Quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóc vùng đất nam bộ (thế kỷ XVI XVIII)

Quá trình giao lưu tiếp biến văn hóc vùng đất nam bộ (thế kỷ XVI XVIII)

Quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóc vùng đất nam bộ (thế kỷ XVI  XVIII)
... vùng đấ t phı́a Nam (thế kỷ XVI XVIII) Cơ sở hình thành lịch sử văn hóa phương Nam (thế kỷ XVI XVIII) lịch sử văn hóa truyền thống dân tộc vùng đất Phương Nam vùng đất mới, trước có người ... bước thực giao lưu giao thoa văn hóa Từ đó, tạo nên văn hóa đặc sắc vùng đất Về văn hóa thành văn, văn chương chữ Nôm vùng đất phương Nam có bước phát triển thơ lẫn văn Trong phát triển văn học ... sử khai phá vùng đất Nam Bộ Nhà xuấ t bản TP Hồ Chí Minh Sơn Nam, 1994 Lịch sử khẩn hoang miền Nam Nhà xuấ t bản Văn nghệ TP Hồ Chí Minh Vùng đất văn hóa đa dạng Bởi lẽ vùng đất hội tụ...
 • 5
 • 161
 • 0

QUÁ TRÌNH GIAO LƯU HỘI NHẬP VĂN HÓA VIỆT – CHĂM TRONG LỊCH SỬ

QUÁ TRÌNH GIAO LƯU VÀ HỘI NHẬP VĂN HÓA VIỆT – CHĂM TRONG LỊCH SỬ
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Trần Dũng Q TRÌNH GIAO LƯU VÀ HỘI NHẬP VĂN HĨA VIỆT CHĂM TRONG LỊCH SỬ Chun ngành: Lịch sử Việt Nam Mã số: 60 22 54 LUẬN VĂN ... lòng người … Do đó, tìm hiểu trình giao lưu văn hóa Việt Chăm lòch sử, đánh giá đắn hơn, khách quan vai trò, vò trí người Chăm trình kiến tạo văn hóa Việt Nam văn hóa đặc sắc, đa dạng, phong ... mối giao lưu, hội nhập tiếp biến hai văn hóa - Ở miền Nam Việt Nam từ năm 50 kỷ XX, có viết mối quan hệ Việt Chăm như: nh hưởng di tích Chiêm Thành văn hóa Việt Nam Tân Việt Điểu (Tạp chí Văn...
 • 130
 • 1,271
 • 20

Giao lưu tiếp biến văn hóa ấn độ trong văn hóa đồng nai phù nam

Giao lưu và tiếp biến văn hóa ấn độ trong văn hóa đồng nai  phù nam
... Sự giao lưu, tiếp biến văn hóa Ấn Độ văn hóa Đồng Nai- Phù Nam diễn từ kỷ đầu công nguyên kéo dài vài kỷ Bằng đường hòa bình văn hoá Ấn Độ có ảnh hưởng đến văn hóa Đồng Nai- Phù Nam, với tiếp ... từ tiếp thu có chọn lọc văn hóa Ấn Độ, tồn phát triển dựa sở gốc làm phong phú thêm sắc văn hóa cư dân Phù Nam + Qua giao lưu, tiếp biến văn hóa Ấn Độ văn hóa Đồng Nai - Phù Nam phần nhỏ thấy độ ... hiểu giao lưu tiếp biến văn hóa Ấn Độ văn hóa Đồng Nai Phù Nam lĩnh vực, ta thấy rằng: + Trên sở văn hóa địa lâu đời, từ văn hóa Đồng Nai phát triển cực thịnh thị cảng Ốc Eo đời văn hóa Phù Nam...
 • 17
 • 1,180
 • 6

