KE HOACH NAM HOC 2016 2017 cua tổ khối 3

Quyết định 1893/QĐ-BGDĐT về khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên

Quyết định 1893/QĐ-BGDĐT về khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên
... thời gian năm học 201 6- 2017 giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên áp dụng cho địa phương b) Thời gian nghỉ học thời gian kéo dài năm học trường hợp đặc biệt Giám đốc Sở Giáo ... xây dựng kế hoạch thời gian năm học 201 6- 2017 địa phương Kế hoạch thời gian năm học phải đảm bảo số tuần thực học: a) Đối với cấp mầm non, có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II ... cáo Bộ Giáo dục Đào tạo sau: Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch khai giảng tình hình tổ chức khai giảng, kế hoạch thời gian năm học 201 6- 2017, trước ngày 15/9 /2016 Báo cáo sơ kết học kỳ...
 • 3
 • 162
 • 0

ke hoach nam hoc 2010 - 2011 cua THCS Kim Hoa

ke hoach nam hoc 2010 - 2011 cua THCS Kim Hoa
... 2010 Duyệt phòng GD-ĐT Mê Linh Kim Hoa, ngày 21 tháng 08 năm 2010 Hiệu trởng Nguyễn Đắc Tụng Phòng giáo dục đào tạo Mê Linh Trờng THCS Kim Hoa - o0o - Kế hoạch thực nhiệm vụ năm học 2010 ... 2010 2011 nhà trờng thực việc chăm sóc Nghĩ trang Liệt sỹ xã Kim Hoa di tích văn hoá xã 9/ Công tác phổ cập giáo dục : - Hồ sơ phổ cập ( THCS, THPT): đạt loại Tốt - Các số phổ cập giáo dục THCS: ... Công tác quản lý, xây dựng, bồi dỡng đội ngũ giáo viên : - Phân công lao động xếp thời khoá biểu : Năm học 2010 -2 011 nhà trờng THCS Kim Hoa thực việc phân công lao động cho thầy cô giáo nhân viên...
 • 7
 • 183
 • 0

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2011 - 2012 CỦA UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2011 - 2012 CỦA UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
... gianki5t Thdi gianthi hgc sinhgi6i qu6cgia lcrp12TI{PT: Ngdy Il-12101 12012 THPT ndm hgc 20ll -2 012: Yiro cdc ngdy 10 Thdi gian thi t6t nghiQp 2012 02,03,04161 11.Thdi gianx6t c6ngnhpnhodnthenhchuongtrinh ... kC ho4chndm hgc 20L 1- 2012; Quyi5tdinh c6c v6n dO thuQcthAm quyAntheo quy dinh tpi Quytlt dinh s6 }}941QE-BGDETngd/ cira 2015 12011 BQ truongB0 Gi6o dpc vd Dho tpo; 86o c6oUBND tinh quy6t dinh ... k0 ttr ngdyky Vdn phdngUBND tinh, Gi6mil6c So Gi6o dpc - Ddotpo,Cht tich Ch6nh thf UBND c6chuyQn, xd vi c6cdonvf li6n quanchiuthi hanhQuy6tdinhndy./ Noi nhQnz - NhuEiAu3; - B0 GDET; TM UY BAN NHAN...
 • 2
 • 92
 • 0

Ke hoach To chuyen mon nam hoc 2016-2017

Ke hoach To chuyen mon nam hoc 2016-2017
... Tháng 4/2017 Họp tổ lần thứ 17: Sinh hoạt chuyên môn TT theo NCBH môn GDCD To n trường nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương Kiểm tra to n diện giáo viên TT, TP Bồi dưỡng HSNK theo lịch GV bồi dưỡng GV phân ... trường, địa bàn xã, trường bạn, xã bạn để thúc đẩy phong trào thi đua tổ Tham gia hoạt động giáo dục to n diện cho học sinh: Mỗi giáo viên môn có trách nhiệm giáo dục học sinh nơi, lúc, chỗ hai mặt ... trước ngày) TỔ TRƯỞNG Đỗ Ngọc Huỳnh PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU KẾ HOẠCH KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2016-2017 Ngày 10/8 17/8 19/8 22/8 25/8 29/8 30 31/8 05/9 07/9 08/9 12/9 14/9 14/9 22/9 2330/9 Người...
 • 29
 • 236
 • 0

Kế hoạch chỉ đạo công tác bồi dưỡng thường xuyên và tổ chức các chuyên đề năm học 2016 2017

