Đề cương môn lý luận về công tác dân vận của đảng trong thời kỳ đổi mới

Đề cương môn luận về công tác dân vận của đảng trong thời kỳ đổi mới

Đề cương môn lý luận về công tác dân vận của đảng trong thời kỳ đổi mới
... tăng cường đổi lãnh đạo Đảng công tác dân vận tình hình Đảng ta, rằng, tăng cường đổi lãnh đạo Đảng công tác dân vận tình hình mới, đưa nhiệm vụ giải pháp để tăng cường đổi công tác dân vận quan ... mạng, kể giai đoạn đổi Điều cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng công tác Dân vận: "Việc Dân vận quan trọng Dân vận việc Dân vận khéo việc thành công" Dân vận công tác dân vận nhiệm vụ có ý ... phẩm Dân vận Chủ tịch Hồ Chí Minh coi cương lĩnh Đảng công tác dân vận Qua thời kỳ cách mạng, Đảng ta có nghị chuyên đề dân vận nghị đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, tôn giáo, công...
 • 39
 • 191
 • 0

Bút Công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới

Bút ký Công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới
... quyền địa phương thực tốt công tác dân vận khéo Những mà Lào Cai đạt từ công tác dân vận đáng khích lệ Làm tốt công tác dân vận phát huy sức mạnh nội lực toàn dân vào việc khắc phục khó khăn thực ... tăng cường hiệu công tác dân vận Đảng giai đoạn Để tăng cường hiệu công tác dân vận Đảng giai đoạn cần thực vấn đề sau: - Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ mặt cho nhân dân giáo dục trị, ... tín ngưỡng - Phát huy dân chủ, đảm bảo quyền làm chủ nhân dân thông qua Nhà nước, đoàn thể nhân dân 3/ Liên hệ tình hình công tác dân vận chi nơi công tác Hệ thống Cơ quan Dân tộc tỉnh Lào Cai...
 • 4
 • 219
 • 3

Báo cáo khoa học:Công tác nghiên cứu luận của Đảng trong thời kỷ đổi mới pptx

Báo cáo khoa học:Công tác nghiên cứu lý luận của Đảng trong thời kỷ đổi mới pptx
... khai hang loat cac chuong trinh, du an, dd tai khoa hgc ly luan Dd la eae chuong trinh khoa hge cap nha nudc, Uong dd dac bidt la Chuong trinh khoa hgc cap nha nudc giai doan 1991 - 1995 "Nghidn ... vidn Chinh tri - Hanh chinh qudc gia Ho Chi Minh va Vidn Khoa hgc Xa hdi Viet Nam, dugc kidn toan lai va diy manh hon cdng tac nghien cim Trong nhung nam ddi mdi, thuc td bidn ddi mdt each mau ... Dang Hdi nghi Ban Chap hanh Trung uong Dang Cdng san da cdng hidn nhidu van dd ly luan lan thir (Khoa VI) da ndu Idn nhung nguydn khdng nhiing cd tac dung bao vd sir Uong sang tac cua ddi mdi dd...
 • 8
 • 304
 • 1

TIỂU LUẬN CAO HỌC : Công tác tư tưởng của đảng trong thời kỳ 1965 1975

TIỂU LUẬN CAO HỌC : Công tác tư tưởng của đảng trong thời kỳ 1965 1975
... thắng giặc Mỹ xâm lợc Sau tác giả kết quả, kinh nghiệm công tác t t tởng thời kỳ 1965- 1975 Với lý em chon đề tài ( Công tác t tởng Đảng thời kỳ 1965- 1975) làm tiểu luận hết môn 2.Tỡnh hỡnh nghiờn ... bám sát nhiệm vụ trị Đảng thời kỳ để hoạt động đạt hiệu cao Trong thời kỳ lịch sử, công tác t tởng, tất lĩnh vực lý luận, tuyên truyền, cổ động bám sát nhiệm vụ trị Đảng thời kỳ mà cốt lõi t tởng ... 11 30 phút ngày 30-4 -1975, cờ cách mạng phấp phới bay Dinh Độc lập, tổng tiến công dậy Xuân 1975 toàn thắng Chng IV Kinh nghiệm công tác t tởng thời kỳ 1954 -1975 4.1 .Công tác t tởng phải giữ...
 • 22
 • 722
 • 1

