Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên

ẤN QUANG PHÁP VĂN SAO TỤC BIÊN (Quyển Thượng) Phần 9 docx

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN (Quyển Thượng) Phần 9 docx
... Tam Giáo, Lục Trai, Thập Trai 244 Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Thượng, Thư Từ 298 gì, bậc khuôn mẫu cho làng Có lẽ vị pháp khác sức tán thành cách ông làm thế, Quang loại nhân vật ấy, ông có hiểu ... trọn thỏa ý nguyện, tâm không mong muốn” tổ Ấn Quang nhắc đến phép quán niệm trích từ phẩm Tịnh Hạnh 233 Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Thượng, Thư Từ 291 thể thị sanh khắp cõi Tuy bao lượt thị giáng ... Tánh Thể tu tập pháp quán tưởng v.v… Ông muốn quy y, đặt pháp danh Đức Huệ Dùng pháp tín nguyện niệm Phật để tự lợi mình, lợi người, công đức chẳng thể nghĩ bàn! Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Thượng,...
 • 35
 • 295
 • 2

ẤN QUANG PHÁP VĂN SAO TỤC BIÊN (Quyển Thượng) Phần 8 docx

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN (Quyển Thượng) Phần 8 docx
... tặng cho người khác, người ta Xin xem Ca tụng pháp môn Tịnh Độ thù thắng phần Tán Tụng Ấn Quang Pháp Văn Sao Tục Biên, hạ 206 Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Thượng, Thư Từ 257 xem qua lần chẳng đọc ... vật, mua cỏ, thức ăn cho thích hợp! Bài văn khuyên người khác phóng sanh Thọ hay, nên trọng khuyên người Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Thượng, Thư Từ 280 ta kiêng giết, ăn chay, che chở, yêu ... Lương, Nga Mi, Cửu Hoa bách khôn Hãy nên đọc Văn Sao, đừng đến đất Tô, tới chắn phải than thở “gặp mặt chẳng nghe tên vậy!” Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Thượng, Thư Từ 252 2) Cơm Đại Bi nên chắt...
 • 35
 • 801
 • 0

ẤN QUANG PHÁP VĂN SAO TỤC BIÊN (Quyển Thượng) Phần 6 docx

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN (Quyển Thượng) Phần 6 docx
... pháp môn cậy vào tự lực để đoạn Hoặc chứng Chân hòng liễu sanh tử; pháp môn Tịnh Độ Xin xem “Ca tụng hạnh cao đẹp ông Sa Tuyết Phảng” phần Tán Tụng Ấn Quang Pháp Văn Sao Tục Biên, Hạ 166 Ấn ... Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Thượng, Thư Từ 194 Hãy nên nói với bọn họ: Đã quy y Phật pháp, chiếu theo pháp môn Tịnh Độ Phật pháp để tu, đừng đèo thêm pháp luyện đan, vận khí v.v… ngoại đạo Pháp ... lao, tiếc ngài chưa đọc kỹ lời tựa152 Quang nên chuyện chẳng đáng nghi lại sanh Đây tựa Tổ Ấn Quang cho Phổ Đà Sơn Chí (Ấn Quang Văn Sao Chánh Biên, 3, trang 8 26) , có câu: “Đạo tràng ứng hóa Ngài...
 • 35
 • 172
 • 0

ẤN QUANG PHÁP VĂN SAO TỤC BIÊN (Quyển Thượng) Phần 5 potx

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN (Quyển Thượng) Phần 5 potx
... lợi ích không trợ niệm” thầy Đức Sâm phần Phụ Lục, sách Ấn Quang Pháp Văn Sao Tục Biên, Hạ 117 Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Thượng, Thư Từ 151 Hoằng Hóa Xã công phu học thức ấy, chẳng thể đứng ... tổ chức Hoa Nghiêm Đại Sớ Sao Biên Ấn Hội để hiệu chỉnh, ấn tống 142 Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Thượng, Thư Từ 174 pháp danh Đức Tịnh [cho ông] mà thôi! Những nói Văn Sao khai thị, Gia Ngôn Lục ... thí dụ Mạnh Tử Quang nói tự biết rõ Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Thượng, Thư Từ 161 Nay gởi cho ông Văn Sao, An Sĩ Toàn Thư, Quán Âm Tụng, hai Thọ Khang Bảo Giám, xin đọc kỹ Văn Sao tu trì Tịnh...
 • 35
 • 168
 • 0

