Tình hình tái định cư của dự án Formosa trên địa bàn xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tình hình tái định của dự án Formosa trên địa bàn Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh

Tình hình tái định cư của dự án Formosa trên địa bàn xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
... thực dự án Formosa địa bàn Kỳ Phương 2.3.1 Ảnh hưởng dự án Formosa Dự án TĐC triển khai dự án trọng điểm Quốc gia Formosa Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh UBND tỉnh Tĩnh ... quan dự án Formosa dự án TĐC địa bàn Kỳ Phương Ế 2.2.1 Tổng quan dự án Formosa U Dự án Formosa khởi công đầu tháng năm 2008 Đây dự án có quy ́H mô lớn nằm địa bàn thuộc Khu kinh tế Vũng Áng ... tác TĐC Từ lý định chọn đề tài: Tình K hình tái định dự án Formosa địa bàn Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh làm khóa luận tốt nghiệp O ̣C Mục tiêu nghiên cứu ̣I H Trên sở phân tích...
 • 67
 • 116
 • 0

Tình hình tđc của dự án formosa trên địa bàn kỳ phương, huyện kỳ anh, tỉnh tĩnh

Tình hình tđc của dự án formosa trên địa bàn xã kỳ phương, huyện kỳ anh, tỉnh hà tĩnh
... quan dự án Formosa dự án TĐC địa bàn Kỳ Phương I.2.1 Tổng quan dự án Formosa Dự án Formosa khởi công đầu tháng năm 2008 Đây dự án có quy mô lớn nằm địa bàn thuộc Khu kinh tế Vũng Áng gồm: Kỳ ... quan dự án Formosa dự án TĐC địa bàn Kỳ Phương .32 I.2.1.Tổng quan dự án Formosa 32 I.2.2.Tổng quan dự án TĐC địa bàn Kỳ Phương 33 I.2.2.1.Tổng quan dự án TĐC ... tác TĐC, bồi thường hỗ trợ thực dự án Formosa địa bàn Kỳ Phương I.3.1 Ảnh hưởng dự án Formosa Dự án TĐC triển khai dự án trọng điểm Quốc gia Formosa Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà...
 • 71
 • 38
 • 0

Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - hội và bố trí điểm tái định thủy điện Sơn La trên địa bàn Tú Nang, huyện yên châu , tỉnh sơn la

Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bố trí điểm tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn xã Tú Nang, huyện yên châu , tỉnh sơn la
... 15 3,4 1 ha, hien trang gdm: - Dat san xudt ndng nghiep 5 8,6 6 ha, gdm ddt trdng cay hang nam 5 4,2 1 ha, dat trdng cay an qua lau nam 4.45 - Ddt lam nghiep la 6,1 ha, chii ylu la rirng tai sinh - ... nghiep 14 5,6 8 ha, gdm ddt trdng liia vu 5,8 ha, dat trdng cay hang nam khac 10 3,9 6 ha, ddt trdng cay an qua lau nam 1 5,5 9 va 0,5 9 dat nudi trdng thiiy san - Dat lam nghiep la 1,3 2 ha, chii yeu la rimg ... xa dat 4 8,7 7 ty ddng, dd: + Ndng - lam nghiep: 4 1,5 7 ty ddng, chiem 8 5,2 4% + Thuong mai - dich vu, tieu thii cdng nghiep: 7,2 tj' ddng, chiem 1 4,7 6% - Thu nhap binh quan dau ngudi dat 5,0 trieu...
 • 77
 • 196
 • 0

Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định khi nhà nước thu hồi đất của dự án formosa trên địa bàn huyện kỳ anh, tỉnh tĩnh giai đoạn 2008 2012

Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất của dự án formosa trên địa bàn huyện kỳ anh, tỉnh hà tĩnh giai đoạn 2008 2012
... VIẾT HOÀNG "ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT CỦA DỰ ÁN FORMOSA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TỈNH GIAI ĐOẠN 2008 - 2012" Chuyên ... cảng nước sâu Sơn Dương) địa bàn Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Tĩnh giai đoạn 2008 - 2012 Mục đích đề tài Nghiên cứu công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định nhà nước thu hồi đất dự án ... QUAN CỦA TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất 1.1.1 Khái niệm bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư...
 • 111
 • 303
 • 0

Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định khi nhà nước thu hồi đất của dự án Formosa trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh giai đoạn 2008 - 2012

Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất của dự án Formosa trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2008 - 2012
... VIẾT HOÀNG "ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CỦA DỰ ÁN FORMOSA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TỈNH GIAI ĐOẠN 2008 - 2012" Chuyên ... thường, GPMB, hỗ trợ TĐC nhà nước thu hồi đất Thực trạng công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ TĐC nhà nước thu hồi đất dự án Formosa nghiên cứu địa bàn huyện Kỳ Anh giai đoạn 2008 - 2012 2.2 Phạm ... điều tra Thu thập tài liệu, văn bản, sách có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định giá bồi thường Nhà nước thu hồi đất 33 dự án khung giá đất quy định Nhà nước giá bồi thường áp...
 • 111
 • 141
 • 0

Slide ĐÁNH GIÁ tác ĐỘNG CÔNG tác GIẢI PHÓNG mặt BẰNG và tái ĐỊNH của dự án FORMOSA tới SINH kế NGƯỜI dân KHU tái ĐỊNH kỳ lợi

Slide ĐÁNH GIÁ tác ĐỘNG CÔNG tác GIẢI PHÓNG mặt BẰNG và tái ĐỊNH cư của dự án FORMOSA tới SINH kế NGƯỜI dân KHU tái ĐỊNH cư xã kỳ lợi
... động dự án bồi thường GPMB, hỗ trợ TĐC dự án FORMOSA đế n sinh kế ngườì idân khu TĐC xã Kỳ ̀ Lơ ̣i ̣ihuyê ̣ṇn TĐC dự án FORMOSA đế n sinh kế ngươ dân khu TĐC xã Ky Lơ huyê Kỳ ̀ Anh tỉnh ... sách,…) Chiến lược sinh kế: Kết quả/ mục tiêu sinh kế: - Dựa tài nguyên - Tăng thu nhập - Không dựa tài nguyên - Giảm tổn thương - Di - Sử dụng TN bền vững Biểu đồ 1: Khung sinh kế bền vững DFID ... KẾT CẤU LUẬN VĂN KẾT CẤU LUẬN VĂN Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Khóa luận nghiên cứu: Tác động dự án bồi thường GPMB, hỗ trợ Khóa luận nghiên cứu: Tác động dự án bồi thường...
 • 9
 • 621
 • 14

Cải thiện sinh kế hộ dân tái định nông nghiệp thuộc dự án di dân, tái định thủy điện sơn la trên địa bàn mường lay, tỉnh điện biên

Cải thiện sinh kế hộ dân tái định cư nông nghiệp thuộc dự án di dân, tái định cư thủy điện sơn la trên địa bàn xã mường lay, tỉnh điện biên
... MINH NG D Y KINH T FULBRIGHT C I THI N SINH K NH NG H DÂN TÁI THU C D ÁN DI DÂN, TÁI TRÊN A BÀN TH XÃ M NH C NH C NÔNG NGHI P TH Y I N S N LA NG LAY, T NH I N BIÊN Ngành: Chính sách công Mã s : 60340402 ... d án di dân, T ng di n tích di n t thu h i t i th t phi nông nghi quan, t ch c; di 30/11/2012, th s nh s ho ch t ng th di dân, u ki ng bào tài nguyên s n Biên Ph , cho 3.579 h , c at n Biên ... p c a d án di dân, th nghiên c u th c tr ng sinh k c a nh ng h dân ng Lay, tìm s bi kh tài t p trung nông nghi p a bàn th ng tài s n sinh k c p c n nh ng ngu n l c hình thành nên sinh k chi...
 • 76
 • 91
 • 1

