Đề thi số 1 CHỨNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIA

Đề thi số 1 CHỨNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIA

Đề thi số 1 CHỨNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIA
... Lê Hồng Phong 10< /b> /10< /b> Trần Phú 44 Mai Thị Lựu SOGIODI 12< /b> 10< /b> THAMNIEN MATX TX0 01 < /b> TX002 TONGSOCHUYEN 1 < /b> PHANCONG MACX NHIEMVU Lái trưởng Lái phó Trang / TRUNG TÂM TIN HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ... b o biểu ( 2.5 điểm ) Thi< /b> t kế b o biểu có dạng sau : Hình 1:< /b> B o biểu Danh sách chuyến xe theo tuyến Trang / TRUNG TÂM TIN HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Phần : Thi< /b> t kế cài đặt hình ( điểm ) ... 9/20/2003 8/20/2003 10< /b> /20/2003 TENTX Anh Chính Chiến NGAYKT 10< /b> /20/2003 9/20/2003 11< /b> /20/2003 PHAI True True True TUYENXE NOIDEN DONGIAVE Hà Nội 15< /b> 0 Vịnh Hạ Long 250 Huế 220 GIOBD 4 10< /b> TAIXE DIACHI...
 • 4
 • 153
 • 0

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia đề mẫu 1

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia  đề mẫu 1
... viên, H tên, Ngày sinh, Ti n cơng (1 i m) Ph n 4: Thi < /b> t k b o bi u (2 i m) - Hãy thi < /b> t k b o bi u có d ng sau: CCB_De_mau_ 01. doc Trang 2/3 TRUNG TÂM TIN HỌC ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HỒ CHÍ MINH … Ti ... HoTenNV Lê Anh Duy Cao Thi< /b> n Hà Tr n Minh Qn TienCong 0 TongSoCong 0 0 NhanVien NgaySinh GioiTinh 12 /05 /19 78 True 20/06 /19 80 False 23/09 /19 77 True HeSoLuong 1. 05 1. 15 1. 2 LuongCB 350000 370000 400000 ... (1 i m) Thêm vào b ng CHAMCONG nh ng m u tin t b ng CHAMCONG có NamThang 200403, nh ng m u tin m i s có NamThang 200404 (1 i m) Cho bi t nhân viên có Ti n cơng cao nh t tháng năm 2004, thơng tin...
 • 3
 • 3,265
 • 26

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia-Đề 1 docx

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia-Đề 1 docx
... vào b ng ThuePhim với: (0.5 điểm) § MaTP: C003 § MaKT: T00 01 § § NgayThue: Ngày hành CoCMND: True Câu 2- Thi< /b> t kế b o biểu (2.5 điểm) - Hãy thi< /b> t kế b o biểu có dạng sau: about:blank 6/8/2 011 Page ... Page of § Dữ liệu mẫu MaB HK003_ 01 HQ002_ 01 MY0 01_ 00 MY002_00 VN0 01_ 00 VN002_00 LoaiBang B B D D B B Bang TenTapPhim Ngọa hỗ tàng long - Tập Công ty luật - Tập ... ThanhTien 0 0 DiaChi 11 0/26 Ông Ích Khiêm 11 /1 Vườn Chuối 323 /14 Hùng Vương TienDatCoc 20,000 15 ,000 0 Phần II: Các yêu cầu phải thực Câu 1- Tạo truy vấn (1. 5 điểm) Cập nhật Thành tiền b ng ChiTietThue...
 • 4
 • 482
 • 11

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia-Đề 1 pot

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia-Đề 1 pot
... (0.5 điểm) Câu 2- Thi< /b> t kế b o biểu (2.5 điểm) - Hãy thi< /b> t kế b o biểu có dạng sau: about:blank 6/8/2 011 Page of đại lý khác, ngày khác Hình 1: B o biểu B o cáo theo ngày Câu 3- Thi< /b> t kế cài đặt ... tylehh 0 .15 0.2 0 .1 0 .15 0 .15 thanhtien 4250000 4000000 3600000 212 5000 425000 dienthoai 08.7564923 08.7923486 08. 812 8733 menhgia 2000 soph P0 01 loaiph G PHIEU 14 /02/2003 madl DL 01 5000 P002 G 15 /02/2003 ... không rỗng Đối với sub Chi tiết: o Số lượng phải >0, Tỷ lệ hoa hồng phải >0 ...
 • 4
 • 372
 • 10

