Một số câu hỏi trong đề thi hóa sinh

MỘT SỐ CÂU HỎI TRONG ĐỀ THI TOIEC

MỘT SỐ CÂU HỎI TRONG ĐỀ THI TOIEC
... cannot be ordered next Monday (A) within (B) until (C) at (D) to Part VI Direction : I this part of the test 161 The officials responsible for (A)running this office (B)represented the United ... (C) both (D) either 122 _ Jane and Mary like different things, they are great friends (A) Since (B) Despite (C) For (D) Although 123 This rural town has small population that the mail ... attendance last year that it will be moved to a larger location this year (A) so (B) such (C) much (D) too 129 - the rain is expected, everything is ready for the grand opening of the gallery (A)...
 • 6
 • 482
 • 9

Giải một số câu khó trong đề thi tuyển sinh đại học môn hóa khối a

Giải một số câu khó trong đề thi tuyển sinh đại học môn hóa khối a
... số liên kết peptit phân tử ba peptit X nhỏ 13 Giá trị m A 18,47 B 18,29 C 19,19 D 18,83 nAla = 0,16; nVal = 0, 07 Gọi số mol peptit a, a, 3a m1 , m2 , m3 n1 , n2 , n3 Số mắt xích Ala peptit Số ... trị a A 0,4 B 0,3 C 0,1 D 0,2 nNH = nHNO3 = 0,1 ⇒ nO2 ban dau = a − 0,1 ⇒ nO2 p/u = a − 0,1 − 0, 2 5a = 0, 7 5a − 0,1 Ta có 8nNH3 = 4nO2 p/u ⇔ 0,8 = ( 0, 7 5a − 0,1) ⇒ a = 0, BT e ta có Câu 13: Hai ... ch a vòng benzen phân tử Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối a 0,06 mol, thu dung dịch Z ch a 4,7 gam ba muối Khối lượng muối axit cacboxylic...
 • 7
 • 444
 • 11

MỘT SỐ CÂU HỎIĐỀ THI MÔN LOGIC HỌC

MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ ĐỀ THI MÔN LOGIC HỌC
... tế trị, anh học môn b Trong hai môn: triết học kinh tế trị, có môn anh học không c Trong hai môn: triết học kinh tế trị, có môn anh học d Anh học hai môn: triết học kinh tế trị ( Học viên không ... thuật Câu 4: Cho hai phán đoán: "Anh học môn triết học" Ký hiệu p " Anh học môn kinh tế trị" Ký hiệu q Hãy viết công thức phán đoán sau dạng ký hiệu: a Trong hai môn: triết học kinh tế trị, anh học ... thôi: a S tiểu tiền đề phủ định tiền từ b nguỵ biện c.đúng Câu c đúng◊ Muốn bác bỏ mệnh đề tốt nên: a CM mệnh đề sai b CM lập luận dẫn đến mệnh đề sai c CM mệnh đề dựa ko xác thực Câu b đúng◊ 10 Để...
 • 11
 • 6,392
 • 16

MỘT SỐ CÂU HỎIĐỀ THI MÔN LOGIC HỌC

MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ ĐỀ THI MÔN LOGIC HỌC
... tế trị, anh học môn b Trong hai môn: triết học kinh tế trị, có môn anh học không c Trong hai môn: triết học kinh tế trị, có môn anh học d Anh học hai môn: triết học kinh tế trị ( Học viên không ... thuật Câu 4: Cho hai phán đoán: "Anh học môn triết học" Ký hiệu p " Anh học môn kinh tế trị" Ký hiệu q Hãy viết công thức phán đoán sau dạng ký hiệu: a Trong hai môn: triết học kinh tế trị, anh học ... thôi: a S tiểu tiền đề phủ định tiền từ b nguỵ biện c.đúng Câu c đúng◊ Muốn bác bỏ mệnh đề tốt nên: a CM mệnh đề sai b CM lập luận dẫn đến mệnh đề sai c CM mệnh đề dựa ko xác thực Câu b đúng◊ 10 Để...
 • 11
 • 3,981
 • 32