Đánh giá tác động của công tác GPMB và tái định của dự án formosa đến sinh kế người dân khu tái định xã kỳ lợi

Đánh giá tác động của công tác GPMB và tái định cư của dự án formosa đến sinh kế người dân khu tái định cư xã kỳ lợi
... hộ vào khu tái định xem cụ thể khu tái định thảo luận công khai dự kiến bố trí tái định Điều kiện bắt buộc khu tái định cho hộ dân bị ảnh hưởng dự án: + Khu tái định phải xây dựng ... KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN -  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ế ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CÔNG TÁC GPBM VÀ TÁI ĐỊNH CƯ K IN H TÊ ́H KHU TĐC XÃ KỲ LỢI U CỦA DỰ ÁN FORMOSA TỚI SINH KẾ NGƯỜI DÂN ̣C Sinh ... trợ tái định H - Xác định giá trị hỗ trợ GPMB tái định IN 4.2.2 Tiểu hợp phần thứ hai: Quy hoạch, xây dựng tái định K - Tìm kiếm điểm tái định - Khảo sát, quy hoạch điểm tái định cư...
 • 99
 • 35
 • 0

Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình lúa – cá của các nông hộ trên địa bàn thủy phương, huyện hương thủy, tỉnh thừa thiên huế

Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình lúa – cá của các nông hộ trên địa bàn xã thủy phương, huyện hương thủy, tỉnh thừa thiên huế
... NN&PTNT huyện Hương Thủy) 26 CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ MÔ HÌNH LÚA CÁ CỦA CÁC NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THỦY PHƯƠNG, HUYỆN HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2.1 Tình hình Thủy Phương ... thu nhập, cải thiện môi trường Xuất phát từ thực tế chọn đề tài: Đánh giá hiệu kinh tế hình lúa nông hộ địa bàn Thủy Phương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế làm đề tài tốt ... tiễn hình hợp canh lúa - Đánh giá thực trạng đầu tư sản xuất, kết hiệu kinh tế hình hợp canh lúa Đông Xuân hộ nông dân địa bàn - So sánh hiệu kinh tế hình hợp canh lúa cá...
 • 91
 • 553
 • 1

Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn duyên thái huyện thường tín TP nội

Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn xã duyên thái  huyện thường tín  TP hà nội
... 20/5/2014 2013 Đất STT Thôn (cụm) sử dụng đất Tổng số hộ sử dụng đất Hộ 10 11 12 13 Cụm Cụm Cụm Cụm Cụm Cụm Cụm Cụm TT 124 TL1 XN XD4 Vệ Kênh Que Hàn Diện tích Hộ đợc cấp GCN huyện Hộ Diện tích Đất nông ... đợc Huyện duyệt cha đợc cấp GCN Số hộ đủ điều kiện nhng cha đợc cấp GCN Số GCN Lý Số hộ Lý 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Số hộ 12 7 37 0 95 36 Lý Tổng số hộ sử dụng đất ... Diện tích Hộ đợc cấp GCN huyện Hộ Diện tích Đất nông nghiệp Số GCN lấy cha giao cho hộ Số GCN giao cho hộ Số giấy Đã vào sổ cấp GCN số đến số 270 288 171 253 288 254 258 245 177 119 242 17 86...
 • 51
 • 70
 • 0

Đánh giá tình hình đăng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Lam Điền, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội

Đánh giá tình hình đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội
... hành thực chuyên đề: Đánh giá tình hình đăng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ,quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn Lam Điền, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội Mục đích, yêu ... luật đất đai.Công tác đăng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn Lam Điền, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội tiến hành đồng loạt huyện ... GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, LẬP VÀ CHỈNH LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH TẠI XÃ LAM ĐIỀN HUYỆN CHƯƠNG MỸ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Kết cấp giấy chứng nhận...
 • 70
 • 244
 • 0