ẤN QUANG PHÁP VĂN SAO TỤC BIÊN (Quyển Thượng) Phần 4 pdf

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN (Quyển Thượng) Phần 4 pdf
... Tử Kiến Ông cư sĩ Khuất Tử Kiến Trong phần Tụng Ấn Quang Văn Sao Tục Biên có lời đề từ cho Tây Quy Tụng tổ Ấn Quang viết 85 Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Thượng, Thư Từ 112 Nhận tin cáo phó lần trước, ... Tông 101 Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Thượng, Thư Từ 1 34 Ông có thời gian rộng rãi, sức lực mạnh mẽ, nên nỗ lực nghiên cứu, tu trì pháp Tịnh Độ Đây đại pháp để phàm phu liễu sanh tử đời Pháp túc ... luận Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Thượng, Thư Từ 117 hình tích, luận tâm địa! Hiện thời nguy ngập thế, chẳng chịu thầm niệm Phật tâm, chuyện tương lai rốt chẳng biết giải sao? Ông đọc Văn Sao, ...
 • 35
 • 169
 • 0

ẤN QUANG PHÁP VĂN SAO TỤC BIÊN (Quyển Thượng) Phần 2 pps

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN (Quyển Thượng) Phần 2 pps
... thường bảo với họ để Tức thư gởi cho bà Từ Phước Hiền, đánh số 33 Ấn Quang Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên, tập 28 Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Thượng, Thư Từ 43 đến lâm chung, bọn họ người trợ đạo, ích ... 93 tuổi Khi Tổ Ấn Quang viết thư pháp Ứng Từ 58 tuổi 39 Ông Từ Úy Như tên thật Văn Úy, Úy Như pháp danh pháp Đế Nhàn đặt cho ông Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Thượng, Thư Từ 64 3) Phàm phu ... thể” 35 Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Thượng, Thư Từ 62 điều thiện v.v… Văn Sao, Gia Ngôn Lục nói đầy đủ rồi, không viết cặn kẽ Đã thấy hình chụp ông, hình chụp Quang [dĩ nhiên là] chẳng có! Vì Quang...
 • 35
 • 156
 • 0

ẤN QUANG PHÁP VĂN SAO TỤC BIÊN (Quyển Thượng) Phần 1 pptx

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN (Quyển Thượng) Phần 1 pptx
... chưa thành Ấn Quang Pháp Văn Sao Tục Biên, thượng Lời Tựa Ấn Tống Ấn Quang Văn Sao Tục Biên Pháp môn Tịnh Độ lớn lao [không gì] [phạm vi nó] được, trời che khắp, đất nâng Không pháp chẳng ... lo tự độ, chẳng mộng hoằng pháp lợi sanh! Ấn Quang Pháp Văn Sao Tục Biên, thượng Năm ba mươi ba tuổi, đến chùa Pháp Vũ núi Phổ Đà, Trụ Trì hòa thượng Hóa Văn biết Quang biết ăn cơm, không làm ... thứ tám (19 19), lại in Tục Biên Mùa Thu năm ấy, mẹ ông ta nơi cư ngụ đất Thân (Thượng Hải) Tang ma xong xuôi, nhờ Thương Vụ Ấn Thư Quán ghép Sơ Biên Tục Biên thành Năm Dân Quốc 12 (19 23), Quang...
 • 35
 • 186
 • 0

ẤN QUANG PHÁP VĂN SAO TỤC BIÊN (Quyển Hạ) Phần 9 pptx

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN (Quyển Hạ) Phần 9 pptx
... 18 19 Như Ý Liêu tòa nhà dành cho vị Tăng nằm dưỡng bệnh chùa Pháp Vũ Xin xem „Sớ quyên mộ xây dựng Như Ý Liêu chùa Pháp Vũ‟ Ấn Quang Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên, 20 Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, ... Giang Tây biên soạn, trải qua nhiều năm bị thất lạc phần lớn Vào niên hiệu Thuần Hy (1174-11 89) , ngài Tịnh Thiện biên tập chỉnh lý thành Thiền Lâm Bảo Huấn thời 21 22 Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Hạ, ... Phật thuyết pháp tùy theo tánh chúng sanh Do tánh Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Những viết khác 324 chẳng có nên tùy theo hiểu biết, khả họ mà nói pháp thích hợp Tùy theo ban bố giáo pháp, đối bệnh...
 • 40
 • 224
 • 0

ẤN QUANG PHÁP VĂN SAO TỤC BIÊN (Quyển Hạ) Phần 8 pptx

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN (Quyển Hạ) Phần 8 pptx
... Liên Tông Pháp lễ tụng siêng gắng, cõi đời sánh Lúc xuất gia, lễ thần Già Lam, tượng hư đổ, chẳng có cội gốc sâu xa, vậy? Đến cuối đời Minh, gặp binh hỏa, chùa Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Những ... Chánh Truyền (năm Dân Quốc 18 - 1929) Cuốn sách Pháp Vũ Quyên Trích Lục (Giọt nước Pháp Vũ) trình bày rõ ràng lẽ lợi - hại trợ niệm lâm chung phá Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Những viết khác 313 ... hiểu trọn Đã thế, hàng thiện tín gia, pháp thích hợp Do đức Như Lai gọi “hiếu dưỡng cha mẹ, phụng trưởng, từ tâm Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Những viết khác 3 18 chẳng giết, tu Thập Thiện nghiệp”...
 • 40
 • 162
 • 0

