx
... 2O3 2- 15, 66, 28,2 2,0 14 08 14, 0,7 0,0 0,1 02 8 4,0 22,5 1 4- 9,7 66, 28,4 3,0 36 5,0 0,3 0,0 0,1 4,0 15,0 - - 3663 - - - - - - - - 6 3- 5,2 68, 27,3 2,5 90 1,9 0,1 0,0 0,0 2 4,3 17,3 9 0- 5,9 ... vị: - Ðất xám bạc màu điển hình (Xb) - Haplic Acrisols (ACh) - Ðất xám có tầng loang lổ (Xl) - Plinthic Acrisols (ACp) - Ðất xám glây (Xg) - Gleyic Acrisols (ACg) - Ðất xám Feralit (Xf) - Ferralic ... lượng FAO -UNESCO Quá trình tích luỹ Fe, Al trình điển hình diễn đất vùng nhiệt đới cận nhiệt đới Khi nghiên cứu trình tích luỹ Fe, Al vùng nhiệt đới, nhà khoa học đất chia thành trình: trình tích...
 • 39
 • 331
 • 1

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - Ôn tập chương cuối ppt

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - Ôn tập chương cuối ppt
... CÁC ĐỐI TƯNG KẾ TOÁN 13 CHƯƠNG V CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ 16 CHƯƠNG VI KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP 19 CHƯƠNG VII SỔ KẾ TOÁN – KỸ THUẬT GHI SỔ KẾ TOÁN 31 ... LỤC CHƯƠNG I BẢN CHẤT VÀ ĐỐI TƯNG CỦA KẾ TOÁN CHƯƠNG II BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHƯƠNG III TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP CHƯƠNG ... thức sổ kế toán: Nhật ký chứng từ Hình thức nhật ký – chứng từ hình thức có nhiều ưu điểm điều kiện kế toán thủ công, áp dụng rộng rãi doanh nghiệp lớn có nhiều nghiệp vụ nhiều nhân viên kế toán...
 • 5
 • 125
 • 0

Luận văn - MÃ HÓA THÔNG TIN - Chương cuối docx

Luận văn - MÃ HÓA THÔNG TIN - Chương cuối docx
... mr_mip->w6=mirvar(0); mr_mip->w7=mirvar(0); mr_mip->nib=(mr_mip->nib-1)/2; mr_mip->w5d=&(mr_mip->w5[mr_mip->nib+1]); mr_mip->w6d=&(mr_mip->w6[mr_mip->nib+1]); mr_mip->w7d=&(mr_mip->w7[mr_mip->nib+1]); ... mr_mip->base2*=2; } if (nd>0) mr_mip->nib=(nd-1)/mr_mip->pack+1; else mr_mip->nib=(mr_mip->lg2b-8*nd-1)/mr_mip->lg2b; if (mr_mip->nibnib=2; #ifdef MR_FLASH mr_mip->workprec=mr_mip->nib; ... Share-Book.com mr_mip->stprec=mr_mip->nib; while(mr_mip->stprec>2 && mr_mip->stprec> MR_FLASH/ mr_mip->lg2b) mr_mip->stprec=(mr_mip->stprec+1)/2; if (mr_mip->stprecstprec=2; mr_mip->pi=NULL;...
 • 23
 • 159
 • 0

TRẢI NGHIỆM VÀ KHÁT VỌNG CUỘC SỐNG - Chương cuối pot

TRẢI NGHIỆM VÀ KHÁT VỌNG CUỘC SỐNG - Chương cuối pot
... biïín, nhûäng giai àiïåu rò râo ca sống biïëc vưỵ vïì tûâng bûúác chên Mùåt trúâi êëm ấp trïn lûng vâ àưi chên trêìn giố la qua mấi tốc Sau nư àa thỗa thụ vúái sống nhû nhûäng ch chim chóỉt, tưi ... bậi cỗ dâi giûäa àïm khuya vùỉng Lc nây, nâng lâ hôn àẫo cư àún, bònh lùång giûäa mn trng àúåt sống àang khưng ngûâng lan tỗa, ba vêy (*) Cêy dễ ngûåa: cêy lấ chia thânh bẫy thy vúái hoa mâu ... hôn àẫo khưng gian, nhû núi tưi àậ tûâng àûúåc àùåt chên àïën, ln àûúåc bao bổc búãi mn ngân àúåt sống lao xao, chùèng cố cêìu nưëi, àûúâng cấp hay àiïån thoẩi vâ hoân toân cư lêåp vúái thïë giúái...
 • 16
 • 137
 • 0

