Bát Đại Hộ Pháp Thiện Duyên

Ghi nhận một số loài thuộc chi Michelia L., họ Ngọc lan (Magnoliaceae Juss.) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Ghi nhận một số loài thuộc chi Michelia L., họ Ngọc lan (Magnoliaceae Juss.) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
... Michel Điều kiện tự nhiên đặc điểm Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Giang Khu rừng Bát Đại Sơn nằm vùng biên giới phía Bắc tỉnh Giang có toạ độ địa lý: 23004’27” ... T.B. Ngân và nnk. /Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 2 (2014) 61‐70 loài đưa vào Sách đỏ Việt Nam [4] Nghiên cứu họ Ngọc lan Việt Nam, Vũ Quang Nam (2011) [5] ghi nhận tổng số chi họ Ngọc lan ... Nội (HN) Bảo tàng Thực vật Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN so sánh, kiểm tra kỹ lưỡng với mẫu tiêu khô mẫu tươi Trung tâm Bảo tồn Thực vật (CPC) thu thập Khu bảo tồn thiên nhiên Bát...
 • 10
 • 143
 • 2

Một số bất cập của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế và giải pháp hoàn thiện

Một số bất cập của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế và giải pháp hoàn thiện
... án kinh tế .74 Định hớng hoàn thiện pháp luật giải vụ án kinh tế 74 Mục tiêu hoàn thiện pháp luật giải vụ án kinh tế 75 II .Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật giải vụ án kinh tế 77 Các giải ... nghiệp Một số bất cập Pháp lệnh thủ tục giải guyết Chơng II Một số bất cập pháp lệnh thủ tục giải vụ án kinh tế I Tình hình giải vụ án kinh tế thời gian qua Tình hình thụ lý giải tranh chấp kinh tế ... nghiệp Một số bất cập Pháp lệnh thủ tục giải guyết Chơng III .73 Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật giải vụ án kinh tế 73 I Định hớng hoàn thiện pháp luật giải vụ án...
 • 100
 • 450
 • 0

Hoàn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội, chi nhánh đà nẵng

Hoàn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội, chi nhánh đà nẵng
... ng tín d ng c a Ngân hàng 8 CHƯƠNG TH C TR NG HO T Đ NG TÍN D NG ƯU ĐÃI H NGHÈO T I NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I, CHI NHÁNH THÀNH PH ĐÀ N NG 2.1 Tình hình ñói nghèo t i thành ph Đà n ng 2.1.1 T ... tài : "Hoàn thi n ho t ñ ng tín d ng ưu ñãi h nghèo t i Ngân hàng Chính sách h i, Chi nhánh Thành ph Đà N ng" Nh m nghiên c u ñ xu t m t s gi i pháp hoàn thi n ho t ñ ng tín d ng h nghèo M ... h p ñ hoàn thi n ho t ñ ng tín d ng ưu ñãi h nghèo th i gian ñ n CHƯƠNG GI I PHÁP HOÀN THI N HO T Đ NG TÍN D NG ƯU ĐÃI H NGHÈO T I NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I CHI NHÁNH THÀNH PH Đ N NG 3.1 M...
 • 24
 • 1,064
 • 0

Báo cáo " Bất cập của pháp luật hiện hành về mua bán doanh nghiệp tại Việt Nam và giải pháp hoàn thiện" docx

Báo cáo
... kinh doanh ca doanh nghip mc tiờu Mua bỏn doanh nghip khỏc vi mua bỏn ti sn ca doanh nghip m ngi mua khụng tham gia qun tr, iu hnh doanh nghip Mua bỏn doanh nghip t nhõn cú bn cht l mua bỏn doanh ... ng mua bỏn doanh nghip xut phỏt t nhng lớ sau: Mt l mua bỏn doanh nghip cú bn cht khỏc vi vic mua bỏn ton b ti sn ca doanh nghip nh ch th bỏn doanh nghip/bỏn ti sn, quyn v ngha v ca ngi mua doanh ... u t c mua ton b doanh nghip Vỡ vy, c quan ng kớ kinh doanh khụng th t chi cp li ng kớ kinh doanh cho bờn mua doanh nghip thuc s hu ca nhiu ch Mt khỏc, nu ng kớ kinh doanh li cho bờn mua doanh...
 • 6
 • 261
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại về đất đai ở Thừa Thiên Huế " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... i pháp b n mà tác gi vi t ñưa nh m nâng cao hi u qu c a công tác gi i quy t u n i v ñ t ñai nói chung Th a Thiên Hu nói riêng TÀI LI U THAM KH O [1] Báo cáo công tác tra gi i quy t u n i t cáo ... t nh Th a Thiên Hu (2008 – 2010) [2] Báo cáo công tác tra gi i quy t u n i t cáo năm 2008, K y u kỳ h p th XI, HðND t nh khóa V, trang 161 [3] Báo cáo công tác tra gi i quy t u n i t cáo năm 2009 ... p dân, công tác hòa gi i s Tuyên truy n giáo d c nâng cao ý th c pháp lu t nói chung pháp lu t v ñ t ñai cho cán b , nhân dân Tăng cư ng nâng cao l c trình ñ chuyên môn, nghi p v , ñ o ñ c ngh...
 • 9
 • 344
 • 1

