Bang cau hoi on thi triet 1

Bang cau hoi on thi triet 1

Bang cau hoi on thi triet 1
... 9 CSHT KTTT Mqh biện chứng khaí niệm 10 Tồn xã hội ý thức xã hội 11 Thực tiễn nhận thức CSHT gì? KTTT gì? Mqh Ví dụ Ý nghĩa ...
 • 2
 • 186
 • 0

Tổng hợp 15 câu hỏi ôn thi triết học

Tổng hợp 15 câu hỏi ôn thi triết học
... ng VD: ông nông dân thay BSCL mà mi n Trung s th t b i i u ki n ã i Nhưng k sư s không th t b i n u tr ng m t gi ng lúa không c em vào phòng thí nghi m sau vài ti ng s bi t lý ngư i nông dân ... t không hoàn thi n ng i lên, t n hoàn thi n Phép bi n ch ng v t không ch th a nh n phát tri n c a th gi i mà ch cách th c, ngu n g c, khuynh hư ng c a s phát tri n M t khác ch phát tri n không ... thu n i kháng: i kháng có lo i mâu thu n: a ch - nông dân + Mâu thu n n i b nhân dân: mâu thu n không i kháng: gi a công nhân nông dân Ph i tôn tr ng quy t c gi i quy t mâu thu n => Phương pháp...
 • 44
 • 1,569
 • 14

Tổng hợp câu hỏi ôn thi triết học và gợi ý trả lời

Tổng hợp câu hỏi ôn thi triết học và gợi ý trả lời
... đời triết học Mác xác định mối quan hệ triết học với khoa học cụ thể, đoạn tuyệt với quan niệm coi triết học khoa học khoa học, đồng thời không cho phép chủ nghĩa thực chứng cô lập, tách triết học ... đăng triết học với khoa học chuyên ngành Thống tính khoa học với tính cách mạng Bản chất khoa học triết học Mác bao hàm minh tính cách mạng chất cách mạng triết học Mác thể tính học Tính khoa học ... khoa học cho hệ thông phạm trù, quy luật triết học đồng thời, ngược lại hệ thống phạm trù, quy luật triết học định hướng cho phát triển hợp quy luật lĩnh vực khoa học khác Không có triết học vật...
 • 52
 • 456
 • 11

Câu hỏi ôn thi môn triết học có đáp án chuẩn

Câu hỏi ôn thi môn triết học có đáp án chuẩn
... xã hội phản ánh rõ ràng trực tiếp quan hệ kinh tế thời đại, mà xét đến thấy rõ mối quan hệ kinh tế phản ánh cách hay cách khác tư tưởng Như vậy, triết học Mác - Lênin đòi hỏi phải thái độ biện ... dùng để tính qui định vốn vật tượng, thống hữu thuộc tính nhằm nói lên vật phân biệt với vật tượng khác Lượng: phạm trù triết học tính qui định vốn vật,lượng p/ánh trình độ qui mơ tốc độ ... phát triển vật, p/ánh số lượng thuộc tính vật hay nhiều Độ:là phạm trù triết học dùng để giới hạn mà thay đổi lượng tăng giảm chưa làm chất vật thay đổi Điểm nút: phạm trù triết học dùng để thời...
 • 23
 • 2,812
 • 2

câu hỏi ôn thi môn triết học mác lênin

câu hỏi ôn thi môn triết học mác lênin
... Trung thành với CN Mác - Lênin nghĩa nắm vững chất CM KH CN Mác - Lênin, "vận dụng sáng tạo góp phần pt CN Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Thực tiễn tiêu chuẩn chân lý T .học Mác - Lênin tìm hiểu ... qđịnh nào; (2) Con người có khả nhận thức giới hay không - Trả lời câu hỏi (1) liên quan mật thi t đến trường phái T .học học thuyết nhận thức t .học: CN Duy tâm (DT khách quan, DT chủ quan), CN Duy ... này, nhà t .học trước Mác có quan niệm phủ nhận bên vật tượng, thừa nhận đối kháng, xung đột vật tượng với không coi có tính qui luật Tư dẫn đến sai lầm không khách quan Chỉ có t .học Mác xít giải...
 • 55
 • 1,621
 • 2

Ngân hàng câu hỏi ôn thi môn triết học

Ngân hàng câu hỏi ôn thi môn triết học
... thuyết triết học nghĩa Việc giải vấn đề triết học tiêu chuẩn để xác định lập trường giới quan học thuyết triết học hay triết gia Về nội dung, vấn đề triết học có hai mặt, mà mặt, nhà triết học phải ... triển lâu dài khó khăn triết học khoa học tự Page 31 of 82 nhiên”11 Khi dựa tư triết học mà trước hết triết học vật thành tựu khoa học mà trước hết khoa học tự nhiên, triết học vật biện chứng xây ... khác triết học, chí vấn đề không tuý triết học trị, đạo đức, v.v Có thể khẳng định ngắn gọn: vấn đề quan hệ ý thức vật chất, hay tư tồn vấn đề triết học, mà không giải vấn đề học thuyết gọi học...
 • 82
 • 462
 • 1

Tổng hợp câu hỏi ôn thi tốt nghiệp môn Triết học có đáp án

Tổng hợp câu hỏi ôn thi tốt nghiệp môn Triết học có đáp án
... khách quan Phản ánh ý thức sáng tạo, nhu cầu thực tiễn quy định Nhu cầu thực tiễn đòi hỏi chủ thể phải nhận thức phản ánh Sự sáng tạo ý thức sáng tạo phản ánh, dựa sở phán ánh 8 Phản ánh ý thức tích ... không ghen viết: “Sự phát triển gán cho vật Nó thuộc tính mặt trị, pháp luật, triết vật quy định học, tôn giáo, văn học, nghệ b Khái niệm lượng thuật v v dựa vào phát Lượng phạm trù triết học ... hệ: Cách mạng tháng tám nổ thành công kết tổng hợp nguyên nhân khách quan (Pháp bị Nhật đảo chính, Nhật đầu hàng đồng minh…) nguyên nhân chủ quan lãnh đạo đắn sáng tạo Đảng, khối đại đoàn...
 • 16
 • 295
 • 2