Một số câu hỏi trong dạng đề thi vào ngân hàng

Một số câu hỏi trong dạng đề thi vào ngân hàng
... chứng từ kế toán 26 Khách hàng rút tiền từ TK tiền gửi vào chứng từ để nhân viên ngân hàng chi tiền cho khách Giấy lĩnh tiền mặt bảng kê tiền khách hàng Do nhân viên ngân hàng lập 27 Nêu nguyên ... lực nộp vào trước b Bảng kết TTBT ngân hàng số chênh lệch phải thu 78.000 Yêu cầu: định khoản giải thích nghiệp vụ Biết rằng: -Phí chuyển tiền 0.1%(bao gồm VAT) Thuế suất VAT (đầu vào đầu ... xin chuyển tiền cho người nhà theo số CMND, số tiền 100.000 đến NHCT Y Thanh toán tiền điện tháng 9/2002 (trả vào tài khoản tiền gửi sở điện lực tỉnh NH), tổng số tiền 99.000 NHCT X phép bán 50.000USD...
 • 2
 • 177
 • 0

Hệ thống hóa kiến thức và một số câu hỏi ngắn phần chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

Hệ thống hóa kiến thức và một số câu hỏi ngắn phần chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
... Sáng kiến kinh nghiệm NH: 2012 -2013 Phần II: NỘI DUNG CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO I/ KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT 1/ Hệ thống hóa kiến thức - Sử dụng lượng tế ... Giúp cho tế bào thực đặc tính đặc trưng sống 2/ Hệ thống câu hỏi Câu 1: Dạng lượng chủ yếu tế bào dạng nào?  ĐA Hóa học Câu 2: Chuyển hóa vật chất bao gồm trình ?  ĐA Đồng hóa dị hóa Câu 3: ATP ... phóng lượng - Chức năng: - ATP hợp chất hóa học giàu lượng Năng lượng ATP dễ bị giải phóng để: +Tổng hợp chất hưũ +Vận chuyển chất qua màng +Sinh công học: co cơ, - Chuyển hóa vật chất lượng tế bào...
 • 10
 • 203
 • 1

Phân loại các dạng câu hỏi trong đề thi đhcđ 2007 2008 2009 2010 ( môn hóa)

Phân loại các dạng câu hỏi trong đề thi đhcđ 2007 2008 2009 2010 ( môn hóa)
... (1 ), (2 ), (4 ) B (1 ), (3 ), (4 ) Cõu 175 Cho cỏc cõn bng sau: C (1 ), (2 ), (3 ) 2SO3(k) (1 ) 2SO2(k) + O2(k) (2 ) N2 (k) + 3H2 (k) CO(k) + H2O(k) (3 ) CO2(k) + H2(k) H2 (k) + I2 (k) (4 ) 2HI (k) ... H2O l: A (2 ), (3 ), (5 ), (7 ), (9 ) B (3 ), (4 ), (6 ), (7 ), (1 0) C (3 ), (5 ), (6 ), (8 ), (9 ) D (1 ), (3 ), (5 ), (6 ), (8 ) Cõu 508 t chỏy hon ton a mol mt anehit X (mch h) to b mol CO2 v c mol H2O (bit b ... phi) l: A (T), (Y), (X), (Z) B (X), (Z), (T), (Y) C (Y), (T), (X), (Z) D (Y), (T), (Z), (X) Cõu 404 Cho cỏc cht: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol (ru) etylic (Z) v imetyl ete (T) Dóy...
 • 28
 • 167
 • 0

Một số câu hỏi TN hay thi ( rất hay)

Một số câu hỏi TN hay thi ( rất hay)
... A x = 0,15sin(5t) (m) B x = 0,15sin(5t - π/2) (m) C x = 0,3 sin(5t) (m) D x = 0,3sin(5t + π/2) (m) Bài Một vật dao động điều hòa với phương trình x = A.sin(ωt + φ) Biết khoảng 1/60(s) đầu tiên, ... nhiệt độ 10 ( ộ C) Thanh treo lắc có hệ số nở dài α = 2.10 ^(- 5)K ^(- 1) Cũng vị trí nhiệt độ t đồng hồ chạy Kết sau đúng? A t = 30 ( ộ C) B t = 20 ( ộ C) C t = 25 ( ộC) D Một giá trị khác Câu 10 Người ... nên tần số sóng tần số lực cưỡng (bằng tần số nguồn) Nên tần số bất biến truyền sóng Có công thức liên hệ vận tốc, tần số bước sóng v =f, công thức cho ta liên hệ bước sóng vận tốc tần số với...
 • 3
 • 329
 • 3