thảo luận đường lối HCM .vcu đề tài Vận dụng quan điểm phát triển nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của Đảng trong thờiđổi mới trong việc xây dựng văn hoá

thảo luận đường lối HCM .vcu đề tài Vận dụng quan điểm phát triển nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của Đảng trong thời kì đổi mới trong việc xây dựng văn hoá
... thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; văn hóa mà xây dựng văn hóa tiên ti ến, đậm đà sắc dân tộc; văn hóa Việt Nam văn hóa thống đa dạng cộng đồng dân tộc Việt Nam; xây dựng phát triển văn hóa ... dài đất nước Đề tài 2: Vận dụng quan điểm phát huy nguồn nhân lực Đảng thời đổi lĩnh vực đào tạo đại học BÀI LÀM Đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh công đổi mới, thực công ... trạng xây dựng văn hóa kinh doanh nước ta a Tại phải xây dựng văn hóa kinh doanh? Văn hoá kinh doanh tài sản vô hình doanh nghiệp Cùng với phát triển kinh tế thị trường việc xây dựng văn hoá kinh...
 • 11
 • 246
 • 0

Đảng cộng sản việt nam lãnh đạo công tác báo chí xuất bản trong thời kỳ đổi mới

Đảng cộng sản việt nam lãnh đạo công tác báo chí  xuất bản trong thời kỳ đổi mới
... nghĩa; lãnh đạo báo chí - xuất Đảng thời kỳ từ 1986 đến năm 2003-2004 Nhiều vấn đề nội dung lãnh đạo báo chí - xuất bản, phương thức lãnh đạo báo chí - xuất bản; lãnh đạo Đảng báo chí xuất bối ... phương thức học kinh nghiệm công tác lãnh đạo Đảng báo chí - xuất thời kỳ đổi Mục tiêu đề tài Việc thực đề tài Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác báo chí xuất thời kỳ đổi nhằm mục tiêu sau đây: ... Chương 2: Thực trạng công tác lãnh đạo báo chí - xuất Đảng thời kỳ đổi 2.1 Thực trạng hoạt động báo chí - xuất nước ta thời kỳ đổi 2.2 Những đổi lãnh đạo Đảng báo chí - xuất thời gian qua 2.3 Một...
 • 148
 • 224
 • 1

Tư tưởng hồ chí minh với xu hướng đoàn kết, hợp tác khu vực đông nam á và sự vận dụng của đảng trong thời kỳ đổi mới

Tư tưởng hồ chí minh với xu hướng đoàn kết, hợp tác khu vực đông nam á và sự vận dụng của đảng trong thời kỳ đổi mới
... I: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI XU HƯỚNG ĐOÀN KẾT HỢP TÁC KHU VỰC ĐÔNG NAM Á I - Những nội dung chủ yếu tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh ngoại giao phận hữu tưởng Hồ Chí Minh ... viên tưởng Hồ Chí Minh Mục đích, nhiệm vụ luận văn 2.1 Mục đích luận văn - Làm rõ tưởng Hồ Chí Minh với xu hướng hợp tác, đoàn kết, hợp tác khu vực Đông Nam Á vận dụng Đảng thời kỳ đổi 2.2 ... Nam Á vận dụng Đảng thời kỳ đổi có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc Vì vậy, em chọn đề tài tưởng Hồ Chí Minh với xu hướng đoàn kết, hợp tác khu vực Đông Nam Á vận dụng Đảng thời kỳ đổi mới ...
 • 60
 • 652
 • 1

Luận văn ĐƯỜNG LỐI ĐÓI NGOẠI, HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI.