Quá trình giao lưu hội nhập văn hóa việt – chăm trong lịch sử

Quá trình giao lưu và hội nhập văn hóa việt – chăm trong lịch sử
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Trần Dũng Q TRÌNH GIAO LƯU VÀ HỘI NHẬP VĂN HĨA VIỆT CHĂM TRONG LỊCH SỬ Chun ngành: Lịch sử Việt Nam Mã số: 60 22 54 LUẬN VĂN ... lòng người … Do đó, tìm hiểu trình giao lưu văn hóa Việt Chăm lòch sử, đánh giá đắn hơn, khách quan vai trò, vò trí người Chăm trình kiến tạo văn hóa Việt Nam văn hóa đặc sắc, đa dạng, phong ... sắc màu văn hóa dân tộc anh em miền đất nước Tìm hiểu trình giao lưu văn hóa Việt Chăm lòch sử góp phần làm sáng tỏ thêm vấn đề khoa học lòch sử: trình mở rộng không gian sinh sống người Việt...
 • 20
 • 191
 • 1

giao lưu tiếp xúc văn hóa

giao lưu và tiếp xúc văn hóa
... Văn hóa Trung Hoa Văn hóa Chăm tiếp thu văn hóa Ấn Độ Giao lưu tiếp biến văn hóa Giao lưu văn hóa (Cutural exchange)  Giao lưu văn hoá (cultural exchange) tiếp biến văn hóa (acculturation) ... Giao lưu tiếp xúc văn hóa tộc người    Truyền thống biến đổi(cái mới) văn hóa Quá trình giao lưu văn hóa tộc người Khu vực văn hóa- lịch sử VĂN HÓA Tính phổ quát  Tính phổ quát văn hóa ... mẫu văn hóa nguyên thủy cộng đồng hai cộng đồng bị tiếp biến, biến đổi thông qua trình tiếp xúc, giao lưu văn hóa Các thành tố văn hóa bị tiếp biến, biến đổi kết giao lưu văn hoá song văn hóa...
 • 29
 • 2,629
 • 1

Làng xã tiếp biến văn hóa ở Việt Nam

Làng xã và tiếp biến văn hóa ở Việt Nam
... "nén vàn hoà Nam A" de chi mot khu vUe vàn hoà truyén thd'ng bao góm càc nUÓc Dòng Nam A va mién nam Trung Quò'e, phia nam song TrUòng Giang Nhùng dac trUng ebo nén vàn hoà dUde kè là: nén vàn ... lai ghép giùa ed tàng vàn hoà Nam À bàn dia (co nguón góc vàn minh Vàn Lang, Au Lac) va tàng boi dàp vàn hoà Dòng À du nhàp tu phudng Bàc, dò nén vàn hoà bàn le Vàn hoà Viet Nam truyén thò'ng vùa ... thUdng pbàn biet giùa vàn hoà Viét Nam ed bàn mang tinh Nam A va vàn hoà Trung Hoa mang tinh Ddng À bang càc thuat ngù "phUdng Nam" va "phUdng Bàc" Trèn thUc té, vàn hoà Viét Nam truyén thd'ng mot...
 • 15
 • 139
 • 2

Các biểu đạt ngôn ngữ của hành vi ngờ vực trong tiếng anh tiếng việt (trên tư liệu các giáo trình dạy tiếng tác phẩm văn học ở việt nam) luận văn ths ngôn ngữ học 60 22 01 pdf

Các biểu đạt ngôn ngữ của hành vi ngờ vực trong tiếng anh và tiếng việt (trên tư liệu các giáo trình dạy tiếng và tác phẩm văn học ở việt nam)  luận văn ths ngôn ngữ học 60 22 01 pdf
... Chương Các biểu đạt ngôn ngữ hành vi ngờ vực 19 tiếng Anh 2.1 Dẫn nhập 19 2.2 Biểu đạt hành vi ngờ vực biểu thức ngôn hành ng minh 20 2.3 Biểu đạt hành vi ngờ vực biểu thức ngôn hành hàm ẩn 22 ... 66 Chương Các biểu đạt ngôn ngữ hành vi ngờ vực 68 tiếng Vi t 3.1 Dẫn nhập 68 3.2 Biểu đạt hành vi ngờ vực biểu thức ngôn hành ng minh 68 3.3 Biểu đạt hành vi ngờ vực biểu thức ngôn hành hàm ... vực tiếng Anh 2.1 Biểu đạt hành vi ngờ vực biểu thức ngôn hành ng minh 2.2 Biểu đạt hành vi ngờ vực biểu thức ngôn hành hàm ẩn 2.3 Các chiến lược giao tiếp Chƣơng Các biểu đạt ngôn ngữ hành vi...
 • 145
 • 614
 • 0