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia
... mặt hàng Thông tin gồm: Mã hàng hóa, Tên hàng hóa, Tổng số lượng, B nh quân đơn giá (0.75 điểm) Phần : Thi< /b> t kế b o biểu ( 2.5 điểm ) Thi< /b> t kế b o biểu có dạng sau : Hình 1: B o biểu Thống kê ... TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HỒ CHÍ MINH PHIEU_NHAP_XUAT – Phiếu nhập xuất Field Name SoPH Loai_phieu Ngay_lap_phieu MaNV Tri _gia Field Type Text Text Date/Time Text Number Field ... TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HỒ CHÍ MINH Phần : Thi< /b> t kế cài đặt hình ( điểm ) Hình 2: Màn hình Phiếu nhập xuất hàng kho  Yêu cầu : - Dùng Wizard tạo hình Main – Sub (0.75 điểm)...
 • 4
 • 10,787
 • 189

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia
... (trang lẻ tiêu đề < /b> b n trái – chèn số trang b n phải; trang chẵn tiêu đề < /b> b n phải – chèn số trang b n trái) Tạo mục lục tự động có cấp ( ý theo màu sắc Style) Tạo Watermark (đóng dấu văn b n) với nội ... văn b n) với nội dung Họ tên B n (theo đường chéo) B i 2: Trình b y văn có dạng sau lưu vào thư mục làm việc với tên PhieuThanhToan.docx: Yêu cầu: Ông /b , Chức vụ B phận công tác: cho phép nhập ... ChiTiet: B phận: list danh mục phận sheet Bangdo, sau: Mã số NV : list mã số NV tương ứng cột B phận chọn Họ tên Nhân viên : B phận Mã số NV chọn (Dò tìm kết hợp Indirect) Năm sinh: B phận...
 • 4
 • 5,290
 • 38

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia đề mẫu 2

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia  đề mẫu 2
... Sohd 20 0501 20 05 02 200503 20 0504 MCT MHD 1 2 Don _gia_ cuoi 0 0 HOA_DON Loai_hoa_don Khach_hang M Cty Hoang Ha M Cty Thuy Son B Cty Hoang Tung B Cty Thanh My CT_HOA_DON MHH So_luong 10 20 10 12 Ngay_lap ... So_luong 10 20 10 12 Ngay_lap 10/1 /20 05 10/3 /20 05 10/3 /20 05 10/4 /20 05 Don _gia 1000 20 00 500 5000 Ph n 2: T o t p tin .DOC (: s th i m) t So_ton 0 0 Tri _gia 0 0 MAL LOAI_HANG Ten_loai Văn ... c p t i th i i m th c hi n Ph n 4: Thi < /b> t k b o bi u (2 i m) - Hãy thi < /b> t k b o bi u có d ng sau: … ti p t c cho nh ng hóa ơn khác Ph n 5: Thi < /b> t k cài t hình (2 i m) u c u: Dùng Wizard t o hình...
 • 3
 • 2,763
 • 39

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia đề mẫu 3

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia  đề mẫu 3
... Ph n 4: Thi < /b> t k b o bi u (2 i m) Thi < /b> t k b o bi u theo m u d i õy: Hỡnh 1: B o bi u th ng kờ vộ b n tour du l ch Yờu c u : - T o ngu n d li u cho b o bi u - Trỡnh by v x lý hi n th b o bi u (Hỡnh ... m t dũng m i vo b ng Ban_ve, bi t r ng Phng ti n l ễ tụ, cỏc thụng tin cũn l i s c p t i th i i m th c hi n cõu truy v n (1 i m) CCB_De_mau_ 03. doc c cung Trang 2 /3 TRUNG TAM TIN HOẽC ẹH KHOA ... hỡnh l i - Nỳt : Hi n mn hỡnh tỡm ki m CCB_De_mau_ 03. doc c p nh t b ng TOUR_DL, Sub Form dựng c p nh t b ng CHUYEN_DL : Hu m u tin trờn Main Form Trang 3/ 3 ...
 • 3
 • 2,633
 • 32