Luận văn ĐƯỜNG LỐI ĐÓI NGOẠI, HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI.
... vào tiến trình hợp tác quốc tế khu vực” • Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế • Tích cực hội nhập kinh tế quốc tế • Chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế phải ý chí, tâm Đảng, Nhà nước, toàn ... tranh quốc gia, doanh nghiệp sản phẩm hội nhập kinh tế quốc tế - Giải tốt vấn đề văn hóa – xã hội môi trường trình hội nhập kinh tế quốc tế + Bảo vệ phát huy giá tị văn hóa dân tộc trình hội nhập ... tế CHƯƠNG II : NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI ĐÓI NGOẠI, HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI 1.1 Mục tiêu, nhiệm vụ tư tưởng đạo: Cơ hội thách thức : - Cơ hội: + Xu hòa bình, hợp tác phát triển...
 • 14
 • 353
 • 1

đường lối DDCSVN : Vận dụng quan điểm xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Đảng trong thờiđổi mới để xây dựng văn hóa kinh doanh hoặc xây dựng lối sống, nếp sống cho sinh viên ở bậc đại học

đường lối DDCSVN :  Vận dụng quan điểm xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Đảng trong thời kì đổi mới để xây dựng văn hóa kinh doanh hoặc xây dựng lối sống, nếp sống cho sinh viên ở bậc đại học
... Vận dụng quan điểm Đảng đề xây dựng lối sống, nếp sống cho sinh viên bậc đại học 2.1 Thực trạng nhận thức sinh viên việc xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Văn hóa học đường có vị trí ... sắc dân tộc, thiếu ý thức việc xây dựng văn hóa Do thói a dua, học đòi hình thành từ lâu 2.3 Giải pháp xây dựng lối sống, nếp sống cho sinh viên bậc đại học Sinh viên cần làm để xây dựng văn hóa ... Cơ sở lý luận Quan điểm xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tôc.” Văn hóa : Có nhiều quan niệm đưa cá nhân, tác giả lại đứng góc độ khác để nhìn nhận văn hóa Có người cho rằng, văn hóa...
 • 10
 • 420
 • 1

Khoá luận tốt nghiệp chính sách dân tộc của đảng trong thờiđổi mới (1986 2006)

Khoá luận tốt nghiệp chính sách dân tộc của đảng trong thời kì đổi mới (1986  2006)
... THÀNH CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚI (1986 - 2006) 1.1 QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC 1.2 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ ... HÌNH THÀNH CHÍNH SÁCH DÂN Tôc CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚI (1986 - 2006) 1.1 QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ VẤN ĐỀ DÂN Tộc Nói quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin với vấn đề dân tộc có nghĩa ... với đổi tư duy, đổi cách hoạt động, Đảng Nhà nước ta tiến hành đổi nhiều sách, ké hoạch có sách dân tộc Chính sách dân tộc thời đổi chất trình hoạch định nội dung phương thức tổ chức thực Trong...
 • 64
 • 189
 • 0

đề cương môn luận về nhà nước

đề cương môn lý luận về nhà nước
... Bài 1: NHẬP MÔN LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC Vài nét tổng quan môn học luận Nhà nước - luận nhà nước học phần chương trình môn học luận chung nhà nước Pháp luật - luận nhà nước môn học bắt ... cận luận nhà nước 2.1 luận Nhà nước khoa học độc lập 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu luận Nhà nước - luận nhà nước có đối tượng nghiên cứu độc lập - Đối tượng nghiên cứu luận Nhà nước ... kiến thức môn học luận Nhà nước để tiếp tục nghiên cứu môn học luận Pháp luật môn khoa học pháp khác - Biết vận dụng kiến thức luận nhà nước để giải vấn đề tương ứng nhà nước thực...
 • 14
 • 259
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬN VỀ XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ

ĐỀ CƯƠNG MÔN LÝ LUẬN VỀ XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ
... thức chuyên sâu xét xử vụ án hình thực tiễn hoạt động xét xử tòa án Việt Nam hình - Được trang bị cách có hệ thống luận xét xử vụ án hình sự, nội dung qui định xét xử luật TTHS Việt Nam việc ... phiên tòa hình sự, đánh giá thực trạng xét xử vụ án hình tòa án thời gian vừa qua đưa giải pháp nâng cao chất lượng xét xử vụ án hình Tòa án nhân dân Những nội dung chi tiết của môn học STT ... Nhập môn Khái niệm, vị trí, chức hoạt động xét xử thuyết Thực hành Tự học tố tụng hình Các nguyên tắc hoạt động xét xử Thẩm quyền xét xử Nội dung 1-3 Hoạt động xét xử Bản án định giai đoạn xét...
 • 5
 • 55
 • 0