ẤN QUANG PHÁP VĂN SAO TỤC BIÊN (Quyển Hạ) Phần 7 ppsx

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN (Quyển Hạ) Phần 7 ppsx
... thiếu hụt Sự việc vỡ lỡ, Tiền Văn Mục Vương hạ lệnh giải Ngài chợ chém Tiền Văn Mục Vương sai người theo dõi xem Ngài phản ứng sao, thấy Ngài ngửa cổ Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Hạ, phần Tụng Tán 243 ... tích” (thể hành vi trái nghịch) Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Hạ, phần Tụng Tán 248 Anh em họ Triều làm văn tán dương, nghĩa lý uyên thâm, văn từ sáng đẹp, ông Thiên Trì biên chép, vị đề tựa, viết lời ... đọc thuộc sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Văn Xương Âm Chất Văn, Quan Đế Giác Thế Kinh, biết có khuôn Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Những viết khác 266 pháp để noi theo, có điều ngăn cấm Đối với...
 • 40
 • 184
 • 0

ẤN QUANG PHÁP VĂN SAO TỤC BIÊN (Quyển Hạ) Phần 6 docx

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN (Quyển Hạ) Phần 6 docx
... thầy ngài Ngọc Lâm Vì thế, tổ Ấn Quang dùng chữ “phụ sư, mẫu 41 Người nối dòng pháp, tức môn nhân đệ tử 40 Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Hạ, phần Ký 214 Niên Phổ Quốc bọn họ nói câu không có, ... mở nồi xuất gia đau buồn thế, hiếu tử gian chẳng được! Nhưng làm cho mẹ ngộ đạo hiếu tử cõi đời có làm đâu? nghĩ đến ân Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Hạ, phần Ký 213 phụ sư, mẫu sư4 0 tính ... Bà Thích Ca Văn hay gọi đủ Thích Ca Văn Ni cách phiên âm khác chữ Thích Ca Mâu Ni (đa phần kinh dịch trước thời pháp Cưu Ma La Thập dùng cách phiên âm 56 57 Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Hạ, phần...
 • 40
 • 187
 • 0

ẤN QUANG PHÁP VĂN SAO TỤC BIÊN (Quyển Hạ) Phần 5 pdf

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN (Quyển Hạ) Phần 5 pdf
... biết pháp môn Tịnh Độ lớn lao không được, pháp môn bắt nguồn quy túc pháp môn Do vậy, pháp môn không pháp Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Hạ, phần Tự 178 chẳng lưu xuất từ pháp giới này, không pháp ... hung, ảnh hưởng”, ý muốn độc đoán đấng Tạo Hóa nào! Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Hạ, phần Tự 180 giáo dục mẹ cội gốc vậy” Nguyện người đọc ý! Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Hạ, phần Ký 181 III KÝ Bi ký ... thường biết tên phổ biến Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên hay Kỳ Viên) 155 156 Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Hạ, phần Tự 168 pháp giới tịch chiếu 158 viên dung, chúng sanh Phật chẳng hai, lý tánh chẳng thể gọi...
 • 40
 • 202
 • 0

ẤN QUANG PHÁP VĂN SAO TỤC BIÊN (Quyển Hạ) Phần 4 pps

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN (Quyển Hạ) Phần 4 pps
... Huấn, Tịnh Tông Yếu Ngữ v.v… 1 24 Tức không làm pháp cầu an, cầu siêu, giải hạn, đảo bệnh, cầu phước, cúng sao, chúc thọ v.v… đạo tràng khác 122 123 Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Hạ, phần Tự 146 ... Thừa, lo tự độ 144 Liêu: Phòng chư Tăng 142 Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Hạ, phần Tự 1 54 cho khắc thành bản, [chia ra] làm bốn Năm Dân Quốc thứ 11 (1922), lại giao cho Thương Vụ Ấn Thư Quán in thành ... mà truyền Trụ Trì 113 Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Hạ, phần Tự 142 60 Lời tựa cho Vạn Niên Bạ1 14 Linh Nham Sơn Tự (năm Dân Quốc 21 - 1932) Chùa Linh Nham ngài Bảo Chí Thiền Sư1 15 đời Lương khai...
 • 40
 • 150
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ấn quang pháp sư văn sao tục biênấn quang pháp sư văn sao tam biênấn quang pháp sư tam biênấn quang pháp sư văn sao pdfấn quang pháp sư văn saoấn quang pháp sư văn sao mp3ấn quang đại sư văn sao tinh hoa lục mp3phương pháp đánh giá năng lực thực hiện công việclịch sử phật giáo ấn độ pháp sư thánh nghiêmcác phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranhcác phương pháp đánh giá năng lực nhân viênphương pháp đánh giá năng lực nhân viêngiáo án phương pháp phát triển ngôn ngữphương pháp đánh giá năng lực công nghệcác phương pháp đánh giá nhân lựcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học