Phật Thuyết Phương Đẳng Bát Nê Hoàn Kinh Quyển Thượng

Phật Thuyết Phương Đẳng Bát Hoàn Kinh Quyển Thượng

Phật Thuyết Phương Đẳng Bát Nê Hoàn Kinh Quyển Thượng
... =========================================================================  No 378 [No 379] 佛說方等般泥洹經卷上 Phật thuyết Phương Đẳng Bát- nê- hoàn kinh thượng Phật Thuyết Kinh Phương Đẳng Bát- nê- hoàn Quyển Thượng 西晉月氏三藏竺法護譯 để hạn Tây Tấn Nguyệt Thị Tam ...  Phật đương Bát- Nê- hoàn Ngày ta lại đến Phật nhập Niết-bàn 天上及世間  當憂何況我 Phật thuyết Phương Đẳng Bát- nê- hoàn kinh, thượng 15 Tuequang Foundation Thiên thượng cập gian Thiên thượng gian 發意頃不住  ... Nam phương hữu Phật danh  Bảo Tích Như Lai Tôn Phương Nam có Phật tên Bảo Tích Như Lai Tôn 我從彼剎來  今至此佛國 Ngã tòng bỉ sát lai Kim chí thử Phật quốc Phật thuyết Phương Đẳng Bát- nê- hoàn kinh, thượng...
 • 98
 • 142
 • 0

Phật Thuyết Đại Bát Hoàn Kinh Quyển Thứ Nhất

Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Kinh Quyển Thứ Nhất
... hệ kinh Bát Nhã hệ giáo pháp Phạn tự trọng yếu Phật Trong hệ kinh Bát Nhã có kinh ngắn tên Hai Mươi Lăm Câu Tụng, gọi Bát Nhã Tâm Kinh, quen thuộc với Phật tử Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, Đại ... Phật giáo, nghĩ tốt Ở Tây Tạng nơi có Phật giáo phần lớn Phật tử biết tụng câu qui y đầu môi Hỏi Phật, Pháp, Tăng chẳng biết Chỉ biết tin suông, thấy đương nhiên phải Quí vị nghĩ Phật tượng Phật ... thời Phật sản phẩm nhà học giả Phạn ngữ chế Những đoạn luận văn xưa ngàn năm, chứng minh Đại thừa Phật dạy, cần thiết cho kỷ hai mươi mốt Lamrim viết cho người tu Đại thừa nên không cần bảo vệ Đại...
 • 129
 • 131
 • 0

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Hoàn

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn
... không lâu bát- nê- hoàn! Thế gian trống vắng mà chóng thế? Con mắt gian diệt chóng thế? Chúng ta mau đến chỗ Đức Phật Thế Tôn lễ bái cúng dường, đồng thời thỉnh cầu xin Ngài vội vào bát- nê- hoàn, xin ... kiết, hữu vi vô vi, nê- hoàn với nê- hoàn Họ lại ưa nghe diệu nghĩa muốn xiển dương Đại thừa Trong vô số kiếp họ tu tập phạm hạnh tịnh chưa thối thất Họ muốn thực hành giáo pháp Đại thừa, giảng giải ... sâu (ĐPB) 20 Đại thừa 大乘 (S: Manāyāna): cổ xe lớn, nghĩa bóng cho giáo pháp đức Phật có khả đưa chúng sinh từ bờ phiền não đến bến giác ngộ Các kinh A-hàm tôn xưng giáo pháp đức Phật Đại thừa (ĐPB)...
 • 17
 • 143
 • 0

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Hoàn Phẩm Phẩm Thứ 3 Trưởng Giả Thuần-Đà

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Phẩm Phẩm Thứ 3 Trưởng Giả Thuần-Đà
... thay! Trưởng giả Thuần-đà đầy đủ đức nguyện Lạ thay Thuần-đà, sinh cõi người phước lớn khó được, ông Như hoa ưu-đàm3, gian có, Đức Phật đời khó gặp Lòng tin khó, nghe pháp khó Nhưng Phật nê- hoàn ... để đánh hội hái hoa lúc phải hái Trưởng giả Thuần-đà, thẩn thờ chết lặng Phật bảo Thuần-đà: - Như Lai nhập nê- hoàn, lúc ông cúng dường Tăng Phật bảo ba lần, Thuần-đà nghẹn ngào cất tiếng than ... nguy hiểm vô Thuần-đà bạch Phật: - Thế Tôn không muốn trụ lại đời nên đời trống vắng, thử hỏi chúng không khóc? Phật bảo Thuần-đà: - Nay ta thương ông chúng sinh nhập nê- hoàn Pháp chư Phật, vốn...
 • 16
 • 175
 • 0