vấn đề mâu thuẫn dân tộc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng tây nam bộ

vấn đề mâu thuẫn dân tộc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng tây nam bộ
... búa nay: giải mâu thuẫn dân tộc yếu tố tạo nên mâu thuẫn dân tộc dân tộc vùng Tây Nam Bộ Do vậy, chọn: Vấn đề mâu thuẫn dân tộc trình công nghiệp hóa, đại hóa vùng Tây Nam Bộ làm đề tài nghiên ... PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ MÂU THUẪN DÂN TỘC TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG 120 NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÙNG TÂY NAM BỘ 4.1 Giải vấn đề kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc Khmer vùng Tây Tây Nam Bộ 120 4.2 Khắc ... luận mâu thuẫn mâu thuẫn dân tộc 39 2.2 Vấn đề dân tộc mâu thuẫn dân tộc Việt Nam 61 2.3 Tác động công nghiệp hóa, đại hóa đến mâu thuẫn dân tộc Việt Nam 74 Chương 3: THỰC TRẠNG MÂU THUẪN DÂN TỘC...
 • 175
 • 391
 • 1

VẤN ĐỀ MÂU THUẪN DÂN TỘC TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VÙNG TÂY NAM BỘ

VẤN ĐỀ MÂU THUẪN DÂN TỘC TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VÙNG TÂY NAM BỘ
... búa nay: giải mâu thuẫn dân tộc yếu tố tạo nên mâu thuẫn dân tộc dân tộc vùng Tây Nam Bộ Do vậy, chọn: Vấn đề mâu thuẫn dân tộc trình công nghiệp hóa, đại hóa vùng Tây Nam Bộ làm đề tài nghiên ... PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ MÂU THUẪN DÂN TỘC TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG 120 NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÙNG TÂY NAM BỘ 4.1 Giải vấn đề kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc Khmer vùng Tây Tây Nam Bộ 120 4.2 Khắc ... luận mâu thuẫn mâu thuẫn dân tộc 39 2.2 Vấn đề dân tộc mâu thuẫn dân tộc Việt Nam 61 2.3 Tác động công nghiệp hóa, đại hóa đến mâu thuẫn dân tộc Việt Nam 74 Chương 3: THỰC TRẠNG MÂU THUẪN DÂN TỘC...
 • 175
 • 2,361
 • 7

Vấn đề mâu thuẫn dân tộc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng tây nam bộ (luận án công bố trên mạng )

Vấn đề mâu thuẫn dân tộc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng tây nam bộ (luận án công bố trên mạng )
... toán hóc búa nay: giải mâu thuẫn dân tộc yếu tố tạo nên mâu thuẫn dân tộc dân tộc vùng Tây Nam Bộ Do vậy, chọn: Vấn đề mâu thuẫn dân tộc trình công nghiệp hóa, đại hóa vùng Tây Nam Bộ làm đề ... nhân mâu thuẫn dân tộc vùng Tây Nam Bộ thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa 3.2.2.1 Đặc điểm mâu thuẫn dân tộc vùng Tây Nam Bộ thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa 3.2.2.2 Phân loại mâu thuẫn dân tộc vùng ... vùng Tây Nam Bộ thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa 18 3.2.2.3 Nguyên nhân mâu thuẫn dân tộc vùng Tây Nam Bộ trình thực công nghiệp hóa, đại hóa 3.2.3 Tác động công nghiệp hóa, đại hóa đến mâu thuẫn...
 • 26
 • 276
 • 0

bài giảng lịch sử 10 bài 17 quá trình hình thành phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỷ x đến thế kỷ xv)

