Bai 11 chinh sach DSo

Bai 11 chinh sach DSo

Bai 11 chinh sach DSo
... Chính sách DS-KHHGĐ gắn với CS KT-XH Chin lc Dõn s- Sc khe sinh sn giai on 2 011- 2020 (Q 2013/Q-TTg ngy 14 /11/ 2 011- TTg) 11 I Bi cnh kinh t - xó hi ụ th hoỏ nhanh v tỡnh trng di dõn t phỏt t nụng ... khe b m gia cỏc vựng, (3) Khng ch tc gia tng t s gii tớnh sinh t s ny vo nm 2020 khụng vt quỏ 115 , c bit trung vo cỏc a phng cú tỡnh trng mt cõn bng gii tớnh sinh trm trng, tin ti a t s ny tr ... s d liu chuyờn ngnh DS v SKSS 29 V T CHC THC HIN 30 Cỏc giai on thc hin chin lc 1.1 Giai on (2 011- 2015) - Kiờn trỡ thc hin gia ỡnh ớt kho mnh, ch ng iu chnh mc sinh phự hp vi tng vựng, nhm trỡ...
 • 58
 • 233
 • 0

Bài 11: chính sách dân số và vấn đề giải quyết việc làm

Bài 11: chính sách dân số và vấn đề giải quyết việc làm
... luận: Chính sách giải việc làm sách xã hội bản, yếu tố định phát triển kinh tế Nhưng muốn thực hiệu phải liên kết chặt chẽ với sách dân số 3 Trách nhiệm công dân sách dân số giải việc làm • ... hành sách dân số, pháp luật dân số • Chấp hành giải việc làm pháp luật lao động • Động viên người thân gia đình người khác chấp hành, đồng thời đấu tranh chống hành vi vi phạm sách dân số giải việc ... thực xã hội hoá công tác dân số, tạo điều kiện thuận lợi để gia đình, cá nhân tự nguyện, chủ động tham gia công tác dân số 2 Chính sách giải việc làm a Tình hình việc làm nước ta - Trong trình...
 • 19
 • 914
 • 7

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm.

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm.
... SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM DÂN SỐ NGÀY CÀNG TĂNG CAO BÀI 11 CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM DÂN SỐ THẾ GIỚI VÀ VN NGÀY CÀNG TĂNG CAO BÀI 11 CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ... CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG Ở CẢ TP VÀ NT BÀI 11 CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CÔNG NHÂN MAY BÀI 11 CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ... người dân + Nhà nước đầu tư mức BÀI 11 CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM MÍT TINH HƯỞNG ỨNG NGÀY DÂN SỐ VIỆT NAM BÀI 11 CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 2/ Chính sách giải việc...
 • 27
 • 3,831
 • 10

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm
... hiệu nguồn để thực làm vốn sách giải việc làm có hiệu quả? Trách nhiệm công dân sách dân số giải việc làm - Chấp hành sách dân số, pháp luật dân số - Chấp hành sách giải việc làm pháp luật lao ... VH Bài 11: Chính sách dân số giải việc làm Chính sách dân số: Thảo luận nhóm Nhóm 1, Đánh giá tình hình dân số nước ta Nhóm Vì nói kết giảm sinh nước ta chưa vững chắc? Nhóm Hậu việc gia tăng dân ... phương dân vai trò gia đình, bình đẳng giới, sứcnào? sinh sản nhằm góp phần khỏe nâng cao chất lượng dân số Chính sách giải việc làm a Tình hình việc làm nước ta Chính sách giải việc làm a Tình...
 • 31
 • 2,926
 • 5

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm.

