Thông tư 56/2016/TT-BTC Sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Bài giảng Quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

Bài giảng Quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước
... Quan hệ cấp ngân sách, thành tên với nội dung là: Quan hệ cấp ngân sách bổ sung mục tiêu Điều Bổ sung, sửa đổi mã số Mục, Tiểu mục thu, chi ngân sách nhà nước sau: Sửa đổi Tiểu mục Mục 1000 - ... sản” Bổ sung nội dung hạch toán Mục 1350 - Thuế chuyển quy n sử dụng đất, sau: Khoản thu nợ thuế chuyển quy n sử dụng đất hạch toán vào Mục 1350 Thuế chuyển quy n sử dụng đất Sửa đổi, bổ sung Mục ... 1 Bổ sung mã số Khoản 356: Quan hệ cấp ngân sách bổ sung cân đối Khoản 356 dùng để phản ánh thu, chi chuyển giao cấp ngân sách bổ sung cân đối Sửa tên nội dung hạch toán...
 • 4
 • 384
 • 1

Gián án Quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

Gián án Quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước
... Quan hệ cấp ngân sách, thành tên với nội dung là: Quan hệ cấp ngân sách bổ sung mục tiêu Điều Bổ sung, sửa đổi mã số Mục, Tiểu mục thu, chi ngân sách nhà nước sau: Sửa đổi Tiểu mục Mục 1000 - ... sản” Bổ sung nội dung hạch toán Mục 1350 - Thuế chuyển quy n sử dụng đất, sau: Khoản thu nợ thuế chuyển quy n sử dụng đất hạch toán vào Mục 1350 Thuế chuyển quy n sử dụng đất Sửa đổi, bổ sung Mục ... 1 Bổ sung mã số Khoản 356: Quan hệ cấp ngân sách bổ sung cân đối Khoản 356 dùng để phản ánh thu, chi chuyển giao cấp ngân sách bổ sung cân đối Sửa tên nội dung hạch toán Khoản 346:...
 • 4
 • 224
 • 0

Tài liệu Quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

Tài liệu Quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước
... đổi, bổ sung mục thu ngân sách nhà nước báo cáo ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước, sau: Bổ sung Tiểu mục Mục 1000 “Thuế thu nhập cá nhân”, sau: Bổ sung Tiểu mục 1014: Thuế thu ... dẫn Mục lục ngân sách nhà nước báo cáo theo Mục lục ngân sách nhà nước trái với quy định Thông tư bãi bỏ Trong trình thực có vướng mắc, đề nghị quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời Bộ Tài ... khoáng sản” Các báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước, Bộ, quan trung ương địa phương gửi Bộ Tài gửi liệu điện tử (file liệu điện tử) theo địa tqtns@mof.gov.vn...
 • 3
 • 354
 • 0

Bài giảng Quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

Bài giảng Quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước
... đổi, bổ sung mục thu ngân sách nhà nước báo cáo ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước, sau: Bổ sung Tiểu mục Mục 1000 “Thuế thu nhập cá nhân”, sau: Bổ sung Tiểu mục 1014: Thuế thu ... hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký Các hướng dẫn Mục lục ngân sách nhà nước báo cáo theo Mục lục ngân sách nhà nước trái với quy định Thông tư bãi bỏ Trong trình thực có vướng mắc, đề nghị ... thiết Sửa đổi, bổ sung Tiểu mục Mục 2600 “Phí thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ môi trường”, sau: a) Bổ sung Tiểu mục 2618: Phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt b) Bổ sung Tiểu mục 2621:...
 • 3
 • 250
 • 1