bài giảng lịch sử 10 bài 17 quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỷ x đến thế kỷ xv)
... Bài 17: Quá trình hình thành phát triển nhà nước phong kiến (Từ kỷ X đến kỷ XV) I Bước đầu x y dựng nhà nước Trong kỷ X nước ta trải qua triều đại phong kiến nào? - Các triều đại phong kiến kỷ ... 10 ®¹o Nhận x t tổ chức máy nhà nước nước ta kỷ X? Nhận x t: Trong kỷ X nhà nước độc lập tự chủ theo thiết chế quân chủ chuyên chế x y dựng, song sơ khai II Phát triển hoàn chỉnh nhà nước phong ... hoàn chỉnh nhà nước phong kiến cỏc kỷ XI- XV Từ kỷ XI – XV nước ta trải qua triều đại phong kiến nào? Nhà Lý: 101 0 – 1226 Nhà Trần: 1226 – 1400 Nhà Hồ: 1400 – 1407 Nhà Hậu Lê gồm hai giai đoạn:...
 • 31
 • 2,512
 • 0

Tìm hiểu quá trình xâm nhập của thực dân phương tây vào ấn độ từ thế kỷ XVI đến giữa thế kỷ XIX

Tìm hiểu quá trình xâm nhập của thực dân phương tây vào ấn độ từ thế kỷ XVI đến giữa thế kỷ XIX
... xã hội Chơng 2: Quá trình xâm nhập thực dân phơng Tây vào ấn Độ ( từ kỷ thứ XVI đến kỷ thứ XIX) Tìm hiểu trình xâm nhập thực dân phơng tây vào ấn Độ từ kỷ thứ XVI đến kỷ thứ XIX 2.1 Sự phát triển ... đầy quyến rũ 26 Tìm hiểu trình xâm nhập thực dân phơng tây vào ấn Độ từ kỷ thứ XVI đến kỷ thứ XIX Chơng 2: Quá trình xâm nhập nớc phơng Tây vào ấn Độ (từ kỷ thứ XVI đến kỷ thứ XIX) 2.1 Sự phát ... trị thực dân Anh phong trào phản kháng nhân dân ấn Độ (từ kỷ XVIII đến kỷ XIX) 45 3.1 Chính sách cai trị thực dân Anh ấn Độ Tìm hiểu trình xâm nhập thực dân phơng tây vào ấn Độ từ kỷ thứ XVI đến...
 • 80
 • 542
 • 7

lễ thành hầu nguyễn hữu cảnh những đóng góp cho vùng đất nam bộ

lễ thành hầu nguyễn hữu cảnh và những đóng góp cho vùng đất nam bộ
... tỉnh Nam Bộ có đền thờ ông Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh Đặc biệt An Giang, tỉnh có không đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh Qua cho thấy Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh có ảnh hưởng lớn đến vùng đất ... Nguyễn Hữu Cảnh (Kính) (Lễ Thành Hầu Nguyễn Phước Lễ) 11 Theo gia phả Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh cháu nội quan Tham Chiến Triều Văn Hầu Nguyễn Triều Văn, cha Lễ Thành Hầu Chiêu Vũ Hầu Nguyễn Hữu ... 1: NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ CUỘC ĐỜI LỄ THÀNH HẦU NGUYỄN HỮU CẢNH 1.1 QUÊ QUÁN 1.2 GIA ĐÌNH 1.3 CUỘC ĐỜI CHƯƠNG 2: LỄ THÀNH HẦU NGUYỄN HỮU CẢNH: CÔNG VIỆC BÌNH ĐỊNH VÀ KHAI PHÁ VÙNG ĐẤT NAM BỘ 2.1 LỄ...
 • 64
 • 218
 • 1

