Phật Thuyết Đại Bát Nên Hoàn Kinh Quyển Thứ Nhất

Kinh Phật Thuyết Đại BátHoàn Phẩm Phẩm Thứ 3 Trưởng Giả Thuần-Đà

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Phẩm Phẩm Thứ 3 Trưởng Giả Thuần-Đà
... thay! Trưởng giả Thuần-đà đầy đủ đức nguyện Lạ thay Thuần-đà, sinh cõi người phước lớn khó được, ông Như hoa ưu-đàm3, gian có, Đức Phật đời khó gặp Lòng tin khó, nghe pháp khó Nhưng Phật nê- hoàn ... để đánh hội hái hoa lúc phải hái Trưởng giả Thuần-đà, thẩn thờ chết lặng Phật bảo Thuần-đà: - Như Lai nhập nê- hoàn, lúc ông cúng dường Tăng Phật bảo ba lần, Thuần-đà nghẹn ngào cất tiếng than ... nguy hiểm vô Thuần-đà bạch Phật: - Thế Tôn không muốn trụ lại đời nên đời trống vắng, thử hỏi chúng không khóc? Phật bảo Thuần-đà: - Nay ta thương ông chúng sinh nhập nê- hoàn Pháp chư Phật, vốn...
 • 16
 • 175
 • 0

Kinh Phật Thuyết Đại BátHoàn Quyển 6 Phẩm Thứ 17 Hỏi Về Bồ Tát

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Quyển 6 Phẩm Thứ 17 Hỏi Về Bồ Tát
... tín nữ nghe kinh Phương đẳng đại bát- n hoàn, dù chưa phát đạo tâm vô thượng, ánh sáng nê- hoàn nhập vào thân người làm nhân bồ- đề Vì lý gọi đại bát- nê- hoàn Bồ- tát Ca-diếp bạch đức Phật rằng: - ... đức? Phật bảo Ca-diếp: - Những điều trước mà Ta nói Như Lai phương tiện mật giáo, nói Thanh văn không chứng nê- hoàn Cho nên phải biết tất lấy kinh Đại bát- nê- hoàn, bát- nê- hoàn cảnh giới Phật ... Phật mà thôi, kinh gọi Đại bát- nê- hoàn Bồ- tát Ca-diếp bạch Đức Phật rằng: - Kính bạch Thế Tôn! Đó điều giống Như Phật nói, Thanh văn, Duyên giác chư Bồ- tát phải quy Như Lai nê- hoàn, giống trăm...
 • 17
 • 24
 • 0

Kinh Phật Thuyết Đại BátHoàn

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn
... không lâu bát- nê- hoàn! Thế gian trống vắng mà chóng thế? Con mắt gian diệt chóng thế? Chúng ta mau đến chỗ Đức Phật Thế Tôn lễ bái cúng dường, đồng thời thỉnh cầu xin Ngài vội vào bát- nê- hoàn, xin ... kiết, hữu vi vô vi, nê- hoàn với nê- hoàn Họ lại ưa nghe diệu nghĩa muốn xiển dương Đại thừa Trong vô số kiếp họ tu tập phạm hạnh tịnh chưa thối thất Họ muốn thực hành giáo pháp Đại thừa, giảng giải ... sâu (ĐPB) 20 Đại thừa 大乘 (S: Manāyāna): cổ xe lớn, nghĩa bóng cho giáo pháp đức Phật có khả đưa chúng sinh từ bờ phiền não đến bến giác ngộ Các kinh A-hàm tôn xưng giáo pháp đức Phật Đại thừa (ĐPB)...
 • 17
 • 142
 • 0

Kinh Phật Thuyết Đại BátHoàn Phẩm Thứ 9 Tứ Y

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Phẩm Thứ 9 Tứ Y
... nghe kinh giống Phật Người tin nhận hy hữu Như hoa ưu-đàm khó gặp, kinh Đại thừa y v y, thật hy hữu Ta nê- hoàn rồi, gặp kinh Đại thừa y v y, hy hữu Ta nê- hoàn rồi, chúng sinh nghe kinh hy hữu ... Tuyết (tức Tuyết sơn 雪山; S: Himālaya): tức Hi-mã-lạp sơn, d y núi nằm phía bắc Ấn độ, quanh năm tuyết trắng phủ đ y, nên gọi núi Tuyết (ĐPB) 28 Nguyên bản: 依決定說不依未定 Tham chiếu Bắc kinh Đại bát- niết-bàn, ... người Đại thừa diệt hoàn toàn tập khí sợ hãi Người Đại thừa dõng mãnh tinh Vì Ta nói hàng Thanh văn phải nên hàng phục, sinh sợ hãi Như v y, thiện nam! Bản kinh Đại thừa Đại bát- nê- hoàn hy hữu...
 • 16
 • 35
 • 0