Nghiên cứu về phân bố, sinh thái, sinh học và tình trạng bảo tồn tự nhiên (insitu) của loài bách vàng ( xanthocyparis vietnamensis farjon hiep) tại khu bảo tồn thiên nhiên bát đại sơn, huyện quản bạ, tỉnh hà giang

Nghiên cứu về phân bố, sinh thái, sinh học và tình trạng bảo tồn tự nhiên (insitu) của loài bách vàng ( xanthocyparis vietnamensis farjon hiep) tại khu bảo tồn thiên nhiên bát đại sơn, huyện quản bạ, tỉnh hà giang
... bè, sinh th¸i, sinh häc vµ t×nh tr¹ng b¶o tån tù nhiªn (Insitu) cđa loµi B¸ch vµng (Xanthocyparis vietnamensis Farjon & Hiep) t¹i Khu b¶o tån thiªn nhiªn B¸t §¹i S¬n, hun Qu¶n B¹, tØnh Hµ Giang ... vµng (Xanthocyparis vietnamensis Farjon & Hiep) ë rõng tù nhiªn Khu b¶o tån thiªn nhiªn B¸t §¹i S¬n, hun Qu¶n B¹, tØnh Hµ Giang 3.2- Mơc tiªu nghiªn cøu: - X¸c ®Þnh ®−ỵc ph©n bè, sinh th¸i, sinh ... hƯ sinh th¸i khu rõng B¸t §¹i S¬n bÞ x¸o trén, mét sè loµi thùc vËt q hiÕm ®· vµ ®ang bÞ chỈt ph¸ cã nguy c¬ sÏ bÞ diƯt vong, ®ã cã loµi c©y B¸ch vµng (Xanthocyparis vietnamensis Farjon & Hiep)...
 • 82
 • 575
 • 0

Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh thái nguyên

Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh thái nguyên
... phƣơng pháp nghiên cứu chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn theo hƣớng công nghiệp hoá, đại hoá Chương 2: Thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn tỉnh Thái Nguyên Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu ... nói cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn cách nói tắt, thực tế cần phân biệt khái niệm: cấu kinh tế nông nghiệp cấu kinh tế nông thôn cấu kinh tế nông thôn tổng thể mối quan hệ kinh tế nông ... luận thực tiễn nhằm phát ƣu điểm, hạn chế, khó khăn trình chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn, sở đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy trình trình chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn theo hƣớng...
 • 108
 • 165
 • 0

một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa tại huyện định hóa tỉnh thái nguyên

một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa tại huyện định hóa tỉnh thái nguyên
... thay Phát triển kinh tế nông thôn chủ yếu tập trung vào vấn đề: Kinh tế nông nghiệp nông thôn, kinh tế công nghiệp nông thôn, kinh tế dịch vụ nông thôn a Phát triển kinh tế nông nghiệp Nông nghiệp ... đến phát triển kinh tế nói chung kinh tế nông thôn nói riêng 1.2 CƠ SỞ THỰC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ 1.2.1 Phát triển kinh tế nông thôn trình ... TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ TẠI HUYỆN ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN TRONG QÚA TRÌNH CÔNG...
 • 152
 • 186
 • 0

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠTẦNG THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI NHẰM CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNGĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠTẦNG THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI NHẰM CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNGĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
... WTO ta chưa hoàn chỉnh, chậm chạp thiếu minh bạch thực 8 PHẦN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI NHẰM CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Về sở hạ tầng, ... FDI thu hút nhiều tỉ lệ thực thấp.Trước nhu cầu thiết đó, số giải pháp nhằm phát triển sở hạ tầng thúc đẩy đầu nước vào Việt Nam Giải triệt để vấn đề thiếu điện Việc thiếu hàng hóa kinh tế ... dẫn cho nhà đầu vào lĩnh vực bán lẻ Tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam kỳ tổ chức Hà Nội ngày 2/6/2008, đại diện nhà đầu Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản phát biểu kinh tế Việt Nam phải đối mặt...
 • 15
 • 78
 • 0

bài toán có đại lượng biến thiên và phương pháp giải

bài toán có đại lượng biến thiên và phương pháp giải
... hiểu tốn biến thiên, bảo Thầy VƢƠNG THƠNG em mạnh dạn chọn đề tài: Bài tốn đại lƣợng biến thiên phƣơng pháp giải Mục đích nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu tốn đại lượng biến thiên ... t = Ta bảng biến thiên t f ' (t ) + f(t) + - - Dựa vào bảng biến thiên ta m ≤ Bài tập vận dụng Bài : Tìm m để phương trình sau nghiệm x2  x 1  x2  x 1  m Bài : Tìm m để phương ... nghiên cứu Bài tốn đại lượng biến thiên phương pháp giải Phƣơng pháp nghiên cứu Đọc tài liệu, phân tích, so sánh, tổng hợp Chƣơng 1: XÉT TRONG TỐN SƠ CẤP Hàm số chứa tham số 1.1 Bài tốn tìm...
 • 54
 • 186
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm phân bố loài Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Đại Sơn, tỉnh Hà Giang.