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Hoàn Phẩm Thứ 9 Tứ Y

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Phẩm Thứ 9 Tứ Y
... nghe kinh giống Phật Người tin nhận hy hữu Như hoa ưu-đàm khó gặp, kinh Đại thừa y v y, thật hy hữu Ta nê- hoàn rồi, gặp kinh Đại thừa y v y, hy hữu Ta nê- hoàn rồi, chúng sinh nghe kinh hy hữu ... Tuyết (tức Tuyết sơn 雪山; S: Himālaya): tức Hi-mã-lạp sơn, d y núi nằm phía bắc Ấn độ, quanh năm tuyết trắng phủ đ y, nên gọi núi Tuyết (ĐPB) 28 Nguyên bản: 依決定說不依未定 Tham chiếu Bắc kinh Đại bát- niết-bàn, ... người Đại thừa diệt hoàn toàn tập khí sợ hãi Người Đại thừa dõng mãnh tinh Vì Ta nói hàng Thanh văn phải nên hàng phục, sinh sợ hãi Như v y, thiện nam! Bản kinh Đại thừa Đại bát- nê- hoàn hy hữu...
 • 16
 • 35
 • 0

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Hoàn Phẩm Thứ 13 Như Lai Tánh

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Phẩm Thứ 13 Như Lai Tánh
... nghe tự tính Như Lai thảy nảy mầm, nuôi lớn, gọi Đại bát- n hoàn Như vậy, thiện nam! Nếu chúng sinh học kinh Phương đẳng Bát- nê- hoàn đền đáp ân đức Như Lai Bồ-tát Ca-diếp bạch với Phật rằng: - ... lý Như vậy, thiện nam! Hết thảy Thanh văn Bích-chi -phật, phải nương kinh điển Phương đẳng nê- hoàn mà sinh tín tâm, biết tự thân có tính Như Lai Cho nên phải biết, tự tính Như Lai cảnh giới Phật, ... nương nhờ Tự tính Như Lai y vậy, vô lượng phiền não kết hoạn che đậy, nghe khế kinh tam-muội chẳng biết tự tính Như Lai Do khởi tưởng ngã vô ngã Khế kinh Phương đẳng Đại bát- nê- hoàn pháp tạng mật...
 • 23
 • 186
 • 0

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Hoàn Quyển 6 Phẩm Thứ 17 Hỏi Về Bồ Tát

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Quyển 6 Phẩm Thứ 17 Hỏi Về Bồ Tát
... tín nữ nghe kinh Phương đẳng đại bát- n hoàn, dù chưa phát đạo tâm vô thượng, ánh sáng nê- hoàn nhập vào thân người làm nhân bồ- đề Vì lý gọi đại bát- nê- hoàn Bồ- tát Ca-diếp bạch đức Phật rằng: - ... đức? Phật bảo Ca-diếp: - Những điều trước mà Ta nói Như Lai phương tiện mật giáo, nói Thanh văn không chứng nê- hoàn Cho nên phải biết tất lấy kinh Đại bát- nê- hoàn, bát- nê- hoàn cảnh giới Phật ... Phật mà thôi, kinh gọi Đại bát- nê- hoàn Bồ- tát Ca-diếp bạch Đức Phật rằng: - Kính bạch Thế Tôn! Đó điều giống Như Phật nói, Thanh văn, Duyên giác chư Bồ- tát phải quy Như Lai nê- hoàn, giống trăm...
 • 17
 • 24
 • 0

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Hoàn

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn
... đức kinh Phương đẳng Bát- nê- hoàn Phật bảo Ca-diếp: Bán-đầu 半頭 TNM ghi Dương-đầu 羊頭 - Bản kinh Đại thừa bát- nê- hoàn này, nghe có công đức, mà công đức Thanh văn Bích-chi -phật nói hết Bản kinh Đại ... Thuần-đà bạch Phật: - Đúng vậy, Thế Tôn! Chúng tu tập tất hạnh tùy hỷ chư vị bồ-tát Phật bảo Thuần-đà: - Chớ tham theo khế kinh Thuần-đà bạch Phật: - Ngoài khế kinh, kinh lại kinh sao? Phật bảo Thuần-đà: ... Lai đại chúng thụ nhận cúng dường ta lần sau cuối, Đức Như Lai bát- nê- hoàn Các chúng sinh khác tự nghĩ rằng: “Hôm Như Lai đại chúng thụ nhận bữa cơm cuối ta cúng, sau Như Lai vào bát- nê- hoàn, ...
 • 20
 • 28
 • 0