Kế hoạch chỉ đạo công tác bồi dưỡng thường xuyên và tổ chức các chuyên đề năm học 2016 2017
... Theo kế hoạch cụm chuyên môn Tại trường : - Các tổ chuyên môn tập trung bồi dưỡng theo kế hoạch chuyên đề đăng kí đầu năm - CBQL, GV tự học tự nghiên cứu - Bồi dưỡng thông qua hội thảo Tổ chức ... việc thực nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016- 2017 (có xác nhận Tổ trưởng chuyên môn) +) Bài kiểm tra (hoặc thu hoạch) để đánh giá kết BDTX II) Chuyên đề Chuyên đề tổ khối: a/ Nội dung: ... Huyện: Tham gia học Nhiệm vụ năm học 2016- 2017, chuyên đề dạy học theo VNEN, CGD, Bàn tay nặn bột, Chuyên đề dạy học Mĩ thuật theo PP Đan Mạch, … chuyên đề dạy học môn theo kế hoạch Phòng GD-ĐT...
 • 10
 • 225
 • 0

SKKN cua hieu pho xay dung vµ to chuc thuc hien ke hoach nam hoc cua truong Tieu hoc

SKKN cua hieu pho xay dung vµ to chuc thuc hien ke hoach nam hoc cua truong Tieu hoc
... Các biện pháp quản lý hồ sơ phổ cập b Các biện pháp nâng cao chất lợng giáo dục to n diện - - Các biện pháp thực nội dung chơng trình thời khoá biểu Các biện pháp thực kỷ cơng, nếp dạy học Các biện ... đội ngũ giáo viên 2.2 Chỉ tiêu: a Chỉ tiêu tập thể: - Nhà trờng, Công đoàn, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao nhi đồng đạt danh hiệu ? - Danh hiệu Tổ, Khối, Lớp b Chỉ tiêu cá nhân: - ... thực kế hoạch năm học: 3.1 Công tác trị t tởng trờng học: - Cùng với công đoàn,Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồng triển khai chủ đề, chủ điểm theo tuần, tháng, học kỳ , năm học -...
 • 10
 • 346
 • 0

Tài liệu Kĩ năng xây dựng kế hoạch năm học của Tổ chuyên môn

Tài liệu Kĩ năng xây dựng kế hoạch năm học của Tổ chuyên môn
... KỸ NĂNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN VÀ CỦA CÁ NHÂN 2 loại kế hoạch có tính pháp quy Kế hoạch hoạt động năm học TCM Kế hoạch hoạt động năm học giáo viên (Kế hoạch SHCM) (Kế hoạch ... trường THPT trường phổ thông có nhiều cấp học – Bộ GD-ĐT, 2012 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CHO TỔ CM Các nghị Đảng cấp (có liên quan đến phát ... đâọ năm học ngành (Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT); Nghị Chi nhà trường, kế hoạch thực nhiệm vụ năm học nhà trường (nếu có) Các hoạch Tổ CM điểm tựa pháp lí để xây dựng kế I KỸ NĂNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC...
 • 20
 • 353
 • 1

KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TỔ VÀ CÁC BIỂU MẪU

KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TỔ VÀ CÁC BIỂU MẪU
... nghiệp THCS - Học sinh giỏi cấp Danh hiệu thi đua tổ cuối năm Tổ trưởng Trịnh Thị Diệp PHÒNG GD & ĐT LỘC NINH TRƯỜNG THCS LỘC THÁI SỔ THEO DÕI THI ĐUA GIÁO VIÊN Tổ: Văn – Nhạc – GDCD Năm học: 2010 ... Giáo dục hạnh kiểm học sinh * Yêu cầu * Chỉ tiêu - Xếp loại hạnh kiểm học sinh - Tỉ lệ học sinh phải xử lí kỷ luật đuổi học có thời hạn không % * Biện pháp c Nâng cao chất lượng học tập * Yêu cầu ... loại học lực - Tỉ lệ lên lớp thẳng - Tỉ lệ tốt nghiệp THCS môn tổ * Biện pháp d Xây dựng phong trào học sinh giỏi * Yêu cầu * Chỉ tiêu - Học sinh giỏi môn văn hóa cấp trường, huyện, tỉnh - Học...
 • 23
 • 132
 • 1