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm.
... Đống Đa 1 .Chính sách dân số a Dân số ? Dân số số dân sống hoàn cảnh địa lí định b Tình hình dân số Việt Nam Em cho biết tốc độ gia tăng dân số nào? Năm 2006 84 triệu người Năm 2010 dân số ??? ... dân số? Trách nhiệm công dân sách dân số giải việc làm - Chấp hành tốt sách : dân số giải việc làm - Động viên, tuyên truyền cho người thực tốt sách - Đấu tranh chống hành vi vi phạm sách dân số ... 242 254 Em có nhận xét từ bảng số liệu mật độ dân số nước ta ? Số liệu so sánh : Mật độ dân số giới 44 người / Km2 Nhận xét: Mật độ dân số nước ta cao, mật độ dân số giới 44 người / Km2 Cụ thể:...
 • 38
 • 988
 • 6

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm
... Mục tiêu sách dân số? - Những phương hướng để thực a Tình hình dân số nước ta: sách dân số? Quy mô dân số lớn, tốc độ tăng nhanh, HS phát biểu tự chất lượng dân số thấp, mật độ dân số cao GV ... tr¸ch nhiƯm cđa m×nh sách dân số giải việc làm: ®èi víi chÝnh s¸ch d©n sè vµ gi¶i qut viƯc lµm? Chấp hành sách, pháp luật dân số GV yªu cÇu hc HS tr¶ lêi Chấp hành sách giải việc làm Các HS khác nhận ... hình việc làm mục tiêu sách giải việc làm nước ta Hãy tìm hiểu tình hình việc làm đòa phương em nhận xét ï Trình bày phương hướng nhằm giải vấn đề việc làm nước ta ï Em suy nghó trách nhiệm sách...
 • 6
 • 2,176
 • 14

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm
... vốn, cấp vốn làm ăn Trách nhiệm cơng dân sách dân số giải việc làm  Chấp hành sách dân số, pháp luật dân số  Chấp hành sách giải việc làm pháp luật lao Bạn nghĩ trách động nhiệm cơng dân  Động ... tranh chống sách sách hành vi phạm dân số giải việc làm dân số giải  Có ý chí vươn lên nắm bắt khoa học kĩ thuật tiên tiến, định hướng việc làm? nghề nghiệp đắn, chủ động tìm việc làm, tăng thu ... 1 Chính sách dân số a Tình hình dân số nước ta Quy mơ dân số (Năm 2007, dân số Việt Nam đạt mức 85,2 triệu người, với mức này, Việt Nam nước đơng dân thứ 13 giới ) Tốc độ tăng dân số (tăng...
 • 15
 • 6,120
 • 56

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm
... cuûa CHÍNH SÁCH DÂN SỐ a Tình hình dân số nước ta b Mục tiêu phương hướng để thực sách dân số CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM a Tình hình việc làm nước ta b Mục tiêu phương hướng sách giải việc làm ... làm CHÍNH SÁCH DÂN SỐ a Tình hình dân số nước ta Với vốn hiểu biết mình, em có nhận xét tình hình dân số nước ta nay? Quy mô dân số lớn, tốc độ tăng n hanh Tình hình dân số nước ta Mật độ dân số ... cấp S khác Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dân chủ S giai cấp Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa diễn S lĩnh vực trị Câu 2: Em chọn câu dân chủ trực tiếp, dân chủ gián tiếp Nội dung Công dân bầu trưởng...
 • 8
 • 908
 • 6

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm
... hậu việc gia tăng dân số Hậu việc gia tăng dân số nguyên nhân gây nên khó khăn cho vấn đề giải việc làm nước ta Vậy, Đảng Nhà nước ta có sách để giải vấn đề này? Chúng ta tìm hiểu 11: sách dân số ... biết ngày dân số giới ngày Q dân số liên hợp quốc viết tắt từ Ngày dân số giới là: 11- (1987 với tỷ người Q dân số liên hợp quốc: VNFPA GV:Ở nước ta, sách dân số giải việc làm coi sách xã hội ... khích làm giàu theo pháp luật, tự hành nghề - Đẩy mạnh xuất lao động - Sử dụng có hiệu nguồn vốn 3/ Trách nhiệm công dân sách dân số giải việc làm - Chấp hành sách dân số pháp luật dân số - Chấp...
 • 10
 • 24,611
 • 193

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm
... BÀI 11:CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 1/ VỀ KIẾN THỨC: - Nắm tình hình dân số, việc làm mục tiêu phương hướng giải vấn đề dân số việc làm - Hiểu tầm quan trọng sách dân số giải việc ... vấn đề dân số việc làm - Tin tưởng chấp hành tốt đường lối chủ trương nhà nước Bài 11: Chính Sách Dân Số Giải Quyết Việc Làm • 1/ CHÍNH SÁCH DÂN SỐ • 2/ CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM A TÌNH ... tư cuả nhân dân đòa phương - Bước đầu hình thành khả đánh giá, nhận xét sáng kiến sách dân số gia đình, cộng đồng-nơi sinh sống - Biết vận dụng hiệu sách dân số việc làm vào đời sống - Từng bước...
 • 23
 • 1,620
 • 7