Bộ câu hỏi ôn thi môn triết học MAC LÊNIN PTS trương văn phước

Bộ câu hỏi ôn thi môn triết học MAC LÊNIN  PTS trương văn phước
... mien phi PTS TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁ (Chbiï n) C TÊ Å THÏ ÍTẤ GIẪ P C PTS TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁ (Chbiï n) C V NGỔ PHA C PGS, PTS NGU Ỵ HÛÄ VUI N U TRÊ Ì BẨH TU Ë N C T PTS NGU Ỵ QUANG LÊ Å N P PTS NGU Ỵ ... Website Chia se tai lieu mien phi HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 27 bẫn ca phếp biïån chûáng Phất triïín khưng phẫi lâ mưåt vông trôn khếp kđn, mâ lâ mưåt quấ trònh chuín tûâ hònh ... phi HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 43 - Phất triïín lâ sûå vêån àưång tiïën lïn (tûâ thêëp àïën cao, tûâ àún giẫn àïën phûác tẩp, tûâ kếm hoân thi ån àïën hoân thi ån hún) - Tûâ...
 • 107
 • 246
 • 0

câu hỏi ôn thi bằng lái ô tô b2

câu hỏi ôn thi bằng lái ô tô b2
... 74: Câu 75: Câu 76: Câu 77: Câu 78: Câu 79: Câu 80: Câu 81: Câu 82: Câu 83: Câu 84: Câu 85: Câu 86: Câu 87: Câu 88: Câu 89: Câu 90: Câu 91: Câu 92: Câu 93: Câu 94: Câu 95: Câu 96: Câu 97: Câu ... 98: Câu 99: Câu 100: Câu 101: Câu 102: Câu 103: Câu 104: Câu 105: Câu 106: Câu 107: Câu 108: Câu 109: Câu 110: Câu 111: Câu 112: Câu 113: Câu 114: Câu 115: Câu 116: Câu 117: Câu 118: Câu 119: Câu ... 120: Câu 121: Câu 122: Câu 123: Câu 124: Câu 125: Câu 126: Câu 127: Câu 128: Câu 129: Câu 130: Câu 131: Câu 132: Câu 133: Câu 134: Câu 135: Câu 136: Câu 137: Câu 138: Câu 139: Câu 140: Câu 141: Câu...
 • 97
 • 212
 • 0

Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm Access có đáp án

Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm Access có đáp án
... dụng hàm phép toán không ? a thể sử dụng hàm phép toán b Không thẻ thể sử dụng hàm phép toán c Chỉ sử dụng hàm, không sử dụng phép toán d Chỉ sử dụng phép toán không sử dụng hàm e thể sử dụng ... hệ bị xoá theo c Không cho phép xoá ghi tồn giá trị liên kết bảng quan hệ d Không ý nghĩa mặt thực thao tác xoá ghi, ý nghĩa thực thao tác cập nhật sửa đổi thông tin Câu 16t: Các điều kiện ... điều kiện sau không đợc dùng truy vấn? a Các phép so sánh =, , = b Các phép toán logic and, or, not, between and c So sánh xâu ký tự : is= xâu ký tự cần so sánh d Phép in Câu 17t: hàm hàm...
 • 26
 • 21,446
 • 260

Câu hỏi ôn thi hóa sinh

Câu hỏi ôn thi hóa sinh
... hỏi cấu trúc không gian TTHĐ enzym phân tử chất phải thật khớp với Câu 11: Có thể thông qua việc điều khiển enzym để điều hòa trình chuyển hóa vật chất tế bào hay không? Nhờ enzim mà trình sinh ... enzym có cấu trúc không gian không cứng mà mềm dẻo, linh động Vì cấu trúc phân tử chất tiếp xúc với enzym tạo phức hệ ES Theo quan niệm “chìa khóa ổ khóa” TTHĐ enzym có cấu trúc không gian tương ... không gian không cứng mà mềm dẻo, linh động enzym tiếp xúc với chất, nhóm chức TTHĐ phân tử enzym thay đổi vị trí không gian, tạo thành hình thể khớp với chất  tạo thành phức hệ ES.Phức hệ không...
 • 12
 • 2,711
 • 44

Câu hỏi ôn thi tốt nghiệp và luyện thi đại học Con lắc đơn

Câu hỏi ôn thi tốt nghiệp và luyện thi đại học Con lắc đơn
... d Giảm mm Câu 27: Tại nơi: Một lắc đơn có độ dài l1 dao động với chu kì T1 Một lắc đơn khác có độ dài l2 dao động với chu kì T2 Chu kì lắc đơn có độ dài (l1 + l2) 2,7s, chu kì lắc đơn có độ dài ... Nhanh 1,35s Câu 33: Con lắc Phu - cô nhà thờ thánh I - xắc thành phố Xanh Pê - téc - bua lắc đơn, gồm nặng có khối lợng m = kg, treo vào trần vòm nhà thờ sợi dây không trọng lợng, không giãn, độ ... b 43,2s c 4,32s d 21,6s Câu 30: Tại nơi: Một lắc đơn có độ dài l1 dao động với chu kì T1 = 1,5 s Một lắc đơn khác có độ dài l2 dao động với chu kì T2 = 0,9 s Chu kì lắc đơn có độ dài (l1 - l2)...
 • 2
 • 1,098
 • 26

Xem thêm