Kinh Phật Thuyết Đại BátHoàn Phẩm Thứ 13 Như Lai Tánh

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Phẩm Thứ 13 Như Lai Tánh
... nghe tự tính Như Lai thảy nảy mầm, nuôi lớn, gọi Đại bát- n hoàn Như vậy, thiện nam! Nếu chúng sinh học kinh Phương đẳng Bát- nê- hoàn đền đáp ân đức Như Lai Bồ-tát Ca-diếp bạch với Phật rằng: - ... lý Như vậy, thiện nam! Hết thảy Thanh văn Bích-chi -phật, phải nương kinh điển Phương đẳng nê- hoàn mà sinh tín tâm, biết tự thân có tính Như Lai Cho nên phải biết, tự tính Như Lai cảnh giới Phật, ... nương nhờ Tự tính Như Lai y vậy, vô lượng phiền não kết hoạn che đậy, nghe khế kinh tam-muội chẳng biết tự tính Như Lai Do khởi tưởng ngã vô ngã Khế kinh Phương đẳng Đại bát- nê- hoàn pháp tạng mật...
 • 23
 • 183
 • 0

Kinh Phật Thuyết Đại BátHoàn

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn
... đức kinh Phương đẳng Bát- nê- hoàn Phật bảo Ca-diếp: Bán-đầu 半頭 TNM ghi Dương-đầu 羊頭 - Bản kinh Đại thừa bát- nê- hoàn này, nghe có công đức, mà công đức Thanh văn Bích-chi -phật nói hết Bản kinh Đại ... Thuần-đà bạch Phật: - Đúng vậy, Thế Tôn! Chúng tu tập tất hạnh tùy hỷ chư vị bồ-tát Phật bảo Thuần-đà: - Chớ tham theo khế kinh Thuần-đà bạch Phật: - Ngoài khế kinh, kinh lại kinh sao? Phật bảo Thuần-đà: ... Lai đại chúng thụ nhận cúng dường ta lần sau cuối, Đức Như Lai bát- nê- hoàn Các chúng sinh khác tự nghĩ rằng: “Hôm Như Lai đại chúng thụ nhận bữa cơm cuối ta cúng, sau Như Lai vào bát- nê- hoàn, ...
 • 20
 • 28
 • 0

Kinh Phật Thuyết Đại BátHoàn

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn
... Như gọi khéo hiểu nhân duyên, đại bồ-tát thành tựu bốn pháp nói kinh Đại bát- n hoàn cho người khác nghe Hiện nói nhân duyên nhân duyên Đại bátnê -hoàn kinh Đại bát- nê- hoàn Như gọi khéo hiểu nhân ... biết bồ-tát trụ Đại bát- nê- hoàn an trí Tu-di vào hạt lúa sau trả lại Cảnh giới bậc Đại bồ-tát trụ Đại bát- nê- hoàn y Lại thiện nam! Bậc đại bồ-tát trụ Đại bát- nê- hoàn cầm lấy đại địa ba ngàn giới ... lực để làm việc Này thiện nam tử! Đại bồ-tát trụ Đại bát- nê- hoàn đại thần lực, thị vô số việc vậy, gọi Đại bát- nê- hoàn Những việc bồtát làm trụ Đại bát- nê- hoàn tất chúng sinh lường Nay ông...
 • 30
 • 32
 • 0

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh Quyển Thượng

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh Quyển Thượng
... Phật thuyết Đại thừa Vô- Lượng- Thọ trang nghiêm Kinh thượng Phật Thuyết Đại thừa Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh Quyển Thượng 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿 明教大師臣法賢奉 詔譯 Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng triêu tán Đại ... Bồ-đề。 thành tựu Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác 佛說大乘無量壽莊嚴經卷上 Phật thuyết Đại thừa Vô- Lượng- Thọ trang nghiêm Kinh thượng Phật Thuyết Đại Thừa Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh Quyển Thượng ============================================================ ... Sun Apr 30 22:02:03 2006 Phật Thuyết Đại Thừa Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh, Thượng Foundation 19 Tuequang PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM KINH Quyển Trung Đại Chánh (Taisho) vol...
 • 61
 • 135
 • 0

Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh

Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh
... thề không, Chánh Giác Trang Phật Thuyết ðại Thừa Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình ðẳng Giác Kinh (12.- Nguyện ñịnh thành bậc Chánh Giác) Khi làm Phật, quang minh lượng, chiếu khắp ... ñến cõi Phật, tu tập nhiếp thọ, ñầy ñủ viên mãn, lượng nguyện lớn Trang Phật Thuyết ðại Thừa Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình ðẳng Giác Kinh PHẨM SÁU PHÁT ÐẠI THỆ NGUYỆN Pháp Tạng bạch ... Thọ, ân ñức bố thí, tám phương dưới, vô tận, sâu rộng lượng, nói hết Trang 25 Phật Thuyết ðại Thừa Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình ðẳng Giác Kinh PHẨM BA MƯƠI BỒ TÁT TU TRÌ Lại...
 • 41
 • 37
 • 0

Phật Thuyết Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm Kinh

Phật Thuyết Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm Kinh
... Phật thuyết Đại thừa nhập chư Phật cảnh giới trí quang- minh trang nghiêm Kinh đệ Phật Thuyết Đại Thừa Nhập Chư PhậtCảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm Kinh - 16 – Tuequang Foundation KINH PHẬT ... 21:58:57 2006 Phật Thuyết Đại Thừa Nhập Chư PhậtCảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm Kinh - 17 – Tuequang Foundation Phật Thuyết Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm Kinh Quyển ... 佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第二 Phật thuyết Đại thừa nhập chư Phật cảnh giới trí quang- minh trang nghiêm Kinh đệ nhị KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA NHẬP CHƯ PHẬT CẢNH GIỚI TRÍ QUANG MINH TRANG NGHIÊM, QUYỂN THỨ...
 • 85
 • 120
 • 0

Tiểu luận: Nghị quyết 11 phát súng nắn lại nền lại kinh tế

Tiểu luận: Nghị quyết 11 phát súng nắn lại nền lại kinh tế
... lại vào tháng 6/2012? Đại học Tài – Marketing Cao học - Nhóm Nội dung Nghị 11: phát súng lệnh "nắn" lại kinh tế Đại học Tài – Marketing Cao học - Nhóm Tập trung kiềm chế lạm phát, nhóm kinh tế ... Tỉnh 11 Nguyễn Ngọc Tới 12 Bùi Thanh Tú Đại học Tài – Marketing Cao học - Nhóm Vấn đề thảo luận 1/ Cơ sở lý luận Nghị 11 2/ Nghị 11 tác động đến kinh tế nào? 3/ Độ trễ Nghị 11 sao? Tại CP lại ... quốc tế Đại học Tài – Marketing Cao học - Nhóm NQ 11 tác động đến kinh tế Tác động đến nhóm vấn đề:  Lạm phát Kinh tế vĩ mô  An sinh xã hội Đại học Tài – Marketing Cao học - Nhóm NQ 11 tác...
 • 33
 • 164
 • 0

Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hành Kinh

Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hành Kinh
... 佛說菩薩修行經(亦名威施長者問觀身行經) Phật thuyết Bồ- tát tu hành Kinh (diệc danh uy thí Trưởng-Giả vấn quán thân hành Kinh ) KINH PHẬT THUYẾT BỒ TÁT TU HÀNH (Cũng gọi Kinh Trưởng giả Uy Thí hỏi quán thân hành) 西晉河內沙門白法祖譯 ... Kinh văn tư 】Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh đệ thập nhị sách No 330 Phật thuyết Bồ- tát tu hành Kinh Kinh văn tư 】Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thứ mười hai sách No 330 Phật nói Bồ- tát tu ... chí cầu Bồ- tát đạo Nếu có người phát tâm Chí cầu Bồ- tát đạo 諸發菩提心  種德於福田 chư phát bồ đề tâm  chủng đức phúc điền Phật Thuyết Bồ- tát Tu Hành Kinh 16 Tuequang Foundation Mà phát tâm Bồ- đề Gieo...
 • 20
 • 118
 • 0