Mua franchise cơ hội mới cho các doanh nghiệp VN đương đại-chương cuối docx

Mua franchise cơ hội mới cho các doanh nghiệp VN đương đại-chương cuối docx
... WKØƯQJ KLHỈX 3KƯÝ Hӓii: Anh có tìm tòi nghiên cӭu vӅ mơ hình franchise trѭӟc tiӃp xúc mua franchise Phӣ 24? Tìm hiӇu thơng tin vӅ franchise qua nguӗn thơng tin nào? 7RÄL FRÛ WỴP KLHÇX WKRÄQJ ... ÿình anh có ӫng hӝ viӋc mua franchise tӯ ÿҫu? Và hiӋn nay? AAAP /XÛF ĨDÂX WKỴ NKRÄQJ GR FKØD KLHÇX KHÃW YHÂ 3KƯÝ 1D\ WKỴ UDÃW XÝQJ KRỈ Hӓi: Anh có ý ÿӏnh mua thêm cӱa hàng franchise Phӣ 24? AAAP ... hình franchise hiӋn ÿang rҩt ÿѭӧc giӟi kinh doanh ViӋt Nam quan tâm Tӯ kinh nghiӋm cӫa mình, anh có thӇ chia sҿ vӅ cách xây dӵng mӝt thѭѫng hiӋu ÿӇ có thӇ áp dөng phѭѫng thӭc nhѭӧng quyӅn kinh doanh? ...
 • 51
 • 119
 • 0

Chiếc Lexus và cây Ô liu- chương cuối potx

Chiếc Lexus và cây Ô liu- chương cuối potx
... r ng n u ñi d o vài ba ph phư ng g n khách s n , vào gi a trưa, có an toàn hay không "Không, không, không," - ch l c ñ u - "không an toàn ñâu." Tôi cu c r ng ch s n lòng n p vài th thu ñ có ñư ... công ngh , ch không ph i thương m i, lôi cu n Trong văn phòng báo The New York Times Washington, v n có m t cô l tân, sau cô ta b m t vi c M t vi c không ph i vào tay m t ngư i Mehicô - mà vào ... Nhưng tr gia không mu n công nh n chuy n Không s h dám ñ ng d y nói: "Tôi mu n b n ñ ng d y, ñ t ñi n tho i kh i máy, ném chúng c a s kêu tư ng lê: "Tôi không ch u ñư c n a! Hãy c u công ăn vi c...
 • 23
 • 106
 • 0

3 chương cuối hk2 lớp 12

3 chương cuối hk2 lớp 12
... không và nước lần lượt là 0,4861µm và 0 ,36 35µm Chiết suất tuyệt đối của nước đối với ánh sáng lam là: A 1 ,33 35 B.1 ,37 25 C 1 ,33 01 D 1 ,33 73 13 Giao thoa khe Iâng nguồn phát đồng thời ... 50 51 52 B B B B 13 D 33 B 53 A 14 B 34 A 54 C 15 A 35 D 55 D 16 C 36 A 56 B 17 B 37 A 57 A 18 A 38 A 58 C 19 B 39 D 59 C 20 B 40 D 60 A 61 A 81 A 10 D 62 A 82 B 10 C 63 A 83 A 10 B 64 C 84 A ... điện bị khỏi catốt 3. 10-19J λ có giá trị A 0 ,33 µm B 0, 033 µm C 0,55 µm D 0,5 µm 26.Hiệu điện nhỏ đối âm cực catốt để tia Rơnghen có bước sóng 1Å : A 15kV B 12kV C 12, 5kV D 12, 4kV 27.Cường độ...
 • 33
 • 103
 • 0

Tóm tắt chương cuối Mác 2

Tóm tắt chương cuối Mác 2
... xã hội CSCN Trong trình xây dựng học thuyết mình, Mác – Ănggen đưa luận điểm khoa học phân kỳ hình thái kinh tế - xã hội CSCN Kế thừa quan điểm Mác - Ănggen, Lênin chia trình hình thành phát triển ... Xu hướng bật giai đoạn đế quốc chủ nghĩa a Những quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin việc giải vấn đề dân tộc Trên sở tư tưởng C Mác Ph Ănggen vấn đề dân tộc, với phân tích hai xu hướng vấn đề dân ... hệ tốt đẹp người với người theo mục tiêu lý tưởng tự người điều kiện, tiền đề cho tự người khác Tóm lại: Thời kỳ độ lên CNXH thời kỳ lịch sử tất yếu đường phát triển hình thái kinh tế - xã hội...
 • 18
 • 63
 • 0