MỘT SỐ CÂU HỎI LÝ THUYẾT THI HSG

MỘT SỐ CÂU HỎI LÝ THUYẾT THI HSG
... MộT Số CÂU HỏI VÀ BÀI TậP LÝ THUYếT TIếP THEO Câu 1.Nhiệt phân lượng muối MgCO3 sau thới gian thu chất rắn A khí B.Hấp ... ứng xảy Câu 2.Dung dịch A chứa muối CuSO4 FeSO4 a thêm Mg vào dd A dd B chứa muối tan b thêm Mg vào dd A dd C chứa muối tan c thêm Mg vào dd A dd D chứa muối tan giải thích viết phản ứng Câu 3.Đốt ... BaCl2 thấy có kết tủa N viết phản ứng tìm chất Câu 4.nêu tượng xảy cho Cu vào a dd NaNO3 + HCl b dd CuCl2 c dd Fe2(SO4)3 d dd HCl có oxi tan Câu 5.muối X cháy cho lửa màu vàng Đun MnO2 với hh...
 • 3
 • 289
 • 0

Bốn loại câu hỏi điều kiện và chữa câu hỏi trong đề thi (bài tập tự luyện) doc

Bốn loại câu hỏi điều kiện và chữa câu hỏi trong đề thi (bài tập tự luyện) doc
... Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương B n lo i câu ñi u ki n ch a câu h i ñ thi 15 I am very thin I think, if I smoking, I might get fat A stop B had stopped C will ... Phương B n lo i câu ñi u ki n ch a câu h i ñ thi 32 The joke would not be funny if it _ into French A were translated B was translated C was be translated D translated 33 A doctor if ... 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương B n lo i câu ñi u ki n ch a câu h i ñ thi 47 I could never have found such a good summer house, _, thank you A if I...
 • 6
 • 519
 • 22

Bốn loại câu hỏi điều kiện và chữa câu hỏi trong đề thi (đáp án bài tập tự luyện) ppt

Bốn loại câu hỏi điều kiện và chữa câu hỏi trong đề thi (đáp án bài tập tự luyện) ppt
... Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương B n lo i câu ñi u ki n ch a câu h i ñ thi 15 I am very thin I think, if I smoking, I might get fat A stop B had stopped C will ... 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương B n lo i câu ñi u ki n ch a câu h i ñ thi 32 The joke would not be funny if it _ into French A were translated B was ... 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương B n lo i câu ñi u ki n ch a câu h i ñ thi 47 I could never have found such a good summer house, _, thank you C if it...
 • 6
 • 753
 • 40

Bốn loại câu hỏi điều kiện và chữa câu hỏi trong đề thi (Tài liệu bài giảng) pot

Bốn loại câu hỏi điều kiện và chữa câu hỏi trong đề thi (Tài liệu bài giảng) pot
... Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương B n lo i câu ñi u ki n ch a câu h i ñ thi C u trúc 1: Di n t m t s vi c x y kh , có k t hi n t i Ta có c u trúc: If + S ... 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương B n lo i câu ñi u ki n ch a câu h i ñ thi C u trúc: If + adjcetive If + adjective, clause D ng ñư c lư c b TO BE Ex: If ... ñ IF (câu ñi u ki n) văn nói Ex: Supposing you won the football match, what would you do? ( N u b n th ng tr n ñá bóng, b n s làm gì?) Otherwise nghĩa " ho c n u ko" Nó có th ñ ng ñ u câu hay...
 • 3
 • 324
 • 9

ỨNG DỤNG VÀO VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC CÂU HỎI TRONG ĐỀ THI: LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN pptx

ỨNG DỤNG VÀO VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC CÂU HỎI TRONG ĐỀ THI: LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN pptx
... chủ đề Câu chủ đề hai câu văn + Câu 3,4,5 phần thân đoạn Phần triển khai đoạn văn, câu văn đề cập tới biểu cụ thể chủ đề, liên quan tới chủ đề đoạn văn + Câu phần kết đoạn Phần khắc sâu chủ đề đoạn ... hình đoạn văn: Ý tưởng đoạn văn giải thích bình hai câu thơ Phần nêu câu hỏi câu 1, phần trả lời câu 2,3,4 Đoạn đòn bẩy Đoạn văn có kết cấu đòn bẩy đoạn văn mở đầu nêu nhận định, dẫn câu chuyện đoạn ... biệt cách tự nhiên, nhà thơ biểu cá biệt giây phút cầm bút”(6) Mô hình đoạn văn: Câu câu mở đoạn, mang ý đoạn gọi câu chủ đề Bốn câu lại câu triển khai làm rõ ý câu chủ đề Đây đoạn văn giải thích...
 • 20
 • 530
 • 2