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia đề mẫu 4

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia  đề mẫu 4
... c hi n cõu truy v n (1 i m) CCB_De_mau_ 04. doc Trang 2 /4 TRUNG TAM TIN HOẽC ẹH KHOA HOẽC Tệẽ NHIEN TP.HO CH MINH Ph n 4: Thi < /b> t k b o bi u (2 i m) - Hóy thi < /b> t k b o bi u cú d ng sau: ti p theo ... Dien_thoai 855 544 4 8666333 5222333 HANG_HOA Don gia MaHH Ten_hang_hoa Don_vi_tinh PH01 N T001 200 50,000 B0 01 B ng v i kg PH01 N V001 500 150,000 T001 Thu c nhu m mu tớm lớt PH01 X B0 01 1000 63,000 ... o t p tin .DOC (: s th i m) Cho bi t lm th no b t/ t t tiờu Tri _gia 0 t c a thớ sinh) tr l i cỏc cõu h i sau (1 c a ListBox (0.5 i m) Hóy trỡnh by cỏch t o form d ng Main - Sub (0.5...
 • 4
 • 2,437
 • 28

Đề thi: Chứng chỉ B tin học quốc gia ( 25/12/2011) - trung tâm tin học đại học khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh doc

Đề thi: Chứng chỉ B tin học quốc gia ( 25/12/2011) - trung tâm tin học đại học khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh doc
... khác (trang lẻ tiêu đề < /b> b n trái – chèn số trang b n phải; trang chẵn tiêu đề < /b> b n phải – chèn số trang b n trái) Tạo mục lục tự động có cấp ( ý theo màu sắc Style) Tạo Watermark ( óng dấu văn b n) ... TRUNG TÂM TIN H C Đ I H C KHOA H C T NHIÊN TP HCM Tạo Style định dạng cho tiêu đề < /b> (phần tô màu) theo mẫu a Cấp 1: màu đỏ b Cấp 2: màu xanh c Cấp 3: màu vàng Tạo nội dung tiêu đề < /b> đầu trang ... số ngày >15 tăng 10% ( ịnh dạng #,##0) Ngày toán: lấy ngày hành máy tính SC_BVP_0101_0066_201110_07_ Trang 2/4 TRUNG TÂM TIN H C Đ I H C KHOA H C T B NHIÊN TP HCM Excel (4 điểm) Từ File liệu...
 • 4
 • 532
 • 6

Đề thi: Chứng chỉ B tin học quốc gia ( 27/11/2011) - trung tâm tin học đại học khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh pot

Đề thi: Chứng chỉ B tin học quốc gia ( 27/11/2011) - trung tâm tin học đại học khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh pot
... TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP HỒ CHÍ MINH -Từ ngày, đến ngày: nhập kiểu ngày -Tên khách hàng, Địa chỉ,< /b> Điện thọai: Cho phép nhập -Chỉ < /b> số mới, Chỉ < /b> số củ: cho phép ... Sheet 1: BaiThi Sheet2: BangDonGia Sheet3: ThongKe SC_BVP_0404_0066_201109_13 Trang 3/4 TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP HỒ CHÍ MINH Sheet4: BieuDo Tạo biểu đồ theo mẫu: u cầu: ... hàng - Cước vận chuyển: lọai vận chuyển thùng giấy cước 50000, ngược lại 60000 - Ngày nhận lấy ngày hành hệ thống SC_BVP_0404_0066_201109_13 Trang 2/4 TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN...
 • 4
 • 459
 • 6

đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 5

đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 5
... Ph n 4: Thi < /b> t k b o bi u (2 i m) - Hãy thi < /b> t k b o bi u có d ng sau: ti p theo cho ch ng khốn khác CCB_De_mau_ 05. doc 2/3 TRUNG TÂM TIN HỌC ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HỒ CHÍ MINH Ph n 5: Thi < /b> t k ... Chi u 0 958 236 955 25/ 02/2007 227 Nguy n Văn C 084983 356 9 25/ 02/2007 45 Lê Du n 09063 956 44 26/02/2007 78 95 Tr n Hưng o 09031200 25 28/02/2007 Malaysia 09094 857 52 26/02/2007 MaCK 999 KDB MMT NAG XNK ... trên, ó: - Danh sách nhà - Nút B o cáo : xu t b o cáo - Nút Xố : h y m u tin Main Form - Nút Thêm : thêm m u tin m i Main Form - Nút : di chuy n v trư c - Nút : di chuy n v sau CCB_De_mau_ 05. doc...
 • 3
 • 322
 • 8

đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 6

đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 6
... CCB_De_mau_ 06. doc Trang 2/3 TRUNG TÂM TIN HỌC ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HỒ CHÍ MINH Ph n 4: Thi < /b> t k b o bi u (2 i m) - Hãy thi < /b> t k b o bi u có d ng sau: ti p theo i v i phòng ban khác Hình 1: B o ... B o bi u H sơ lương nhân viên Lưu ý : D li u b o bi u ch n l c năm 2005 vá tháng 12 Ph n 5: Thi < /b> t k cài t hình (2 i m) u c u: − Dùng Wizard t o hình trên, ó: - Main Form dùng - B nút - Nút - Nút ... Form dùng - B nút - Nút - Nút CCB_De_mau_ 06. doc c p nh t b ng DMNV, Sub Form dùng : dùng c p nh t b ng HOSOLUONG di chuy n m u tin v u, trư c, sau, cu i : xu t b o bi u c a ph n hình : óng hình...
 • 3
 • 403
 • 8

Chứng chỉ B tin học quốc gia trình độ B

Chứng chỉ B tin học quốc gia trình độ B
... Records: Cho phép b n xóa mẫu tin b ng "một" (b ng cha) quan hệ, lúc thay b o lỗi, Access tự động xóa tất mẫu tin b ng "nhiều" (b ng con) quan hệ mẫu tin có liên quan với mẫu tin vừa xóa Lưu ... mẫu tin b ng "một" (b ng cha) có quyền quan hệ với nhiều mẫu tin b ng "nhiều" (b ng con), ngược lại mẫu tin b ng "nhiều" quyền quan hệ với mẫu tin b ng "một" Cách xóa quan hệ: Muốn xóa quan hệ b ng, ... Tab Database Tools Ribbon, click nút Relationships • Nếu lần (CSDL chưa có quan hệ) hộp thoại Show Tables xuất • Nếu cửa sổ Show Table click nút  Tab Tables: Hiển thị tất b ng sở liệu  Tab...
 • 119
 • 324
 • 0

Đề thi chứng chỉ a tin học quốc gia

Đề thi chứng chỉ a tin học quốc gia
... Page of about:blank 8/21/2005 Page of about:blank 8/21/2005 Page of ( l y d li u ính kèm c a about:blank thi, b n nh n vào bi u tư ng ph a trên) 8/21/2005 Page of about:blank 8/21/2005...
 • 5
 • 3,114
 • 32

Xem thêm

Từ khóa: đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia 2012đề thi chứng chỉ a tin học quốc giađề thi chứng chỉ a tin học quốc gia 2012đề thi mẫu chứng chỉ a tin học quốc gia26 đề thi mẫu chứng chỉ a tin học quốc giađề thi chứng chỉ a tin học quốc gia 20135 bộ đề thi lý thuyết chứng chỉ a tin họcthi chung chi a tin hoc quoc giachung chi a tin hoc quoc giachứng chỉ c tin học quốc giađề thi chứng chỉ b tin họcđề thi chứng chỉ b tin học accessđề thi chứng chỉ b tin học văn phòngđề thi chứng chỉ b tin học 2012đề thi chứng chỉ b tin học 2011Cosmic perspective 7th edition bennett test bankCost accounting a managerial emphasis sixth canadian edition 6th edition horngren test bankCost management a strategic emphasis 6th edition blocher test bankCrime victims an introduction to victimology 8th edition andrew karmen test bankCriminal investigation basic perspectives 12th edition lushbaugh test bankCriminal justice procedure 8th edition moak test bankCriminal law 10th edition joycelyn pollock test bankCriminal law 11th edition joel samaha test bankCultural anthropology canadian 4th edition haviland test bankCultural anthropology the human challenge 14th edition haviland test bankCultural diversity in health and illness 8th edition spector test bankCulture and values a survey of the humanities 8th edition cunningham test bankDatabase concepts 7th edition kroenke test bankCurrent psychotherapies 10th edition wedding test bankDatabase processing 12th edition kroenke test bankDatabase systems design implementation and management 10th edition coronel test bankDatabase systems design implementation and management 11th edition coronel test bankData communications and computer networks a business users approach 7th edition curt white test bankDiscovering computers 2014 1st edition vermaat test bankDiscovering computers fundamentals your interactive guide to the digital world 8th edition shelly test bank