Bài kiểm tra cuối chương mệnh đề tập hợp

Bài kiểm tra cuối chương mệnh đề tập hợp
... ∀x ∈ R, x − x + < ” Mệnh đề phủ định mệnh đề là: (A) ∀x ∈ R, x − x + > ; (B) ∀x ∈ R, x − x + > ; (C) Không tồn x∈R mà x2- x +7 ” với x số thực Hãy xác định tính -sai mệnh đề sau: (A) P(0) Đúng Sai ; (B) P(-1) Đúng Sai ; (C) P(1) Đúng Sai ; (D) P(2) Đúng Sai ; Câu 2: Cho mệnh đề ∀x ... kết khác II.TỰ LUẬN(5 điểm): Câu Cho hai tập hợp A= x ∈ ℜ | ( x + 1) x − x = B= { x ∈ Ζ | x ≤ 2} Tìm tất tập hợp X biết X ⊂ A X ⊂ B Câu 2: Chứng minh mệnh đề sau phương pháp phản chứng: Nếu x ≠...
 • 3
 • 3,487
 • 80

Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông - Chương 1 MÁY THU THANH

Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông - Chương 1 MÁY THU THANH
... Tùng 11 Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông Mạch đổi tần dùng transistor: VCC R1 L6 L7 C3 T1 C1 C2 L1 L2 R2 VCC L4 C7 C8 L3 T2 VCC L5 Hình 1. 11 Mạch đổi tần dùng transistor Trong sơ đồ mạch T1 ... ( áp dụng thu sóng FM ) Th.S Trần Viết Thắng, chủ biên; Ths Võ Đình Tùng 12 Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông VCC L3 VCC C4 C5 10 12 C3 L1 CA3005 L4 L5 11 C1 L2 C2 VCC Hình 1. 12 Mạch đổi ... Ths Võ Đình Tùng 10 Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông Xem sơ đồ mạch điện: VCC L5 Vout Lgh R1 L3 T1 CX CT C2 L1 L2 C1 R2 R2 L4 CT CX Hình 1. 10 Mạch trộn tần Trong sơ đồ T1 vừa làm nhiệm vụ...
 • 20
 • 1,926
 • 10

Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông 21 Chương II NGUYÊN LÝ GHI PHÁT ÂM

Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông 21 Chương II NGUYÊN LÝ GHI PHÁT ÂM
... giảng thiết bị đầu cuối viễn thông 24 III.ĐẦU TỪ Là thiết bị biến đổi điện từ, máy thực chức ghi, đầu từ đóng vai trò nam châm điện, máy thực chức phát, đầu từ đóng vai trò cuộn cảm Cấu tạo đầu ... Tùng Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông 25 Dựa vào số mạch từ số cuộn dây vỏ bọc kim loại ta chia đầu từ thành loại sau: Đầu từ mono: Khe từ Đầu Mặt trước Hình 2.5 Đầu tư mono Mặt sau Đầu ... Thắng, chủ biên; Ths Võ Đình Tùng Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông 26 Sw1 Sw1 SPEAKER Sw1 Sw1 IV NGUYỆN LÝ GHI VÀ ĐỌC TỪ TÍNH Băng từ chưa ghi : Các nam châm nguyên tố lớp từ tính xếp hỗn lọan...
 • 28
 • 610
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: nhật ký mang thai tuổi 17 chương cuốiem là tất cả của tôi chương cuốitay om vo tay om con chuong cuoidoc truyen vợ ơi anh biết lỗi rồi chuong cuoihuấn luyện viên xin chào huấn luyện viên tạm biệt chương cuốinhật ký mang thai khi 17 chương cuốibài giảng quản trị rủi ro chương cuốiden khong hat bong chuong cuoiem da hieu the nao la hanh phuc chuong cuoichương trình tiệc cướiváy cưới được ưa chuộnggiấc mơ áo cưới chương 14giấc mơ áo cưới chương 11giấc mơ áo cưới chương 13giấc mơ áo cưới chương 5DHG BCTC quy 2.2016 HN1Báo cáo phát triển bền vững năm 2015 - DHG PHARMA20170617 DHG AR2016 VN webBao cao quan tri 6 thang 2017 DHG PharmaMau giay xac nhan du DH 2013TB to chuc DHDCD DHG 2014DHG Bien ban DHDCD 2014 ngay 20.4.20152B. Bang tham chieu noi dung sua doi dieu le DHG3. The le kiem phieu va bieu quyetBản tin IR kỳ 13 - 2014 - DHG PHARMA IR NEWS No. 13Ban tin IR DHG ky 14Ban tin IR DHG ky 19PDR Company Visit Note Ho%c3%a0n th%c3%a0nh t%c3%a1i c%c6%a1 c%e1%ba%a5u n%e1%bb%a3 trong n%c4%83m 201726102012 Ban tin IR DHG ky 6 finalBản tin IR kỳ 9 - 2013 - DHG PHARMA Ban tin IR DHG ky 9Công bố thông tin về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻCông bố thông tin về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình DươngCông bố thông tin về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình DươngGóp vốn thành lập công ty cổ phần đầu tư APEC Túc Duyên20171005 BSC Vietnam Daily Review VN Th%e1%bb%8b tr%c6%b0%e1%bb%9dng rung l%e1%ba%afc