Ghe bầu xứ quảng trong mạng lưới thương mại biển ở đông nam á thế kỷ XVI XVIII

Ghe bầu xứ quảng trong mạng lưới thương mại biển ở đông nam á thế kỷ XVI  XVIII
... số khái niệm Kết cấu luận văn 11 Chương Thuyền buồm thời kỳ thương mại biển Đông Nam Á kỷ XVI - XVIII 12 1.1 Bối cảnh thương mại biển Đông Nam Á kỷ XVI - XVIII ... loại hình vận thủy đường biển địa phương ghe bầu (ghe bầu xứ Quảng) Công việc mặt trả lời cho câu hỏi vị trí Việt Nam (mà cụ thể xứ Quảng) mạng lưới thương mại biển Đông Nam Á, mặt hướng đến tìm ... động thuyền buồm mạng lưới thương mại biển Đông Nam Á, vị trí địa - lịch sử xứ Quảng hiểu biết ghe bầu góp phần trả lời câu hỏi vị trí xứ Quảng, Việt Nam mạng lưới thương mại khu vực Phạm vi nghiên...
 • 18
 • 50
 • 0

Tìm hiểu quan hệ giữa các dân tộc thiểu số ở vùng biên giới trung việt qua quá trình giao lưu văn hóa ( khu vực vân nam, lào cai hà giang)

Tìm hiểu quan hệ giữa các dân tộc thiểu số ở vùng biên giới trung  việt qua quá trình giao lưu văn hóa ( khu vực vân nam, lào cai và hà giang)
... triển kinh tế vùng biên, tạo dựng sống ấm no, hài hòa cho bà dân tộc thiểu số khu vực Thông qua việc tìm hiểu quan hệ dân tộc thiểu số vùng bên giới Trung- Việt khu vực Vân Nam, Lào cai, Giang từ ... tương lai Trung Quốc Việt Nam Với tinh thần chọn Tìm hiểu quan hệ dân tộc thiểu số vùng biên giới Trung- Việt qua trình giao lưu văn hóa (khu vực Vân Nam, Lào Cai, Giang) làm đề tài luận văn 1.2 ... gia Thông qua việc tìm hiểu quan hệ dân tộc thiểu số vùng biên giới Trung- Việt khu vực Vân Nam, Lào Cai, Giang từ nghiên cứu trình giao lưu văn hóa luận văn mong muốn tìm yếu tố văn hóa tương...
 • 109
 • 223
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao lưu và tiếp biến văn hóa ở việt namgiao lưu và tiếp biến văn hóa ấn độgiao lưu và tiếp biến văn hóa việt trunggiao lưu và tiếp biến văn hóa việt namthế nào là giao lưu và tiếp biến văn hóagiao lưu và tiếp biến văn hóa trung hoavai trò của giao lưu và tiếp biến văn hóagiao lưu và tiếp biến văn hóalưu và tiếp biến văn hoá trong quá trình hội nhập quốc tế hiện naygiao lưu và tiếp biến với văn hóa ấn độgiao lưu và tiếp biến với văn hóa phương tâygiao lưu và tiếp biến trong văn hóa việt namgiao lưu và tiếp biến với văn hóa trung hoacác hình thức giao lưu và tiếp xúc văn hóagiao lưu và tiếp xúc văn hóađe kiem trade bkiem tra dai so 9 chuong 1đề thi học kì 1 môn văn năm 2016-2017LÝ THUYẾT CƠ SỞ KHÍ CỤ ĐIỆNĐề cương ôn tập giữa kì 1 (CT mới)Lớp 4Bài tập Unit 5: Technology And Youđề kt 45 lần 1 học kỳ 1MÁY ĐIỆNđề vật lý 8 hsg huyện bỉm sơnMÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘĐề kiểm tra học kì II năm 2016-2017 Môn Vật Lý Lớp 12 - Sở GD&ĐT Lâm Đồng - File word có lời giảiĐIỀU CHỈNH QUY HOACH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 TỈNH BÌNH DƯƠNGCác câu hỏi và bài tập sóng cơ 2007 - 2017Ôn tập vật lý 11 - Từ trườngTổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm hay lấy 9-10 trong cuộc thi THPT Quốc Gia năm 2017Đề thi hsg tỉnh sinh học 9de thi hsg sinh 9Đề KT tiết 18Bộ đề 2018 + Lời giải chi tiết file word mới nhất