CƠ SỞ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN MỘ TUYỂN CHỌN TRONG DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN MỘ TUYỂN CHỌN TRONG DOANH NGHIỆP
... chim 61,6%, theo thi gian tng ngun kinh doanh u tng c v tuyt i v tng i vic kinh doanh phỏt trin kinh doanh nờn nhu cn huy ng nhiu cho kinh doanh Trong kinh doanh t l ch s hu : n phi tr thỡ t l 1:1 ... dừi, gii quyt v qun h s cỏc v vic khen thng v k lut Cụng ty.Qun ton b h s, lch ca cỏn b Cụng ty theo phõn cp ca cụng ty.Qun cụng vic hnh chớnh ca Cụng ty: Qun cỏc h s cụng vn, ... phm, chu s kim tra giỏm sỏt ca ban ngnh qun ni b cụng ty II THCTRNGHOTNGKINHDOANHCACễNGTY 1.c im kinh doanh Cú th im qua v nng lc v iu kin kinh doanh ca Cụng ty c phn xõy dng vu t H Ni nh...
 • 46
 • 279
 • 1

Cơ sở luận về công tác kế toán NVL, CCDC trong các doanh nghiệp sản xuất

Cơ sở lý luận về công tác kế toán NVL, CCDC trong các doanh nghiệp sản xuất
... Nhiệm vụ kế toán XXXIII Quản chặt chẽ tình hình cung cấp, bảo quản, dự trữ sử dụng vậi liệu ,công cụ dụng cụ nội dung quan trọng công tác quản hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Để ... 153: NVL, CCDC Có TK 421: Chênh lệch đánh giá lại TS * Kế toán tổng hợp trờng hợp giảm NVL, CCDC - Xuất kho vật liệu ,công cụ dụng cụ dùng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh Căn vào chứng từ xuất ... 642: CP quản doanh nghiệp - TK 141: Tạm ứng - TK 128: Đầu t ngắn hạn khác - TK 222: Góp vốn liên doanh 4.1.2 Phơng pháp kế toán nghiệp vụ chủ yếu: CCCXI * Kế toán tổng hợp tăng NVL, CCDC: CCCXII...
 • 29
 • 221
 • 0

VẤN ĐỀ KHÂU TRUNG GIAN VỚI CÔNG TÁC TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC

VẤN ĐỀ KHÂU TRUNG GIAN VỚI CÔNG TÁC TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THANH THỦY VẤN ĐỀ KHÂU TRUNG GIAN VỚI CÔNG TÁC TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VIỆT NAM Chuyên ngành: Triết ... II KHÂU TRUNG GIAN VỚI SỰ TỒN TẠI CỦA TÔN GIÁO VÀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2.1 Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin tôn giáo 2.1.1 Tôn giáo, ý thức tôn giáo chủ nghĩa ... khâu trung gian với công tác tôn giáo Đảng thời độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam 48 231 Đ , ì 232 S ã ộ ởV ì ởV ủ N N 48 ủ ý ứ 54 2.3.2.1 Tôn giáo Việt Nam thời kì...
 • 93
 • 343
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đảng cộng sản việt nam lãnh đạo công tác báo chí xuất bản trong thời kỳ đổi mớicông tác dân vận của đảng trong tình hình mớiđường lối công nghiệp hóa hiện đại hóa của đảng trong thời kỳ đổi mớiduong loi doi ngoai hop tac quoc te cua dang trong thoi ki doi moimột số vấn đề lý luận về công tác chăm sóc khách hàng trong các ngân hàng thương mạicơ sở lý luận về công tác quản lí của tổ trƣởng chuyên môn đối với hoạt động dạy học ở các trường tiểu họccơ sở lý luận về công tác tuyển mộ tuyển chọn trong doanh nghiệptiểu luận về công tác dân vậnbai tham luan ve cong tac dan vanbai tham luan ve cong tac dan van quan chungvấn đề khâu trung gian với công tác tôn giáo của đảng trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt namtăng cường công tác dân vận của đảngvấn đề khâu trung gian với công tác tôn giáo của đảng trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nambáo cáo công tác dân vận của đảng năm 2012quy chế công tác dân vận của đảngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học