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Hoàn

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn
... Như gọi khéo hiểu nhân duyên, đại bồ-tát thành tựu bốn pháp nói kinh Đại bát- n hoàn cho người khác nghe Hiện nói nhân duyên nhân duyên Đại bátnê -hoàn kinh Đại bát- nê- hoàn Như gọi khéo hiểu nhân ... biết bồ-tát trụ Đại bát- nê- hoàn an trí Tu-di vào hạt lúa sau trả lại Cảnh giới bậc Đại bồ-tát trụ Đại bát- nê- hoàn y Lại thiện nam! Bậc đại bồ-tát trụ Đại bát- nê- hoàn cầm lấy đại địa ba ngàn giới ... lực để làm việc Này thiện nam tử! Đại bồ-tát trụ Đại bát- nê- hoàn đại thần lực, thị vô số việc vậy, gọi Đại bát- nê- hoàn Những việc bồtát làm trụ Đại bát- nê- hoàn tất chúng sinh lường Nay ông...
 • 30
 • 33
 • 0

Kinh Bát Hoàn Hán Dịch Không Có Ghi Tên Người Dịch

Kinh Bát Nê Hoàn Hán Dịch Không Có Ghi Tên Người Dịch
... Lại phải nên biết, muốn làm quan hay làm cư sĩ, không nên tâm tham, xa xỉ, không nên tâm kiêu mạn, không nên tâm ngang ngược, không nên tâm khoái lạc, bỏ năm thứ tâm sau không hối ... vậy? –Do dục cầu nên bị bất minh, bất minh hành, hành thức, thức danh sắc, danh sắc lục nhập, lục nhập canh lạc (xúc), canh lạc Thống ( thọ), thống ái, thọ, thọ hữu, ... phải nên buồn thương Kẻ làm người, không nghe đạo, nhà khóc lóc, chẳng biết lúc chết thần hồn đâu? Chỉ người đắc đạo biết việc Ðức Phật người nói rõ kinh pháp Vậy kinh không học, đạo không...
 • 80
 • 122
 • 0

Văn Thù Sơ Lợi Sợ Thuyết Bất Tư Nghi Phật Cảnh Giới Kinh Quyển Thượng

Văn Thù Sơ Lợi Sợ Thuyết Bất Tư Nghi Phật Cảnh Giới Kinh Quyển Thượng
... CD Kinh văn , Bắc-Mỹ-Mỗ Đại-Đức đề cung No 340 [No 310(35)] 文殊師利所說不思議佛境界經 Văn Thù Lợi sở thuyết bất nghị Phật cảnh giới Kinh Kinh Văn Thù Lợi Sở Thuyết Bất Nghì Phật Cảnh Giới 卷上 thượng ... lượng chúng sanh đại hội lợi lạc 文殊師利所說不思議佛境界經卷上 Văn Thù Lợi sở thuyết bất nghị Phật cảnh giới Kinh thượng Kinh Bồ-tát Văn- thù--lợi Thuyết Về Cảnh Giới Chư Phật, Quyển Thượng ============================================================ ... Dịch Sun Apr 30 21:51:55 2006 Văn- thù--lợi Thuyết Bất Nghi Phật Cảnh Giới Kinh, thượng 25 Tuequang Foundation VĂN THÙ SƯ LỢI SỞ THUYẾT BẤT TƯ NGHỊ CẢNH GIỚI KINH QUYỂN HẠ Đại Chánh (Taisho)...
 • 51
 • 124
 • 0

thuyết phương trình, bất phương trình đại số bậc cao, phân thức hữu tỉ (phần 1)

lí thuyết phương trình, bất phương trình đại số bậc cao, phân thức hữu tỉ (phần 1)
... LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ BẬC CAO, PHÂN THỨC HỮU TỶ (PHẦN 1) _ CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT ... VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ BẬC CAO, PHÂN THỨC HỮU TỶ (PHẦN 1) Trong chương trình ... BINH LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ BẬC CAO, PHÂN THỨC HỮU TỶ (PHẦN 1) _ Vậy bất phương trình cho...
 • 113
 • 225
 • 1

Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát Kinh

Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát Kinh
... 佛說須摩提菩薩經(按開元錄須摩提經亦直云須摩經) Phật thuyết Bồ- tát Tu- ma- đề Kinh (án khai nguyên lục Tu- ma- đề Kinh diệc trực vân tu ma Kinh ) Phật Thuyết Bồ- tát Tu- ma- đề Kinh ( Y theo gốc Tu- ma- đề Kinh gọi tắt Tu- ma Kinh) 西晉三藏竺法護譯 ... trước Phật Tạo tượng Phật, hóa sanh hoa sen 佛語須摩提。菩薩復有四事法。得神足。 Phật ngữ Tu- ma- đề Bồ- tát phục hữu tứ Pháp。đắc Thần túc。 Phật Thuyết Bồ- tát Tu- ma- đề Kinh -5- Tuequang Foundation Phật bảo Tu- ma- đề: Bồ- tát ... 令汝歡喜。須摩提問佛言。菩薩云何所生處。 lệnh nhữ hoan hỉ Tu- ma- đề vấn Phật ngôn Bồ- tát vân hà sở sanh xử。 khiến hoan hỷ Tu- ma- đề bạch Phật rằng: Bồ- tát làm mà chỗ sanh Phật Thuyết Bồ- tát Tu- ma- đề Kinh -2- Tuequang Foundation 人見之常歡喜。云何得大富有常多財寶。...
 • 16
 • 121
 • 0

Phật Thuyết Di Nhật Ma Ni Bảo Kinh

Phật Thuyết Di Nhật Ma Ni Bảo Kinh
... tác lễ nhi khứ。 quỷ thần, rồng hoan hỷ, đảnh lễ trước Phật lui 佛說遺日摩尼寶經 Phật thuyết di nhật ma ni bảo Kinh PHẬT THUYẾT KINH DI NHẬT MA NI BẢO ============================================================ ... 不能坐佛樹下。不能作佛也。 bất tọa Phật thụ hạ。bất tác Phật dã。 ngồi gốc Phật, làm Phật 爾時佛語摩訶迦葉菩薩。學用十方人故菩薩作功德。 Phật Thuyết Di Nhật Ma Ni Bảo Kinh - 19 - Tuequang Foundation nhĩ thời Phật ngữ Ma Ca -di p Bồ-tát。học ... Hán đạo Phật thuyết Kinh dĩ。 Phật Thuyết Di Nhật Ma Ni Bảo Kinh - 35 - Tuequang Foundation chư Thiên, quỷ thần, rồng đắc Tu-đà-hoàn Một ngàn ba trăm Tỳ-kheo đắc A-la-hán Phật thuyết kinh xong,...
 • 36
 • 101
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phát triển đa dạng các thành phần kinh tế để thu hút lao độngphát triển đa dạng các loại hình kinh doanh của chủ trang trại theo hướng tập trung hoá chuyên môn hoá phát huy lợi thế so sánh ở mỗi vùng đất nướcphương hướng phát triển htx dịch vụ nông nghiệp kinh doanh thương mại tổng hợp dương liễu đến 2020xuất xứ đại phương đẳng đà la ni kinhđăng ký ngành nghề kinh doanh thương mại điện tửcac phuong phap giai tranh chap kinh doanh thuong maibát trạch minh kính quyển hạthông báo thay đổi thông tin đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mạiđơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mạichấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nướcthay đổi đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nướcquảng cáo và xúc tiến thương mại phát triển bán hàng qua hệ thống nhượng quyền thương mạiphật thuyết bất tăng bất giảm kinhsáng kiến kinh nghiệm một số dạng bất phương trình chứa căn thức bậc hai thường gặpcõng nghiệp hoá hiện đại hoá đang diễn ra mạnh mẽ ó các nền kinh tế các nước chậm phát triểnufbien ban giao nhan san pham khcn23528(2017)THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ LỚP 10 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L10 HE 2017uftai ve tai day22455uftai ve tai day22460bctc cong ty me ban nien nam 2010Biomass gasification and pyrolysis practical design and theory2.Dang ky du hop 2016Phieu dong gop y kien DHDCD 2014BC tai chinh hop nhat-Qui 3-08Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 - Dien Quang 2 Bao cao cua BGDTÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcdBaoCaoThuongNien2016 w20.5xh29.5cm 170314 PRINTBao cao thuong nien Hoa Phat 2016Báo cáo tài chính tóm tắt 2008Quy dinh ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban ĐHGTVTTài liệu xây dựng nông thôn mớiTỔ CHỨC DỊCH VỤ CUNG ỨNG GIỐNG TRONG HỢP TÁC XÃBáo cáo tổng kết bộ NN và PTNT năm 2013Bia - Phu luc Chien luoc 2011-202002. Phu luc Bao cao cua Ban Cong tac