Thông 56/2016/TT-BTC Sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Thông tư 56/2016/TT-BTC Sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
... thực theo quy định Thông Trong trình thực có vướng mắc, đề nghị quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời Bộ Tài để nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể Điều Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực thi ... ngành Thuế thực hiện” sửa thành “Tịch thu khác lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền định tịch thu quan Thuế” c) Tiểu Mục 4303 “Tịch thu từ công tác chống lậu ngành Hải quan thực hiện” sửa thành “Tịch thu ... a) Tiểu Mục 4301 “Tịch thu từ công tác chống lậu ngành Thuế thực hiện” sửa thành “Tịch thu từ công tác chống lậu lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền định tịch thu quan Thuế” b) Tiểu Mục 4302 “Tịch...
 • 3
 • 69
 • 0

Thông số 104/2014/TT-BTC về Quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Thông tư số 104/2014/TT-BTC về Quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
... Tiểu mục 4913: Thu từ quỹ doanh nghiệp theo quy định Bổ sung số Chương trình, mục tiêu quy định Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quy t định số 33/2008/QĐ-BTC, sau: a) Bổ sung số Chương ... triển dịch vụ vấn, hỗ trợ bình đẳng giới tiến phụ nữ, hạch toán vào mã số dự án: 0921 c) Căn chứng từ chi ngân sách nhà nước đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước lập, Kho bạc Nhà nước nơi đơn ... theo quy định Thông này, đồng thời lập phiếu để điều chỉnh dự toán cấp có thẩm quy n phân bổ giao Hệ thống TABMIS theo Loại, Khoản (theo mẫu quy định) chi tiết thêm theo mã số chương trình, mục...
 • 3
 • 232
 • 0

TRÍCH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

TRÍCH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
... 11402 11403 11404 11405 11407 11408 Thuê nhà Thuê đất Thuê thiết bị loại Thuê chuyên gia, giảng viên nước Thuê chuyên gia, giảng viên nước Thuê lao động nước Thuê đào tạo lại cán 11499 115 Chi ... công trình Chi san lắp mặt xây dựng, chi phí xây dựng côngtrình tạm (đường thi công, điện, nước, nhà xưởng, nhà tạm để điều hành thi công ) chi phí di chuyển thiết bị thi công Thiết bị lắp đặt theo ... máy Fax Điều hòa nhiệt độ Nhà cửa Thiết bị phòng cháy, chữa cháy CT văn hóa, công viên, sân thể thao 11406 11706 11707 11708 11709 11710 11711 Chi lương chuyên gia nước Chi phí mời giảng CB trường,...
 • 9
 • 2,775
 • 25

Bảng hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Bảng hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
... Mục T .Mục Nội dung chi hoạt động Mục T .Mục Nội dung chi hoạt động 6800 6901 6902 6903 6904 6905 6906 Chi đoàn 7017 ... 6907 Nhà cửa 7951 6908 6911 6912 6913 6914 6915 6916 6917 6918 6921 6922 Thiết bị phòng cháy chữa cháy Sách tài liệu CĐ cho công tác CM TB tin học Máy photocopy Máy Fax Máy phát điện Máy bơm nước ... 9066 9099 Đièu hoà nhiệt độ Nhà cửa thiết bị phòng cháy chữa cháy Sách tài liệu dùng cho công tác chuyên môn thiết bị tin học Máy photocopy Máy fax Máy phát điện Máy bơm nước Các tài sản khác 9000...
 • 3
 • 9,549
 • 93

Tài liệu Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản lý dự án đầu của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước doc

Tài liệu Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước doc
... dự án đầu dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước + Quyết định số 297 ngày 18/5/2007 Quyết định số 1539 ngày 11/12/2007 Kho bạc Nhà nước kiểm soát toán vốn đầu vốn nghiệp có tính chất đầu ... Nhà nước hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước + Thông số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 Bộ Tài hướng dẫn quản lý, toán vốn đầu vốn nghiệp có tính chất đầu thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; ... Thông số 117/2008/TT-BTC (đối với trường hợp phải lập dự toán) + Giấy đề nghị toán vốn đầu + Giấy rút vốn đầu * Thanh toán: + Giấy đề nghị toán vốn đầu tư; + Bảng kê chứng từ chi (theo...
 • 3
 • 378
 • 0