Đánh giá tình hình thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định của dự án xây dựng khu dân và khu công nghiệp tại thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang

Đánh giá tình hình thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án xây dựng khu dân cư và khu công nghiệp tại thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang
... tài: “ðánh giá tình hình th c hi n sách b i thư ng, h tr tái ñ nh c a d án xây d ng Khu dân Khu công nghi p t i thành ph B c Giang, t nh B c Giang M c ñích nghiên c u - ðánh giá tình hình ... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I HOÀNG VĂN THÁI ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N CHÍNH SÁCH B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI ð NH CƯ C A D ÁN XÂY D NG KHU DÂN CƯ VÀ KHU CÔNG NGHI ... u vi c th c hi n sách b i thư ng, h tr tái ñ nh nhà nư c thu h i ñ t t i d án: - D án 1: Khu dân m i s thành ph B c Giang - D án 2: Khu công nghi p Xương Giang - D án 3: Xây d ng trung tâm...
 • 119
 • 188
 • 0

Đời sống của người dân sau tái định của Dự án khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo (Nghiên cứu tại huyện Đại Từ – Tỉnh Thái Nguyên

Đời sống của người dân sau tái định cư của Dự án khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo (Nghiên cứu tại huyện Đại Từ – Tỉnh Thái Nguyên
... Đại học quốc gia hà nội tr-ờng đại học khoa học xã hội nhân văn ===================== TRN TH PHNG THO I SNG CA NGI DN SAU TI NH C CA D N KHAI THC V CH BIN KHONG SN ... ca ngi dõn sau di di, ch s khỏc bit i sng trc v sau TC T ú xut nhng kin ngh nhm nõng cao hn na cuc sng ca ngi dõn sau TC Nhim v nghiờn cu Tỡm hiu thc trng i sng ca ngi nụng dõn sau TC bao gm: ... ỏn khai thỏc v ch bin khoỏng sn Nỳi Phỏo 1.6.1 Cỏc hp phn ca D ỏn 1.6.1.1.Cụng ty Liờn doanh khai thỏc ch bin khoỏng sn Nỳi Phỏo D ỏn khai thỏc v ch bin khoỏng sn Nỳi Phỏo Cụng ty Liờn doanh khai...
 • 117
 • 735
 • 2

Nghiên cứu sinh kế của hộ nông dân tái định thuộc dự án formosa của khu kinh tế vũng áng tỉnh tĩnh

Nghiên cứu sinh kế của hộ nông dân tái định cư thuộc dự án formosa của khu kinh tế vũng áng tỉnh hà tĩnh
... v đ o tạo Trờng Đại học Nông Nghiệp Nội NGUY N H NG CNG NGHIấN C U SINH K C A H NH C THU C D NễNG DN TI N FORMOSA C A KHU KINH T VNG NG, T NH H TNH CHUYấN NGNH : KINH T NễNG NGHI P M S : ... H p tỏc xó KCN Khu cụng nghi p 10 KCX Khu ch xu t 11 KD DV Kinh doanh D ch v 12 KKT Khu kinh t 13 KT XH Kinh t - xó h i 14 L Lao ủ ng 15 NN Nụng nghi p 16 SX KD S n xu t Kinh doanh 17 TTCN ... hỡnh Trang 2.1 Khung phõn tớch sinh k b n v ng 2.2 Mụ hỡnh ngu n l c sinh k c a ng i dõn 11 2.3 Khung lý thuy t v cỏc h p ph n ủ phõn tớch sinh k 15 2.4 Khung phõn tớch s thay ủ i sinh k 16 3.1...
 • 147
 • 315
 • 0

Đánh giá việc thực hiện công tác tái định của dự án thủy điện lai châu trên địa bàn mường tè huyện mường tè tỉnh lai châu giai đoạn 2012 2014