Nghiên cứu đặc điểm phân bố loài Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Đại Sơn, tỉnh Hà Giang.
... lỏ ngn (Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975) 3.1.2 Phm vi nghiờn cu l: Nghiờn cu c im phõn b ca cõy Thit sam gi lỏ ngn (Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975) 3.2 a im v thi ... tụi tin hnh thc hin ti tt nghip: Nghiờn cu c im phõn b loi Thit sam gi lỏ ngn (Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975) ti Khu bo tn thiờn nhiờn Bỏt i Sn, tnh H Giang Nghiờn cu thnh cụng ... chuyờn sõu v loi Thit sam gi lỏ ngn (Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975) 1.4.2 í ngha thc tin sn xut Kt qu nghiờn cu v c im phõn b ca loi l c s giỳp cỏc nh qun lý Khu bo tn v cỏc nh...
 • 80
 • 177
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Đại Sơn, tỉnh Hà Giang.

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Đại Sơn, tỉnh Hà Giang.
... L.K.Fu, 1975) Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Đại Sơn, tỉnh Giang” 1.2 Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài Thiết sam giả ngắn khu bảo tồn thiên nhiên Bát Đại Sơn, tỉnh ... hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài Thiết sam giả ngắn (Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975) Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Đại Sơn, tỉnh Giang” Sau ... số đặc điểm sinh thái phân bố, đặc điểm tái sinh loài Thiết sam giả ngắn khu vực nghiên cứu - Bước đầu đề xuất giải pháp bảo tồn phát triển loài khu bảo tồn thiên nhiên Bát Đại Sơn, tỉnh Giang...
 • 64
 • 83
 • 0

Bài toán có đại lượng biến thiên và phương pháp giải

Bài toán có đại lượng biến thiên và phương pháp giải
... hiểu toán biến thiên, bảo Thầy VƯƠNG THÔNG em mạnh dạn chọn đề tài: Bài toán đại lượng biến thiên phương pháp giải Mục đích nghiền cứu, nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu toán đại lượng biến thiên ... nghiên cứu Bài toán đại lượng biến thiên phương pháp giải Phương pháp nghiên cứu Đọc tài liệu, phân tích, so sánh, tổng hợp Chương 1: XÉT TRONG TOÁN sơ CẤP Hàm số chứa tham số 1.1 Bài toán tìm ... sau phép biến đổi phát chúng) Đặc điểm phương pháp cách nhìn " hình học", lời giải toán sáng sủa, đơn giản Tất nhiên phương pháp giải toán khác, phương pháp hình học thích hợp cho toán giải biện...
 • 140
 • 165
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu 126 tthcm về quan hệ giữa pháp luật và đạo đức đạo đức và pháp luật một nhất thể lành mạnh vì cùng bắt nguồn từ tính thiện mà tạo hoá ban sẵn cho con ngườimở rộng khả năng tiếp cận thị trƣờng của các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài và hoàn thiện hệ thống ƣu đãi hỗ trợ đầu tƣtiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách ƣu đãi hỗ trợ đầu tƣ nhằm tăng sức hấp dẫn cạnh tranh thu hút đtnnkhắc phục những bất cập của pháp luật hiện hành về đại diện lao độnghoạt động 1 một số phương pháp dạy học hiện đại hỗ trợ dhtda 1tcác biện pháp ưu đãi hỗ trợ đầu tư khácđề thi thử đại họtín dụng ưu đãi hộ nghèođơn vị độ dài hợp phápđại cương pháp luậtphương pháp thiên văn vật lýphương pháp thiến và thụ tinh vật nuôiphương pháp thiền tràđại hộ x của đảnggiáo trình đại họTuan 8 Toan.Toan Luyen tap chung Tiet 39Tính chất kết hợp của phép nhânPhép cộngBiểu đồBai giang dien tu mon ky thuat dienTìm phân số của một sốPhân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)Nhân với số có hai chữ sốBài 49. Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắtBài 47. Ánh sáng cần cho sự sốngBài 47. Ánh sáng cần cho sự sốngBài 14. Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hoáBài 16. Cố hươngTuần 5. MRVT: Trung thực - Tự trọngTuần 4. Luyện tập về từ ghép và từ láyTuần 4 : Thực hành Toán ( tiết 1) Buổi 2Tuần 21. Bè xuôi sông Lagiao trinh ky thuat dien tuTuần 5. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về tính trung thực)Tuần 4. Một nhà thơ chân chính