Đại Bát Niết Bàn Kinh

Đại Bát Niết Bàn Kinh
... Kinh văn tư Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh đệ thập nhị sách No 377 Đại bát Niết bàn Kinh hậu phân 》 Kinh văn tư Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thứ mười hai sách No 377 Đại bát Niết bàn Kinh ... V1.14 普及版 Kinh văn tư Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh đệ thập nhị sách No 377 Đại bát Niết bàn Kinh hậu phân 》CBETA điện tử Phật Điển V1.14 phổ cập Kinh văn tư Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thứ ... 是時大眾悲感傷悼。收取舍利起塔供養。 thị thời Đại chúng bi cảm thương điệu。thu thủ Xá-lợi khởi tháp cúng dường。 đại chúng đau xót thâu lượm xá lợi xây tháp cúng dường 大般涅槃經 Đại bát Niết bàn Kinh Kinh Đại Bát Niết Bàn 遺教品第一 di...
 • 81
 • 116
 • 0

Ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ đến phát âm Tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên = AThe interference of the mother ton

Ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ đến phát âm Tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên = AThe interference of the mother ton
... section 1.1 The interference of the mother tongue in foreign languages 1.1.1 Definition of the mother tongue and foreign languages A first language (also native language, mother tongue, arterial ... this thesis, the interference of the mother tongue in pronunciation is dealt with, but the study cannot cover all the problems related to pronunciation, this study only focuses on the mother tongue ... nasal In the articulation of /R/, the soft palate is lowered and all the air passes out through the nose The mouth is blocked by the back of the tongue pressed against the soft palate The sound...
 • 43
 • 396
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phật thuyết tứ thập nhị chương kinhbát trạch minh kính quyển thượngbát trạch minh kính quyển hạmuốn bắt nên thả trong tiêu thụmột vài ví dụ về md5 đại số với ideal dẫn xuất thứ nhất không giao hoán 3 chiềuhình ảnh đại hội đảng toàn quốc lần thứ nhấtđại hội đoàn toàn quốc lần thứ nhất 219501 chủ đề của quyển thứ nhấtsự ra đời của đài truyền hình đồng tháp lần thứ nhất và ý nghĩa của nósự ra đời của đài truyền hình đồng tháp lần thứ nhấtphật thuyết bất tăng bất giảm kinhvấn đề củng cố và hoàn thiện chế độ sở hữu toàn dân về đất đai trong nền kinh tế thị trườngsự phát triển khu vực kinh tế tư nhân là nhu cầu tất yếu khách quan và lâu dài của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước taxuất khẩu là phương tiện tạo vốn và thu hút kỹ thuật công nghệ mới từ các nước phát triển nhằm hiện đại hoá nền kinh tế nội địa tạo năng lực sản xuất mớimục tiêu quan trọng nhất của thời kỳ này là đẩy lùi kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô tìm lối thoát ra khỏi tình trạng trì trệ suy thoái bởi khủng hoảng kéo dài cho nền kinh tếNghệ thuật quân sự của Nguyễn HuệBáo cáo TN đề tài nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 tại công ty bảo hiểm cổ phần petrolimex thực trạng và giải phápđề cương tốt nghiệp tổ chức quy hoạch và thiết kê lập quy hoạch trong tổ chức giao thông đô thịDINH DƯỠNG DÀNH CHO THAI PHỤBảo quản sau thu hoạch camÝ NGHĨA CUỘC TỰ THIÊU CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỨC (11061963)TỔNG hợp TRẮC NGHIỆM hàm sốmệnh đề quan hệIELTS READING PRACTICE1EXERCISE FOR LESSON 2IELTS READING PRACTICE2Chuyen de ham so bac nhat hayPHIẾU bài tập TOÁN 4 tuần 5 (10 10)Dạy học lịch sử địa phương( tiết 51) lớp 10 qua chuyển đề khởi nghĩa bà triệu và quần thể di tích lễ hội đền bà triệuHÌNH THÀNH một số NĂNG lực CHO học SINH QUA bài học LỊCH sử ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNGMột số biện pháp nhằm khắc sâu nhân vật lịch sử tiêu biểu trong phần lịch sử việt nam 11 THPTBài 10. Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ vựng,... trau dồi vốn từ)Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học chương IIIMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ôn thi và làm bài thi cho học sinh THPT quốc gia môn lịch sửMột số kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực thi của học sinh nhằm đạt kết quả cao trong kì thi THPT quốc gia qua dạy phần lịch sử việt nam lớp12