Đánh giá việc thực hiện công tác tái định cư của dự án thủy điện lai châu trên địa bàn xã mường tè  huyện mường tè  tỉnh lai châu giai đoạn 2012  2014
... THỊ THÚY Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÁI ĐỊNH CƢ CỦA DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN LAI CHÂU TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MƢỜNG TÈ, HUYỆN MƢỜNG TÈ, TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2012 2014 ’ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... - tỉnh Lai Châu cán công tác, làm việc Phòng tạo điều kiện giúp đỡ em thời gian nghiên cứu thực đề tài: Đánh giá việc thực công tác tái định dự án thủy điện Lai Châu địa bàn Mường ... Lai Châu địa bàn Mường - huyện Mường - tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 - 2014 3 1.2 Mục tiêu đề tài Đánh giá viê ̣c thƣ̣c hiê ̣n công tác tái định dự án thủy điện Lai Châu địa bàn...
 • 65
 • 43
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng hoạt động tái định cư của dự án adb cải thiện môi trường đô thị miền trung việt namđánh giá thực trạng công tác thu hồi đất bồi thường hỗ trợ và tái định cư của dự án khu đô thị xi măngđánh giá thực trạng công tác thu hồi đất bồi thường và hỗ trợ và tái định cư của dự ánvì vậy tôi tiến hành nghiên cứu đề tài hiệu quả sản xuất sắn của các nông hộ trên địa bàn xã thọ sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ ankhóa luận tình hình chăn nuôi và tiêu thụ lợn thịt trên địa bàn xã lam sơn huyện đô lương tỉnh nghệ antình hình thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn xã tân lộc huyện lộc hà tỉnh hà tĩnhđánh giá công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn xã hợp châu huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúcnhững hạn chế tồn tại trong các dự án fdi trên địa bàn tỉnh hải dươngđánh giá thực trạng và hiệu quả của nghề trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn xã nghĩa đồng huyện tân kỳ tỉnh nghệ anbước đầu đánh giá tác động của công tác giao đất lâm nghiệp đến phát triển tài nguyên rừng và kinh tế xã hội trên địa bàn xã ngổ luông huyện tân lạc tỉnh hoà bìnhcông tác giải phóng mặt bằng của dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã tân triều huyện thanh trì hà nộiquy trình giải phóng mặt bằng của dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã tân triều huyện thanh trì hà nộikhảo sát hiện trạng các rủi ro trong quá trình chuyển giao công nghệ trong các dự án fdi trên địa bàn tỉnh hải dươngđề tài đánh giá đất phục vụ cho việc phát triển cây cao su trên địa bàn xã hương bình huyện hương trà tỉnh thừa thiên huếtìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến di cư lao động trên địa bàn xã vinh hải huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huếĐề cương bài giảng vi điều khiển công nghiệpĐề cương bài giảng thực tập nâng cao cơ điện tử ô tôBài giảng hệ thống thông tin công nghiệpĐề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô chuyên ngành cơ điện tử ô tô và xe chuyên dụngĐề cương bài giảng tính toán thiết kế ô tôBài giảng kỹ thuật xung sốBài giảng lập trình c ứng dụngBài giảng lập trình hệ thốngBài giảng lý thuyết mạch 1 (đại học liên thông VHVL từ TCN)Bài giảng điện tử công suất và truyền động điệnBài giảng điều khiển hệ thống khí nén thuỷ lựcBài giảng điều khiển mờBài giảng thông tin vô tuyếnBài giảng thiết bị mayBài giảng công nghệ in thêuBài giảng công nghiệp thời trangBài giảng kỹ thuật phối màuBài 6. Trợ từ, thán từMột số cơ chế hỗ trợ tài chính cho SXSH và công nghệ sạch ở việt namBài giảng đánh giá tác động môi trường và rủi ro