Tài liệu Các nguyên tắc tổ chức trong hệ thống kế toán ngân sách nhà nước docx

Tài liệu Các nguyên tắc tổ chức trong hệ thống kế toán ngân sách nhà nước docx
... quan chặt chẽ tới tổ chức hệ thống kế toán nhà nước Một là: Đối với kế toán ngân sách, việc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ngày mở rộng, song đặc điểm quản lý ngân sách nhà nước mang tính tập ... cân đối thu chi, tách kế toán đơn vị khỏi hệ thống kế toán nhà nước áp dụng kế toán doanh nghiệp Nguyên tắc không kiêm nhiệm liên quan mật thiết đến tổ chức máy kế toán nhà nước Theo đó, việc bất ... việc Nhà nước ngày phân cấp phân quyền quản lý tài sâu hơn, rộng Điều đòi hỏi kế toán nhà nước cần có thay đổi tổ chức máy Kế toán đơn vị hành túy thực theo nguyên tắc kế toán tập trung nguyên tắc...
 • 3
 • 368
 • 2

Thẩm định kế hoạch đấu thầu. Đối với dự án đầu xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có tổng mức đầu dưới 05 tỷ đồng pdf

Thẩm định kế hoạch đấu thầu. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng pdf
... Nội dung Dự án đầu tổng mức đầu 05 tỷ đồng, Văn qui định Quyết định số Nội dung sử dụng nguồn vốn ngân sách thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh định đầu Văn qui định 2498/QĐ-UBND, ... Thẩm định án đầu - Sở Kế hoạch Đầu lý hồ sơ tiếp nhận hồ sơ ghi phiếu tiếp nhận Trung tâm Thẩm định dự án đầu tư: Thẩm định hồ sơ - Tiến hành thẩm định hồ sơ kế hoạch đấu thầu thời hạn 20 ngày ... Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 14/9/2007 Tổ chức nhận kết Trung tâm Thẩm định dự án đầu - Sở Kế hoạch Đầu Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu; - Hồ sơ thiết kế...
 • 5
 • 286
 • 0

Thẩm định kế hoạch đấu thầu. Đối với dự án đầu xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có tổng mức đầu trên 05 tỷ đồng pdf

Thẩm định kế hoạch đấu thầu. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có tổng mức đầu tư trên 05 tỷ đồng pdf
... Thẩm định án đầu - Sở Kế hoạch Đầu hồ sơ tiếp nhận hồ sơ ghi phiếu tiếp nhận Trung tâm Thẩm định dự án đầu tư: - Tiến hành thẩm định hồ sơ kế hoạch đấu thầu thời Thẩm định hồ sơ hạn 20 ... bị) chủ đầu tư; - Quyết định phê duyệt dự án đầu tư; Thành phần hồ sơ - Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án (nếu có) ; - Quyết định phê duyệt phương án bồi hoàn (nếu có) ; - Quyết định thành ... Quyết định thủ Trong thời hạn 05 ngày Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển hồ tục hành sơ cho Sở Kế hoạch Đầu để trả kết cho tổ chức Trả kết Tổ chức nhận kết Trung tâm Thẩm định dự án đầu - Sở Kế hoạch...
 • 4
 • 238
 • 0

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Đối với dự án đầu xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có tổng mức đầu trên 05 tỷ đồng pdf

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có tổng mức đầu tư trên 05 tỷ đồng pdf
... Kết việc thực TTHC: Quyết định hành Các bước Mô tả bước Tên bước Nộp hồ sơ Tiếp nhận hồ sơ Tổ chức nộp hồ sơ Trung tâm Thẩm định dự án đầu - Sở Kế hoạch Đầu Trung tâm Thẩm định án đầu ... hoạch Đầu tiếp nhận hồ sơ ghi phiếu tiếp nhận Trung tâm Thẩm định dự án đầu tư: - Tiến hành thẩm định hồ sơ kết đấu thầu thời Thẩm định hồ sơ hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trả kết ... thời hạn 05 ngày Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển hồ tục hành sơ cho Sở Kế hoạch Đầu để trả kết cho tổ chức Trả kết Tổ chức nhận kết Trung tâm Thẩm định dự án đầu - Sở Kế hoạch Đầu Hồ sơ...
 • 5
 • 282
 • 0