Bai 11 chính sách dân số và giải quyết việc làm

Bai 11 chính sách dân số và giải quyết việc làm
... biết trách nhiệm em việc thực sách dân số? Trách nhiệm công dân sách dân số giải việc làm - Chấp hành tốt sách : dân số giải việc làm - Động viên, tuyên truyền cho người thực tốt sách - Đấu tranh ... sách dân số b Mục tiêu phương hướng để thực sách dân số Mục tiêu: + Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số + Sớm ổn định quy mô cấu dân số + Phân bố dân cư hợp lý + Nâng cao chất lượng dân số 1 .Chính ... Nhìn vào ảnh em có nhận xét phân bố dân cư nước ta ? Theo em quan niệm : đông nhiều phù hợp với không ? Vì ? Chất lượng sống thấp 1 .Chính sách dân số a Tình hình dân số nước ta - Quy mô dân số...
 • 34
 • 775
 • 4

bai 11: chính sách dân số và giải quyết việc làm

bai 11: chính sách dân số và giải quyết việc làm
... thực tốt sách dân số giải việc làm ngời dân nh nớc ta sớm giảm đợc tốc độ gia tăng dân số mà nâng cao chất lợng dân số Nh không đáp ứng nhu cầu việc làm nớc mà thể giới sách giải việc làm Mục ... lao động Trách nhiệm công dân với sách dân số giải việc làm - Chấp hành sách dân số, pháp luật dân số - Chấp hành sách giải việc làm pháp luật lao động - Động viên ngời dân gia đình ngời khác chấp ... công tác dân số Chính sách giải việc làm a Tình hình việc làm nớc ta Tình trạng thiếu việc làm nớc ta vấn đề búc xúc thành thị nông thôn b Mục tiêu phơng hớng hính sách giải quýât việc làm? Em...
 • 4
 • 2,494
 • 8

GIÁO ÁN 11:BÀI 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

GIÁO ÁN 11:BÀI 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm
... dung học Chính sách giải việc làm Trỏch nhiệm công dân thân - G V : Nêu câu hỏi - HS : Phát biểu ý kiến cá nhân - GV : Chốt lại ý kiến - HS: Ghi vào * Mục tiêu: - Tập trung giải việc làm thành ... hiệu nguồn vốn Trách nhiệm công dân sách dân số giải quuyết việc làm Củng cố học - Củng cố kiến thức toàn - Làm tập tình Dăn dò - Làm tập SGK - Chuẩn bị cho 12 + Đánh giá tình hình tài nguyên ... hình việc làm nớc ta - Thiếu việc làm thành thị nông thôn -Tình trạng thất nghiệp - Thu nhập thấp - Dân số độ tuổi lao động tăng - Chất lợng nguồn nhân lực thấp - Số SV tôt nghiệp có việc làm...
 • 2
 • 535
 • 2

Gián án Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Gián án Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm
... GIẢM NGHÈO Tìm việc làm qua mạng Tìm việc qua hội chợ việc làm Trách nhiệm công dân sách dân số giải việc làm - Chấp hành sách dân số pháp luật dân số - Chấp hành sách giải việc làm pháp luật ... thực XH hoá sách dân số 2 Chính sách giải việc làm a Tình hình việc làm nước ta Thảo luận nhóm Nhóm Em cho biết tình hình việc làm nước ta nay? Nhóm Mục tiêu phương hướng để giải việc làm? Nhóm ... công dân sách dân số giải việc làm? NẠN THẤT NGHIỆP CUỘC SỐNG NGHÈO KHỔ TỆ NẠN XÃ HỘI Nạn bạo hành Tệ nạn ma tuý Mại dâm b Mục tiêu phương hướng sách giải việc làm * MỤC TIÊU: - Tập trung sức giải...
 • 28
 • 615
 • 1

Xem thêm