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015 2016 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015 2016 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
... giáo dục trung học sở; đẩy mạnh PCGD bậc trung học đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thực công tác tư vấn hướng nghiệp học sinh từ lớp đến lớp 9, phân luồng học sinh sau trung học sở hiệu III ... Toàn trường trường năm 2016 (Lộc) - Triển khai thực “Ngày toàn dân đưa HT trẻ đến trường năm 2016 - Tập huấn chuyên môn GV - Tựu trường, chuẩn bị kế hoạch khai Toàn trường giảng năm học - ... nghèo vược khó học giỏi cũng công tác xã hội hóa giáo dục Trên Kế hoạch năm học 2015- 2016 trường THCS Thạnh Lợi, đề nghị tất phận nhà trường phối hợp thực nghiêm tinh thần kế hoạch trình...
 • 14
 • 49
 • 0

Ke hoach BDTX nam hoc 2016 2017

Ke hoach BDTX nam hoc 2016 2017
... vụ BDTX, nhà trường - Báo cáo tổ môn, lãnh đạo nhà trường kết thực kế hoạch BDTX cá nhân việc vận dụng kiến thức, kĩ học tập BDTX vào trình thực nhiệm vụ - Báo cáo kết thực BDTX năm học 2016- 2017 ... 9 /2016 đến tháng phương pháp 11 /2016 kỹ thuật để xác định nhu cầu 10 học tập học sinh phục vụ cho lập kế hoạch dạy học Tháng Xây dựng 8 /2016 đến tích hợp kế tháng 1.các yêu cầu hoạch dạy 4 /2017 ... giáo dục pháp viết SKKN Thực viết SKKN Tài liệu sử dụng BDTX: 2.1 Tài liệu nội dung 1: Gồm văn đạo, hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2016- 2017 Bộ GD&ĐT; tài liệu chuyên đề trị bao gồm nội dung...
 • 5
 • 243
 • 0

Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2016 2017

Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2016 2017
... lập kế hoạch a) Chủ trương - Để hoạt động dạy học diễn có kế hoạch, nề nếp khoa học - Mỗi giáo viên phải có kế hoạch hoạt động năm học cụ thể, sát thực, có lịch báo giảng đày đủ, quy định chuyên ... tiểu học (lần2) - Phụ đạo học sinh kỳ nghỉ hè Trên Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2016 -2017 trường Tiểu học … BGH XÁC NHẬN Người lập kế hoạch 17 18 ... thực nhiệm vụ năm học ngành kế hoạch hiệu trưởng để kế hoạch hoạt động năm học cho thân - Dựa vào chuẩn kiến thức kỹ để lên lịch báo giảng hàng tuần - Cuối tuần phụ trách chuyên môn duyệt lịch...
 • 18
 • 361
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch năm học của tổ chuyên mônkế hoạch năm học của tổ chuyên môn trường thptkế hoạch năm học của tổ văn phòng trường thcskế hoạch năm học của tổ văn phòngkế hoạch năm học của tổ toán thcsmẫu kế hoạch năm học của tổ chuyên mônkế hoạch năm học của tổ trưởng chuyên môn tiểu họckế hoạch năm học của tổ trưởng chuyên mônkế hoạch năm học của tổ chuyên môn thcstổ chức thực hiện kế hoạch năm họckế hoạch năm học của hiệu trưởngkế hoạch năm học của phó hiệu trưởngkế hoạch năm học 2012 của hiệu trưởng mầm nonkế hoạch năm học của hiệu trưởng trường thcskế hoạch năm học của hiệu trưởng trường tiểu họcufma so kc 10 11 1522266ufma so kx 03 11 1522269ufthu tuc quy trinh thanh toan de tai23503(2017)THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ LỚP 10 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L10 HE 20171f9c0 THONG BAO TUYEN DUNG CONG TY O TO HAI AUuftai ve tai day22456uftai ve tai day22459Bài phát biểu của bí thư Thị ủy tại đại hội đoàn huyệnhệ thống lạnh RefrigerationBiomass gasification and pyrolysis practical design and theoryon tap lich su hoc thuyet kinh tePhieu dong gop y kien DHDCD 2014Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 CVQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL220100210 - DQC - Thuyet minh BCTC hop nhat Quy 04-2009Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - Dien Quang 5 Thuyet minh BCTCVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnTỔ CHỨC DỊCH VỤ CUNG ỨNG GIỐNG TRONG HỢP TÁC XÃ3 ptd participatory technology developmentBáo cáo tổng kết bộ NN và PTNT năm 2013