Các nguyên tắc tổ chức trong hệ thống kế toán ngân sách nhà nước ppt

Các nguyên tắc tổ chức trong hệ thống kế toán ngân sách nhà nước ppt
... Điều đòi hỏi kế toán nhà nước cần có thay đổi tổ chức máy Kế toán đơn vị hành túy thực theo nguyên tắc kế toán tập trung nguyên tắc bất kiêm nhiệm đơn vị nghiệp, việc tổ chức kế toán phân tán ... bạc Nhà nước đảm nhiệm hợp lý phương diện kiểm soát, thực nghiệp vụ tài nhà nước phương diện điều kiện vật chất để tổ chức hạch toán kế toán Ngoài ra, tổ chức máy kế toán nhà nước phân biệt kế toán ... cần kết hợp tổ chức kế toán tập trung tổ chức kế toán phân tán phân hệ kế toán ngân sách Cần xác định thông tin cần tập trung lên ngân sách cấp trên, thông tin mang tính quản lý, điều hành cấp ngân...
 • 6
 • 454
 • 3

Phân tích hệ thống tổ chức ngân sách nhà nước và công tác quản lý ngân sách nhà nước

Phân tích hệ thống tổ chức ngân sách nhà nước và công tác quản lý ngân sách nhà nước
... ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC NSNN VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NSNN 1.1 Ngân sách nhà nước 1.1.1 Khái niệm Ngân sách nhà nước hay ngân sách phủ thành phần quan trọng hệ thống tài Thuật ngữ ngân ... thì: Ngân sách nhà nước gồm ngân sách trung ương ngân sách địa phương” Nhìn cách tổng thể, quy định cho thấy mô hình tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước gồm hai cấp ngân sách trung ương ngân sách ... thành hệ thống quyền nhà nước cấp tất yếu khách quan nhằm thực chức năng, nhiệm vụ nhà nước vùng lãnh thổ đất nước đời hệ thống quyền nhà nước nhiều cấp Hệ thống ngân sách nhà nước Việt Nam tổ chức...
 • 26
 • 51
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mớihệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2010hệ thống mục lục ngân sách nhà nước là gìhệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2012hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2012hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2011hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2013hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhấthệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2014hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2014hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2006hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2009download hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2012tải hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2013download hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2013Thuyết trình môn đầu tư và tài trợ bất động sản thuê và mua bất động sảnBài dịch môn đầu tư và tài trợ bất động sản thuê và mua bất động sảnBài dịch môn đầu tư và tài trợ bất động sản đòn bẩy tài chính và các hình thức tài trợ nợ thay thếThuyết trình môn đầu tư và tài trợ bất động sản khoản vay thế chấp bất động sản có điều chỉnhManagerial economics 3rd by froeb ch08HỆ THỐNG THÔNG TIN MÔI TRƯỜNGNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của ban tổ chức tỉnh bo li kham xay, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào giai đoạn hiện nayManagerial economics 3rd by froeb ch09NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG CỦA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ VĨNH LONGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN BẰNG SÓNG RF0ef3dSHI Quy che Quan tri cong ty 2016 (CBTT)[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK- ĐỢT 1 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) Hoa dap an20 b i t p L c h ng t m File word c l i gi i chi ti tQUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG 1/500 KHU DÂN CƯ MỚI XÃ THIỆU ĐÔ HUYỆN THIỆU HÓA2831aDu thao NQ DHDCD BT 201715 b i t p L c n h i c a l xo. nh lu t H c File word c l i gi i chi ti t20 b i t p Ba nh lu t Niuton File word c l i gi i chi ti t15 b i t p L c ma s t File word c l i gi i chi ti tĐề kiểm tra 15'' tụ điện - Chương 1 Điện tích, điện trường - File word có lời giải .doc ki m tra 15Kh o s t ngh l p 12 n m 2015 2016