Hướng dẫn học sinh lớp 12 sử dụng kỹ năng tính tích phân các hàm số hữu tỉ để giải một số bài toán trong đề thi Đại học và đề thi Học sinh giỏi

Hướng dẫn học sinh lớp 12 sử dụng kỹ năng tính tích phân các hàm số hữu tỉ để giải một số bài toán trong đề thi Đại học và đề thi Học sinh giỏi
... ĐƯỢC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM Khai thác toán quen thuộc, ứng dụng toán đơn giản vào việc giải toán phức tạp cách dạy học tích cực nhằm phát huy tư toán học học sinh, giúp học sinh có khả vận dụng ... xin giới thi u tích phân bất định(tức toán tìm họ nguyên hàm hàm số) Đối với tích phân xác định dạng, ta việc thay cận vào có kết tương ứng Một số toán mở đầu: 1.1 .Sử dụng kỹ tách mẫu số chứa ... sinh Đạt tỉ lệ 0% Đạt tỉ lệ Đạt tỉ lệ Đạt tỉ lệ 81,3% 5,5% 13,2% 18 Khi học 13 học sinh 21 học sinh 27 học sinh 30 học sinh Chuyên đề Đạt tỉ lệ 14,3% Đạt tỉ lệ Đạt tỉ lệ Đạt tỉ lệ 32,9% 23,1% 29,7%...
 • 21
 • 881
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn học sinh lớp 12 sử dụng kỹ năng tính tích phân các hàm số hữu tỉ để giải một số bài toán trong đề thi đại học và đề thi hsgđánh giá câu hỏi trong đề thi tnkqmột số câu hỏi trong thực tếcác câu hỏi trong đề thi môn ngữ văn từ năm 2010 2014một số câu hỏi trong olimpiacác câu hỏi trong cuộc thi học sinh thanh lịchbài 3 hóa học lớp 9 một số câu hỏi hay liên quan tới bàimột số câu hỏi về thị trường tiền tệmột số câu hỏi về thị trường chứng khoánmột số câu hỏi trắc nghiệm trong tuyển dụng nhân viên kinh doanhmột số câu hỏi đồ án kĩ thuật thi công và tiến độchọn lọc một số câu hỏi ôn thi tốt nghiệp môn sinh lớp 12một số câu hỏi quan trọngmột số câu hỏi và bài tập minh họamột số câu hỏi đặt vấn đềMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục QP AN cho học sinh trường THPT triệu sơn 2Tích hợp kiến thức liên môn nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong hoạt động ngoại khóa ở trường THPT đặng thai mai năm học2015 2016ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỜI GIAN THỰC TRÊN INTERNETỨng dụng công nghệ thông tin vào giảng nhằm giúp nắm vững phần chuyển động khi bắn của súng tiểu liên AK cho học sinh khối 11 trường THPT hà văn maoỨng dụng môn giáo dục quốc phòng an ninh vào trong các hoạt động ngoại khóabài giảng cung cấp điệntieng anh 8 sach hoc sinh tap 1tieng anh 8 sach hoc sinh tap 2QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THANG MÁY ĐIỆNHƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG CỦA ISUOG SỬ DỤNG SIÊU ÂM DOPPER TRONG SẢN KHOAtieng anh 9 sach bai tap tap 1tieng anh 10 sach hoc sinh tap 1QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THANG MÁY ĐIỆN KHÔNG CÓ PHÒNG MÁYNGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀO THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY BƠM LỐP XEtieng anh co ban va nang cao 7Truyền thông chuyển đổi hành vi về DS/SKSS/KHHGĐtieng anh lop 8 sach hoc sinh tap 1tieng anh lop 10 tap 1 sach moiGiai sach bai tap xstk dh ktqd chuong 1 full v1Giáo án tiếng anh lớp 9 chương trình thí điểm unit 2 city life